Chứng khoán: các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư mới vào nghề

94 196 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 20:37

. tr nh khỏi. Viết ra nh ng sai l m của m nh cũng là m t cách chia sẻ và rút kinh nghi m. Theo bảng liệt kê, tôi đã ph m phải khoảng 80 loại sai l m. Tôi sẽ viết ra dần nh ng sai l m của m nh. 1 Dường nh thị trường đã đúng, còn tôi đã sai. Bằng cách t m đọc và nghiền ng m các cuốn sách về chứng khoán, tôi thấy m nh đã ph m rất nhiều sai l m mà h nh như đã là nh đầu tư m i thì hầu nh . gi m lỗ + Mua th m vào để giá b nh quân gi m xuống + T m cách nh y sóng, hay nh y sạp gì đó m các bạn trẻ hay nh c tới 3/60 www.ebook4u.vn Khi chưa học được thói quen b nh t nh xem xét m i
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng khoán: các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư mới vào nghề, Chứng khoán: các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư mới vào nghề, Chứng khoán: các sai lầm hay mắc phải của nhà đầu tư mới vào nghề, Không có phương pháp đầu tư ⠁ᄞ꜀甀 持ꄀ) rõ ràng :. 3, Giữ nguyên tiền thu được từ việc stop loss và giữ nguyên cổ phiếu có thể phạm sai lầm gì ?.. 10, Ai là người nhảy sóng ? Và tôi - một người hưu trí có thể nhảy được không ?   12, Xác định mức giá đáy hỗ trợ và mức cản trên một cách quá thô sơ và đơn giản   17, Các định chế tài chính hành động khác biệt đôi chút so với nhà đầu tư cá nhân do quy mô vốn quá, Tại sao các định chế tài chính bắt đầu mua vào khi giá giảm - sao không chờ thật giảm hãy mua ?., Những biểu hiện của thị trường trước đáy - nếu hiểu đúng thì vào, nếu không thì vào thị trường t, Trong thị trường Chứng khoán - hiện tại thực ra đã là quá khứ.. 32, Đã đến lúc đi tìm cờ chữ nhật ⠀砀攀洀 氞ꄀ椀 洞挀 ㈀㄀). 37,   Nên cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích mang lại 44

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn