Đề tài cài đặt cơ chế lập luận dựa trên độ chắc chắn trong hệ MYCIN

35 687 6
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 10:49

. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN: HỆ CHUYÊN GIA Đề tài : Cài đặt cơ chế lập luận dựa trên độ chắc chắn trong hệ MYCIN Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần. CF(c) = CF(e) * CF(r) Trong đó: CF(e) là độ đo chắc chắn của chứng cớ. CF(r) là độ đo chắc chắn của luật suy diễn CF(c) là độ đo chắc chắn của kết luận. Luật phức tạp: • If(e1 AND e2) then. Các thuật ngữ hệ chuyên gia, hệ thống dựa trên tri thức (knowledgebased system) hay hệ chuyên gia dựa trên tri thức (knowledgebased expert system) thường có cùng nghĩa. Một hệ chuyên gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài cài đặt cơ chế lập luận dựa trên độ chắc chắn trong hệ MYCIN, Đề tài cài đặt cơ chế lập luận dựa trên độ chắc chắn trong hệ MYCIN, Đề tài cài đặt cơ chế lập luận dựa trên độ chắc chắn trong hệ MYCIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn