giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy

3 544 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 10:45

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI BÀI 3: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Về kiến thức:   ! "#$% &'()!*+,-% .'/+,-0% 2/ Về kỹ năng: 12"345'67% 3/Thái độ: 8*#9#:;</#=/'>?+/% II.THIẾT BỊ TÀI LIỆU: @.A76"(;BC/#=6#'*% /$6DE"F, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. 8n đ9nh: 2.Kiểm tra bài cũ %G>,H'I//JEKJ6ELHM %NJ0#O/P5J'#K=3-/J5/, 5JM %5JQRSB,65JSTU6QVQU65JQQQB,6QRUS6QUWUM 3. Bài mới: - Giới thiệu bài:E'X/#07)L%PK#Y, /#0Z)"I#K?/M.'/$?(M&7 PK[9\J% Hoạt động của thầy - trò. Nội dung ghi bảng HĐ1: Tìm hiểu con người đã xuất hiện như thế nào. @.A!,//#=(/M .]! @.^/]!'I#KM&0#! ///#=M &_`'6L\`#YJ :JaA! - Gv cho học sinh quan sát hình 3, 4, 5 SGK. HS thảo luận nhóm(Zb;L !% FJ(Zb% GV?Người tối cổ đã xuất hiện vào thời gian nào? HS: C#K3/7TV"5J% GV? Đời sống của người tối cổ được tổ chức như thế nào? quan sát bức tranh săn ngựa rừng% HS quan sát hình 7 SGK và trả lờic de  ,-L\P/$BCMee HĐ2: Tìm hiểu người tinh khôn sống như thế nào. Gv hướng dẫn hs xem hình SGK và tượng đầu người tinh khôn. HS Thảo luậnNJ0':?Z?#5#J' /?\]?3B!% Người tinh khôn Người tối cổ &*f &B3b/b/ A)?6H]; ' =?'OH] g<?BJ[ &*f &B>L/ A/?f =?'O? hB<B% Gv nhận xét và kết luận. GV? Cuộc sống của người tinh khôn được tổ chức như thế nào? HS: A7% GVM&'OF3'/#' Y,-M g='!#EH% HĐ3: Tìm hiểu Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã. 1. Con người đã xuất hiện như thế nào? g#K3/7T6V"5J]!#0 !% ;i'5:6]J% O#0L\X='j/ /?C=/>,% 2. Người tinh khôn sống như thế nào? O'E=6J65% O5BO  g='!#EH% 3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã? @./''BC:##0#] ?C%  (BC_#O?7 3B 7#K/5')% GV?Nhờ công cụ kim loại, sản phẩm XH như thế nào? BC3J/$'7Z)?6'7 ?DJ$/#0#5L % GV? Vì sao XH lại tan rã khi sản xuất phát triển hơn như vậy? k= 'J #/$ 7L  ?K2/6+F)?Z)"Z0 =,-0% BC3J/$'7Z)?6'7 ?DJ$/#0#5L % k='J#/$7L ?K 2/6+F)?Z)"Z0= ,-0% 4. Củng cố Q%lY,-'/M `%&'3BFP#J/=H'/!M T%.'/Z0=,-0M 5. Hướng dẫn học tập: Om.n'H#'>0Z0=,-% gDEJ&O% A7K[/@h% . PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI BÀI 3: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Về kiến thức:  . cũ %G>,H'I//JEKJ6ELHM %NJ0#O/P5J'#K= 3- /J5/, 5JM %5JQRSB, 6 5JSTU6QVQU65JQQQB, 6 QRUS6QUWUM 3. . A7% GVM&'OF 3 '/#' Y,-M g='!#EH% H 3: Tìm hiểu Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã. 1. Con người đã xuất hiện như thế nào? g#K 3 /7T6V"5J]!#0 !% ;i'5: 6 ]J% O#0LX='j/ /?C=/>,% 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy, giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy, giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn