Các hàm trong thư viên C

20 257 3
mydoc

mydoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 788 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:11

Các hàm trong thư viên C Các hàm th vi n trong c ư ệcài này tôi tình cờ lấy được trên mạng thấy hay nên post lên cho các anh em tham khảo nếu thấy được thì thank dùm mình!!!! còn đối với các bạn pro thì cái này chắc không cần đâu nhỉ!!!!hihihiTHƯ VIỆN TIME.HCác đối tượng kiểu struct tm được sử dụng để lưu trữ ngày tháng và thời gian.struct tm {int tm_sec;int tm_min;int tm_hour;int tm_mday;int tm_mon;int tm_year; //year since 1900int tm_wday; //days since Sundayint tm_yday; //days since 1 January: [0,365]int tm_isdst; //daylight saving time flag}Cờ tm_isdst là số dương (+) nếu daylight saving time có tác dụng, bằng 0 nếu không có, là số âm (­) nếu không có thông tin.Mã quy cách Ý nghĩa%a Tên ngày trong tuần viết tắt%A Tên ngày trong tuần đầy đủ%b Tên tháng viết tắt%B Tên tháng đầy đủ%c Date và time%d Ngày trong tháng%H Giờ trong ngày, 24 giờ%h Giờ trong ngày, 12 giờ%j Ngày trong năm%m Tháng %M Phút sau giờ%p AM hay PM%s Giây trong giờ %U Tuần trong năm%w Ngày trong tuần (0­6)%x Date %X Time%y Năm trong thế kỷ%Y Năm%Z Múi giờ%% Ký tự %Truy nhập vào đồng hồclock_t clock (void);Đây là số xung đồng hồ của máy. Muốn tính ra giây, ta đem chia với CLOCK_PER_SEC. Nếu tạo xung đồng hồ của CPU không có, hàm trả lại giá trị 1.Truy nhập vào thời giandouble difftime (time_t t0, time_t t1);char *asctime (const struct tm *tp);size_t strftime (char *s, size_t n, const char *cntrl_str, const struct tm*tp);structtm *gmtime (const time_t *t_ptr);struct tm *localtime (const time_t *t_ptr);time_t mktime (struct tm *tp);time_t time (time_t *timer); nhận thời gian hệ thống quy ra giâyvoid getdate (struct date *datep); nhận ngày hệ thốngvoid setdate (struct date *datep); thiết lập ngày hệ thốngvoid gettime (struct time *timep); nhận giờ hệ thốngvoid settime (struct time *timep); thiết lập giờ hệ thốngTHƯ VIỆN STRING.HCác hàm quản lý bộ nhớint memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (phân biệt chữ hoa, chữ thường)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int memicmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (không phân biệt chữ hoa, chữ thường)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1void *memchr (const void *s, int c, size_t n); tìm ký tự c trong n byte đầu của vùng s, nếu tìm thấy, hàm trả về địa chỉ của byte chứa ký tự c đầu tiên trong s, trái lại, trả về NULLvoid *memccpy (void *dest, const void *src, int c, size_t n); sao chép các ký tự từ vùng src sang vùng dest, việc sao chép kết thúc khi gặp ký tự c hoặc đã sao chép đủ n ký tựvoid *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n); sao chép n ký tự từ vùng src sang vùng dest, hàm cho lại địa chỉ vùng destvoid *memmove (void *dest, const void *src, size_t n);void *memset (void *s, int c, size_t n); gửi ký tự c vào n byte đầu của chuỗi s, hàm trả lại địa chỉ chuỗi svoid movedata (unsigned srcseg, unsigned srcoff, unsigned destseg, unsigned destoff, size_t n); sao chép n byte từ phân đoạn srcseg:srcoff đến địa chỉ destseg:destoffCác hàm quản lý xâu ký tựchar *gets (char *s); nhập chuỗichar *puts (char *s); xuất chuỗichar *strcat (char *s1, const char *s2); ghép chuỗi s2 vào đuôi chuỗi s1char *strchr (const char *s, int c); tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên trái), không có trả về NULLchar *strcpy (char *s1, const char *s2); sao chép nội dung trong s2 vào trong s1char *strdup (const char *s); gấp đôi chuỗi schar *strerror (int error_number);char *strlwr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ thườngchar *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n); char *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n); sao chép tối đa n ký tự đầu của chuỗi s2 vào trong s1char *strnset (char *s, int c, int n); gán n lần ký tự c vào trong chuỗi s char *strpbrk (const char *s1, const char *s2); tìm lần xuất hiện đầu tiên của một ký tự thuộc s2 trong s1, nếu có, hàm cho địa chỉ của ký tự tìm thấy trong s1, trái lại, hàm cho NULLchar *strrchr (const char *s, int c); tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên phải), không có trả về NULLchar *strrev (char *s); đảo ngược các ký tự trong chuỗi schar *strset (char *s, int c); đặt ký tự c vào mọi vị trí trong chuỗi s (thay các ký tự trong s bằng c)char *strstr (const char *s1, const char *s2); tìm chuỗi s2 trong chuỗi s1, trả về vị trí chuỗi s2 trong chuỗi s1char *strtok (char *s1, const char *s2);char *strupr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ hoaint strcmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, không phân biệt chữ hoa, chữ thường của cùng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strcoll (const char *s1, const char *s2);int stricmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, phân biệt chữ hoa, chữ thường của cùng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên của chuỗi s1 và s2int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên của chuỗi s1 và s2, không phân biệt chữ hoa, chữ thường của cùng một ký tựsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm độ dài đoạn đầu của chuỗisize_t strlen (const char *s); xác định chiều dài chuỗi ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm độ dài đoạn đầu của chuỗisize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);unsigned *strlen (const char *s); xác định chiều dài chuỗi sTHƯ VIỆN STDLIB.HFile tiêu đề này chứa các nguyên mẫu của các hàm được sử dụng vào các mục đích chung, hoặc với các macro và các định nghĩa kiểu có liên quan.Cấp phát bộ nhớ độngunsigned coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng cấp phát động đối với mô hình tiny, small và mediumunsigned long coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng cấp phát động đối với mô hình compact large và hugevoid *calloc (size_t n, size_t size); cấp phát vùng nhớ cho n đối tượng kích cỡ size bytevoid *malloc (size_t size); cấp phát vùng nhớ cho size bytevoid *realloc (void *block, size_t size); cấp phát lại bộ nhớvoid free (void *block); giải phóng vùng nhớ đã cấp phátTìm kiếm và sắp xếpvoid *bsearch (const void *key_ptr; const void *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));void qsort (vois *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));Tạo số nhẫu nhiênint random (int n); tạo các số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến (num­1)int rand (void); tạo số ngẫu nhiên trong khỏang từ 0 đến 32767void randomize (void); khởi động cơ chế tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị ngẫu nhiênvoid srand (unsigned seed); khởi tạo bộ tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị seed, không có giá trị trả lạiTruyền thông với môi trườngchar *getenv (const char *name);int system (const char *s);Số họcint abs (int x);long labs (long x);div_t div (int numer, int denom);ldiv_t ldiv (long numer, long deniom);Chuyển đổi xâu ký tựchar *itoa (int x, char *s, int cs); chuyển số nguyên x trong hệ đếm cơ số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ của vùng schar *ltoa (long x, char *s, int cs); chuyển số kiểu long x trong hệ đếm cơ số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ của vùng schar *ultoa (unsigned long x, char *s, int cs); chuyển số kiểu unsigned long x trong hệ đếm cơ số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ của vùng sdouble atof (const char *s); chuyển đổi xâu các chữ số str thành một số floatint atoi (const char*s); chuyển đổi xâu các chữ số str thành một số intlong atol (cont char *s); chuyển đổi xâu các chữ số str thành một số longdouble strtod (const char *s, char **end_ptr);long strtol (const char *s, char **end_ptr, int base);unsigned long strtoul (const char *s, char **end_ptr, int base);char *ecvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi chỉ gồm các chữ sốchar *fcvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi chỉ gồm các chữ sốchar *gcvt (double value, int ndec, char *buf); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi có cả dấu chấm thập phân và dấu (­) cho số âmCác hàm ký tự nhiều byteint mblen (const char *s, size_t n);int mbrowc (wchar_t *p, const char *s, size_t n);int wctomb (char *s, wchar_t wc);Các hàm xâu ký tự nhiều bytesize_t mbstowcs (wchar_t *wcs, const char *mbs, size_t n);int wcstombs (char *mbs, const wchar_t *wcs, size_t n);Rời khỏi chương trìnhvoid abort (void); kết thúc chương trình một cách không bình thườngint atexit (atexit_t func);void exit (int status); kết thúc chương trình một cách bình thườngTHƯ VIỆN CONIO.Hchar *cgets (char *str); char *getpass (const char *prompt); đọc passwordVí dụ:#include#includemain(){char *password;password=getpasscout<<"Enter password:"<return 0;}extern int _wscroll;int cputs (const char *str); int fgetc (FILE *stream);int fputc (int c, FILE *stream);int getch (void); đọc một ký tự từ bàn phím, không hiện lên ký tự gõ vàoint getche (void); đọc một ký tự từ bàn phím, có hiện lại ký tự gõ vào. Ký tự e cuối có nghĩa là hiện lại (echo)int gettext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *destin);int inp (unsigned portid);int kbhit (void); kiểm tra xem có ký tự gõ vào hay khôngVí dụ:#include#includemain(){clrscr();cout<<"Press any key";while (!kbhit());cout<<"\r\Continue\r\n";return 0;getch();}int movetext (int x1, int y1, int x2, int y2, int destleft, int desttop);int outp (unsigned portid, int value);int putch (int c); đưa một ký tự lên cửa sổ văn bản trên màn hìnhint puttext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *source);int textmode (int mode); int ungetch (int c); int wherex (void); cho biết hoành độ hiện tại của con trỏint wherey (void); cho biết tung độ hiện tại của con trỏvoid _setcursortype (int cur_t); void clrscr (void); xoá trắng màn hình (Clear Screen)void clreol (void); xoá các ký tự nằm bên phải điểm nhắc (Clear End Of Line)void delline (void); xoá một dòng trong cửa sổvoid gettextinfo (struct text_info *r); cho thông tin về kiểu hiển thị văn bảnvoid gotoxy (int x, int y); di chuyển con trỏ tới tọa độ (x,y) trên màn hìnhvoid highvideo (void); làm độ sáng của ký tự tăng lênvoid insline (void); xen một dòng trong cửa sổvoid lowvideo(void); làm độ sáng của ký tự yếu đivoid normvideo(void); làm độ sáng của ký tự bình thườngvoid textbackground (int color); chọn màu nềnvoid textcolor(int color); lựa chọn màu ký tự mớivoid textattr (int attr); xác lập thuộc tính của ký tự trên màn hìnhvoid window (int x1, int y1, int x2, int y2); tạo cửa sổ văn bản có tọa độ 2 góc: góc trên­bên trái (x1,y1) và góc dưới­bên phải (x2,y2). Sau đó, mọi văn bản trên màn hình sẽ nằm trong cửa sổ này.THƯ VIỆN STDIO.HFile tiêu đề này chứa các macro, các định nghĩa kiểu và các nguyên mẫu prototype của các hàm được người lập trình sử dụng để truy nhập vào file. Sau đây là một số macro và các định nghĩa kiểu:#define BUFSIZ 1024 //kích thước cho tất cả cá bộ nhớ đệm#define EOF (­1) //giá trị trả lại của End Of File#define FILENAME_MAX 255 //độ dài lớn nhất tên file#define FOPEN_MAX 20 //số file lớn nhất có thể mở#define L_tmpnam 16 //kích thước mảng cho tmp tên file#define NULL 0 //giá trị con trỏ NULL#define PATH_MAX 1024 //độ dài cực đại của đường dẫn#define TMP_MAX 65535 //số lớn nhất của các tên file duy nhấttypedef long pos_t; //được sử dụng với fsetpos()typedef unsigned size_t //kiểu từ toán tử sizeoftypedef char *va_list; //được sử ụng với họ vfprintf()Cấu trúc file với từ khoá FILE có các thành phần mô tả trạng thái hiện tại của một file. Tên và số phần tử của nó phụ thuộc vào từng hệ thốngMột đối tượng kiểu FILE có thể ghi tất cả các thông tin cần thiết để điều khiển một luồn (stream), kể cả một hiển thị hay cờ thông báo (indicator) vị trí của file, một con trỏ tới buffer của nó, một hiển thị hay cờ báo lỗi chứa các lỗi ghi/đọc có thể xảy ra, và một hiển thị hay cờ báo end of file để ghi nhận đã gặp dấu hiệu kết thúc file chưa.Các macro được dùng để định nghĩa stdin, stdout và stderr. Mặc dù chúng ta nghĩ chúng là các file, song thực chất chúng là cá con trỏ.#define stdin ($_iob[0])#define stdout ($_iob[1])#define stderr ($_iob[2])Không giống các file khác,stdin, stdout và stderr không cần phải mở ra một cách tường minh.Một số macro khác được sử dụng với các hàm như sau:#define _IOFBF 0 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x80 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x04 //setvbuf(): full buffering#define SEEK_SET 0 //fseek(): beginning of file#define SEEK_CUR 1 //fseek(): current position in file#define SEEK_END 2 //fseek(): end of fileKhi một file được mở, hệ điều hành kết nối nó với một stream và giữ thông tin về stream trong một đối tượng kiểu FILE. Một con trỏ trỏ tới FILE có thể xem như đang được kết nối với file đó hoặc với luồng stream, hoặc cả hai.Các hàm cấp 2Các hàm cấp 2 sử dụng cấu trúc FILE và mã kết thúc EOF, tất cả đều được khai báo và định nghĩa trong . Mã EOF bằng ­1 còn cấu trúc FILE gồm các thành phần dung để quản lý tập tin như:+ level cho biết có còn vùng đệm trong dữ liệu hay không+ bsize độ lớn vùng đệm (mặc định là 512 bytes)+ flags các cờ trạng tháiFILE *fdopen (int handle, char *type);FILE *fopen (const char *filename, const char *mode); mở một fileCác đối (mode)"r", "rt" mở một file để đọc theo kiểu văn bản, file cầ tồn tại, nếu không sẽ có lỗi"w", "wt" mở một file để ghi theo kiểu văn bản, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"a", "at" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu văn bản, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mới"rb" mở một file để đọc theo kiểu nhị phân, file cần tồn tại, nếu không sẽ có lỗi"wb" mở một file để ghi theo kiểu nhị phân, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"ab" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, nếu file chưa tồn tại thì [...]...size_t fread (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); đ c một số mẫu tin từ filesize_t fwrite (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); ghi một số mẫu tin lên fileXố ho c đổi tên fileint remove (const char *filename); xố một fileint rename (const char *filename1, const char *filename2); đổi tên một file int unlink (const char *filename); xố một file C c hàm nhập xuất c p 1 C c file tiêu đề và biến chuẩnĐể sử dụng c c hàm c p 1, ta c n tới c c file tiêu đề sau:io.h chứa c c ngun mẫu c a c c hàm c p 1fcntl.h chứa c c định nghĩa quyền truy nhập (access)sys/stat.h chứa c c định nghĩa thu c tính (mode)dos.h chứa c c định nghĩa thu c tính (attribute) theo DOSNgồi ra, c n c n đến biến chuẩn c a C _fmode (định nghĩa trong fcntl.h và stdlib.h) để x c định kiểu nhập xuất (nhị phân hay văn bản)int creat (const char *path, int mode); tạo một file mới c  thu c tính cho bởi mode. Trong trường hợp file đã tồn tại:­Nếu file để ghi, nó sẽ bị xố­Nếu file để đ c thì bị lỗi­Khi c  lỗi, hàm trả về ­1­Khi thành c ng, hàm trả về số hiệu file (handle)Thu c tínhS_IREAD file để đ c,  khơng thể xố, sửa chữa, bổ sungS_IWRITE file để ghi, c  thể xố, sửa chữa, bổ sungint _creat (const char *path, int attrib); tạo một file mới theo kiểu nhị phânThu c tínhFA_RDONLY file chỉ đ c,  khơng thể xố, sử chữa, bổ sungFA_ARCH file để ghiFA_HIDDEN file ẩn, khơng hiện trong lệnh DIR c a DOSint open (const char *path, int access [, unsigned mode ]); mở một file đã  c  ho c xây dựng file mới để đ c,  ghi... char *strnset (char *s, int c,  int n); gán n lần ký tự c vào trong chuỗi s char *strpbrk (const char *s1, const char *s2); tìm lần xuất hiện đầu tiên  c a một ký tự thu c s2 trong s1, nếu c , hàm cho địa chỉ c a ký tự tìm thấy trong s1, trái lại, hàm cho NULLchar *strrchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên phải), khơng c  trả về NULLchar *strrev (char *s); đảo ngư c c c ký tự trong chuỗi schar *strset (char *s, int c) ; đặt ký tự c vào mọi vị trí trong chuỗi s (thay c c ký tự trong s bằng c) char *strstr (const char *s1, const char *s2); tìm chuỗi s2 trong chuỗi s1, trả về vị trí chuỗi s2 trong chuỗi s1char *strtok (char *s1, const char *s2);char *strupr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ hoaint strcmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strcoll (const char *s1, const char *s2);int stricmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2, khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);... moverel dịch chuyển vị trí hiện tại tới điểm mới theo tọa độ tương đốimoveto dịch chuyển vị trí hiện tại tới điểm mớiouttext viết ra dịng văn bản tại vị trí hiện tạioutteaxtxy viết ra dịng văn bản tại vị trí (x,y)pieslice vẽ một miếng bánh trịnputimage nạp hình ảnh bit vào màn hìnhputpixel vẽ một điểm ảnh tại tọa độ (x,y)rectangle vẽ hình chữ nhật khơng tơ bên trong với màu và nét vẽ hiện tạiregisterbgidriver đăng ký trình điều khiển BGI với hệ thống đồ họaregisterbgifont đăng ký font BGI với hệ thống đồ họarestorecrtmode khơi ph c lại chế độ màn hình g c trư c khi chế độ đồ họa đư c khởi tạo để dùngsector vẽ và tơ một miếng khung hình elipsetactivepage thay đổi trang tích c c để cho ra đồ họasetallpalette thay đổi tồn bộ bảng màusetaspectratio thay đổi tỷ lệ tương quan ngang d c setbkcolor đặt màu nền setcolor đặt màu vẽ hiện tạisetfillpattern đặt mẫu tơ do người dung định nghĩasetfillstyle đặt mẫu và màu tơsetgraphbufsize thay đổi kích thư c bộ nhớ đệm để qt và tơsetgraphmode đặt hệ thống tới chế độ đồ họa và xố màn hìnhsetlinestyle đặt kiểu nét vẽsetpalette thay đổi giá trị bảng màusetrgbppalette thay đổi giá trị bảng màu cho vỉ mạch IBM8514 và VGAsettextjustify đặt chế độ c n lề cho outtext và outtextxysettexttyle thiết lập font chữ, hướng, kích thư c viết chũ đồ họasetusercharsize thay đổi độ rộng và chiều cao font vectorsetviewport thiết lập khung nhình đồ họasetvisualpage thiết lập số trang nhìnsetwritemode thiết lập c ch th c ghi lên màn hình vẽ là COPY đè lên hay XNORtextheight trả lại độ cao c a xâu chữ, tính theo pixel unsigned *strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi sTHƯ VIỆN STDLIB.HFile tiêu đề này chứa c c ngun mẫu c a c c hàm đư c sử dụng vào c c m c đích chung, ho c với c c macro và c c định nghĩa kiểu c  liên quan. C p phát bộ nhớ độngunsigned coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng c p phát động đối với mơ hình tiny, small và mediumunsigned long coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng c p phát động đối với mơ hình compact large và hugevoid *calloc (size_t n, size_t size); c p phát vùng nhớ cho n đối tượng kích  c  size bytevoid *malloc (size_t size); c p phát vùng nhớ cho size bytevoid *realloc (void *block, size_t size); c p phát lại bộ nhớvoid free (void *block); giải phóng vùng nhớ đã c p phátTìm kiếm và sắp xếpvoid *bsearch (const void *key_ptr; const void *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));void qsort (vois *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));Tạo số nhẫu nhiênint random (int n); tạo c c số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến (num­1)int rand (void); tạo số ngẫu nhiên trong khỏang từ 0 đến 32767void randomize (void); khởi động c  chế tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị ngẫu nhiênvoid srand (unsigned seed); khởi tạo bộ tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị seed, khơng c  giá trị trả lạiTruyền thơng với mơi trườngchar *getenv (const char *name);... Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int memicmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte  trong 2 chuỗi s1, s2 (khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1void *memchr (const void *s, int c,  size_t n); tìm ký tự c trong n byte đầu  c a vùng s, nếu tìm thấy, hàm trả về địa chỉ c a byte chứa ký tự c đầu tiên  trong s, trái lại, trả về NULLvoid *memccpy (void *dest, const void *src, int c,  size_t n); sao chép c c ký tự từ vùng src sang vùng dest, vi c sao chép kết th c khi gặp ký tự c ho c đã sao chép đủ n ký tựvoid *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n); sao chép n ký tự từ vùng src sang vùng dest, hàm cho lại địa chỉ vùng destvoid *memmove (void *dest, const void *src, size_t n);void *memset (void *s, int c,  size_t n); gửi ký tự c vào n byte đầu c a chuỗi s, hàm trả lại địa chỉ chuỗi svoid movedata (unsigned srcseg, unsigned srcoff, unsigned destseg, unsigned destoff, size_t n); sao chép n byte từ phân đoạn srcseg:srcoff đến địa chỉ destseg:destoff C c hàm quản lý xâu ký tựchar *gets (char *s); nhập chuỗichar *puts (char *s); xuất chuỗichar *strcat (char *s1, const char *s2); ghép chuỗi s2 vào đi chuỗi s1char *strchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên trái), khơng c  trả về NULLchar *strcpy (char *s1, const char *s2); sao chép nội dung trong s2 vào  trong s1char *strdup (const char *s); gấp đơi chuỗi schar *strerror (int error_number);char *strlwr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ thư ngchar *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n); char *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n); sao chép tối đa n ký tự đầu c a chuỗi s2 vào trong s1... văn bản trên màn hình sẽ nằm trong c a sổ này.THƯ VIỆN STDIO.HFile tiêu đề này chứa c c macro, c c định nghĩa kiểu và c c ngun mẫu prototype c a c c hàm đư c người lập trình sử dụng để truy nhập vào file. Sau đây là một số macro và c c định nghĩa kiểu:#define BUFSIZ 1024 //kích thư c cho tất c c  bộ nhớ đệm#define EOF (­1) //giá trị trả lại c a End Of File#define FILENAME_MAX 255 //độ dài lớn nhất tên file#define FOPEN_MAX 20 //số file lớn nhất c  thể mở#define L_tmpnam 16 //kích thư c mảng cho tmp tên file#define NULL 0 //giá trị con trỏ NULL#define PATH_MAX 1024 //độ dài c c đại c a đường dẫn#define TMP_MAX 65535 //số lớn nhất c a c c tên file duy nhấttypedef long pos_t; //đư c sử dụng với fsetpos()typedef unsigned size_t //kiểu từ tốn tử sizeoftypedef char *va_list; //đư c sử ụng với họ vfprintf() C u tr c file với từ khố FILE c c c thành phần mơ tả trạng thái hiện tại  c a một file. Tên và số phần tử c a nó phụ thu c vào từng hệ thốngMột đối tượng kiểu FILE c  thể ghi tất c c c thơng tin c n thiết để điều khiển một luồn (stream), kể c  một hiển thị hay c  thơng báo (indicator) vị trí c a file, một con trỏ tới buffer c a nó, một hiển thị hay c  báo lỗi chứa  c c lỗi ghi/đ c c  thể xảy ra, và một hiển thị hay c  báo end of file để ghi nhận đã gặp dấu hiệu kết th c file chưa. C c macro đư c dùng để định nghĩa stdin, stdout và stderr. M c dù chúng ta nghĩ chúng là c c file, song th c chất chúng là c  con trỏ.#define stdin ($_iob[0])#define stdout ($_iob[1])#define stderr ($_iob[2]) char *strnset (char *s, int c,  int n); gán n lần ký tự c vào trong chuỗi s char *strpbrk (const char *s1, const char *s2); tìm lần xuất hiện đầu tiên  c a một ký tự thu c s2 trong s1, nếu c , hàm cho địa chỉ c a ký tự tìm thấy trong s1, trái lại, hàm cho NULLchar *strrchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên phải), khơng c  trả về NULLchar *strrev (char *s); đảo ngư c c c ký tự trong chuỗi schar *strset (char *s, int c) ; đặt ký tự c vào mọi vị trí trong chuỗi s (thay c c ký tự trong s bằng c) char *strstr (const char *s1, const char *s2); tìm chuỗi s2 trong chuỗi s1, trả về vị trí chuỗi s2 trong chuỗi s1char *strtok (char *s1, const char *s2);char *strupr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ hoaint strcmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strcoll (const char *s1, const char *s2);int stricmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2, khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);...size_t fread (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); đ c một số mẫu tin từ filesize_t fwrite (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); ghi một số mẫu tin lên fileXố ho c đổi tên fileint remove (const char *filename); xố một fileint rename (const char *filename1, const char *filename2); đổi tên một file int unlink (const char *filename); xố một file C c hàm nhập xuất c p 1 C c file tiêu đề và biến chuẩnĐể sử dụng c c hàm c p 1, ta c n tới c c file tiêu đề sau:io.h chứa c c ngun mẫu c a c c hàm c p 1fcntl.h chứa c c định nghĩa quyền truy nhập (access)sys/stat.h chứa c c định nghĩa thu c tính (mode)dos.h chứa c c định nghĩa thu c tính (attribute) theo DOSNgồi ra, c n c n đến biến chuẩn c a C _fmode (định nghĩa trong fcntl.h và stdlib.h) để x c định kiểu nhập xuất (nhị phân hay văn bản)int creat (const char *path, int mode); tạo một file mới c  thu c tính cho bởi mode. Trong trường hợp file đã tồn tại:­Nếu file để ghi, nó sẽ bị xố­Nếu file để đ c thì bị lỗi­Khi c  lỗi, hàm trả về ­1­Khi thành c ng, hàm trả về số hiệu file (handle)Thu c tínhS_IREAD file để đ c,  khơng thể xố, sửa chữa, bổ sungS_IWRITE file để ghi, c  thể xố, sửa chữa, bổ sungint _creat (const char *path, int attrib); tạo một file mới theo kiểu nhị phânThu c tínhFA_RDONLY file chỉ đ c,  khơng thể xố, sử chữa, bổ sungFA_ARCH file để ghiFA_HIDDEN file ẩn, khơng hiện trong lệnh DIR c a DOSint open (const char *path, int access [, unsigned mode ]); mở một file đã  c  ho c xây dựng file mới để đ c,  ghi văn bản trên màn hình sẽ nằm trong c a sổ này.THƯ VIỆN STDIO.HFile tiêu đề này chứa c c macro, c c định nghĩa kiểu và c c ngun mẫu prototype c a c c hàm đư c người lập trình sử dụng để truy nhập vào file. Sau đây là một số macro và c c định nghĩa kiểu:#define BUFSIZ 1024 //kích thư c cho tất c c  bộ nhớ đệm#define EOF (­1) //giá trị trả lại c a End Of File#define FILENAME_MAX 255 //độ dài lớn nhất tên file#define FOPEN_MAX 20 //số file lớn nhất c  thể mở#define L_tmpnam 16 //kích thư c mảng cho tmp tên file#define NULL 0 //giá trị con trỏ NULL#define PATH_MAX 1024 //độ dài c c đại c a đường dẫn#define TMP_MAX 65535 //số lớn nhất c a c c tên file duy nhấttypedef long pos_t; //đư c sử dụng với fsetpos()typedef unsigned size_t //kiểu từ tốn tử sizeoftypedef char *va_list; //đư c sử ụng với họ vfprintf() C u tr c file với từ khố FILE c c c thành phần mơ tả trạng thái hiện tại  c a một file. Tên và số phần tử c a nó phụ thu c vào từng hệ thốngMột đối tượng kiểu FILE c  thể ghi tất c c c thơng tin c n thiết để điều khiển một luồn (stream), kể c  một hiển thị hay c  thơng báo (indicator) vị trí c a file, một con trỏ tới buffer c a nó, một hiển thị hay c  báo lỗi chứa  c c lỗi ghi/đ c c  thể xảy ra, và một hiển thị hay c  báo end of file để ghi nhận đã gặp dấu hiệu kết th c file chưa. C c macro đư c dùng để định nghĩa stdin, stdout và stderr. M c dù chúng ta nghĩ chúng là c c file, song th c chất chúng là c  con trỏ.#define stdin ($_iob[0])#define stdout ($_iob[1])#define stderr ($_iob[2])... văn bản trên màn hình sẽ nằm trong c a sổ này.THƯ VIỆN STDIO.HFile tiêu đề này chứa c c macro, c c định nghĩa kiểu và c c ngun mẫu prototype c a c c hàm đư c người lập trình sử dụng để truy nhập vào file. Sau đây là một số macro và c c định nghĩa kiểu:#define BUFSIZ 1024 //kích thư c cho tất c c  bộ nhớ đệm#define EOF (­1) //giá trị trả lại c a End Of File#define FILENAME_MAX 255 //độ dài lớn nhất tên file#define FOPEN_MAX 20 //số file lớn nhất c  thể mở#define L_tmpnam 16 //kích thư c mảng cho tmp tên file#define NULL 0 //giá trị con trỏ NULL#define PATH_MAX 1024 //độ dài c c đại c a đường dẫn#define TMP_MAX 65535 //số lớn nhất c a c c tên file duy nhấttypedef long pos_t; //đư c sử dụng với fsetpos()typedef unsigned size_t //kiểu từ tốn tử sizeoftypedef char *va_list; //đư c sử ụng với họ vfprintf() C u tr c file với từ khố FILE c c c thành phần mơ tả trạng thái hiện tại  c a một file. Tên và số phần tử c a nó phụ thu c vào từng hệ thốngMột đối tượng kiểu FILE c  thể ghi tất c c c thơng tin c n thiết để điều khiển một luồn (stream), kể c  một hiển thị hay c  thơng báo (indicator) vị trí c a file, một con trỏ tới buffer c a nó, một hiển thị hay c  báo lỗi chứa  c c lỗi ghi/đ c c  thể xảy ra, và một hiển thị hay c  báo end of file để ghi nhận đã gặp dấu hiệu kết th c file chưa. C c macro đư c dùng để định nghĩa stdin, stdout và stderr. M c dù chúng ta nghĩ chúng là c c file, song th c chất chúng là c  con trỏ.#define stdin ($_iob[0])#define stdout ($_iob[1])#define stderr ($_iob[2])... Khơng giống c c file kh c, stdin, stdout và stderr khơng c n phải mở ra một c ch tường minh.Một số macro kh c đư c sử dụng với c c hàm như sau:#define _IOFBF 0 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x80 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x04 //setvbuf(): full buffering#define SEEK_SET 0 //fseek(): beginning of file#define SEEK_CUR 1 //fseek(): current position in file#define SEEK_END 2 //fseek(): end of fileKhi một file đư c mở, hệ điều hành kết nối nó với một stream và giữ thơng tin về stream trong một đối tượng kiểu FILE. Một con trỏ trỏ tới FILE c  thể xem như đang đư c kết nối với file đó ho c với luồng stream, ho c c  hai. C c hàm c p 2 C c hàm c p 2 sử dụng c u tr c FILE và mã kết th c EOF, tất c  đều đư c khai báo và định nghĩa trong . Mã EOF bằng ­1 c n c u tr c FILE gồm c c thành phần dung để quản lý tập tin như:+ level cho biết c c n vùng đệm trong dữ liệu hay khơng+ bsize độ lớn vùng đệm (m c định là 512 bytes)+ flags c c c  trạng tháiFILE *fdopen (int handle, char *type);FILE *fopen (const char *filename, const char *mode); mở một file C c đối (mode)"r", "rt" mở một file để đ c theo kiểu văn bản, file c  tồn tại, nếu khơng sẽ  c  lỗi"w", "wt" mở một file để ghi theo kiểu văn bản, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xố"a", "at" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu văn bản, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mới"rb" mở một file để đ c theo kiểu nhị phân, file c n tồn tại, nếu khơng sẽ  c  lỗi"wb" mở một file để ghi theo kiểu nhị phân, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xố"ab" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, nếu file chưa tồn tại thì ... char *strnset (char *s, int c,  int n); gán n lần ký tự c vào trong chuỗi s char *strpbrk (const char *s1, const char *s2); tìm lần xuất hiện đầu tiên  c a một ký tự thu c s2 trong s1, nếu c , hàm cho địa chỉ c a ký tự tìm thấy trong s1, trái lại, hàm cho NULLchar *strrchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên phải), khơng c  trả về NULLchar *strrev (char *s); đảo ngư c c c ký tự trong chuỗi schar *strset (char *s, int c) ; đặt ký tự c vào mọi vị trí trong chuỗi s (thay c c ký tự trong s bằng c) char *strstr (const char *s1, const char *s2); tìm chuỗi s2 trong chuỗi s1, trả về vị trí chuỗi s2 trong chuỗi s1char *strtok (char *s1, const char *s2);char *strupr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ hoaint strcmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strcoll (const char *s1, const char *s2);int stricmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2, khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);... Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int memicmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte  trong 2 chuỗi s1, s2 (khơng phân biệt chữ hoa, chữ thư ng)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1void *memchr (const void *s, int c,  size_t n); tìm ký tự c trong n byte đầu  c a vùng s, nếu tìm thấy, hàm trả về địa chỉ c a byte chứa ký tự c đầu tiên  trong s, trái lại, trả về NULLvoid *memccpy (void *dest, const void *src, int c,  size_t n); sao chép c c ký tự từ vùng src sang vùng dest, vi c sao chép kết th c khi gặp ký tự c ho c đã sao chép đủ n ký tựvoid *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n); sao chép n ký tự từ vùng src sang vùng dest, hàm cho lại địa chỉ vùng destvoid *memmove (void *dest, const void *src, size_t n);void *memset (void *s, int c,  size_t n); gửi ký tự c vào n byte đầu c a chuỗi s, hàm trả lại địa chỉ chuỗi svoid movedata (unsigned srcseg, unsigned srcoff, unsigned destseg, unsigned destoff, size_t n); sao chép n byte từ phân đoạn srcseg:srcoff đến địa chỉ destseg:destoff C c hàm quản lý xâu ký tựchar *gets (char *s); nhập chuỗichar *puts (char *s); xuất chuỗichar *strcat (char *s1, const char *s2); ghép chuỗi s2 vào đi chuỗi s1char *strchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên trái), khơng c  trả về NULLchar *strcpy (char *s1, const char *s2); sao chép nội dung trong s2 vào  trong s1char *strdup (const char *s); gấp đơi chuỗi schar *strerror (int error_number);char *strlwr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ thư ngchar *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n); char *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n); sao chép tối đa n ký tự đầu c a chuỗi s2 vào trong s1 size_t mbstowcs (wchar_t *wcs, const char *mbs, size_t n);int wcstombs (char *mbs, const wchar_t *wcs, size_t n);Rời khỏi chương trìnhvoid abort (void); kết th c chương trình một c ch khơng bình thư ngint atexit (atexit_t func);void exit (int status); kết th c chương trình một c ch bình thư ngTHƯ VIỆN CONIO.Hchar *cgets (char *str); char *getpass (const char *prompt); đ c passwordVí dụ:#include#includemain(){char *password;password=getpasscout<<"Enter password:"<return 0;}extern int _wscroll;int cputs (const char *str); int fgetc (FILE *stream);int fputc (int c,  FILE *stream);int getch (void); đ c một ký tự từ bàn phím, khơng hiện lên ký tự gõ vàoint getche (void); đ c một ký tự từ bàn phím, c  hiện lại ký tự gõ vào. Ký tự e cuối c  nghĩa là hiện lại (echo)int gettext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *destin);int inp (unsigned portid);int kbhit (void); kiểm tra xem c  ký tự gõ vào hay khơngVí dụ: . c i này tôi tình c  lấy đư c trên mạng thấy hay nên post lên cho c c anh em tham khảo nếu thấy đư c thì thank dùm mình!!!! c n đối với c c bạn pro thì c i này ch c không c n đâu nhỉ!!!!hihihiTHƯ VIỆN TIME.HC c đối tượng kiểu struct tm đư c sử dụng để lưu trữ ngày tháng và thời gian.struct tm {int tm_sec;int tm_min;int tm_hour;int tm_mday;int tm_mon;int tm_year; //year since 1900int tm_wday; //days since Sundayint tm_yday; //days since 1 January: [0,365]int tm_isdst; //daylight saving time flag }C  tm_isdst là số dương (+) nếu daylight saving time c  t c dụng, bằng 0 nếu không c , là số âm (­) nếu không c  thông tin.Mã quy c ch Ý nghĩa%a Tên ngày trong tuần viết tắt%A Tên ngày trong tuần đầy đủ%b Tên tháng viết tắt%B Tên tháng đầy đủ %c Date và time%d Ngày trong tháng%H Giờ trong ngày, 24 giờ%h Giờ trong ngày, 12 giờ%j Ngày trong năm%m Tháng %M Phút sau giờ%p AM hay PM%s Giây trong giờ %U Tuần trong năm%w Ngày trong tuần (0­6)%x Date %X Time%y Năm trong thế kỷ%Y Năm%Z Múi giờ%% Ký tự %Truy nhập vào đồng hồclock_t clock (void);Đây là số xung đồng hồ c a máy. Muốn tính ra giây, ta đem chia với CLOCK_PER_SEC. Nếu tạo xung đồng hồ c a CPU không c , hàm trả lại giá trị 1.Truy nhập vào thời giandouble difftime (time_t t0, time_t t1);char *asctime (const struct tm *tp);size_t strftime (char *s, size_t n, const char *cntrl_str, const struct tm*tp);structtm *gmtime (const time_t *t_ptr);struct tm *localtime (const time_t *t_ptr);time_t mktime (struct tm *tp);time_t time (time_t *timer); nhận thời gian hệ thống quy ra giâyvoid getdate (struct date *datep); nhận ngày hệ thốngvoid setdate (struct date *datep); thiết lập ngày hệ thốngvoid gettime (struct time *timep); nhận giờ hệ thốngvoid settime (struct time *timep); thiết lập giờ hệ thốngTHƯ VIỆN STRING.HC c hàm quản lý bộ nhớint memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (phân biệt chữ hoa, chữ thư ng)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int memicmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (không phân biệt chữ hoa, chữ thư ng)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1void *memchr (const void *s, int c,  size_t n); tìm ký tự c trong n byte đầu c a vùng s, nếu tìm thấy, hàm trả về địa chỉ c a byte chứa ký tự c đầu tiên trong s, trái lại, trả về NULLvoid *memccpy (void *dest, const void *src, int c,  size_t n); sao chép c c ký tự từ vùng src sang vùng dest, vi c sao chép kết th c khi gặp ký tự c ho c đã sao chép đủ n ký tựvoid *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n); sao chép n ký tự từ vùng src sang vùng dest, hàm cho lại địa chỉ vùng destvoid *memmove (void *dest, const void *src, size_t n);void *memset (void *s, int c,  size_t n); gửi ký tự c vào n byte đầu c a chuỗi s, hàm trả lại địa chỉ chuỗi svoid movedata (unsigned srcseg, unsigned srcoff, unsigned destseg, unsigned destoff, size_t n); sao chép n byte từ phân đoạn srcseg:srcoff đến địa chỉ destseg:destoffC c hàm quản lý xâu ký tựchar *gets (char *s); nhập chuỗichar *puts (char *s); xuất chuỗichar *strcat (char *s1, const char *s2); ghép chuỗi s2 vào đuôi chuỗi s1char *strchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên trái), không c  trả về NULLchar *strcpy (char *s1, const char *s2); sao chép nội dung trong s2 vào trong s1char *strdup (const char *s); gấp đôi chuỗi schar *strerror (int error_number);char *strlwr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ thư ngchar *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n); char *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n); sao chép tối đa n ký tự đầu c a chuỗi s2 vào trong s1char *strnset (char *s, int c,  int n); gán n lần ký tự c vào trong chuỗi s char *strpbrk (const char *s1, const char *s2); tìm lần xuất hiện đầu tiên c a một ký tự thu c s2 trong s1, nếu c , hàm cho địa chỉ c a ký tự tìm thấy trong s1, trái lại, hàm cho NULLchar *strrchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên phải), không c  trả về NULLchar *strrev (char *s); đảo ngư c c c ký tự trong chuỗi schar *strset (char *s, int c) ; đặt ký tự c vào mọi vị trí trong chuỗi s (thay c c ký tự trong s bằng c) char *strstr (const char *s1, const char *s2); tìm chuỗi s2 trong chuỗi s1, trả về vị trí chuỗi s2 trong chuỗi s1char *strtok (char *s1, const char *s2);char *strupr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ hoaint strcmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, không phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strcoll (const char *s1, const char *s2);int stricmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2, không phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);unsigned *strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi sTHƯ VIỆN STDLIB.HFile tiêu đề này chứa c c nguyên mẫu c a c c hàm đư c sử dụng vào c c m c đích chung, ho c với c c macro và c c định nghĩa kiểu c  liên quan .C p phát bộ nhớ độngunsigned coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng c p phát động đối với mô hình tiny, small và mediumunsigned long coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng c p phát động đối với mô hình compact large và hugevoid *calloc (size_t n, size_t size); c p phát vùng nhớ cho n đối tượng kích c  size bytevoid *malloc (size_t size); c p phát vùng nhớ cho size bytevoid *realloc (void *block, size_t size); c p phát lại bộ nhớvoid free (void *block); giải phóng vùng nhớ đã c p phátTìm kiếm và sắp xếpvoid *bsearch (const void *key_ptr; const void *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));void qsort (vois *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));Tạo số nhẫu nhiênint random (int n); tạo c c số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến (num­1)int rand (void); tạo số ngẫu nhiên trong khỏang từ 0 đến 32767void randomize (void); khởi động c  chế tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị ngẫu nhiênvoid srand (unsigned seed); khởi tạo bộ tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị seed, không c  giá trị trả lạiTruyền thông với môi trườngchar *getenv (const char *name);int system (const char *s);Số họcint abs (int x);long labs (long x);div_t div (int numer, int denom);ldiv_t ldiv (long numer, long deniom);Chuyển đổi xâu ký tựchar *itoa (int x, char *s, int cs); chuyển số nguyên x trong hệ đếm c  số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ c a vùng schar *ltoa (long x, char *s, int cs); chuyển số kiểu long x trong hệ đếm c  số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ c a vùng schar *ultoa (unsigned long x, char *s, int cs); chuyển số kiểu unsigned long x trong hệ đếm c  số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ c a vùng sdouble atof (const char *s); chuyển đổi xâu c c chữ số str thành một số floatint atoi (const char*s); chuyển đổi xâu c c chữ số str thành một số intlong atol (cont char *s); chuyển đổi xâu c c chữ số str thành một số longdouble strtod (const char *s, char **end_ptr);long strtol (const char *s, char **end_ptr, int base);unsigned long strtoul (const char *s, char **end_ptr, int base);char *ecvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi chỉ gồm c c chữ sốchar *fcvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi chỉ gồm c c chữ sốchar *gcvt (double value, int ndec, char *buf); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi c c  dấu chấm thập phân và dấu (­) cho số âmC c hàm ký tự nhiều byteint mblen (const char *s, size_t n);int mbrowc (wchar_t *p, const char *s, size_t n);int wctomb (char *s, wchar_t wc) ;C c hàm xâu ký tự nhiều bytesize_t mbstowcs (wchar_t *wcs, const char *mbs, size_t n);int wcstombs (char *mbs, const wchar_t *wcs, size_t n);Rời khỏi chương trìnhvoid abort (void); kết th c chương trình một c ch không bình thư ngint atexit (atexit_t func);void exit (int status); kết th c chương trình một c ch bình thư ngTHƯ VIỆN CONIO.Hchar *cgets (char *str); char *getpass (const char *prompt); đ c passwordVí dụ:#include#includemain(){char *password;password=getpasscout<<"Enter password:"<return 0;}extern int _wscroll;int cputs (const char *str); int fgetc (FILE *stream);int fputc (int c,  FILE *stream);int getch (void); đ c một ký tự từ bàn phím, không hiện lên ký tự gõ vàoint getche (void); đ c một ký tự từ bàn phím, c  hiện lại ký tự gõ vào. Ký tự e cuối c  nghĩa là hiện lại (echo)int gettext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *destin);int inp (unsigned portid);int kbhit (void); kiểm tra xem c  ký tự gõ vào hay khôngVí dụ:#include#includemain(){clrscr();cout<<"Press any key";while (!kbhit());cout<<" Continue ";return 0;getch();}int movetext (int x1, int y1, int x2, int y2, int destleft, int desttop);int outp (unsigned portid, int value);int putch (int c) ; đưa một ký tự lên c a sổ văn bản trên màn hìnhint puttext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *source);int textmode (int mode); int ungetch (int c) ; int wherex (void); cho biết hoành độ hiện tại c a con trỏint wherey (void); cho biết tung độ hiện tại c a con trỏvoid _setcursortype (int cur_t); void clrscr (void); xoá trắng màn hình (Clear Screen)void clreol (void); xoá c c ký tự nằm bên phải điểm nh c (Clear End Of Line)void delline (void); xoá một dòng trong c a sổvoid gettextinfo (struct text_info *r); cho thông tin về kiểu hiển thị văn bảnvoid gotoxy (int x, int y); di chuyển con trỏ tới tọa độ (x,y) trên màn hìnhvoid highvideo (void); làm độ sáng c a ký tự tăng lênvoid insline (void); xen một dòng trong c a sổvoid lowvideo(void); làm độ sáng c a ký tự yếu đivoid normvideo(void); làm độ sáng c a ký tự bình thư ngvoid textbackground (int color); chọn màu nềnvoid textcolor(int color); lựa chọn màu ký tự mớivoid textattr (int attr); x c lập thu c tính c a ký tự trên màn hìnhvoid window (int x1, int y1, int x2, int y2); tạo c a sổ văn bản c  tọa độ 2 g c:  g c trên­bên trái (x1,y1) và g c dưới­bên phải (x2,y2). Sau đó, mọi văn bản trên màn hình sẽ nằm trong c a sổ này.THƯ VIỆN STDIO.HFile tiêu đề này chứa c c macro, c c định nghĩa kiểu và c c nguyên mẫu prototype c a c c hàm đư c người lập trình sử dụng để truy nhập vào file. Sau đây là một số macro và c c định nghĩa kiểu:#define BUFSIZ 1024 //kích thư c cho tất c c  bộ nhớ đệm#define EOF (­1) //giá trị trả lại c a End Of File#define FILENAME_MAX 255 //độ dài lớn nhất tên file#define FOPEN_MAX 20 //số file lớn nhất c  thể mở#define L_tmpnam 16 //kích thư c mảng cho tmp tên file#define NULL 0 //giá trị con trỏ NULL#define PATH_MAX 1024 //độ dài c c đại c a đường dẫn#define TMP_MAX 65535 //số lớn nhất c a c c tên file duy nhấttypedef long pos_t; //đư c sử dụng với fsetpos()typedef unsigned size_t //kiểu từ toán tử sizeoftypedef char *va_list; //đư c sử ụng với họ vfprintf( )C u tr c file với từ khoá FILE c c c thành phần mô tả trạng thái hiện tại c a một file. Tên và số phần tử c a nó phụ thu c vào từng hệ thốngMột đối tượng kiểu FILE c  thể ghi tất c c c thông tin c n thiết để điều khiển một luồn (stream), kể c  một hiển thị hay c  thông báo (indicator) vị trí c a file, một con trỏ tới buffer c a nó, một hiển thị hay c  báo lỗi chứa c c lỗi ghi/đ c c  thể xảy ra, và một hiển thị hay c  báo end of file để ghi nhận đã gặp dấu hiệu kết th c file chưa .C c macro đư c dùng để định nghĩa stdin, stdout và stderr. M c dù chúng ta nghĩ chúng là c c file, song th c chất chúng là c  con trỏ.#define stdin ($_iob[0])#define stdout ($_iob[1])#define stderr ($_iob[2])Không giống c c file kh c, stdin, stdout và stderr không c n phải mở ra một c ch tường minh.Một số macro kh c đư c sử dụng với c c hàm như sau:#define _IOFBF 0 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x80 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x04 //setvbuf(): full buffering#define SEEK_SET 0 //fseek(): beginning of file#define SEEK_CUR 1 //fseek(): current position in file#define SEEK_END 2 //fseek(): end of fileKhi một file đư c mở, hệ điều hành kết nối nó với một stream và giữ thông tin về stream trong một đối tượng kiểu FILE. Một con trỏ trỏ tới FILE c  thể xem như đang đư c kết nối với file đó ho c với luồng stream, ho c c  hai .C c hàm c p  2C c hàm c p 2 sử dụng c u tr c FILE và mã kết th c EOF, tất c  đều đư c khai báo và định nghĩa trong . Mã EOF bằng ­1 c n c u tr c FILE gồm c c thành phần dung để quản lý tập tin như:+ level cho biết c c n vùng đệm trong dữ liệu hay không+ bsize độ lớn vùng đệm (m c định là 512 bytes)+ flags c c c  trạng tháiFILE *fdopen (int handle, char *type);FILE *fopen (const char *filename, const char *mode); mở một fileC c đối (mode)"r", "rt" mở một file để đ c theo kiểu văn bản, file c  tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"w", "wt" mở một file để ghi theo kiểu văn bản, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"a", "at" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu văn bản, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mới"rb" mở một file để đ c theo kiểu nhị phân, file c n tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"wb" mở một file để ghi theo kiểu nhị phân, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"ab" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mới"r+", "r+t" mở một file để đ c/ ghi theo kiểu văn bản, file c n tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"w+", "w+t" mở một file mới để đ c/ ghi theo kiểu văn bản, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"r+b" mở một file để đ c/ ghi theo kiểu nhị phân, file c n tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"w+b" mở một file mới để đ c/ ghi theo kiểu nhị phân, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"a+b" mở một file để đ c/ ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mớiint fclose (FILE *stream); đóng một fileint fcloseall (void); đóng tất c c c file đang mởint fflush (FILE *stream); xoá vùng đệm bàn phímint flushall (void); xoá vùng đệm bàn phím, thư ng sử dụng trư c c c hàm như gets ho c scanfFILE *freopen (const char *filename, const char *mode, FILE *fp);FILE *_fsopen (const char *filename, const char *mode, int shflg);void setbuf (FILE *stream, char *buf);int setvbuf (FILE *stream, int mode, size_t n);FILE *tmpfile (void);char *tmpnam (char *s);Truy nhập vào c  vị trí fileint fseek (FILE *stream, long offset, int whence); chuyển con trỏ đến vị trí bất ký trên file (nên dùng theo kiểu nhị phân)long ftell (FILE *stream); cho biết vị trí hiện tại c a con trỏ chỉ vịvoid rewind (FILE *stream); chuyển con trỏ về vị trí đầu fileint fgetpos (FILE *stream, fops_t *pos);int fsetpos (FILE *stream, const fops_t *pos);Quản lý lỗivoid clearer (FILE *stream);int feof (FILE *stream); cho biết đã đến cuối file hay chưaint ferror (FILE *stream); cho biết c  lỗi (kh c 0) hay không c  lỗi (bằng 0)void perror (const char *s); thông báo lỗi trên màn hình (khi biết c  lỗi )C c hàm xuất/nhập ký tựint getc (FILE *stream); đ c ký tự từ fileint getchar (void); nhận một ký tự từ stdin, hàm trả về ký tự nhận đượcchar *gets (char *s); nhập một chuỗi ký tự từ stdinint fgetc (FILE *stream); đ c ký tự từ filechar *fgets (char  *c,  int n, FILE *stream); đ c một chuỗi ký tự từ fileint fputc (int c,  FILE *stream); ghi ký tự lên fileint fputs (const char *s, FILE *stream); ghi một chuỗi ký tự lên fileint putc (int c,  FILE *stream); ghi ký tự lên fileint putchar (int c) ; đưa một ký tự ra stdoutint puts (const char *s); đưa một chuỗi ký tự ra stdoutint ungetc (int c,  FILE *stream) ;C c hàm nhập xuất theo kiểu văn bảnint cprintf (const char *format [,argument,...]);int cscanf (const char *format [,address,...]); int fprintf (FILE *stream, const char *format [,argument,...]); ghi dữ liệu theo khuôn dạng lên fileint fscanf (FILE *stream, const char *format [,address,...]); đ c dữ liệu theo khuôn dạng từ fileint printf (const char *format [,argument,...]); xuất dữ liệu theo định dạngint scanf (const char *format [,address,...]); nhập dữ liệu theo định dạngint sprintf (char *buffer, const char *format [,argument,...]);int sscanf (const char *buffer, const char *format [,address,...]);int vfprintf (FILE *stream, const char *format, va_list arglist);int vfscanf (FILE *stream, const char *format, va_list arglist);int vprintf (const char *format, va_list arglist);int vscanf (const char *format, va_list arglist);int vsprintf (char *buffer, const char *format, va_list arglist);int vsscanf (char *buffer, const char *format, va_list arglist) ;C c hàm nhập xuất theo kiểu nhị phân int getw (FILE *stream); đ c một số nguyên từ fileint putw (int w, FILE *stream); ghi một số nguyên lên filesize_t fread (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); đ c một số mẫu tin từ filesize_t fwrite (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); ghi một số mẫu tin lên fileXoá ho c đổi tên fileint remove (const char *filename); xoá một fileint rename (const char *filename1, const char *filename2); đổi tên một file int unlink (const char *filename); xoá một fileC c hàm nhập xuất c p  1C c file tiêu đề và biến chuẩnĐể sử dụng c c hàm c p 1, ta c n tới c c file tiêu đề sau:io.h chứa c c nguyên mẫu c a c c hàm c p 1fcntl.h chứa c c định nghĩa quyền truy nhập (access)sys/stat.h chứa c c định nghĩa thu c tính (mode)dos.h chứa c c định nghĩa thu c tính (attribute) theo DOSNgoài ra, c n c n đến biến chuẩn c a C _fmode (định nghĩa trong fcntl.h và stdlib.h) để x c định kiểu nhập xuất (nhị phân hay văn bản)int creat (const char *path, int mode); tạo một file mới c  thu c tính cho bởi mode. Trong trường hợp file đã tồn tại:­Nếu file để ghi, nó sẽ bị xoá­Nếu file để đ c thì bị lỗi­Khi c  lỗi, hàm trả về ­1­Khi thành c ng, hàm trả về số hiệu file (handle)Thu c tínhS_IREAD file để đ c,  không thể xoá, sửa chữa, bổ sungS_IWRITE file để ghi, c  thể xoá, sửa chữa, bổ sungint _creat (const char *path, int attrib); tạo một file mới theo kiểu nhị phânThu c tínhFA_RDONLY file chỉ đ c,  không thể xoá, sử chữa, bổ sungFA_ARCH file để ghiFA_HIDDEN file ẩn, không hiện trong lệnh DIR c a DOSint open (const char *path, int access [, unsigned mode ]); mở một file đã c  ho c xây dựng file mới để đ c,  ghiĐối accessGiá trị Ý nghĩaO_APPEND ghi bổ sungO_BINARY kiểu nhập xuất nhị phânO_CREAT tạo file (nếu chưa c )O_RDONLY chỉ đọcO_RDWR đ c và ghiO_TEXT kiểu nhập xuất văn bảnO_TRUNC xoá file nếu c  tồn tạiO_WRONLY nbsp;chỉ ghiint _open (const char *filename, int oflag); mở một file đã tồn tại để đ c,  ghiint close (int handle); đóng một fileint _close (int handle); đóng một fileint chmod (const char *path, int amode); thay đổi thu c tính fileint _chmod (const char *path, int func [, int attrib ]); thay đổi thu c tính file theo kiểu DOSint write (int handle, void *buf, unsigned len); ghi một dãy c c byte lên file, nếu thành c ng, hàm trả về môt số bằng số byte ghi đư c, c  lỗi trả về ­1int read (int handle, void *buf, unsigned len); đ c một dãy c c byte từ filelong lseek (int handle, long offset, int fromwhere); di chuyển con trỏ chỉ vịDANH M C C C HÀM TRONG THƯ VIỆN ĐỒ HỌAarc vẽ cung tròn c  g c bắt đầu, g c kết th c,  tọa độ tâmbar vẽ hình chữ nhật c  tô bên trong bar3d vẽ hình chữ nhật theo không gian 3 chiều c  tô bên trongcircle vẽ hình tròncleardevice xoá màn hình, đưa con trỏ về g c trên­bên tráiclearviewport xoá khung hìnhclosegraph đóng chế độ đồ họadetectgraph kiểm tra phần c ng và x c định trình điều khiển và chế độdrawpoly vẽ đa gi c với kiểu nết vẽ và màu hiện tạiellipse vẽ cung elipfillellipse vẽ hình elip c  tô màufillpoly tô đa gi c c  sử dụng bộ chuyển đổi quétfloodfill tô một miền bị chặn, dung mẫu tô và màu hiện tạigetarccoords nhận lại tọa độ để vẽ cunggetaspectratio trả lại hệ số tương quan tỷ lệ trên màn hìnhgetbkcolor nhận lại màu nền hiện tạigetcolor nhận lại màu vẽ hiện tạigetdefaultpalette nhận lại bảng màu ngầm địnhgetdrivername nhận lại tên vỉ mạch đồ họagetfillpattern nhận lại mẫu tôgetfillsettings nhận lại mẫu tô đư c thiết lập mới nhấtgetgraphmode nhận lại chế độ đồ họa hiện tạigetimage c t ảnh bit c a một vùng hình vào trong bộ nhớ đệmgetlinesettings nhận lại kiểu vẽ, nét vẽ và độ dày nét vẽgetmaxcolor nhận lại giá trị màu lớn nhất c  thể c c a chế độ đồ họagetmaxmode nhận lại giá trị chế độ cao nhất c  thể c getmaxx nhận lại giá trị độ phân giải nganggetmaxy nhận lại giá trị độ phân giải dọcgetmodename nhận lại tên chế độ đồ họagetmoderamge nhận lại chế độ lớn nhất và thấp nhất c a vỉ đồ họagetpalettesize nhận lại giá trị bảng màugetpixel nhận lại màu c a điểm vẽgetpalette nhận lại giá trị bảng màugettextsettings nhận lại giá trị về kiểu chữ, hướng viết, kích thư cgetviewsettings nhận lại thông tin về khung hình và c c tham sốgetx nhận lại tọa độ x c a vị trí đồ họa hiện tạigety nhận lại tọa độ y c a vị trí đồ họa hiện tạigraphdefaults đưa vị trí con trỏ hiện tại về g c trên bên trái, khởi động lại chế độ đồ họagrapherrormsg nhận lại c c xâu ký tự thông báo lỗi cho errorcodegraphresult nhận lại giá trị báo lỗi c a thao t c đồ họa cuối c ngimagesize trả lại giá trị số byte c n thiết để c t một vùng chữ nhật trên màn hìnhintalluserdrive c i đặt c c trình điều khiển đồ họa mới vào bảng BGIintalluserfont c i đặt một font chữ mới chưa ó trong hệ thống BGIinitgraph khởi tạo đê vào chế độ đồ họaline vẽ một đoạn thẳng giữa 2 điểm chỉ rõlinerel vẽ một đoạn thẳng với khoảng c ch tương đốilineto vẽ một đoạn thẳng từ điểm hiện tại tới...moverel dịch chuyển vị trí hiện tại tới điểm mới theo tọa độ tương đốimoveto dịch chuyển vị trí hiện tại tới điểm mớiouttext viết ra dòng văn bản tại vị trí hiện tạioutteaxtxy viết ra dòng văn bản tại vị trí (x,y)pieslice vẽ một miếng bánh trònputimage nạp hình ảnh bit vào màn hìnhputpixel vẽ một điểm ảnh tại tọa độ (x,y)rectangle vẽ hình chữ nhật không tô bên trong với màu và nét vẽ hiện tạiregisterbgidriver đăng ký trình điều khiển BGI với hệ thống đồ họaregisterbgifont đăng ký font BGI với hệ thống đồ họarestorecrtmode khôi ph c lại chế độ màn hình g c trư c khi chế độ đồ họa đư c khởi tạo để dùngsector vẽ và tô một miếng khung hình elipsetactivepage thay đổi trang tích c c để cho ra đồ họasetallpalette thay đổi toàn bộ bảng màusetaspectratio thay đổi tỷ lệ tương quan ngang dọcsetbkcolor đặt màu nền setcolor đặt màu vẽ hiện tạisetfillpattern đặt mẫu tô do người dung định nghĩasetfillstyle đặt mẫu và màu tôsetgraphbufsize thay đổi kích thư c bộ nhớ đệm để quét và tôsetgraphmode đặt hệ thống tới chế độ đồ họa và xoá màn hìnhsetlinestyle đặt kiểu nét vẽsetpalette thay đổi giá trị bảng màusetrgbppalette thay đổi giá trị bảng màu cho vỉ mạch IBM8514 và VGAsettextjustify đặt chế độ c n lề cho outtext và outtextxysettexttyle thiết lập font chữ, hướng, kích thư c viết chũ đồ họasetusercharsize thay đổi độ rộng và chiều cao font vectorsetviewport thiết lập khung nhình đồ họasetvisualpage thiết lập số trang nhìnsetwritemode thiết lập c ch th c ghi lên màn hình vẽ là COPY đè lên hay XNORtextheight trả lại độ cao c a xâu chữ, tính theo pixeltextwidth trả lại độ rộng c  xâu chữ, tính theo pixelTHƯ VIỆN PROCESS.HC c hàm kiểm soát quá trìnhint system (const char *command); th c hiệm một c u lệnh DOS, thành c ng trả về 0, c  lỗi trả về ­1void abort (void); kết th c chương trình một c ch không bình thư ngvoid exit (int status); kết th c chương trình một c ch bình thư ngTHƯ VIỆN MATH.HC c hàm toán h c dấu chấm độngdouble acos (double x); trả về arc cosine c a x, đư c biểu diễn từ 0 đến Лdouble asin (double x); trả về arc sine c a x, đư c biểu diễn từ ­Л/2 đến Л/2double atan (double x); trả về arc tangent c a x, đư c biểu diễn từ ­Л/2 đến Л/2double atan2 (double x, double y); trả về arc tangent c a x/y, đư c biểu diễn từ ­Л đến Лdouble cabs (struct complex x); trả về giá trị tuyệt đối c a số ph c xdouble ceil (double x); trả về phần nguyên c a số chấm động không nhỏ hơn x (làm tròn số lên)double cos (double x); trả về cos c a x, đư c biểu diễn theo radiandouble cosh (double x); trả về giá trị cosine hyperbolic c a xdouble exp (double x); trả về ex  double fabs (double x); trả về giá trị tuyệt đối c a số th c xdouble floor (double x); trả về phần nguyên c a số chấm động không lớn hơn x (làm tròn số xuống)double fmod (double x, double y); lấy phần dư c a phép chia (x/y), y phải kh c 0double frexp (double x, int *exponent); lấy phần giá trị c a x khi tách nhỏ m trong khoảng 0,5 đến 1 hay m=0double ldexp (double x, int exponent); double log (double x); trả về logarit tự nhiên c a xdouble log10 (double x); trả về logarit c  số 10 c a xdouble modf (double x, double *ipart); tách số x thành phần số nguyên và phần số lẻ sau dấu chấm thập phân, c t phần nguyên trong *ipart và trả về phần lẻdouble pow (double x, double y); trả về xy  . c i này tôi tình c  lấy đư c trên mạng thấy hay nên post lên cho c c anh em tham khảo nếu thấy đư c thì thank dùm mình!!!! c n đối với c c bạn pro thì c i này ch c không c n đâu nhỉ!!!!hihihiTHƯ VIỆN TIME.HC c đối tượng kiểu struct tm đư c sử dụng để lưu trữ ngày tháng và thời gian.struct tm {int tm_sec;int tm_min;int tm_hour;int tm_mday;int tm_mon;int tm_year; //year since 1900int tm_wday; //days since Sundayint tm_yday; //days since 1 January: [0,365]int tm_isdst; //daylight saving time flag }C  tm_isdst là số dương (+) nếu daylight saving time c  t c dụng, bằng 0 nếu không c , là số âm (­) nếu không c  thông tin.Mã quy c ch Ý nghĩa%a Tên ngày trong tuần viết tắt%A Tên ngày trong tuần đầy đủ%b Tên tháng viết tắt%B Tên tháng đầy đủ %c Date và time%d Ngày trong tháng%H Giờ trong ngày, 24 giờ%h Giờ trong ngày, 12 giờ%j Ngày trong năm%m Tháng %M Phút sau giờ%p AM hay PM%s Giây trong giờ %U Tuần trong năm%w Ngày trong tuần (0­6)%x Date %X Time%y Năm trong thế kỷ%Y Năm%Z Múi giờ%% Ký tự %Truy nhập vào đồng hồclock_t clock (void);Đây là số xung đồng hồ c a máy. Muốn tính ra giây, ta đem chia với CLOCK_PER_SEC. Nếu tạo xung đồng hồ c a CPU không c , hàm trả lại giá trị 1.Truy nhập vào thời giandouble difftime (time_t t0, time_t t1);char *asctime (const struct tm *tp);size_t strftime (char *s, size_t n, const char *cntrl_str, const struct tm*tp);structtm *gmtime (const time_t *t_ptr);struct tm *localtime (const time_t *t_ptr);time_t mktime (struct tm *tp);time_t time (time_t *timer); nhận thời gian hệ thống quy ra giâyvoid getdate (struct date *datep); nhận ngày hệ thốngvoid setdate (struct date *datep); thiết lập ngày hệ thốngvoid gettime (struct time *timep); nhận giờ hệ thốngvoid settime (struct time *timep); thiết lập giờ hệ thốngTHƯ VIỆN STRING.HC c hàm quản lý bộ nhớint memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (phân biệt chữ hoa, chữ thư ng)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int memicmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (không phân biệt chữ hoa, chữ thư ng)Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1void *memchr (const void *s, int c,  size_t n); tìm ký tự c trong n byte đầu c a vùng s, nếu tìm thấy, hàm trả về địa chỉ c a byte chứa ký tự c đầu tiên trong s, trái lại, trả về NULLvoid *memccpy (void *dest, const void *src, int c,  size_t n); sao chép c c ký tự từ vùng src sang vùng dest, vi c sao chép kết th c khi gặp ký tự c ho c đã sao chép đủ n ký tựvoid *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n); sao chép n ký tự từ vùng src sang vùng dest, hàm cho lại địa chỉ vùng destvoid *memmove (void *dest, const void *src, size_t n);void *memset (void *s, int c,  size_t n); gửi ký tự c vào n byte đầu c a chuỗi s, hàm trả lại địa chỉ chuỗi svoid movedata (unsigned srcseg, unsigned srcoff, unsigned destseg, unsigned destoff, size_t n); sao chép n byte từ phân đoạn srcseg:srcoff đến địa chỉ destseg:destoffC c hàm quản lý xâu ký tựchar *gets (char *s); nhập chuỗichar *puts (char *s); xuất chuỗichar *strcat (char *s1, const char *s2); ghép chuỗi s2 vào đuôi chuỗi s1char *strchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên trái), không c  trả về NULLchar *strcpy (char *s1, const char *s2); sao chép nội dung trong s2 vào trong s1char *strdup (const char *s); gấp đôi chuỗi schar *strerror (int error_number);char *strlwr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ thư ngchar *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n); char *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n); sao chép tối đa n ký tự đầu c a chuỗi s2 vào trong s1char *strnset (char *s, int c,  int n); gán n lần ký tự c vào trong chuỗi s char *strpbrk (const char *s1, const char *s2); tìm lần xuất hiện đầu tiên c a một ký tự thu c s2 trong s1, nếu c , hàm cho địa chỉ c a ký tự tìm thấy trong s1, trái lại, hàm cho NULLchar *strrchr (const char *s, int c) ; tìm ký tự c trong chuỗi s (bắt đầu từ bên phải), không c  trả về NULLchar *strrev (char *s); đảo ngư c c c ký tự trong chuỗi schar *strset (char *s, int c) ; đặt ký tự c vào mọi vị trí trong chuỗi s (thay c c ký tự trong s bằng c) char *strstr (const char *s1, const char *s2); tìm chuỗi s2 trong chuỗi s1, trả về vị trí chuỗi s2 trong chuỗi s1char *strtok (char *s1, const char *s2);char *strupr (char *s); đổi chuỗi s thành chữ hoaint strcmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, không phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strcoll (const char *s1, const char *s2);int stricmp (const char *s1, const char *s2); trả về kết quả so sánh 2 chuỗi s1 và s2, phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựNếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 chứa chuỗi s2Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 chứa chuỗi s1Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký tự đầu tiên c a chuỗi s1 và s2, không phân biệt chữ hoa, chữ thư ng c a c ng một ký tựsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm độ dài đoạn đầu c a chuỗisize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);unsigned *strlen (const char *s); x c định chiều dài chuỗi sTHƯ VIỆN STDLIB.HFile tiêu đề này chứa c c nguyên mẫu c a c c hàm đư c sử dụng vào c c m c đích chung, ho c với c c macro và c c định nghĩa kiểu c  liên quan .C p phát bộ nhớ độngunsigned coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng c p phát động đối với mô hình tiny, small và mediumunsigned long coreleft (void); cho biết bộ nhớ khả dụng trong vùng c p phát động đối với mô hình compact large và hugevoid *calloc (size_t n, size_t size); c p phát vùng nhớ cho n đối tượng kích c  size bytevoid *malloc (size_t size); c p phát vùng nhớ cho size bytevoid *realloc (void *block, size_t size); c p phát lại bộ nhớvoid free (void *block); giải phóng vùng nhớ đã c p phátTìm kiếm và sắp xếpvoid *bsearch (const void *key_ptr; const void *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));void qsort (vois *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));Tạo số nhẫu nhiênint random (int n); tạo c c số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến (num­1)int rand (void); tạo số ngẫu nhiên trong khỏang từ 0 đến 32767void randomize (void); khởi động c  chế tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị ngẫu nhiênvoid srand (unsigned seed); khởi tạo bộ tạo số ngẫu nhiên bằng giá trị seed, không c  giá trị trả lạiTruyền thông với môi trườngchar *getenv (const char *name);int system (const char *s);Số họcint abs (int x);long labs (long x);div_t div (int numer, int denom);ldiv_t ldiv (long numer, long deniom);Chuyển đổi xâu ký tựchar *itoa (int x, char *s, int cs); chuyển số nguyên x trong hệ đếm c  số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ c a vùng schar *ltoa (long x, char *s, int cs); chuyển số kiểu long x trong hệ đếm c  số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ c a vùng schar *ultoa (unsigned long x, char *s, int cs); chuyển số kiểu unsigned long x trong hệ đếm c  số cs sang chuỗi và lưu vào vùng nhớ s, hàm trả về địa chỉ c a vùng sdouble atof (const char *s); chuyển đổi xâu c c chữ số str thành một số floatint atoi (const char*s); chuyển đổi xâu c c chữ số str thành một số intlong atol (cont char *s); chuyển đổi xâu c c chữ số str thành một số longdouble strtod (const char *s, char **end_ptr);long strtol (const char *s, char **end_ptr, int base);unsigned long strtoul (const char *s, char **end_ptr, int base);char *ecvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi chỉ gồm c c chữ sốchar *fcvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi chỉ gồm c c chữ sốchar *gcvt (double value, int ndec, char *buf); chuyển giá trị kiểu double sang chuỗi c c  dấu chấm thập phân và dấu (­) cho số âmC c hàm ký tự nhiều byteint mblen (const char *s, size_t n);int mbrowc (wchar_t *p, const char *s, size_t n);int wctomb (char *s, wchar_t wc) ;C c hàm xâu ký tự nhiều bytesize_t mbstowcs (wchar_t *wcs, const char *mbs, size_t n);int wcstombs (char *mbs, const wchar_t *wcs, size_t n);Rời khỏi chương trìnhvoid abort (void); kết th c chương trình một c ch không bình thư ngint atexit (atexit_t func);void exit (int status); kết th c chương trình một c ch bình thư ngTHƯ VIỆN CONIO.Hchar *cgets (char *str); char *getpass (const char *prompt); đ c passwordVí dụ:#include#includemain(){char *password;password=getpasscout<<"Enter password:"<return 0;}extern int _wscroll;int cputs (const char *str); int fgetc (FILE *stream);int fputc (int c,  FILE *stream);int getch (void); đ c một ký tự từ bàn phím, không hiện lên ký tự gõ vàoint getche (void); đ c một ký tự từ bàn phím, c  hiện lại ký tự gõ vào. Ký tự e cuối c  nghĩa là hiện lại (echo)int gettext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *destin);int inp (unsigned portid);int kbhit (void); kiểm tra xem c  ký tự gõ vào hay khôngVí dụ:#include#includemain(){clrscr();cout<<"Press any key";while (!kbhit());cout<<" Continue ";return 0;getch();}int movetext (int x1, int y1, int x2, int y2, int destleft, int desttop);int outp (unsigned portid, int value);int putch (int c) ; đưa một ký tự lên c a sổ văn bản trên màn hìnhint puttext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *source);int textmode (int mode); int ungetch (int c) ; int wherex (void); cho biết hoành độ hiện tại c a con trỏint wherey (void); cho biết tung độ hiện tại c a con trỏvoid _setcursortype (int cur_t); void clrscr (void); xoá trắng màn hình (Clear Screen)void clreol (void); xoá c c ký tự nằm bên phải điểm nh c (Clear End Of Line)void delline (void); xoá một dòng trong c a sổvoid gettextinfo (struct text_info *r); cho thông tin về kiểu hiển thị văn bảnvoid gotoxy (int x, int y); di chuyển con trỏ tới tọa độ (x,y) trên màn hìnhvoid highvideo (void); làm độ sáng c a ký tự tăng lênvoid insline (void); xen một dòng trong c a sổvoid lowvideo(void); làm độ sáng c a ký tự yếu đivoid normvideo(void); làm độ sáng c a ký tự bình thư ngvoid textbackground (int color); chọn màu nềnvoid textcolor(int color); lựa chọn màu ký tự mớivoid textattr (int attr); x c lập thu c tính c a ký tự trên màn hìnhvoid window (int x1, int y1, int x2, int y2); tạo c a sổ văn bản c  tọa độ 2 g c:  g c trên­bên trái (x1,y1) và g c dưới­bên phải (x2,y2). Sau đó, mọi văn bản trên màn hình sẽ nằm trong c a sổ này.THƯ VIỆN STDIO.HFile tiêu đề này chứa c c macro, c c định nghĩa kiểu và c c nguyên mẫu prototype c a c c hàm đư c người lập trình sử dụng để truy nhập vào file. Sau đây là một số macro và c c định nghĩa kiểu:#define BUFSIZ 1024 //kích thư c cho tất c c  bộ nhớ đệm#define EOF (­1) //giá trị trả lại c a End Of File#define FILENAME_MAX 255 //độ dài lớn nhất tên file#define FOPEN_MAX 20 //số file lớn nhất c  thể mở#define L_tmpnam 16 //kích thư c mảng cho tmp tên file#define NULL 0 //giá trị con trỏ NULL#define PATH_MAX 1024 //độ dài c c đại c a đường dẫn#define TMP_MAX 65535 //số lớn nhất c a c c tên file duy nhấttypedef long pos_t; //đư c sử dụng với fsetpos()typedef unsigned size_t //kiểu từ toán tử sizeoftypedef char *va_list; //đư c sử ụng với họ vfprintf( )C u tr c file với từ khoá FILE c c c thành phần mô tả trạng thái hiện tại c a một file. Tên và số phần tử c a nó phụ thu c vào từng hệ thốngMột đối tượng kiểu FILE c  thể ghi tất c c c thông tin c n thiết để điều khiển một luồn (stream), kể c  một hiển thị hay c  thông báo (indicator) vị trí c a file, một con trỏ tới buffer c a nó, một hiển thị hay c  báo lỗi chứa c c lỗi ghi/đ c c  thể xảy ra, và một hiển thị hay c  báo end of file để ghi nhận đã gặp dấu hiệu kết th c file chưa .C c macro đư c dùng để định nghĩa stdin, stdout và stderr. M c dù chúng ta nghĩ chúng là c c file, song th c chất chúng là c  con trỏ.#define stdin ($_iob[0])#define stdout ($_iob[1])#define stderr ($_iob[2])Không giống c c file kh c, stdin, stdout và stderr không c n phải mở ra một c ch tường minh.Một số macro kh c đư c sử dụng với c c hàm như sau:#define _IOFBF 0 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x80 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x04 //setvbuf(): full buffering#define SEEK_SET 0 //fseek(): beginning of file#define SEEK_CUR 1 //fseek(): current position in file#define SEEK_END 2 //fseek(): end of fileKhi một file đư c mở, hệ điều hành kết nối nó với một stream và giữ thông tin về stream trong một đối tượng kiểu FILE. Một con trỏ trỏ tới FILE c  thể xem như đang đư c kết nối với file đó ho c với luồng stream, ho c c  hai .C c hàm c p  2C c hàm c p 2 sử dụng c u tr c FILE và mã kết th c EOF, tất c  đều đư c khai báo và định nghĩa trong . Mã EOF bằng ­1 c n c u tr c FILE gồm c c thành phần dung để quản lý tập tin như:+ level cho biết c c n vùng đệm trong dữ liệu hay không+ bsize độ lớn vùng đệm (m c định là 512 bytes)+ flags c c c  trạng tháiFILE *fdopen (int handle, char *type);FILE *fopen (const char *filename, const char *mode); mở một fileC c đối (mode)"r", "rt" mở một file để đ c theo kiểu văn bản, file c  tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"w", "wt" mở một file để ghi theo kiểu văn bản, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"a", "at" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu văn bản, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mới"rb" mở một file để đ c theo kiểu nhị phân, file c n tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"wb" mở một file để ghi theo kiểu nhị phân, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"ab" mở một file để ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mới"r+", "r+t" mở một file để đ c/ ghi theo kiểu văn bản, file c n tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"w+", "w+t" mở một file mới để đ c/ ghi theo kiểu văn bản, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"r+b" mở một file để đ c/ ghi theo kiểu nhị phân, file c n tồn tại, nếu không sẽ c  lỗi"w+b" mở một file mới để đ c/ ghi theo kiểu nhị phân, nếu file đã tồn tại, nó sẽ bị xoá"a+b" mở một file để đ c/ ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, nếu file chưa tồn tại thì tạo file mớiint fclose (FILE *stream); đóng một fileint fcloseall (void); đóng tất c c c file đang mởint fflush (FILE *stream); xoá vùng đệm bàn phímint flushall (void); xoá vùng đệm bàn phím, thư ng sử dụng trư c c c hàm như gets ho c scanfFILE *freopen (const char *filename, const char *mode, FILE *fp);FILE *_fsopen (const char *filename, const char *mode, int shflg);void setbuf (FILE *stream, char *buf);int setvbuf (FILE *stream, int mode, size_t n);FILE *tmpfile (void);char *tmpnam (char *s);Truy nhập vào c  vị trí fileint fseek (FILE *stream, long offset, int whence); chuyển con trỏ đến vị trí bất ký trên file (nên dùng theo kiểu nhị phân)long ftell (FILE *stream); cho biết vị trí hiện tại c a con trỏ chỉ vịvoid rewind (FILE *stream); chuyển con trỏ về vị trí đầu fileint fgetpos (FILE *stream, fops_t *pos);int fsetpos (FILE *stream, const fops_t *pos);Quản lý lỗivoid clearer (FILE *stream);int feof (FILE *stream); cho biết đã đến cuối file hay chưaint ferror (FILE *stream); cho biết c  lỗi (kh c 0) hay không c  lỗi (bằng 0)void perror (const char *s); thông báo lỗi trên màn hình (khi biết c  lỗi )C c hàm xuất/nhập ký tựint getc (FILE *stream); đ c ký tự từ fileint getchar (void); nhận một ký tự từ stdin, hàm trả về ký tự nhận đượcchar *gets (char *s); nhập một chuỗi ký tự từ stdinint fgetc (FILE *stream); đ c ký tự từ filechar *fgets (char  *c,  int n, FILE *stream); đ c một chuỗi ký tự từ fileint fputc (int c,  FILE *stream); ghi ký tự lên fileint fputs (const char *s, FILE *stream); ghi một chuỗi ký tự lên fileint putc (int c,  FILE *stream); ghi ký tự lên fileint putchar (int c) ; đưa một ký tự ra stdoutint puts (const char *s); đưa một chuỗi ký tự ra stdoutint ungetc (int c,  FILE *stream) ;C c hàm nhập xuất theo kiểu văn bảnint cprintf (const char *format [,argument,...]);int cscanf (const char *format [,address,...]); int fprintf (FILE *stream, const char *format [,argument,...]); ghi dữ liệu theo khuôn dạng lên fileint fscanf (FILE *stream, const char *format [,address,...]); đ c dữ liệu theo khuôn dạng từ fileint printf (const char *format [,argument,...]); xuất dữ liệu theo định dạngint scanf (const char *format [,address,...]); nhập dữ liệu theo định dạngint sprintf (char *buffer, const char *format [,argument,...]);int sscanf (const char *buffer, const char *format [,address,...]);int vfprintf (FILE *stream, const char *format, va_list arglist);int vfscanf (FILE *stream, const char *format, va_list arglist);int vprintf (const char *format, va_list arglist);int vscanf (const char *format, va_list arglist);int vsprintf (char *buffer, const char *format, va_list arglist);int vsscanf (char *buffer, const char *format, va_list arglist) ;C c hàm nhập xuất theo kiểu nhị phân int getw (FILE *stream); đ c một số nguyên từ fileint putw (int w, FILE *stream); ghi một số nguyên lên filesize_t fread (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); đ c một số mẫu tin từ filesize_t fwrite (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); ghi một số mẫu tin lên fileXoá ho c đổi tên fileint remove (const char *filename); xoá một fileint rename (const char *filename1, const char *filename2); đổi tên một file int unlink (const char *filename); xoá một fileC c hàm nhập xuất c p  1C c file tiêu đề và biến chuẩnĐể sử dụng c c hàm c p 1, ta c n tới c c file tiêu đề sau:io.h chứa c c nguyên mẫu c a c c hàm c p 1fcntl.h chứa c c định nghĩa quyền truy nhập (access)sys/stat.h chứa c c định nghĩa thu c tính (mode)dos.h chứa c c định nghĩa thu c tính (attribute) theo DOSNgoài ra, c n c n đến biến chuẩn c a C _fmode (định nghĩa trong fcntl.h và stdlib.h) để x c định kiểu nhập xuất (nhị phân hay văn bản)int creat (const char *path, int mode); tạo một file mới c  thu c tính cho bởi mode. Trong trường hợp file đã tồn tại:­Nếu file để ghi, nó sẽ bị xoá­Nếu file để đ c thì bị lỗi­Khi c  lỗi, hàm trả về ­1­Khi thành c ng, hàm trả về số hiệu file (handle)Thu c tínhS_IREAD file để đ c,  không thể xoá, sửa chữa, bổ sungS_IWRITE file để ghi, c  thể xoá, sửa chữa, bổ sungint _creat (const char *path, int attrib); tạo một file mới theo kiểu nhị phânThu c tínhFA_RDONLY file chỉ đ c,  không thể xoá, sử chữa, bổ sungFA_ARCH file để ghiFA_HIDDEN file ẩn, không hiện trong lệnh DIR c a DOSint open (const char *path, int access [, unsigned mode ]); mở một file đã c  ho c xây dựng file mới để đ c,  ghiĐối accessGiá trị Ý nghĩaO_APPEND ghi bổ sungO_BINARY kiểu nhập xuất nhị phânO_CREAT tạo file (nếu chưa c )O_RDONLY chỉ đọcO_RDWR đ c và ghiO_TEXT kiểu nhập xuất văn bảnO_TRUNC xoá file nếu c  tồn tạiO_WRONLY nbsp;chỉ ghiint _open (const char *filename, int oflag); mở một file đã tồn tại để đ c,  ghiint close (int handle); đóng một fileint _close (int handle); đóng một fileint chmod (const char *path, int amode); thay đổi thu c tính fileint _chmod (const char *path, int func [, int attrib ]); thay đổi thu c tính file theo kiểu DOSint write (int handle, void *buf, unsigned len); ghi một dãy c c byte lên file, nếu thành c ng, hàm trả về môt số bằng số byte ghi đư c, c  lỗi trả về ­1int read (int handle, void *buf, unsigned len); đ c một dãy c c byte từ filelong lseek (int handle, long offset, int fromwhere); di chuyển con trỏ chỉ vịDANH M C C C HÀM TRONG THƯ VIỆN ĐỒ HỌAarc vẽ cung tròn c  g c bắt đầu, g c kết th c,  tọa độ tâmbar vẽ hình chữ nhật c  tô bên trong bar3d vẽ hình chữ nhật theo không gian 3 chiều c  tô bên trongcircle vẽ hình tròncleardevice xoá màn hình, đưa con trỏ về g c trên­bên tráiclearviewport xoá khung hìnhclosegraph đóng chế độ đồ họadetectgraph kiểm tra phần c ng và x c định trình điều khiển và chế độdrawpoly vẽ đa gi c với kiểu nết vẽ và màu hiện tạiellipse vẽ cung elipfillellipse vẽ hình elip c  tô màufillpoly tô đa gi c c  sử dụng bộ chuyển đổi quétfloodfill tô một miền bị chặn, dung mẫu tô và màu hiện tạigetarccoords nhận lại tọa độ để vẽ cunggetaspectratio trả lại hệ số tương quan tỷ lệ trên màn hìnhgetbkcolor nhận lại màu nền hiện tạigetcolor nhận lại màu vẽ hiện tạigetdefaultpalette nhận lại bảng màu ngầm địnhgetdrivername nhận lại tên vỉ mạch đồ họagetfillpattern nhận lại mẫu tôgetfillsettings nhận lại mẫu tô đư c thiết lập mới nhấtgetgraphmode nhận lại chế độ đồ họa hiện tạigetimage c t ảnh bit c a một vùng hình vào trong bộ nhớ đệmgetlinesettings nhận lại kiểu vẽ, nét vẽ và độ dày nét vẽgetmaxcolor nhận lại giá trị màu lớn nhất c  thể c c a chế độ đồ họagetmaxmode nhận lại giá trị chế độ cao nhất c  thể c getmaxx nhận lại giá trị độ phân giải nganggetmaxy nhận lại giá trị độ phân giải dọcgetmodename nhận lại tên chế độ đồ họagetmoderamge nhận lại chế độ lớn nhất và thấp nhất c a vỉ đồ họagetpalettesize nhận lại giá trị bảng màugetpixel nhận lại màu c a điểm vẽgetpalette nhận lại giá trị bảng màugettextsettings nhận lại giá trị về kiểu chữ, hướng viết, kích thư cgetviewsettings nhận lại thông tin về khung hình và c c tham sốgetx nhận lại tọa độ x c a vị trí đồ họa hiện tạigety nhận lại tọa độ y c a vị trí đồ họa hiện tạigraphdefaults đưa vị trí con trỏ hiện tại về g c trên bên trái, khởi động lại chế độ đồ họagrapherrormsg nhận lại c c xâu ký tự thông báo lỗi cho errorcodegraphresult nhận lại giá trị báo lỗi c a thao t c đồ họa cuối c ngimagesize trả lại giá trị số byte c n thiết để c t một vùng chữ nhật trên màn hìnhintalluserdrive c i đặt c c trình điều khiển đồ họa mới vào bảng BGIintalluserfont c i đặt một font chữ mới chưa ó trong hệ thống BGIinitgraph khởi tạo đê vào chế độ đồ họaline vẽ một đoạn thẳng giữa 2 điểm chỉ rõlinerel vẽ một đoạn thẳng với khoảng c ch tương đốilineto vẽ một đoạn thẳng từ điểm hiện tại tới...moverel dịch chuyển vị trí hiện tại tới điểm mới theo tọa độ tương đốimoveto dịch chuyển vị trí hiện tại tới điểm mớiouttext viết ra dòng văn bản tại vị trí hiện tạioutteaxtxy viết ra dòng văn bản tại vị trí (x,y)pieslice vẽ một miếng bánh trònputimage nạp hình ảnh bit vào màn hìnhputpixel vẽ một điểm ảnh tại tọa độ (x,y)rectangle vẽ hình chữ nhật không tô bên trong với màu và nét vẽ hiện tạiregisterbgidriver đăng ký trình điều khiển BGI với hệ thống đồ họaregisterbgifont đăng ký font BGI với hệ thống đồ họarestorecrtmode khôi ph c lại chế độ màn hình g c trư c khi chế độ đồ họa đư c khởi tạo để dùngsector vẽ và tô một miếng khung hình elipsetactivepage thay đổi trang tích c c để cho ra đồ họasetallpalette thay đổi toàn bộ bảng màusetaspectratio thay đổi tỷ lệ tương quan ngang dọcsetbkcolor đặt màu nền setcolor đặt màu vẽ hiện tạisetfillpattern đặt mẫu tô do người dung định nghĩasetfillstyle đặt mẫu và màu tôsetgraphbufsize thay đổi kích thư c bộ nhớ đệm để quét và tôsetgraphmode đặt hệ thống tới chế độ đồ họa và xoá màn hìnhsetlinestyle đặt kiểu nét vẽsetpalette thay đổi giá trị bảng màusetrgbppalette thay đổi giá trị bảng màu cho vỉ mạch IBM8514 và VGAsettextjustify đặt chế độ c n lề cho outtext và outtextxysettexttyle thiết lập font chữ, hướng, kích thư c viết chũ đồ họasetusercharsize thay đổi độ rộng và chiều cao font
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hàm trong thư viên C, Các hàm trong thư viên C, Các hàm trong thư viên C

Bình luận về tài liệu cac-ham-trong-thu-vien-c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP