bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống dự án đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của trường đhdl hải phòng

18 871 3
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2014, 05:47

. Bài Tập Lớn Môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Nhóm 6 - Lớp CT702 Bài tập lớn môn học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Dự án: Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của Trường ĐHDL Hải Phòng Giáo. báo cáo BT Báo Kq đánh giá Báo cáo BT Báo Kq đánh giá Bản tự đánh giá Danh sách SV Báo Kq đánh giá Báo Kq đánh giá Báo Kq đánh giá Kết quả học tập DS SV thiếu học phí Kết quả hoạt động Kq. Sinh viên Tác nhân Tổng hợp kết quả tự đánh giá SV Giáo viên quản sinh = Tổng kết đưa ra đánh giá chung Giáo viên quản sinh = Cập nhật đánh giá của hội đồng Bản đánh giá hội đồng Hồ sơ Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống dự án đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của trường đhdl hải phòng, bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống dự án đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của trường đhdl hải phòng, bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống dự án đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của trường đhdl hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn