Đề thi Vi xử lý vấn đáp

31 974 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 22:53

Đề thi Vi xử lý vấn đáp Đại học bách khoa hà nộiĐề số 1: a.Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính theo Von Neumann. Nêu vai trò của CPU và bộ nhớ trong hệ.b.Nêu cơ chế mà nhờ đó CPU có thể thực hiện lệnh một cách tuần tự Lý thuyt a. Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính theo Von Neumann. Nêu vai trò của CPU và bộ nhớ trong hệ. b. Nêu cơ chế mà nhờ đó CPU có thể thực hiện lệnh một cách tuần tự Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính theo Von Neumann. Nói rõ vì sao CPU có thể truy nhập theo địa chỉ. b. Nêu nguyên lý mà nhờ đó CPU có thể thực hiện lệnh rẽ nhánh có điều kiện Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 1 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 3 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính theo Von Neumann. Nêu rõ vì sao có thể nối chung bus số liệu trong hệ. b. Bạn hiểu thế nào khi CPU truy nhập cổng vào ra nh một ô nhớ, hay truy nhập ô nhớ nhờ cổng vào ra ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính theo Von Neumann. b. Bằng cách nào CPU có thể truy nhập tới các phần tử khác nhau thông qua các địa chỉ khác nhau ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 5 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 7 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Mô tả chi tiết hoạt động thực hiện một lệnh của CPU. b. Minh họa trờng hợp truy nhập trực tiếp. MOV R0, 50H Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Mô tả chi tiết hoạt động thực hiện một lệnh của CPU. b. Minh họa trờng hợp đọc toán hạng ở chế độ gián tiếp qua thanh ghi. ADD A, @R0 Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 9 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 11 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Mô tả chi tiết hoạt động thực hiện một lệnh của CPU. b. Mô tả chi tiết trờng hợp đọc toán hạng ở chế độ tức thì. MOV A,#50H Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Mô tả chi tiết hoạt động thực hiện một lệnh của CPU. b. Minh họa trờng hợp đọc toán hạng ở chế độ thanh ghi. SUBB A,R7 Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 13 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 15 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Nêu cơ chế ngắt trong hệ vi xử lý, mục đích, giải pháp để cất giữ và khôi phục trạng thái ? b. Trình bày cách xác định nguồn báo ngắt bằng phần mềm. Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Nêu cơ chế ngắt trong hệ vi xử lý, u điểm, khuyết điểm của cơ chế này ? b. Trình bày cách xác định nguồn báo ngắt bằng phần cứng Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 17 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 19 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Ngăn xếp : vai trò và hoạt động của nó. b. Liệu có tồn tại hệ vi xử lý hoạt động mà không cần ngăn xếp không ? Giải thích ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Vẽ lợc đồ hoạt động của vi xử lý kể từ lúc RESET. b. Vectơ reset và vectơ ngắt có thể trùng nhau không ? Giải thích ? c. Nêu sự cần thiết của ngắt NMI (ngắt không che). Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 21 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 23 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Kiến trúc phần cứng của hệ vi xử lý. b. Vai trò của mạch giải mã địa chỉ. c. Bằng cách nào CPU có thể trao đổi đợc với các thiết bị ngoại vi ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Trình bày phơng thức điều khiển vào ra bằng chơng trình, điều khiển ở đây là điều khiển gì ? b. Nêu u khuyết điểm của phơng thức này. Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 25 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 27 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Trình bày phơng thức điều khiển vào ra bằng ngắt. b. Nêu u khuyết điểm của phơng thức này, nêu sự giống nhau và khác nhau so với phơng thức điều khiển bằng chơng trình ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Trình bày phơng thức điều khiển vào ra bằng truy nhập trực tiếp bộ nhớ. b. Nêu u khuyết điểm của phơng thức này, điểm khác chính so với hai phơng pháp kia là gì ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 29 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 31 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Trình bày nguyên lý hoạt động của cổng vào không đối thoại, có đối thoại. b. Vẽ biểu đồ thời gian của các tín hiệu handshaking STB, IBF, Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Trình bày nguyên lý hoạt động của cổng ra đơn giản, có đối thoại. b. Vẽ biểu đồ thời gian của các tín hiệu handshaking ACK, OBF, Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 2 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 4 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP Lý thuyt a. Trình bày nguyên lý hoạt động của cổng ra Read-back, tác dụng của cổng này ? b. Trình bày nguyên lý hoạt động của cổng vào ra có điều khiển hớng: theo nhóm 8 bit, theo từng bit. Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual Lý thuyt a. Vào ra nối tiếp : định nghĩa, mục đích, nguyên lý, chế độ, phơng thức, nhịp truyền. b. Có thể dùng cổng song song để vào ra nối tiếp đợc không ? Giải thích ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 6 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 8 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging viờn ph trỏch HP [...]... KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 10 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Lý thuyt a Trình bày về cổng vào ra nối tiếp trong hệ MCS-51 ? b Hãy trình bày rõ cách sử dụng bit Parity trong trờng hợp này ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 12 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n... BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 22 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Lý thuyt a Nêu các phơng pháp có thể để ghép nối giữa vi xử lý và hiển thị LED 7 thanh nhiều chữ số b Bằng cách nào ta có thể điều khiển để LED hay bóng sợi đốt sáng dần và tối dần ? Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN... BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 30 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Bi tp Vi t chơng trình con cộng hai số 4 byte Hai số hạng đều trong bộ nhớ, kết quả cất vào số hạng đầu Chú ý: byte MSB đợc cất tại ô có địa chỉ nhỏ Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 29 THI GIAN CHUN... BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 23 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Bi tp Vi t chơng trình xoá n byte trong bộ nhớ ngoài Địa chỉ bắt đầu từ 8000H Phân biệt khi n địa chỉ đầu ; R3 -> độ dài ;Output: R0 -> kết quả Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 19 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n... HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 8 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Bi tp Vi t chơng trình điều khiển Timer 0 để tạo thành mạch chia tần số (chế độ Counter) Đầu ra la bit P1.0 Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 7 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP... HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 2 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging vi n ph trỏch HP Bi tp Vi t chơng trình con đếm các số âm trong miền nhớ ngoài trỏ bởi DPTR độ dài trong R3, số đếm trong R4 Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 1 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP... BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 26 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Lý thuyt a Hãy trình bày về tổ chức bộ nhớ trong hệ MCS-51 ? b Bằng cách nào hệ 8051 truy nhập đợc nhiều ô nhớ có chung địa chỉ ? (trong/ngoài/SFR) Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 28 THI GIAN CHUN... BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Lý thuyt a Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính theo Von Neumann b Kiến trúc Harvard của MCS-51 có điểm gì khác biệt so với nguyên lý trên Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 30 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Lý thuyt a Hãy... BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 15 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt Bi tp Điều khiển mạch Timer 0 tạo ngắt để tạo xung vuông 50 Hz tại bit P1.5 Thạch anh của hệ MCS-51 có tần số 12 MHz Ghi chỳ: SV ch c s dng ti liu MCS-51 Microcontroller Family Users Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 14 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch . HN VI N ĐIỆN ĐỀ THI HỌC PHÂN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ ĐỀ SỐ: 14 THỜI GIAN CHUẨN BỊ BÀI: 15 phút Chữ ký giảng vi n phụ trách HP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HN VI N ĐIỆN ĐỀ THI HỌC PHÂN KỸ THUẬT VI XỬ. HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 5 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging vi n ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 7 THI GIAN CHUN B. HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 9 THI GIAN CHUN B BI: 15 phỳt Ch ký ging vi n ph trỏch HP TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 11 THI GIAN CHUN B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Vi xử lý vấn đáp, Đề thi Vi xử lý vấn đáp, Đề thi Vi xử lý vấn đáp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn