Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK nam dương

95 313 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 07:58

Mỗi quốc gia tồn tại và phát triển ổn định không thể tách rời hoạt động TMQT. Giữa các quốc gia, sự trao đổi của TMQT thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán này phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. TMQT mang tính chất sống còn cho mỗi quốc gia vì nó mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, phát huy được lợi thế so sánh của một quốc gia so với các nước khác. TMQT tạo tiền đề cho quá trình phân công lao động xã hội một cách hợp lý và tạo nên sự chuyên môn hoá trong nền sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của nhiều ngành. Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng của quá trình tài sản xuất xã hội, nó làm thay đổi cơ cấu vật chất sản phẩm và làm thay đổi lượng hàng hoá lưu thông giữa các quốc gia. Bởi vậy, quan hệ mua bán quốc tế đã xuất hiện và trở nên quan trọng ở Việt Nam. Từ một nước nhập siêu mà chủ yếu qua con đường viện trợ thì nay Việt Nam đã vươn lên thành nước xuất khẩu và tiến tới cân bằng cán cân xuất nhập khẩu. Trong sự lớn mạnh của lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu của đất nước các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực XNK đóng vai trò rất quan trọng vì đó là các doanh nghiệp cấu thành nên hoạt động XNK của Việt Nam . Trong bối cảnh đó công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Dương đã đang và sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình mở rộng và tăng cường hiệu quả kinh tế xã hội, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực kinh doanh XNK, cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn của PGSPTS Tăng Văn Bền và cô chú của công ty , em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: : “Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Dương” . : Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Dương Phần I: Lý luận chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. . Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Dương trong thời gian qua (2010-2014). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh. kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Dương. Để hoàn thành bản chuyên đề này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chú trong công ty cổ phần XNK Nam Dương.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK nam dương, Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK nam dương, Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK nam dương, Bảng 1: Giá trị xuất khẩu từ 2010-2014: đơn vị triệu. USD, Bảng 5. Kim ngạch xuất khẩu của công ty từ 2010-2014, Bảng13. Kế hoạch phát triển công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn