hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ở việt nam

102 534 3
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 20:05

. vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ở Việt. Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam. 3 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam làm đề tài Luận văn tốt nghiệp của mình.
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ở việt nam, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ở việt nam, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn