258 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC

100 619 5
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 17:02

258 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC . kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC; Phần III: Bài học kinh nghiệm và một số ý kiến hoàn thiện kế hoạch kiểm. nghĩa đó, Em đã chọn Đề tài Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC ” làm Chuyên đề thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 258 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, 258 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, 258 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kiểm toán, Lập kế hoạch tổng thể, Qúa trình hình thành và phát triển của Cơng ty, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Cơ cấu bộ máy quản lý, Tổ chức thực hiện kiểm tốn tại Cơng ty, Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN, Cơng tác sốt xét việc lập kế hoạch kiểm tốn Thủ tục phân tích, Tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội bộ, Thủ tục kiểm tra chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn