Phân tích thực phẩm

69 744 18
Meo

Meo

Tải lên: 1,278 tài liệu

  • Loading...
1/69 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 15:01

Phân tích thực phẩm Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 11PHÂN TÍCH THỰC PHẨMTRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCMKHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM2GiỚI THIỆU MÔN HỌCGiảng viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHIẾNPhone: 01686.151.042Email: truongbachien@yahoo.comtruongbachchien2011.co.ccKhoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 23Giới thiệu về nội dung môn học4Chương 6: Xác ñịnh Lipit64Chương 5: Xác ñịnh Protit54Chương 4: ðịnh lượng CacbonHydrat46Chương 3: ðịnh lượng tro, ẩm và khoáng32Chương 2: ðịnh lượng acid210Chương 1: Các khái niệm cơ bản1Số tiếtNội dungStt4Tài liệu tham khảo[1] Giáo trình lý thuyết phân tích thực phẩm- Khoa CNTP- trương ðại họccông nghiệp thực phẩm TpHCM[2] Bùi Thị Như Thuận, Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm, Nhà xuấtbản Khoa học Kỹ thuật , 1990.[3] S.Suzanne Nielsen, Food Analysis Second Edition,Gaithersburg,Maryland, 1998.[4] Trương Bách Chiến, giáo trình phân tích công nghiệp,Trường Caoñằng Công nghiệp TpHCM, 2004[5] Trương Bách Chiến, Phân tích công nghiệp thực phẩm, Trường ðạiHọc Công nghiệp TpHCM, 2008 Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 35CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức nồng ñộ1.2. Pha chế dung dịch1.3. Các phương pháp phân tích6CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức tính nồng ñộ1.1.1. Nồng ñộ phần trăm khối lượng - C (%): biểu diễnsố gam chất tan có trong 100 gam dung dịch100mm%Cddct×=Với:mct- số gam chất tan (g)mdd- số gam dung dịch (g)C% - nồng ñộ phần trăm của dung dịchKhoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 47CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức tính nồng ñộ1.1.2. Nồng ñộ mol – CM(M): biểu diễn số mol chất tan cótrong một lít dung dịch.VnCM=Với:n - số mol chất tan (mol)V - thể tích dung dịch (l)CM- nồng ñộ mol/l (M) 8CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức tính nồng ñộ1.1.3. Nồng ñộ ñương lượng – CN(N): biểu diễn số ñương lượnggam chất tan có trong một lít dung dịch.V'nCN=Với:n’ - số ñương lượng gam chất tanV - thể tích dung dịch (l)CN- nồng ñộ ñương lượng (N) Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 59CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức tính nồng ñộMối liên hệ các loại nồng ñộ trên ñược cho bởi các biểu thức: Trong ñó: d: khối lượng riêng của dung dịch (g/ml)M: phân tử lượng của chất tanð: ñương lượng gam chất tan (ñlg) Md10%CCM×=CM– C%ðd10%CCN×=CN– C%CN= z.CMCN– CM10ðương lượng – ðịnh luật ñương lượngNhắc nhởNitơ trong N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5lần lượt có ñương lượng tương ứng là bao nhiêu?Công thức chung ñương lượng là:zMð =Trong acid/baz, z làsố ion H+ hay OH- bị thay thế trong 1 phân tử axit hay bazơTrong phân tử muối, z là tích số ion ñã thay thế với ñiện tích ion ñã thay thế (ion có thể là cation hoặc anion) tính cho 1 phân tử muối ñóTrong hợp chất oxy hóa khử, n là số electron mà một phân tử chất khử có thể cho hay một phân tử chất oxy hóa có thể nhận ñược tính cho 1 phân tử chất ñóKhoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 611CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.2. Pha chế dung dịch1.2.1. Pha loãng dung dịch:Trường hợp 1:m1(g) dung dịch A C1 (%) trộn với m2(g) dung dịch A C2 (%), ñể thu ñược m3 (g) dung dịch A C3 (%) thì ñược :m1 / m2 = | (C2 – C3) / (C1 – C3) |Dùng quy tắc chéo:m1 ddA C1 |C2 - C3|C3m2 ddA C2 |C1 – C3|12CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.2. Pha chế dung dịch1.2.1. Pha loãng dung dịch:Trường hợp 2:V1(mL) dung dịch A C1 (M) trộn với V2(mL) dung dịch A C2 (M), ñểthu ñược V3 (mL) dung dịch A C3 (M) Dùng quy tắc chéo:V1 ddA C1 |C2 - C3|C3V2 ddA C2 |C1 – C3|thì ñược :V1 / V2 = | (C2 – C3) / (C1 – C3) |Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 713• 1. Tính thể tích nước cất cần pha vào 100mL dung dịch HCl 20% (d= 1,1g/mL) ñể thu ñược dung dịch có nồng ñộ 5%; biết H=1, Cl=35,5a. 300mLb. 380mLc. 330mLd. 400mL2. Tính thể tích nước cất cần pha vào 100g dung dịch H2SO4 20% (d= 1,12g/mL) ñể thu ñược dung dịch có nồng ñộ 5%a. 300mLb. 330mLc. 380mLd. 400mLVí dụ :14• 1. ðể pha chế 100mL dung dịch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam lượng tinh thể C2H2O4.7 H2O , biết C=12; H=1; O=16:a. 2.61 b. 2.36c. 2.16 d. 2.63 2. ðể pha chế 100mL dung dịch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam lượng dung dịch C2H2O4 20%( d= 1,24g/mL) , biết C=12; H=1; O=16:a. 4.5b. 5.4c. 5.8d. 4.8 3. Tính khối lượng tinh thể KMnO4 98% theo lý thuyết ñể pha 500mL dung dịch KMnO4 0,05N . Biết M(KMnO4) = 158dvCa. 1.3435b. 0.1533c. 13.4354d. 0.1443 Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 815CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.2. Pha chế dung dịch1.2.2. Pha chế dung dịch tử chất rắnTính khối lượng cần thiết ñể pha V(mL) dung dịch (A) CM từ tinh thể rắn (A) có ñộtinh khiết (p%)MpCVm 10.=16• 1. ðể pha chế 100mL dung dịch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam lượng tinh thể C2H2O4.7 H2O , biết C=12; H=1; O=16:a. 2.61 b. 2.36c. 2.16 d. 2.63 2. ðể pha chế 100mL dung dịch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam lượng dung dịch C2H2O4 20%( d= 1,24g/mL) , biết C=12; H=1; O=16:a. 4.5b. 5.4c. 5.8d. 4.8 3. Tính khối lượng tinh thể KMnO4 98% theo lý thuyết ñể pha 500mL dung dịch KMnO4 0,05N . Biết M(KMnO4) = 158dvCa. 1.3435b. 0.1533c. 13.4354d. 0.1443 Ví dụ :Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 917• 1.3.1. Phương pháp khối lượng1.3.2. Phương pháp thể tích1.3.2.1. Chuẩn ñộ acid – baz1.3.2.2. Chuẩn ñộ phức chất1.3.2.3. Chuẩn ñộ oxy hóa khử1.3.2.4. Chuẩn ñộ tạo tủa1.3.3. Phương pháp ño quang18CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.3. Các phương pháp phân tích1.3.1. Phương pháp khối lượngNội dungMẫuddịch mẫuTủaC. rắnKhoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 1019• Lấy 5(g) một mẫu thực phẩm cóchứa P ñem chuyển hóa thànhdung dịch, rồi tiến hành tạo tủadưới dạng MgNH4PO4sau khi ñãloại bỏ các thành phần khác P. ðem nung thì ñuợc 1,235(g) Mg2P2O7, tính hàm lượng %P cótrong mẫu ban ñầu?(Mg=24; P=31; O=16; N=14; H=1)20TỔNG QUÁT• Hàm lượng cấu tử (x) khi chuyển ñổi từdạng mẫu A (m0) thành dạng cân B (m1) (theo phương trình chuyển hoá: a A → b B) sau khi ñã ñược pha loãng (ñịnh mức) n lần V1, V2, .Vnrồi trích ra m lần V'1, V'2, .V'm.• Công thức tính hàm lượng % sẽ là? [...]... thuyết phân tích thực phẩm- Khoa CNTP- trương ðại họccông nghiệp thực phẩm TpHCM[2] Bùi Thị Như Thuận, Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm, Nhà xuấtbản Khoa học Kỹ thuật , 1990.[3] S.Suzanne Nielsen, Food Analysis Second Edition,Gaithersburg,Maryland, 1998.[4] Trương Bách Chiến, giáo trình phân tích công nghiệp,Trường Caoñằng Công nghiệp TpHCM, 2004[5] Trương Bách Chiến, Phân tích công nghiệp thực phẩm, ... Bách Chiến 1631Nội dungChỉ thịDung dịch phân tích Thuốc thửCHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.3. Các phương pháp phân tích 1.3.2. Phương pháp thể tích 1.3.2.1. Chuẩn ủ acid - baz32ã 1. Khi xỏc ủnh ch tiờu hàm lượng ñộ chua trong thực phẩm sữa, người ta dùng phương pháp phân tích thể tích gì ñể xác ñịnh?a. Phương pháp chuẩn ñộ acid – bazb. Phương pháp chuẩn ñộ phức chatc. Phương pháp chuẩn ñộ... phộp phõn tích hàm lượng sắt tổng cótrong thực phẩm, kết quả một dãy chuẩn sắt là:Mẫu 0 1 2 3 4Cppm0 0,1 0,15 0,2 0,25A 0 0,2460,3610,5120,819Phương trình hồi quy tuyến tính có hệ số a và b lần lượt là bao nhiêu trong dạng A = a + b. C ?a. – 0,17 và + 3,74b. – 0,71 và + 3,74c. + 0,17 và - 3,74d. + 0,71 và - 3,74 [C62] Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 4691NỘI DUNG PHÉP PHÂN TÍCHPhương... tích dung dịch (l)CM- nồng ñộ mol/l (M) 8CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức tính nồng ñộ1.1.3. Nồng ñộ ñương lượng – CN(N): biểu diễn số ñương lượnggam chất tan có trong một lít dung dịch.V'nCN=Với:n’ - số ñương lượng gam chất tanV - thể tích dung dịch (l)CN- nồng ñộ ñương lượng (N) Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 1631Nội dungChỉ thịDung dịch phân tích Thuốc... Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 4385Sữa là một loại thực phẩm có giá trị dinhdưỡng cao, cung cấp nguồn Protein, nguồnnăng lượng cho cơ thể. Sữa còn có khả năngcung cấp cho cơ thể nguồn Calci rất tốt choxương, nhất là người già và trẻ em. Từ sữa cóthể chế biến nhiều sản phẩm khác: phomát, bơ, sữa chua…Giới thiệu: Sữa và các chế phẩm từsữa86Thành phần trong một số sữa0,84,57,95,8Sữa... ñem nung ñến khối lượng không ñổi. Hiệu số cân trước và sau khi nung dùng ñể xác ñịnh hàm lượng tro tổng.CHƯƠNG 3: ðịnh lượng tro3.2.1. Xác ñịnh lượng tro tổng66Cân mẫu thực phẩm Cách tiếnhànhMãutroban ñầuMẫutro phân tích ðênguộiCânmẫu-Khoảng 5(g)-Than hóaðể nguộiCân chínhxác 4 sốChiếtLọcNungCHƯƠNG 4: ðịnh lượng tro4.1. Xác ñịnh lượng tro tổng Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách... SO42-=%88,94%100.64,1.50.35,0250.0405,0=64,1233.1142.1..===BAMbMaK24ã 1. Ly 5(g) một mẫu thực phẩm có chứa P ñem tủa dưới dạng MgNH4PO4rồi nung thì ñuợc 1,235(g) Mg2P2O7, thì hàm lượng %P , sẽ là bao nhiêu?, biết Mg=24; P=31; O=16; N=14; H=1:a. 6.8982 %b. 6.8897 %c. 6.8789 %d. 6.8778 %2. Lấy 5(g) một mẫu thực phẩm có chứa P ñem tủa dưới dạng MgNH4PO4rồi nung thì ñuợc 1,235(g) Mg2P2O7,... bọt cótrong Bia khi phân tích các chỉ tiêu trongBia54CHƯƠNG 3: ðịnh lượng ñộ ẩm, trovà khoáng3.1. ðộ ẩm- phương pháp sấy3.2. Tro- phương pháp khối lượng3.3. Khoáng – ñịnh lượng Canxi3.4. Khoáng – ñịnh lượng Fe3.5. Khoáng – ñịnh lượng P3.6. Khoáng – ñịnh lượng NaCl Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 1937CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.3. Các phương pháp phân tích 1.3.3. Phương pháp... chuẩn ñộ có sai số nhỏ nhấtd. Là ñiểm mà các chất phản ứng vừa ñủ98CÁCH TÍNH KẾT QUẢBước 1:Từ thể tích chuẩn ñộ của KMnO4,-tra bảng Bettrand, ñể có ñược khối lượngñường tương ứngBảng Bettrand Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 3467Công thức tínhTrong ñó : m0là khối lượng mẫu thực phẩm m1là khối lượng chén nung rỗng trước khi nungm2là khối lượng chén nung và mẫu sau khi nungRS... men: loại bỏ CO2Lắc – trộn kỹ mẫu bằng máy khuấyLỎNG Khoa CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 35CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức nồng ñộ1.2. Pha chế dung dịch1.3. Các phương pháp phân tích 6CHƯƠNG 1: Các khái niệm cơ bản1.1. Công thức tính nồng ñộ1.1.1. Nồng ñộ phần trăm khối lượng - C (%): biểu diễnsố gam cht tan cú trong 100 gam dung dch100mm%Cddctì=Vi:mct- s gam . trình lý thuyết phân tích thực phẩm- Khoa CNTP- trương ðại họccông nghiệp thực phẩm TpHCM[2] Bùi Thị Như Thuận, Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm, Nhà xuấtbản. CNTP - HUFIThs. Trương Bách Chiến 11PHÂN TÍCH THỰC PHẨMTRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCMKHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM2GiỚI THIỆU MÔN HỌCGiảng viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực phẩm, Phân tích thực phẩm, Phân tích thực phẩm

Bình luận về tài liệu phan-tich-thuc-pham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP