Đề án thành lập lớp Mầm non tư thục

13 8,142 82
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 09:02

. bày kế hoạch chuẩn bị để tiến tới thành lập trờng? Công tác chuẩn bị: Đề áN THàNH LậP LớP MầM NON TƯ THụC HƯớNG DƯƠNG I. TÊN LớP Tên tiếng Việt: Lớp mầm non T thục Hớng Dơng Tên tiếng Anh: Sunflower. 21/10/1987 ĐHSP Mầm Non Lớp 5-6 tuổi Đặng Thị Minh Anh 14/05/1978 TCSP Mầm Non Lớp 5-6 tuổi Lê Thanh Hiền TCSP Mầm Non Lớp 4-5 tuổi Nguyễn Thị Dơng Nhã 19/05/1986 ĐHSP Mầm Non Lớp 3-4 tuổi Nguyễn. phân thành 5 lớp: 2 lớp Nhà Trẻ và 3 lớp Mẫu Giáo.Cụ thể nh sau: - Lớp nhà trẻ từ 15 - 23 tháng: 12 cháu / lớp / 2 giáo viên - Lớp nhà trẻ từ 24 - 36 tháng: 12 cháu / lớp / 2 giáo viên - Lớp mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án thành lập lớp Mầm non tư thục, Đề án thành lập lớp Mầm non tư thục, Đề án thành lập lớp Mầm non tư thục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn