hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nội

116 1,333 15
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 04:37

. nguồn đầu tư có kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn trong nước và kiểm soát chi đầu tư XBCB từ nguồn ngoài nước Phân loại theo tính chất đầu tư kết hợp nguồn đầu tư có kiểm soát chi đầu tư XDCB. Nhà nước đối với các thành phần kinh tế. Kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN tại KBNN gồm kiểm soát thanh toán các kho n chi đầu tư XDCB và kiểm soát cam kết chi đầu tư XDCB. iii Kiểm soát. nhằm hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB tại KBNN Hà Nội. Đầu tiên là nhóm giải pháp liên quan đến tổ chức thực hiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB. Đổi mới mô hình kiểm soát chi đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nội, hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nội, hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn