Một sô vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

20 517 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 14:49

Một sô vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu rong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất cứ một loại hình doanh nghiệp nào - dù là trong hay ngoài quốc doanh - công tác kế toán là quan trọng cần thiết, bởi nó gắn liền với sự duy trì tồn tại của doanh nghiệp. T Trong khuôn khổ của đề án này, cũng xin đợc đề cập đến một trong những phần việc của công tác kế toán. Đó là việc thực hiện hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình gắn với đề xuất bỏ việc thực hiện giá trị thu hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp kinh doanh thơng mại, dù vốn kinh doanh tới hàng chục tỷ đồng hay một vài trăm triệu đồng thì tài sản cố định luôn đợc coi là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định tham gia đầy đủ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ thời kỳ thành lập cho tới khi kết thúc (phá sản, giải thể, sáp nhập .). Hơn thế nữa, trong từng thời kỳ kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành giá cả của sản phẩm sản xuất, chi phí ảnh hởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp. Tất cả những ảnh hởng này của tài sản cố định đều thông qua hình thức trích khấu hao tài sản cố định trong mỗi thời kỳ kinh doanh. Việc đa giá trị thu hồi vào quá trình khấu hao tài sản cố định không những không giúp cho công tác quản lý tài sản nói chung quản lý tài sản cố định nói riêng trong doanh nghiệp đợc chặt chẽ hơn, không phản ánh đúng hơn thực trạng tài sản hiện tại doanh nghiệp mà còn vi phạm nguyên tắc thận trọng của kế toán. Chi phí doanh nghiệp bỏ ra đầu t vào tài sản cố định cần đợc khấu hao hết trong thời gian sử dụng ớc tính để thể thu hồi vốn, tái đầu t mở rộng sản xuất.Hơn thế nữa doanh nghiệp rất khó thể xác định một cách chính xác giá trị thể thu hồi của tài sản cố định sau thời gian sử dụng ớc tính do ảnh hởng của rất nhiều yếu tố: trình độ khoa học kỹ thuật, khuynh hớng phát triển của nền kinh tế, tình hình sử dụng tài sản, vv Đề tài: Một số vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay. Đề tài đợc chia thành ba chơng với nội dung sau: Chơng I: Một số vấn đề chung về tài sản cố định khấu hao tài sản cố định. Chơng II: Hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành. Chơng III: Một số vấn đề còn tồn tại trong việc hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình phơng hớng hoàn thiện. Chơng I Một số vấn đề chung về tài sản cố định khấu hao tài sản cố định I. Một số vấn đề chung về tài sản cố định 1. Khái niệm tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định Theo chuẩn mực số 03 ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trởng Bộ chính tài sản cố định là những tài sản hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. Theo đó các tài sản đợc ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả 4 tiêu chuẩn ghi nhận sau: * chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản đó; * nguyên giá tài sản phải đợc xác định một cách đáng tin cậy; * thời gian sử dụng ớc tính trên 1 năm; * đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành (lớn hơn hoặc bằng 5 triệu đồng). Tài sản cố định hữu hình tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, bị hao mòn dần giá trị của nó đợc chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh, giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến lúc h hỏng. Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố địnhhình tài sản cố định thuê tài chính. Trong khuôn khổ đề án này, em xin đề cập đến vấn đề tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình. Trớc hết, muốn tính khấu hao đợc chính xác ta cần phải phân loại tài sản theo từng nhóm. 2. Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp Tài sản cố định hữu hình rất nhiều loại rất nhiều cách để phân loại nh: phân theo quyền sở hữu (tự thuê ngoài), theo nguồn hình thành (nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay, nguồn vốn nhận liên doanh, nguồn vốn tự bổ sung khác), theo công dụng tình hình sử dụng (tài sản cố định sản xuất-kinh doanh; tài sản cố định phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng; tài sản cố định giữ hộ Nhà nớc; tài sản cố định chờ xử lý), theo kết cấu .Trong các cách phân loại trên thì phân loại tài sản cố định theo kết cấu đợc sử dụng phổ biến. Theo cách này, toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp đợc chia làm các loại sau: a. Nhà cửa, vật kiến trúc: Đây là tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp đợc hình thành sau quá trình thi công xây dựng nh trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, sân bãi, đờng xá, cầu cống . b. Máy móc thiết bị: Bao gồm các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ . 2 c. Phơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: Gồm các loại phơng tiện vận tải nh: phơng tiện vận tải đờng sắt, đờng thuỷ, đờng bộ, đờng không, đờng ống các thiết bị truyền dẫn nh hệ thống thông tin, hệ thống điện, băng tải . d. Thiết bị, dụng cụ dùng cho quản lý: Là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh: máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị dụng cụ đo lờng, kiểm tra chất lợng, máy hút ẩm, hút bụi . e. Vờn cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm: Các loại cây lâu năm nh: vờn cà phê, vờn chè, vờn cao su, vờn cây ăn quả, thảm cỏ .Súc vật làm việc nh trâu, bò, ngựa, voi . súc vật cho sản phẩm nh: trâu, bò sữa, sinh sản . f. Tài sản cố định hữu hình khác: Gồm tất cả tài sản cố định sử dụng cho nhu cầu phúc lợi công cộng nh nhà ăn, nhà nghỉ, nhà văn hoá, sân bóng . g. Tài sản cố định khác: Toàn bộ các tài sản cố định hữu hình khác cha liệt kê vào các loại trên nh tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật . Tóm lại, việc phân loại tài sản cố định hữu hìnhmột yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hạch toán. Bên cạnh đó, việc tính nguyên giá cũng là một sở quan trọng trong việc tính khấu hao. 3. Nguyên giá TSCĐ hữu hình Theo Thông t số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ tài chính về việc "Hớng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trởng Bộ tài chính" tuỳ theo từng loại tài sản cố định cụ thể, từng cách thức hình thành, nguyên giá tài sản cố định sẽ đợc xác định khác nhau. Việc xác định nguyên giá đợc quy định nh sau: a. Tài sản cố định hữu hình mua sắm: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm (kể cả mua mới cũ) bao gồm: giá mua (trừ các khoản đợc chiết khấu thơng mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đợc hoàn lại) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nh chi phí chuẩn bị mặt bằng, các chi phí vận chuyển, bốc xếp ban đầu; các chi phí sửa chữa, tân trang trớc khi đa tài sản cố định vào sử dụng; chi phí lắp đặt chạy thử (trừ các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí chuyên gia các chi phí liên quan trực tiếp khác. 3 Đối với TSCĐ hữu hình hình thành do đầu t xây dựng theo phơng pháp giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu t xây dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác lệ phí trớc bạ (nếu có). Trờng hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải đợc xác định riêng biệt ghi nhận là TSCĐ vô hình. Trờng hợp TSCĐ hữu hình mua sắm đợc thanh toán theo phơng thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó đợc phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán giá mua trả ngay đợc hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó đợc tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hoá) theo quy định của chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay". Các khoản chi phí phát sinh nh: chi phí quản lý hành chính, chi phí sản xuất chung, chi phí chạy thử các chi phí khác nếu không liên quan trực tiếp đến việc mua sắm đa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng thì không đợc tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. Các khoản lỗ ban đầu do máy móc không hoạt động đúng nh dự tính đợc tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. b. Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cộng với các chi phí lắp đặt, chạy thử. Đối với tài sản cố định hữu hìnhcác con súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, vờn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho súc vật, vờn cây đó từ lúc hình thành cho tới khi đa vào khai thác sử dụng, các chi phí khác liên quan lệ phí trớc bạ (nếu có). c. Tài sản cố định đợc cấp, đợc điều chuyển đến: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đợc cấp, đợc điều chuyển đến bao gồm: giá trị còn lại ghi sổ đơn vị cấp (hoặc giá trị đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận) cộng với với các phí tổn mới trớc khi dùng mà bên nhận phải chi ra (vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử .). Riêng nguyên giá tài sản cố định hữu hình điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc: nguyên giá, giá trị còn lại số khấu hao luỹ kế đợc ghi theo sổ của đơn vị cấp. Các phí tổn mới trớc khi dùng đợc phản ánh trực tiếp vào chi phí kinh doanh mà không tính vào nguyên giá tài sản cố định. d. Tài sản cố định đợc cho, đợc biếu tặng, nhận góp vốn liên doanh, do phát hiện thừa: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình loại đợc cho, đợc biếu tặng, nhận góp vốn liên doanh, do phát hiện thừa . bao gồm: giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận, các chi phí tân trang, sửa chữa tài sản cố định, các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trớc bạ (nếu có) . mà bên nhận phải chi ra trớc khi đa vào sử dụng. 4 ii. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình đợc ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tơng lai do sử dụng tài sản đó. III. Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình đợc xác định theo nguyên giá, khấu hao luỹ kế giá trị còn lại. Trờng hợp TSCĐ hữu hình đợc đánh giá lại theo quy định của Nhà nớc thì nguyên giá, khấu hao luỹ kế giá trị còn lại phải đ- ợc điều chỉnh theo kết quả đánh giá lại. Chênh lệch do đánh giá lại đợc xử lý kế toán theo quy định của Nhà nớc. iv. Hao mòn khấu hao tài sản cố định hữu hình 1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: Hao mòn tài sản cố định hữu hình là sự giảm dần giá trị sử dụng giá trị của tài sản do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn tự nhiên, do tiến bộ của khoa học kỹ thuật . trong quá trình hoạt động của TSCĐ hữu hình. Hao mòn tài sản cố định hữu hình đợc phân làm hai loại: a/ Hao mòn hữu hình: Hao mòn hữu hìnhhao mòn vật lý trong quá trình sử dụng do bị cọ sát, bị ăn mòn, bị h hỏng từng bộ phận. Hao mòn hữu hình của tài sản cố định thể diễn ra dới hai dạng: Hao mòn dới dạng kỹ thuật xảy ra trong quá trình sử dụng. Hao mòn do tác động của thiên nhiên (độ ẩm, hơi nớc, không khí .) không phụ thuộc vào việc sử dụng. Do sự hao mòn hữu hình nên tài sản cố định hữu hình mất dần giá trị giá trị sử dụng lúc ban đầu, cuối cùng phải thay thế bằng một tài sản khác. b/ Hao mòn vô hình: Hao mòn vô hình là sự giảm giá trị của tài sản cố định hữu hình do tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà tài sản cố định hữu hình đợc sản xuất ra ngày càng nhiều tính năng với năng suất cao hơn chi phí ít hơn. Ngày nay với sự phát triển vợt bậc của khoa học kỹ thuật công nghệ cùng với xu h- ớng toàn cầu hoá, cạnh tranh mạnh mẽ, yêu cầu ngày càng cao của ngời tiêu dùng chính vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải theo kịp đáp ứng nhu cầu đó nên tài sản cố định hữu hình chịu ảnh hởng ngày càng lớn của hoa mòn vô hình. 2. Khấu hao tài sản cố định hữu hình: a. Khái niệm ý nghĩa của khấu hao tài sản cố định hữu hình: 5 Trong quá trình đầu t sử dụng, dới tác động của môi trờng tự nhiên điều kiện làm việc cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tài sản cố định hữu hình bị hao mòn dần về giá trị hiện vật. Phần giá trị hao mòn đợc chuyển dịch vào giá trị sản phẩm làm ra dới hình thức trích khấu hao. Nh vậy khấu hao tài sản cố định hữu hình là sự phân bổ một cách hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Giá trị phải khấu hao là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính trừ giá trị thanh lý ớc tính của tài sản đó. Giá trị thanh lý là giá trị ớc tính thu đợc khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản sau khi trừ đi chi phí thanh lý ớc tính. Giá trị thể thu hồi là giá trị ớc tính thu đợc trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng. ý nghĩa của khấu hao: - Về mặt kinh tế, khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh đợc giá trị thực của tài sản, đồng thời làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. - Về mặt tài chính: khấu haomột phơng tiện tài trợ giúp cho doanh nghiệp thu đợc bộ phận giá trị đã mất của tài sản cố định. - Về mặt thuế: khấu haomột khoản chi phí đợc trừ vào lợi tức chịu thuế, tức là đợc tính vào chi phí kinh doanh hợp lệ. Việc tính khấu hao tài sản cố định thể tiến hành theo nhiều phơng pháp khác nhau tuỳ thuộc vào quy định của Nhà nớc chế độ quản lý tài sản đối với doanh nghiệp yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. b. Số khấu hao luỹ kế: Số khấu hao luỹ kế của tài sản cố định hữu hình là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh qua các kỳ sản xuất kinh doanh của tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm xác định. c. Tỷ lệ khấu hao: Trong thực tế hiện nay Việt nam, phơng pháp khấu hao phổ biến đợc sử dụng trong các doanh nghiệpkhấu hao đều theo thời gian. Theo phơng pháp này, việc tính khấu hao tài sản cố định hữu hình phải dựa trên nguyên giá tài sản cố định hữu hình tỷ lệ khấu hao của tài sản đó. Trong thực tế, tỷ lệ khấu hao đợc Nhà nớc quy định sẵn cho từng loại, từng nhóm tài sản cố định. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình thực tế của mình để nâng cao tỷ lệ khấu hao trong giới hạn cho phép, đảm bảo không làm giá thành quá cao, ảnh hởng đến giá bán việc tiêu thụ sản phẩm cũng nh ảnh hởng các chính sách giá cả của Nhà nớc. d. Các phơng pháp tính khấu hao tài sản cố định: 6 Tài sản cố định trong một doanh nghiệp nhiều về số lợng, đa dạng về chủng loại. Vì vậy mà việc áp dụng một phơng pháp khấu hao đúng cho các ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp là rất khó. Việc áp dụng một phơng pháp khấu hao còn ảnh h- ởng lớn tới kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp đặc biệt ảnh h - ởng cực kỳ to lớn tới nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nớc. Chính điều nàytrong các văn bản quy định từ trớc tới nay về tính trích khấu hao tài sản cố định đợc Bộ Tài chính quy định chặt chẽ. Phơng pháp khấu hao đờng thẳng (hay phơng pháp tính khấu hao tuyến tính): Trên thực tế hiện nay, phơng pháp khấu hao đờng thẳng đang đợc áp dụng phổ biến. Phơng pháp này cố định mức khấu hao theo thời gian nên tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tăng số lợng sản phẩm làm ra để hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Mức khấu hao đối với tài sản cố định hữu hình đợc tính theo công thức: Mức khấu hao phải trích bình quân năm = Nguyên giá TSCĐ bình quân x Tỷ lệ khấu hao bình quân năm Trong đó: Tỷ lệ khấu hao TSCĐ (năm) = 1 Thời gian sử dụng (năm) mức khấu hao bình quân tháng đợc tính dựa trên mức khấu hao bình quân năm: Mức khấu hao phải trích bình quân tháng = Mức khấu hao bình quân năm 12 Theo quy định chung, để đơn giản cách tính thì tài sản cố định hữu hình tăng trong tháng, tháng sau mới trích khấu hao. Tài sản cố định hữu hình giảm trong tháng, tháng sau mới thôi trích khấu hao. Do vậy, để xác định khấu hao của tháng sau phải căn cứ vào tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của tháng này. Vì số khấu hao của tháng này chỉ khác tháng trớc trong trờng hợp biến động tăng hoặc giảm tài sản cố định hữu hình. Cho nên để giảm bớt công việc tính toán hàng ngày, ngời ta chỉ tính số khấu hao tăng thêm hoặc giảm bớt trong tháng căn cứ vào số khấu hao đã trích tháng trớc để xác định số khấu hao phải trích tháng này theo công thức sau: Số khấu hao phải tính trong tháng = Số khấu hao đã tính tháng trớc + Số khấu hao của những TSCĐ tăng thêm trong tháng tr- ớc - Số khấu hao của những TSCĐ giảm đi trong tháng trớc Từ phơng pháp khấu hao này ta thấy phơng pháp này các u nhợc điểm sau: Ưu điểm: dễ dàng, đơn giản, chi phí khấu hao đợc phân bổ đều vào các kỳ, tránh đ- ợc sự biến động lớn về chi phí giữa các kỳ. Vì vậy ổn định việc kinh doanh của doanh nghiệp, thuận lợi cho công việc kiểm tra, tính toán. 7 Bên cạnh những u điểm phơng pháp này còn các nhợc điểm: trong một số doanh nghiệp một số ngành nghề kinh doanh đặc điểm là kinh doanh theo mùa vụ, theo hợp đồng . thì việc xác định chi phí khấu hao theo phơng pháp này là không phù hợp vì những kỳ doanh nghiệp không thực hiện công việc kinh doanh nhng vẫn chi phí khấu hao. Không những thế, một số doanh nghiệp do ăn nên làm ra vì vậy họ muốn khấu hao nhanh để mở rộng, tái đầu t nhanh hơn . thì phơng pháp khấu hao này không giải quyết đợc vấn đề đó. Phơng pháp khấu hao theo sản lợng: Theo phơng pháp này, chi phí khấu hao đợc tính dựa trên tổng sản lợng dự kiến sản lợng thực tế của các kỳ kinh doanh. Nh vậy, mức khấu hao tài sản cố định hữu hình giữa các kỳ kinh doanh sẽ sự khác nhau. Công thức xác định mức khấu hao tài sản cố định hữu hình là: Mức khấu hao phải trích trong tháng = Sản lợng hoàn thành trong tháng x Mức khấu hao bình quân trên một đơn vị sản lợng Trong đó: Mức khấu hao bình quân trên một đơn vị = Tổng số khấu hao phải trích trong thời gian sử dụng Sản lợng tính theo công suất thiết kế Thực chất phơng pháp này là phải tính đợc chi phí tài sản cố định hữu hình phân bổ cho một đơn vị sản lợng tính. Sau đó căn cứ vào sản lợng thực hiện của từng năm để xác định mức khấu hao. Nh vậy, muốn thu hồi vốn nhanh, khắc phục khấu haohình đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng ca, tăng năng suất lao động làm ra nhiều sản phẩm. 8 Phơng pháp khấu hao theo số d giảm dần Theo phơng pháp này số khấu hao hàng năm giảm dần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Việc tính khấu hao tài sản cố định hữu hình đợc thực hiện trên bảng tính phân bổ khấu hao tài sản cố định hữu hình nh sau: Bộ: . Đơn vị: . Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐHH T T Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao (%) thời gian Nơi sử dụng Tài khoản 627 TK 641 TK 642 TK . Nguyên giá TSCĐHH Số khấu hao PX 1 PX 2 1 Số khấu hao đã trích tháng trớc 2 Số khấu hao tăng trong tháng 3 Số khấu hao giảm trong tháng 4 Số khấu hao phải trích tháng này 9 Chơng II hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình theo chế độ hiện hành I. hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành Mọi tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp phải bộ hồ riêng (bộ hồ gồm: biên bản giao nhận tài sản cố định, hợp đồng, hoá đơn mua tài sản các chứng từ liên quan) đợc theo dõi, quản lý, sử dụng trích khấu hao theo đúng quy định. Tài sản cố định hữu hình phải đợc phân loại, thống kê, đánh số thẻ riêng, đợc theo dõi chi tiết theo từng đối tợng sử dụng tài sản cố định, đợc phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định hữu hình. Doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, sử dụng đối với những tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh nh những tài sản cố định hữu hình bình thờng khác. Định kỳ mỗi năm tài chính doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản cố định hữu hình. Mọi trờng hợp phát hiện thừa, thiếu tài sản cố định hữu hình đều phải lập biên bản, tìm nguyên nhân biện pháp xử lý. 1. Chứng từ, sổ sách Chứng từ dùng để phản ánh khấu hao tài sản cố định: - Biên bản giao nhận tài sản cố định (số hiệu 01 - TSCĐ) là một chứng từ bắt buộc. Nó phản ánh nguyên giá tài sản cố định tăng từ đó cho phép chúng ta trích khấu hao tăng làm căn cứ để tính trích khấu hao tài sản cố định. - Biên bản thanh lý tài sản cố định hữu hình (số hiệu 03 - TSCĐ): phản ánh nguyên giá, giá trị tài sản cố định giảm làm căn cứ để chúng ta xoá sổ kế toán tài sản cố định đồng thời ghi giảm khấu hao tài sản cố định. Sổ sách dùng để ghi chép, phản ánh khấu hao tài sản cố định gồm: - Sổ tổng hợp: thờng là sổ cái TK 214. Tuỳ vào hình thức sổdoanh nghiệp áp dụng nh: hình thức nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái hay nhật ký chung mà sổ cái TK 214 kết cấu, hình thức riêng. - Sổ chi tiết: phản ánh khấu hao tài sản cố định bao gồm: Sổ tài sản cố định (mẫu - trang 209 - sách Hệ thống kế toán doanh nghiệp, NXB Tài chính 1995). Bảng tính phân bổ khấu hao: đây là sổ chi tiết quan trọng nhất trong việc phản ánh khấu hao tài sản cố định ( mẫu - trang 225 - sách Hệ thống kế toán doanh nghiệp, NXB Tài chính 1995). 10 [...]... khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp đợc chặt chẽ hơn, thực tế hơn Khấu hao tài sản cố định hữu hình có ảnh hởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp Một thay đổi nhỏ trong chính sách, chế độ quản lý tài sản cố định hữu hình trích khấu hao tài sản cố định hữu hình cũng đ a đến những thay đổi đáng kể trong việc hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh. .. rời trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp Một số vấn đề về tính hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt nam hiện nay chỉ là một cách nhìn lợc về thực trạng của hoạt động này tại các doanh nghiệp Qua đó đánh giá nêu lên một số giải pháp hoàn thiện nhằm mục đích làm cho công tác quản lý tài sản cố định hữu hình tính khấu. ..2 Tài khoản sử dụng Theo chế độ kế toán Việt nam hiện hành thì tài khoản đợc sử dụng để hạch toán khấu hao tài sản cố địnhtài khoản 214: Hao mòn tài sản cố định * Tài khoản 214: Hao mòn tài sản cố định Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hao mòn tài sản cố định hữu hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao những khoản tăng, giảm hao mòn khác của các loại tài sản cố định hữu hình của doanh. .. thôi trích khấu hao Đối với tài sản cố định thuê tài chính, doanh nghiệp phải theo dõi, quản lý, sử dụng trích khấu hao nh đối với tài sản cố định thuộc sở hữu của mình Tài sản cố định thuê hoạt động không phải trích khấu hao, chi phí thuê tài sản cố định đợc hạch toán vào chi phí kinh doanh Nh vậy việc quản lý trích khấu hao tài sản cố định nói chung đối với tài sản cố định hữu hình nói riêng... Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp 3 Nguyên giá TSCĐ hữu hình 2 2 3 ii Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 5 III Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 5 iv Hao mòn khấu hao tài sản cố định hữu hình 5 1 Hao mòn tài sản cố định hữu hình: 2 Khấu hao tài sản cố định hữu hình: 5 5 I hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành 10 1 Chứng từ, sổ sách 2 Tài khoản sử dụng... thì không trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh mà chỉ trích khâu hao tài sản cố định hữu hình một năm một lần II Đánh giá chung 1 Kết quả: Việc trích khấu hao tài sản cố định hữu hình phải tuân theo nguyên tắc, số khấu hao luỹ kế giá trị còn lại trên sổ kế toán của tài sản cố định hữu hình Mọi tài sản cố định hữu hình phải hồ riêng đợc theo dõi chặt chẽ Các doanh nghiệp thể chủ... vay, đầu t, mua sắm tài sản cố định ) D Nợ: số vốn khấu hao bản hiện còn 3 Phơng pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình a Định kỳ (tháng, quý, tuỳ theo từng doanh nghiệp) trích khấu hao tài sản cố định hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời phản ánh hao mòn tài sản cố định hữu hình, kế toán ghi: Nợ TK 627 (6274 - chi tiết theo từng phân xởng): Chi phí sản xuất chung về KHTSCĐHH... của tài sản cố định hữu hình quản lý tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nguyên giá là hai vấn đề cần thiết cho đề tài này I Giá trị phải khấu hao của tài sản cố định hữu hình Giá trị phải khấu hao của tài sản cố định hữu hình nh đã trình bày trên là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính trừ giá trị thanh lý ớc tính của tài sản đó Theo quy định này, giá trị phải khấu hao từ... Hao mòn tài sản cố định hữu hình 2142: Hao mòn tài sản cố định đi thuê tài chính 2143: Hao mòn tài sản cố địnhhình Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản sau: TK 211, TK 009 * Tài khoản 211: Tài sản cố định hữu hình Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện biến động tăng, giảm của tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá Kết cấu: Bên Nợ: - Phản ánh nguyên giá tài. .. doanh của doanh nghiệp 18 Tài liệu tham khảo 1 Sách Lý thuyết thực hành kế toán tài chính - khoa kế toán trờng ĐHKTQD Hà nội 2 Hớng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán - NXB Tài chính - 12/2002 19 Mục lục Chơng I Một số vấn đề chung về tài sản cố định khấu hao tài sản cố định I Một số vấn đề chung về tài sản cố định 2 1 Khái niệm tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định 2 Phân loại tài sản . tài: Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay. Đề tài đợc chia thành. lý và kế toán theo quy định của Nhà nớc. iv. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình 1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình: Hao mòn tài sản cố định hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một sô vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Một sô vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Một sô vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định Phân loại tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp, Nguyên giá TSCĐ hữu hình, Hao mòn tài sản cố định hữu hình: Khấu hao tài sản cố định hữu hình:, Chứng từ, sổ sách Tài khoản sử dụng, Phơng pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn