skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông

21 1,174 3
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 09:18

. cứu để Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” Với nội dung phương pháp đã nêu tôi đã vận dụng. nghiệp tôi mạnh dạn chọn đề tài: Xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hoà để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hoá học trung học phổ thông ” làm sáng kiến kinh nghiệm. chất hữu cơ bằng cách sử dụng độ bất bão hoà. Với việc vận dụng linh hoạt độ bất bão hoà k của hợp chất hữu cơ như trên, học sinh sẽ giải quyết nhanh dạng toán đặc trưng của hoá học hữu cơ, những bài
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông, skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông, skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông, I. Cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề hợp chất hữu cơ:, II. Giải pháp và tổ chức thực hiện, III. Một số bài tập vận dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn