Bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ pps

6 341 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2014, 14:22

. http://www.hoc360.vn    1 PHNG PHÁP BO TOÀN KHI LNG TRONG CÁC BÀI TP HU C Câu 1: Hn hp A gm 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol cht hu c X ch cha 3 loi nguyên t là C, H, O.  đt cháy hoàn toàn hn hp. hoàn toàn m gam hn hp X gm CH 4 , C 3 H 6 và C 4 H 10 thu đc 4,4 gam CO 2 và 2,52 gam H 2 O. Giá tr ca m là: A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 6,92 gam D. 1,34 gam Câu 9: t cháy hoàn toàn. H 2 là 20,25 đc nung nóng trong bình kín có xúc tác đ thc hin phn ng đ hiđro hóa. Sau mt thi gian thu đc hn hp B có t khi so vi H 2 là 16,2 gm các ankan, anken và H 2 . Gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ pps, Bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ pps, Bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn