HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

30 1,846 20
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2012, 14:43

HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Mở đầuNớc ta đã và đang bớc sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng, có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng Xã hội chủ nghĩa, cùng với những chính sách mở rộng nhằm khuyến khích các nhà đầu t vào nền kinh tế thời kỳ này nhiều nhà doanh nghiệp trong và ngoài nớc đã đầu t vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, hiện nay ở nớc ta có các loại hình doanh nghiệp hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nh các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, công ty t vấn, dịch vụ Cùng với sự mở rộng này thì sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng gay gắt để tồn tại và phát triển đợc thì doanh nghiệp cần phải nghiên cứu đánh giá mọi hoạt động của mình, từ đó vạch ra và sử dụng tốt mọi khả năng tiềm năng trong doanh nghiệp, nhận biết đợc những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân gây ra thiếu sót từ đó đa ra biện pháp tối u nhất để giải quyết những tồn tại đó. Hoạt động trên chính là hoạt động phân tích kinh doanh.Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm giúp ban quản lý đánh giá đúng đắn đợc quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thấy đợc các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình từ đó tìm ra phơng hớng cho sự phát triển kỳ sau cùng các biện pháp thực hiện. Vấn đề phân tích là một vấn đề cần đợc quan tâm nhiều và bản thân nhận thấy bảng cân đối kế toán là một bảng tổng kết của một năm hoạt động của doanh nghiệp việc phân tích bảng này là một công việc quan trọng đối với một ng-ời kế toán nên tôi chọn đề tài hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty vật t công nghiệp Hà nội thông qua bảng cân đối kế toán tháng 12 năm 2001 với 3 phần:Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích bảng cân đối kế toán Phần II: Thực trạng phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp Hà nội Phần III: Hoàn thiện nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t Công nghiệp Hà nội 1Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích bảng cân đối kế toán I. Khái niệm, kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán 1. Khái niệm và cấu tạo của bảng cân đối kế toán a.Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệpb.Cấu tạo của bảng cân đối kế toán Theo quyết định của Bộ trởng- bộ tài chính thì Bảng cân đối kế toán là bảng có mẫu số B 01-DN, đợc chia làm 2 phần chính: - Phần tài sảnCác chỉ tiêu phản ánh ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản đợc phân chia nh sau:A: Tài sản lu động và đầu t ngắn hạn ( TSLĐ & ĐTNH )B: Tài sản cố định và đầu t dài hạn ( TSCĐ & ĐTDH ) - Phần nguồn vốnPhản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Nguồn vốn đợc chia ra 2 phần chính:A: Nợ phải trả B: Nguồn vốn chủ sở hữu ( NVCSH)Mỗi phần của Bảng cân đối kế toán đều đợc phản ánh theo 3 cột : Mã số, Số đầu năm, Số cuối kỳ( quý, năm22. Nội dung và cơ sở lập bảng cân đối kế toán:Để lập bản cân đối kế toán thì kế toán cần căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết đồng thời căn cứ vào bảng cân đối kế toán kì trớc. Qua bảng cân đối trên cho thấy- Bảng cân đối kế toán (Mã số B 01-DN) là một báo cáo tài chính chủ yếu, phản ánh tổng quát tình hình tài sản của DN theo 2 cách đánh giá: Tài sản và nguồn hình thành của tài sản tại thời điểm lập báo cáo.- Theo quy định hiện hành, BCĐKT có thể kết cấu ngang, theo hình thức này nó đợc chia làm hai bên: bên trái phản ánh tài sản, bên phải phản ánh nguồn vốn hoặc kết cấu dọc, nghĩa là gồm hai phần: phần tài sản và phần nguồn vốn. + Phần Tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của Công ty bao gồm TSLĐ & ĐTNH (Loại A), TSCĐ & ĐTDH (Loại B).+ Phần Nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành của Tài sản bao gồm Nợ phải trả (Loại A) và Nguồn vốn chủ sở hữu(Loại B).- Về kỹ thuật lập bảng:+ Thời điểm lập BCĐKT là ngày 31 tháng12 năm năm phân tích, do đó Công ty phải hoàn tất việc ghi sổ kế toán tổng hợp và ghi sổ kế toán chi tiết, tiến hành khoá sổ kế toán, kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán giữa các sổ sách có liên quan đảm bảo trùng khớp phù hợp với các loại sổ sách trên.- Số đầu năm của BCĐKT năm nay phải đợc lấy từ số cuối kỳ của BCĐKT ngày 31 tháng 12 năm trớc- Số d cuối kỳ các tài khoản đợc lấy trên sổ cái các tài khoản để vào các chỉ tiêu có liên quan trên BCĐ+Yêu cầu của nguồn số liệu:- Từ số liệu các chỉ tiêu trên BCĐKT thì phải đảm bảo phơng trình sau: Tổng tài sản = Tổng Nguồn vốnhay TSLĐ & ĐTNH +TSCĐ & ĐTDH = Nợ phải trả + NVCSHở cả số đầu năm và số cuối năm.3II. Chỉ tiêu và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán 1. Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán Có nhiều chỉ tiêu cần nghiên cứu xem xét và tính toán nhng chúng ta cần nghiên cứu một số chỉ tiêu cần thiết cho việc đánh giá tình hình tài chính doanh nghịêp. Để làm cơ sở nghiên cứu các chỉ tiêu ta sử dụng bảng cân đối kế toán qua đó ta xem xét một số chỉ tiêu chính sau:* Chỉ tiêu cơ cấu về tài sản doanh nghiệp: Trớc hết cần tính tỷ lệ của TSLĐ & ĐTNH (cộng A) chiếm trong tổng tài sản( Tổng (A+B)), cụ thể tỷ trọng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho trong tổng TSLĐ & ĐTNH và tính tỉ lệ của TSCĐ & ĐTNH (cộng B) chiếm trong tổng tài sản cụ thể: tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản trong cộng B.* Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng của nguồn vốn nợ phải trả trong tổng số nguồn vốn doanh nghiệp:Tỷ trọng của nguồn vốn CSH (Cộng B) chiếm trong tổng NV của doanh nghiệp:cụ thể tính nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ khác trong tổng nợ phải trả và nguồn vốn quỹ, nguồn vốn kinh doanh . trong tổng nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó tỷ trọng của nguồn vốn CSH =100% - tỷ trọng của nợ phải trả. 2. Phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toánQua các chỉ tiêu đã đợc xác định trên chúng ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tình hình tài sản và nguồn vốn qua đó ta có thể đánh giá khái quát về tình hình tài chính công tyTa có thể phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc và chiều ngang trong quá trình phân tích sử dụng các phơng pháp:+ So sánh: Đây là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kinh doanh, có thể so sánh bằng số tơng đối và số tuyệt đối + Phơng pháp chi tiết: Mục đích sử dụng phơng pháp này là để đánh giá chính xác, cụ thể về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp + Phơng pháp loại trừ: Sử dụng phơng pháp này nhằm mục đích tính toán xác định mức độ ảnh hởng của từng nhân tố đến đối tợng phân tích bằng cách loại trừ ảnh hởng của các loại nhân tố khác. Về phần tài sản thông qua các chỉ tiêu nói trên ta có thể đánh giá đợc cơ cấu về tài sản, sự phân bố tài sản của doanh nghiệp trên cơ sở đó có thể rút ra đợc 4những kết luận cần thiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Về phần nguồn vốn thông qua các chỉ tiêu đã đợc xác định ta có thể đánh giá đợc cơ cấu nguồn vốn và qua đó ta cũng xác định đợc tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp. 5Phần IIPhân tích thực trạng bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp Hà nội I. Tổng quan về Công ty Vật t Công nghiệp Hà nội 1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Vật t Công nghiệp Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà Nớc tiền thân là Trạm Vật t Công nghiệp. Năm 1975, Trạm Vật t Công nghiệp đợc chuyển tên thành Công ty Vật t Chuyên dụng Công nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp. Và đến ngày 10/6/1992 theo quyết định số 1311/QD_UB của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội, Công ty Vật t Công Nghiệp Hà Nội chính thức thành lập lại và đợc đặt dới sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Nghiệp Hà Nội.Với nguồn vốn kinh doanh ban đầu là: 1.160.653.000 đồngTrong đó: -Vốn cố định : 830.136.000 đồng.-Vốn lu động: 330.517.000 đồng.Theo nguồn vốn:-Vốn ngân sách Nhà nớc cấp: 803.195.000 đồng.-Vốn doanh nghiệp tự bổ sung: 357.136.000 đồng.Trớc những nhu cầu mới của nền kinh tế thị trờng, năm 1998, công ty liên kết với công ty Chengpao - Đài Loan mở 2 dây chuyền sản xuất gia công giầy xuất khẩu đi các nớc Châu Âu và Châu Mỹ-latin.Trụ sở chính (bộ phận kinh doanh) của công ty đợc đặt tại 18 Nguyễn Trung Trực, bộ phận sản xuất _ xởng sản xuất giầy Kim Sơn đợc đặt tại 129D Trơng Định.2. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:Theo các quyết định của UBND TP Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty Vật t Công Nghiệp Hà Nội bao gồm:- Kinh doanh vật t, thiết bị bổ sung quy cách đặc trng cho các ngành cơ khí, kim khí, điện, cao su hoá, nhựa, thuỷ tinh, da dệt, may, nhuộm nhằm hoàn chỉnh sản phẩm đa ra lu thông phục vụ ngành công nghiệp.- Tân trang, sửa chữa máy móc, thiết bị, phụ tùng của ngành công nghiệp.- Gia công sản xuất hoá mỹ phẩm.- Chế biến nông sản và dợc liệu.- Kinh doanh vật t vận tải.- Liên doanh, liên kết, làm đại lý, đại diện và cho thuê văn phòng đối với các đơn vị trong và ngoài nớc.- Gia công, sản xuất và kinh doanh giày vải xuất khẩu.Qua hơn 10 năm thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng và Nhà nớc, công ty đã có những bớc tiến vợt bậc. Từ một công ty cung ứng vật t hoạt động và quản lý theo cơ chế tập trung bao cấp đã chuyển thành một công ty sản xuất, kinh doanh 6hoạt động theo cơ chế thị trờng có định hớng xã hội chủ nghĩa. Từ một công ty nhỏ hoạt động kinh doanh đơn thuần đã chuyển thành một công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh, quản lý một tài sản lớn của Nhà nớc. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây (từ 1999 đến 2001) đã có những bớc phát triển đáng kể, hàng hoá sản xuất ra ngày càng đáp ứng đợc các yêu cầu của khách hàng. Số lợng lao động của công ty đến nay đã tăng lên 700 ngời. Thu nhập bình quân đầu ngời của công ty trong những năm qua ngày một tăng giúp cho đời sống của ngời lao động ngày một thay đổi, tạo lòng tin cho mọi ngời để họ yên tâm sản xuất. Với số vốn sẵn có đợc Nhà nớc cấp, công ty đã đa vào sản xuất, kinh doanh và thu đợc kết quả tốt so với kế hoạch đề ra.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh (có kèm sơ đồ) Để thực hiện tốt nhiệm vụ và các chức năng đợc Nhà nớc giao, công ty tổ chức Bộ máy quản lý theo kiểu trực tuyến_ chức năng. Ban giám đốc trực tiếp quản lý điều hành.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty đợc hình thành nh sau:1. Ban Giám đốc.2. Các phòng nghiệp vụ: Phòng kế hoạch Phòng kinh doanh_ xuất nhập khẩu Phòng tổ chức_ hành chính Phòng tài vụ Phòng bảo vệCác phân xởng và tổ sản xuất: Phân xởng cắt Phân xởng may Phân xởng gò Phân xởng đóng góia. Mối quan hệ giữa các bộ phận: Mối quan hệ giữa các phòng ban là mối quan hệ ngang cấp. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nớc và thực hiện nhiệm vụ của công ty. Mỗi phòng ban có chức năng riêng, các phòng ban khác có liên quan đến nghiệp vụ phải phối hợp và tuân thủ hớng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn theo đúng chức năng. Khi sự phối hợp ngang không đợc thực hiện thì các cán bộ phụ trách phòng ban phải báo cáo với ban Giám đốc xem xét và giải quyết.7Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty nh sau:8Giám đốcPgđ kinh doanh Pgđ sản xuấtPhòng tàI vụPhòng tổ chức hành chínhPhòng kế hoạchPhòng kinh Doanh_XNKPhòng Bảo vệPhân xởng cắtPhân xởng MayPhân xởng gòPhân xởng đóng góiII. Nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp Hà nội 1. Đánh giá tổng quát tình hình tài chính Để đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp trớc hết cần xem xét sự tăng trởng tài sản giữa cuối năm và đầu năm. Sau đó đi sâu xem xét các mối quan hệ cân đối trên bảng cân đối. Vốn bao gồm tài sản và nguồn vốn, vốn và tài sản là hai mặt của một vấn đề vì vậy chúng luôn luôn bằng nhau:Mẫu B 01- DNCông ty vật t Công nghiệp Hà NộiBảng cân đối kế toánNgày 31 tháng 12 năm 2001 Đơn vị tính: đồngTài sản Số đầu năm Số cuối kỳChênh lệchTỷ trọng từng loạiTiền%đn Ck(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)A.TSLĐ và đầu t ngắn hạn8.498.730.169 10.721.330.406 +2.222.600.237 26,152 30,264 36,185I.Tiền1.821.514.722 1.770.297.622 -51.217.100 -2,811 6,486 5,9751.Tiền mặt tại quỹ(cả ngân phiếu) 103.821.152 40.445.015 -63.376.137 -61,043 0,370 0,1372.Tiền gửi ngân hàng 1.717.693.570 1.729.852.607 +12.159.037 -61,043 6,117 5,8383.Tiền đang chuyểnII.Các khoản đầu t TC ngắn hạn1.Đầu t chứng khoán ngắn hạn2.Đầu t ngắn hạn khác93.Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạnIII.Các khoản phải thu 4.176.869.617 4.848.155.052 671.285.435 16.071.Phải thu của khách hàng 2.553.689.422 3.802.883.479 1.249.194.057 +48,917 9,094 12,8352.Trả trớc cho ngời bán 1.197.413.160 1.798.297.922 +600.884.762 50,181 4,264 6,0693.Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ4.Phải thu nội bộ 340.076.783 173.122.716 -166.954.067 -49,093 1,211 0,584_Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc 340.076.783 173.122.716 -166.954.067 -49,093 1,211 0,584_Phải thu nội bộ khác5.Các khoản phải thu khác 85.690.252 73.850.935 -11.839.317 -13,816 0,305 0,2496.Dự phòng phải thu khó đòiIV.Hàng tồn kho 2.389.387.044 3.102.877.732 +713.490688 29,86 8,509 10,4721.Hàng mua đang đi trên đ-ờng 106.076.589 255.784.848 +149.708259 +14,11 0,378 0,8632.Nguyên liệu, vật liệu tồn kho3.Công cụ, dụng cụ trong kho 15.798.719 13.937.000 -1.861.719 -11,783 0,056 0,0474.Chi phí SXKD dở dang5.Thành phẩm tồn kho6.Hàng hoá tồn kho 1.195.880.536 1.768.419.932 +572.539396 +47,875 4,259 5,9687.Hàng gửi đi bán 1.071.631.200 984.735.452 -86.895.748 -8,108 3,816 3,3248.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho10[...]... 21.660.382.24016 Phần II Phân tích thực trạng bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp Hà nội I. Tổng quan về Công ty Vật t Công nghiệp Hà nội 1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Vật t Công nghiệp Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà Nớc tiền thân là Trạm Vật t Công nghiệp. Năm 1975, Trạm Vật t Công nghiệp đợc chuyển tên thành Công ty Vật t Chuyên dụng Công nghiệp trực thuộc Cục Công nghiệp. Và... Phần III Hoàn thiện nội dung và ph ơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp Hà nội I. Đánh giá kết quả tình hình phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp Hà nội 1. Những thành tựu đạt đợc:Thông qua phân tích bảng cân đối kế toán trên ta nhận thấy kế toán phòng kế toán tài chính đà sử dụng phơng pháp phân tích theo phơng pháp so sánh số cuối năm... gửi ngân hàng 1.717.693.570 1.729.852.607 +12.159.037 -61,043 6,117 5,8383.Tiền đang chuyểnII.Các khoản đầu t TC ngắn hạn1.Đầu t chứng khoán ngắn hạn2.Đầu t ngắn hạn khác9 Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích bảng cân đối kế toán I. Khái niệm, kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán 1. Khái niệm và cấu tạo của bảng cân đối kế toán a.Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là... hiện tại của công ty. II. Một số giải pháp hoàn thiện phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp Hà nội Ngoài các chỉ tiêu đà đợc sử dụng trong quá trình phân tích nh chỉ tiêu so sánh giữa đầu kì và cuối kì thì các kế toán viên nên so sánh kĩ hơn nữa về tỉ trọng các khoản đầu t tài chính ngắn hạn chiếm trong tổng TSLĐ & ĐTDH để tìm ra nguồn lợi tức trớc mắt cho doanh nghiệp, ... tuyệt đối và tăng giảm tơng đối cho toàn bộ các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán. Mặt khác cũng sử dụng phơng pháp này mà công ty cũng tính ra tỉ trọng từng loại của từng chỉ tiêu tài sản trong tổng tài sản công ty, và tính ra tõng chØ tiªu ngn vèn trong tỉng ngn vèn công ty từ đó tiến hành phân tích. Trong quá trình phân tích thì kế toán đà đánh giá tổng quát tình hình tài chính công ty phân tích. .. nên công ty đà phải đi vay thêm hoặc sẽ đi chiếm dụng vốn của công ty khác hay nói khác đi thì công ty đang trong tình trạng thiếu vốn2. Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu trên bảng Căn cứ vào các số liệu đà phản ánh ở trên BCĐKT ta có thể phân tích khái quát tình hình TC của Công ty Vật T Công Nghiệp Hà Nội nh sau:a. Phân tích cơ cấu Tài sản doanh nghiệp: ... sản xuất, kinh doanh 6 II. Nội dung và phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật t Công nghiệp Hà nội 1. Đánh giá tổng quát tình hình tài chính Để đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp trớc hết cần xem xét sự tăng trởng tài sản giữa cuối năm và đầu năm. Sau đó đi sâu xem xét các mối quan hệ cân đối trên bảng cân đối. Vốn bao gồm tài sản và nguồn vốn, vốn và tài sản... nớc .Trong tình hình hiện nay, Công ty vật t công nghiệp Hà Nội đà góp phần không nhỏ trong việc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Mặt khác công ty cũng đà tự chủ hơn trong quá trình ra các quyết định hoạt động cho mình không chịu ảnh hởng trực tiếp của Bộ công nghiệp vì vậy hoạt động của công ty đà có nhiều điều kiện cải thiện cho cán bộ công nhân viên công ty. 28 ... và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân ®èi kÕ to¸n cã thĨ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kh¸i quát tình hình tài chính của doanh nghiệp b.Cấu tạo của bảng cân đối kế toán Theo quyết... thu:NDC = x 365 = x 365 = 55,79 *Phân tích các khoản phải trả:20 Kết luận Việc sản xuất kinh doanh của công ty Vật t công nghiệp Hà Nội dới sự bảo hộ của Bộ Công nghiệp và t vấn chuyển giao công nghệ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nớc ta. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nớc ta đang trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, chuyển giao công nghệ đợc tiến hành dới nhiều hình thức khác . ng-ời kế toán nên tôi chọn đề tài hoàn thiện việc Phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty vật t công nghiệp Hà nội thông qua bảng cân đối kế toán tháng. bản về phân tích bảng cân đối kế toán Phần II: Thực trạng phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật t công nghiệp Hà nội Phần III: Hoàn thiện nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC, HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC, HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

Bình luận về tài liệu hoan-thien-viec-phan-tich-bang-can-doi-ke-toan-tai-cong-ty-vat-tu-cong-nghiep-ha-noi-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP