Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot

8 297 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 10:20

. PC0-PC3 input, PC4-PC7 output chế độ 0 sẽ là: a 80H b 81H c 82H d 83H 107/ Trong sơ đồ kết nối dưới các cổng A, B, C và điều khiển sẽ có địa chỉ lần lượt là: ̀: a C1H, C3H,. của hệ thống vi xử lý c Thực hiện chương trình nguồn d Tạo ra chương trình mã máy từ chương trình nguồn. 96/ Kể cả cổng điều khiển 8255 sẽ có số cổng là: a 5 b 4 c 3 d 6 97/. như một cổng vào ra thông thường. 138 / Bộ định thời của 8051 sẽ lập cờ khi bộ đếm của nó: a Đếm giảm từ tất cả các bit bằng 1 về giá trị thi t lập b Đếm tăng từ giá trị thi t lập lên tất
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot, Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot, Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn