Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx

8 463 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 10:20

. 2 CS_SRAM1 CS_EPROM 74LS139 2 3 1 4 5 6 7 A B G Y0 Y1 Y2 Y3 U4A 74LS08 1 2 3 b Cả 03 mạch còn lại đều có thể sử dụng được. c CS_EPROM A 22 A23 CS_SRAM1 CS_SRAM 2 NC 74LS139 2 4 3 5 6 1 7 A B G Y0 Y1 Y2 Y3 d U4A 74LS08 1 A23 A 22 CS_SRAM. dụng cho vi c giải mã địa chỉ bộ nhớ của hệ thống của một hệ thống vi xử lý 8 028 6 bao gồm 1 bộ nhớ EPROM 8M và 2 bộ nhớ SRAM 4M. a 13 A 22 A21 CS_SRAM 2 CS_SRAM1 CS_EPROM 74LS139 2 3 1 4 5 6 7 A B G Y0 Y1 Y2 Y3 U4A 74LS08 1 2 3 . trình: a Vi t bằng các lệnh gợi nhớ của vi xử lý b Là chương trình mã máy nhưng chưa sử dụng để vi xử lý thực hiện. c Là chương trình mã máy sử dụng để nạp vào bộ nhớ cho vi xử lý thực hiện.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx, Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx, Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn