Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc

9 287 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 10:20

. là hệ thống thông tin d Không, các hệ thống thông tin không thể thi u phần mềm 159/ Hệ thống nào sau đây đòi hỏi các xử lý của nó liên kết chặt chẽ với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông. với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông tin điều hành (EIS) b Hệ thống hổ trợ ra quyết định (DSS) c Hệ thống thông tin quản lý (MIS) d Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) 160/ Phát biểu nào. nhiệm vụ) chung của các hệ thống thông tin MIS, DSS, EIS a Cung cấp thông tin để ra quyết định dựa trên dữ liệu b Cung cấp thông tin để tạo ra giải pháp dựa trên thông tin bên trong và bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc, Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc, Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn