Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 2 docx

10 271 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 10:20

. xử lý vào trong một hệ thống gọi là a Hệ hổ trợ ra quyết định (DSS) b Hệ thông tin điều hành (EIS) c Hệ thông tin hoạch định nguồn lực (ERP) d Hệ thống thông tin quản lý (MIS) 150/ Hệ. lý mối quan hệ với khách hàng b Thu hút khách hàng + quản lý khách hàng c Hiểu khách hàng + thu hút khách hàng d Thu hút khách hàng + duy trì mối quan hệ với khách hàng 1 42/ Mục đích. bộ hệ thống củ ngừng hoạt động ngay khi hệ thống mới bắt đầu hoạt động c Một phần của hệ thống củ được thay thế dần bằng hệ thống mới d Toàn bộ hệ thống củ vẫn còn hoạt động trong khi hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 2 docx, Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 2 docx, Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 2 docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn