60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 1 ppsx

43 1,739 32

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 14:20

. 10 . All the youth must contribute to building of the country. a. All b. must contribute c. to d. building of > d III. Grammar and Vocabulary: 11 . Harvard University, which in 16 39,. worked d. died  a 10 . This lesson is such long that I have written it for 30 minutes. a. is b. such c. that d. have written  b III. Grammar and vocabulary: 11 . I read in the newspaper.  c 10 . The letter was typed clear and careful, but without any address or signature. a. was typed b. clear and careful c. without d. any > b III. Grammar and Vocabulary 11 . We
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 1 ppsx, 60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 1 ppsx, 60 bài test ngữ pháp tiếng anh có đáp án phần 1 ppsx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn