Ngân hàng đê thi lý thuyết mạch điện tử pot

97 425 2
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 15:20

. cho mc đích hc tp. 1 NGÂN HÀNG  THI Môn: LÝ THUYT MCH Dùng cho h HTX, ngành in t - Vin thông S tín ch: 5 CHNG I: NHNG KHÁI NIM C BN CA LÝ THUYT MCH 1 / “Thông. / “in áp mà ngun áp lý tng cung cp cho mch ngoài s không ph thuc vào ti”. Phát biu này đúng hay sai ? a Sai b úng / “Dòng đin mà ngun dòng lý tng cung cp cho mch. trong nó t l vi tc đ bin thi n ca đin áp b in áp và dòng đin t l trc tip vi nhau c Có đt bin đin áp d in áp trên nó t l vi tc đ bin thi n ca dòng đin Bn công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đê thi lý thuyết mạch điện tử pot, Ngân hàng đê thi lý thuyết mạch điện tử pot, Ngân hàng đê thi lý thuyết mạch điện tử pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn