Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 21 pdf

6 161 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 10:22

. (apprendre) le subjonctif. 20. Il vaut mieux que vous lui _________________ (téléphoner) avant de le voir. 240 Part V: Considering Your Mood: Subjunctive or Not 29_773883 ch21.qxp 8/2/06 1:39 PM Page. before the action of the verb in the main clause. 238 Part V: Considering Your Mood: Subjunctive or Not 29_773883 ch21.qxp 8/2/06 1:39 PM Page 238 The choice between the present and past subjunctive. present subjunctive. But if the action of the subordinate verb occurs before the action of the main verb, use the past subjunctive. 239 Chapter 21: Forming and Using the Past Subjunctive 29_773883
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 21 pdf, Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 21 pdf, Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 21 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn