Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 20 doc

14 248 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 10:22

. it’s part of an idiomatic expression. Take a look at the following idiomatic expressions. 232 Part V: Considering Your Mood: Subjunctive or Not 28_773883 ch20.qxp 8/2/06 1:40 PM Page 232 Vive. Page 233 234 Part V: Considering Your Mood: Subjunctive or Not Answer Key In this section, you can find the correct answers to the practice problems in this chapter. Closely review your answers. 20: Knowing How to Use the Present Subjunctive 28_773883 ch20.qxp 8/2/06 1:40 PM Page 235 236 Part V: Considering Your Mood: Subjunctive or Not 28_773883 ch20.qxp 8/2/06 1:40 PM Page 236
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 20 doc, Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 20 doc, Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 20 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn