Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

8 1,816 11
Meo

Meo

Tải lên: 1,278 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2012, 16:20

Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Bài 7 Chương III: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 1 Mụn: Hỡnh hc Lp:7. Bi 7 Chng III: Tớnh cht ng trung trc ca mt on thng I. YấU CU TRNG TM: Chng minh c hai nh lý di s hng dn ca giỏo viờn. Bit cỏch v ng trung trc, trung im ca mt on thng. Bit dựng nh lý ny chng minh cỏc nh lý sau v gii bi tp. II. C S VT CHT. Giy, thc, kộo. Phn mm Sketchpad. Phim mỏy chiu ht. III. T CHC LP: Nhúm Cụng vic Cụng c 1 Gp hỡnh theo yờu cu Giy, thc o 2 Chng minh nh lý trờn giy A0 Giy A0 3 Thc hin trờn Sketchpad Mỏy tớnh IV. TIN TRèNH TIT DY: CC HOT NG THI GIAN CễNG VIC GIO VIấN HC SINH 9 Kim tra bi c Nhc li khỏi nim ng trung trc Trung im, ng xiờn, hỡnh chiu Tr li 30 nh lý 1,2 Gv a ra bi tp Theo dừi hc sinh lm Thc hin theo nhúm, c i din trỡnh by. a ra nhn xột. 2 Cng c Gv a ra kt lun v cng c nh lý 1, 2 Ghi bi 4 Trc nghim a bi tp trờn mỏy chiu ht HS c lp lm Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 2 NHểM I: GP HèNH 1. Nhim v: Thc hin phỏt hin ni dung nh lý bng cỏch gp hỡnh 2. Cụng c, ti liu: Giy, thc o 3. Cỏc hot ng: HOT NG THI GIAN Hot ng 1 10 Hot ng 2 10 Bỏo cỏo kt qu hot ng 3 Ni dung hot ng Gp hỡnh theo s hng dn: Ct mt mnh giy, trong ú cú mt mộp l on thng AB. Gp mnh giy sao cho mỳt a trựng vi mỳt B. Np gp 1 chớnh l ng trung trc ca on thng AB. T mt im M tu ý trờn np gp 1, gp on thng MA (hay MB) c np gp 2 di ca np gp 2 l khong cch t im M trờn ng trung trc ca on thng AB n hai mỳt A v B ca on thng. a ra nhn xột 1 1 2 A B AB AB Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 3 NHểM II 1. Nhim v: Lm bi tp trờn giy A0 2. Cụng c, ti liu: Bỳt, thc, 4 t giy A0 3. Cỏc hot ng: HOT NG THI GIAN Hot ng 1 3 Hot ng 2 8 Hot ng 3 10 Bỏo cỏo hot ng 3 Bi toỏn: Cho on thng AB. Hot ng 1: V ng thng d l trung trc ca on thng AB. Hot ng 2: Ly im M thuc d. Chng minh MA = MB,. T ú suy ra mi im nm trờn d cú tớnh cht gỡ? Hot ng 3: Ly im K sao cho KA = KB. Chng minh rng K thuc d. Cú nhn xột gỡ v tp hp tt c nhng im cỏch u hai u on thng Ab cho trc. Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 4 NHểM III 1. Nhim v: Lm bi tp trờn mỏy theo giy ó in. 2. Cụng c, ti liu: Mỏy tớnh. Phn mm Sketchpad 3. Cỏc hot ng: HOT NG THI GIAN Hot ng 1 5 Hot ng 2 7 Hot ng 3 8 Bỏo cỏo kt qu 3 Hot ng 1: Dng on thng AB. Dng trung im M ca on thng AB. Dng trung trc d ca on thng AB Hot ng 2: Ly K thuc d, o di ca cỏc on thng KA; KB, di chuyn im K trờn ng thng d, quan sỏt v so sỏnh di cỏc on KA, KB. T ú a ra nhn xột. Hot ng 3: V on thng AB. Dng ng trung trc d ca AB. Ly mt im M khụng thuc AB. o khong cỏch MA, MB. Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 5 Dch chuyn im M (ti cỏc v trớ thuc hoc khụng thuc /thng d). Nhn xột khi no MA = MB. Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 6 NHểM IV 1. Nhim v: Ghim dõy phỏt hin nh lý. 2. Cụng c, ti liu: Mt s on dõy. inh ghim. 3. Cỏc hot ng: HOT NG THI GIAN Hot ng 1 8 Hot ng 2 9 Bỏo cỏo kt qu 3 Hot ng 1: Xỏc nh trung im v ghim c nh on dõy AB. Dng ng trung trc ca on dõy AB. Xỏc nh v ỏnh du trung im ca mt s on dõy cú di khỏc nhau . Ghim c nh hai u ca mi on trựng vi A, B. T trung im kộo cng dõy v kim tra trung im cú thuc trung trc ca AB khụng? Rỳt ra nhn xột. Hot ng 2: Xỏc nh trung im v ghim c nh on dõy PQ. Dng ng trung trc ca PQ. Ghim im M thuc trung trc ca PQ. Cng dõy qua P, M, Q v ỏnh du v trớ cỏc im trờn dõy. Gp ụi dõy so sỏnh on MP v MQ. Tip tc thc hin cỏc thao tỏc trờn i vi mt s im khỏc. Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 7 Rỳt ra nhn xột. BI TP TRC NGHIM 1. in ỳng sai cho cỏc cõu sau: a) Cho MNP cõn ti M, suy ra M nm trờn trung trc ca AB. b) Cho ABC cú = B= 200 suy ra C nm trờn trung trc ca AB. c) ng thng d l trung trc ca on thng AB nu d AB. d) Nu MA = MB thỡ M thuc trung trc ca on thng AB. e) ng thng d l trung trc ca on thng AB nu d i qua trung im ca AB v d AB. 2. ng thng d l trung trc ca on thng AB trong trng hp no di õy: a) b) c)d A B A d A B d B Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 8 TIấU CHUN NH GI im Ni dung 0 1 2 Trỡnh by Khụng bit trỡnh by c nhng cha rừ rng ỳng, rừ rng Kin thc Sai t nhng cũn sai sút nh ỳng, rừ rng, chớnh xỏc K nng Khụng cú k nng lm bi K nng lm bi cha tt K nng lm bi tt . Bài 7 Chương III: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 1 Mụn: Hỡnh hc Lp:7. Bi 7 Chng III: Tớnh cht ng trung trc ca mt on thng I. . AB. Dng ng trung trc d ca AB. Ly mt im M khụng thuc AB. o khong cỏch MA, MB. Bài 7Chương 3: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 5 Dch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bình luận về tài liệu tinh-chat-duong-trung-truc-cua-mot-doan-thang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP