Môn quản lý dự án phần mềm đề tài xác định dự án

32 585 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 12:51

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU3MỤC LỤC4CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN PHẦN MỀM5I –Xác định mục đích và mục tiêu của dự án5I.1 Giá trị của các mục tiêu rõ ràng6I.2 Các mục tiêu và thỏa hiệp6I.3 Quan hệ giữa mục đích và mục tiêu9I.4 Đánh giá nội dung việc xác định dự án11I.5 Đánh giá hình thức xác định dự án14I.6 Những điểm cần tránh trong dự án15II LÀM TÀI LIỆU PHÁC THẢO DỰ ÁN15(Statement of Work)15II.1 Thành phần chủ yếu của Sow16II.1.1 Giới thiệu dự án16II.1.1.1 Mô tả ngắn gọn về dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc16II.1.1.2 Giải thích ý đồ dự án17II.1.1.3 Các bên liên quan,tài nguyên chi phí,rủi ro17II.2 Các công việc xây dựng phác thảo19II.2.1 Các bước tiến hành khi làm tài liệu phác thảo dự án23II.2.2 Đánh giá phác thảo dự án23II.2.3 Xác định vai trò và trách nhiệm trong dự án24II.2.4 Quy trình tổ chức dự án27II.2.5 Cơ cấu tổ chức dự án29II.2.6 Tổ chức dự án cần có32II.2.7 Xây dựng Tổ dự án cần tránh32II.2.8 Xây dựng Tổ dự án cần tránh32II.2.9 Nếu sau khi khai trương dự án, không khí lại lắng xuống32II.2.10 Ban điều hành và nhà tài trợ phải phê chuẩn33KẾT LUẬN33TÀI LIỆU THAM KHẢO33 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu      !"#$% %&#'!"# ()*+(,-./0-123-.451678-9:/6 .;<=>?.@:.(A- B4C&DEF4GH=I J4K'L4GHMN O4GH'%PJQQRS4K' Q4$'T4U' V4'BW4GH' Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 1 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu &XY#>U 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Z[(\-1Z7?.)-1-]<JWBW ()*+(,- Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 2 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu ^$ 1Z7-_72/0(5@`.)??a(b-:c_d.*_.e:df?.6g?hi.j?akal? (m6?a*-1 :6[:5n-1\:o-1+(A:+Z-1.(,-:96 p-q*r(4=@`.)??a(b-:c_+(?s d.o-1 :.thu<qr( v-1?.6g-?(A-?a*-1+(A:?s ?*)-\1(w(h)`:):xZ(?*)-a(,-1ay\ hz-q{?a,-?|-1<)7<Z1(}hp7:):9-12~-1hi`.)??a(b-:.c7•6qZ:):9-1 2~-1?a*-1€6w-q•.A?.n-14 [?2@)-`.‚-<m<h/k:ƒp72@-1€6_ (m61(_(h*r-+Z:;5@1;`<„?:c_ (m6-1/}(q(,-€6_-h•-2@)-h;hb?r*-,-<[?2@)-?.Z :o-1 l?4&): h… 2@)-`.‚-<m<qZ<[?d.p6al?€6_-?ae-1?a*-1+(A:ƒp72@-12@)- `.‚-<m<\h(m6-Z71(†`:.*2@)-?.,<`.‚-:.s ƒ): l??a) d.‡(?.l?xr( hj+ˆ<Z2@)-._71„``.w( l?\+(A:ƒ):h… a‰2@)-x_*1Š<+(A:ƒ):h… <~:hs:.\<~:?(,6\`.):?.w*2@)-+Z+(A:ƒ):h… +_(?a‹:c_?|-1-1/}(q(,- €6_-h•-2@)-h;4.g-h… h/k:5@€6_-?ae-1<Z+(A:ƒ):h… 2@)-€6_- ?ae-1 /+g7\ ;<:.†-1u<ƒ(-h/_a_xZ(?g`q0-+m+(A:-1.(,-:96+Z `.p-?s:.+_(?a‹\:.9:-]-1:c_:o-1h*r-ƒ):h… 2@)-:.*<e(-1/}(:Œ-1 ?._<d.w*hbh(h•-+(A:ƒp72@-12@)-?.Z :o-1 l?4>0(?a• h[.(b6x(•? +Z?.}(1(_--1.(,-:96:;.r-\hm?Z(d.o-1?a) d.‡(5_(ƒ;?+Z.r-:.• l? h… \:.†-1?o(al?<*-1 g-h/k:5@1;`•:c_:):?.‚7:o1()*\:):5( +(,- hb1(†`:.†-1?o(.*Z-?.Z ?n?.z-+mhm?Z(-Z7 a*-1?.}(1(_-?.@:.(A-hm?Z( ;<:.†-1u<ƒ(-:.p-?.Z :w<z-?0(:): ?.‚7:o1()*?a*-1?Žx[<o-€6w-q•2@)-`.‚-<m<?a/}-1Z [(4.v-1-1/}(hi?g-?• 1(w-12r7+Z?a67m-hr? v-1d(•-?.9:€6•x)6 hb:.†-1?o(:;?.b?(•`:g-+Z-1.(,-:96 v-1:o-1-1.A<0(hŠ-1?.}(:; v-1xZ(.e:€6•x)6+m+(A:d(b<?.•-;(a(,-1+Zƒp72@-1<[?`.‚<<m< -;(:.6-1\:; v-1d( -1.(A<+m+(A:.e:?g` ;<+ZqZ<+(A:?.u* ;< +Zh„:x(A?€6_hp7\:.†-1u<ƒ(-:.p-?.Z :w<z-?.‚71()*1678-9: /6hi./0-123-+Z1(†`hˆ:.†-1?o(?a*-1€6)?a• -1.(,-:96+Z.*Z- ?.Z xZ(?g`q0-:c_<• 4 .†-1?o(ƒ(-:.p-?.Z :w<z-• ‘‘ Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 3 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu &#'!"#$% ’&#'‘“>‘U!"#  Mục đích ’~:hs:. qZ v-1<o?w2@)-5yhr??0(:)(1•4~:hs:.-;(:.6-1 d.o-1h*h/k:4 ’~:hs:.:;?.b.(b6h/k:?s :.t ?.b:c_2@)-?.o-1€6_:o-1?):qg` d•.*r:.\?|h;?.l7h/k:?‚<€6_-?ae-1:c_+(A:ƒ):h… <~:?(,6:c_2@)- :;w ./”-15p65•:h•-?s :.t ?.b\.A?.n-1:c_2@)-4~:hs:.5y •- g-?*Z-x[2@)-?|d•.*r:.?Ž-1?.bh•-?|-1d•.*r:.x[`.g-+Z.(b6 h/k::):.?.9:qg`d•.*r:.2@)-4  Mục tiêu -~:?(,6qZ?.@:.(A-<[?-1.(,-:96`.p-?s:.?• .6n-1<[?:):.:.(?(•? +Z.*Z-:.t hn(+0(2@)-\qZ:):?g`.k`:*-P:;?.bh*h/k:R:c_<~:hs:.4 >(A:hr??0(<[?<~:?(,65y-;(q,-a–-1+(A:hr??0(:):<~:hs:.?Ž-1?.b:c_ 2@)-hih(h•-<9:-Z*4 -~:?(,6:zxw-:c_€6w-q•2@)--;(:.6-1qZ.*Z-?.Z :)::o-1+(A:2@ )-?.u*h†-17,6:‚6df?.6g?+Z:.l?q/k-1\?a*-1`.r<+(-1p-5):.h/k: 267A?+Z?.u*h†-1?(•-h[?.}(1(_-:.*`.—`4 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 4 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu 4B()?a…:c_:):<~:?(,6a‰aZ-1 ’.(•?qg`5@<*-1hk(:c_ Z?Z(?ak2@)- .(-1/}(€6w-q•2@)-._7B ;<`.)??a(b-2@ )-ƒ):h… h/k:a‰<~:hs:.+Z<~:?(,6:.*2@ )-?.•d.(h;hi<[?`.‚-?r*5@?(-?/”-1:.* Z ?Z(?ak4”(d.( Z?Z(?akx‡a_<[?d.*w-?(m-h‚6 ?/?.•.e:‚-x(•?5n?(m-h;h/k:h‚6?/+Z*hp6\ h‚6?/ /?.•-Z*+Zd•?€6wa_5_* ’/_a_<~:?(,6hb./0-123-h[(2@)- [?2@)-:;?.b:;<[?-1/}(.*„::; (m6-1/}(?._<1(_ /-1?l?:w v-1-1/}(qZ<2@)-hm6:‚-`._(.(b6.e2_-1qZ<1•\:o-1+(A:.eqZ<2( ?0(hp6\d•?€6w g-h/k: /?.•-Z*˜  [?<~:?(,6a‰aZ-15yd.(•-:.* v-1?.Z +(,-?a*-1he(2@)-h… ./0-1h/k:./0-1h(+Z:o-1+(A:.e`.w(qZ<1;``.‚-€6_-?a*-1+Z*?.Z :o-1:c_2@)-4 ’.*`.—`ƒ):h… ?.}(h(b<d•??.†:• .(<[? ;<ƒp72@-12@)-qZ<<[?:o-1+(A:1•\<Zd.o-1x(•?d.(-Z*-; d•??.†:?.•?.g?-167.(b<\-;5y?n-:o-159:\?.}(1(_-+Z?(m-:c_™ (m6h;:;-1.š_qZ ;<ƒp72@-12@)-:‚-`.w(x(•?d.(-Z*?.•2@)-d•? ?.†:\:;-1.š_qZ.e`.w(x(•?h/k:a–-1<~:?(,6+Z<~:hs:..eh/_a_:.*2@ )-hihr?h/k:._7:./_ ›œ~:?(,6a‰aZ-1\h†-1h•-qZ:z5”ƒp72@-1:):?Z(q(A6d.): /`.r<+(\ <o?w:o-1+(A:\™qZ7•6?n€67•?h… ?.Z :o-1:c_2@)- 4J):<~:?(,6+Z?.‡_.(A` ’6w-q•`.r<+( ’6w-q•?.}(1(_- ’6w-q•:.(`.s ’6w-q•:.l?q/k-1 ’6w-q• p-q@: ’6w-q•?.o-1?(- ’6w-q•ac(a* ’6w-q•.k`hŠ-1+Z:):.*r?h[-1 <6_5•< n-7•6?n€6_-?ae-1?.}(1(_-\:.l?q/k-1+Z`.r<+(\?Z(:.s :;€6_- Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 5 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu .A:.„?:.y+0( _64‚<€6_-?ae-1:c_?|-1<~:?(,6:;?.bd.): _61(v_ :):2@)-\1(v_:):?.}(d•hn(+0(?|-12@)-\hr?h/k:?n?hn(+0(<~:?(,6-Z7 ?./}-1`.w(ž.75( Ÿ\<[??a*-1._(<~:?(,6d(_4~?.b\?a*-1€6)?a• €6w- q•2@)-?./}-12(8-a_:):.*r?h[-1h) hŽ(<~:?(,64) hŽ(<~:?(,62@ )-qZ+(A:.75( <[?<~:?(,6-Z*h;hb?.@:.(A-?n?.z-:):<~:?(,6d(_ ?a*-1aZ-1x6[:d.o-11(_-+Z?.}(1(_-4•6:o-1+(A:2@)-2(8-a_?.u*h†-1 d•.*r:.?.•d.o-1`.w(h) hŽ(<~:?(,6467 (,-\2* (m6-167,- p- d.):.€6_-\: -1 /:.c€6_-:o-1+(A:2@)-?./}-1:; (m6?._7hŽ(-,- h) hŽ(qZ<[?df-]-1€6_-?ae-1:c_ Z€6w-q•2@)-4 ›œ!*h;-1/}(€6w-q•2@)-`.w(q6o-:.ch[-11()<5)?2@)- ’>r:.a_:.(•-q/k:267?a•+Z1()<5)?5@.j?ak:c_:)::Žho-1+Z Z?Z(?ak hbhw<xw*a–-1 Z?Z(?ak+Z:)::Žho-1+3-h_-1:.(_5{?a):. (A<:c_2@ )-4 ’w<xw*a–-1+(A:q(,-qr:+0(:): Z?Z(?akh_-12(8-a_ /d•.*r:.?a67m- ?.o-1:c_2@)-4=•2~-1:):d, ?a67m-?.o-1:.s ?.9:+Zd.o-1:.s ?.9: hbhw<xw*a–-12@)-+3-h_-1267?a•h/k:5@.j?ak:c_.e4•6:;<n(q* -1r(a–-15@c-1.[:c_ Z?Z(?akh_-1x…q6-1q_7\._7ƒ):h… -16Š-1n::c_ <n(q*-1r(h;\5•2~-1:):df-]-11(_*?(•`hb:n1•-1qo(d—*qr(5@c-1.[ h;\ƒ):h… h/k::): p-?nq(,-€6_-+Zw ./”-1\+Z:n1•-1:p-x–-1?): h[-1?(,6:@<Z Z?Z(?akh_-1:.†•4 ’>r:.a_:.(•-q/k:267?a•+Z1()<5)?:):€67?a• d(b<5*)?hbhw<xw* `.r<+(2@)-d.o-1x…<”a[-15*+0(q…:.?a• \: -1 /d( `.sd.o-1?]-1 €6)2@ (m65*+0(+n-h‚6?/4 ’>r:.a_:.(•-q/k:267?a•+Z1()<5)?:):`./z-1`.)`+Z?(,6:.6¡-h/_a_ ?a*-1d•.*r:.:.l?q/k-1:c_2@)-hbhw<xw*a–-12@)-+3-h_-1?6p-?.c :):`./z-1`.)`+Z?(,6:.6¡-h„?a_4.p-:o-1:.*:):?.Z +(,-2@)-:.…6 ?a):. (A<+m?|-1`./z-1`.)`+Z?(,6:.6¡-\5_6h;d(b<?a_5@?6p-?.c:): `./z-1`.)`+Z?(,6:.6¡-h;4 ’>r:.a_:.(•-q/k:267?a•+Z1()<5)?+(A:?6p-?.c:):-167,-?•:+Z?(,6 :.6¡-:c_-1Z 4•6:‚-?.(•?\._7 }5@?ak1(†`:c_x_-`.)`q6g?4): Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 6 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu ;<:.67,-<o-?./}-1h/_a_-16Š-?.o-1?(-d.):+m:):?(,6:.6¡-:c_ -1Z 4 ’&):qg`+Z`.)??a(b-<[?.A?.n-1?.o-1?(- –<?.u*2‰(q…:.?a• \:.(`.s\ ac(a*+Z:)::.t?(,6h) 1():.l?q/k-14_75•2~-1.A?.n-1?.o-1?(-€6w- q•2@)-P=R-•6xr-:;€67m-?a67:g`4•6d.o-1\:‚-`.w(5•2~-1d•? .k`1(v_xw-1?s +Z:):`.‚-<m<:z5”2vq(A6P=!R4&u<ƒ—?+(A:5• 2~-1<r-1-[(x[hb?ak1(†`+(A:?a67:g`+Z`.Žx(•-:z5”2vq(A64 ’&):h… :):2l6.(A6ac(a*:.*:):?.Z `.‚-:.s :c_2@)-\+Z1(v:.* :):?.Z `.‚-h;q6o--–<?a,-.*„:1‚-+0(-1/ˆ-11(0(.r-h„?a_4 Đàm phán thoả hiệp ’Z<:p-x–-11(v_?]-1.(A6 €6w\  5•  2~-1  -16Š-  q@:  d._- .(•<\?.,<:)::.(`.s `.~+Z ?s -]-15w-`.¡<q6o-q6o-qZ <[?  ?.):.  ?.9:4  .•_  d.*)  hb 267?a•5@:p-x–-1qZ`.)?.(A- a_x(•-h[-150<4(m6-Z7:; ?.b1(†`  1()<hn:2@ )-`.p- ?s:. v-1q@_:.e-+Zƒ):h… ƒu<5@?.*w.(A`-Z*5y23-h•- ?n(/6.(A656l??Ž-1?.b46_- ?ae-1  qZ  ?a67m-  hr?  +0(  d.):. .Z-1+Z:): Z?Z(?akhbhw< xw*a–-1:;.k`hŠ-1/6?(,-2@ )-d.(?.@:.(A- v-1?.*w.(A` -Z74 4O6_-.A1(v_<~:hs:.+Z<~:?(,6 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 7 Mục đích #1 Mục đích #2 Mục đích n Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu . w-1?.b.(A-€6_-.A1(v_<~:hs:.+Z<~:?(,6 ~:?(,6 ~:hs:. ’6w-q•`.r<+( ƒ):h… :o-1+(A:-Z*?.6[:+m2@)-+Z:‚-`.w(?.@:.(A- ’6w-q•?.}(1(_- :.ta‰<j(:o-1+(A:`.w(d—*2Z(x_*qp6\d.(-Z*?.•x•?h‚6\d.(-Z*?.•d•? ?.†: ’6w-q•:.(`.s 2@?*)-d( `.s\1()<5)??.@:.(A-:.(`.s?.u*?(•-h[:.*?|-1:o-1+(A: +Z?*Z-x[2@)- ’6w-q•:.l?q/k-1 hw<xw*:.l?q/k-1d•?€6w:c_2@)-`.w(h)`9-1<*-1<6n-:c_ Z?Z( ?akP:.ch‚6?/R4 ’6w-q• p-q@: `.n(.k` v-1-jq@::c_<e(?.Z +(,-?._<1(_2@)-+Z*+(A:.*Z- ?.Z <~:?(,6:c_2@)-4 ’6w-q•?.o-1?(- _(:‚-?.o-1?(-+m2@)-˜<9:h[:.(?(•?˜:): Z€6w-q•2@)-:‚-x)* :)*:.*.ex–-1:):.-Z*˜ ’6w-q•ac(a* ƒ):h( ?s :.l?\<9:h[ac(a*+Z:;d•.*r:.hn(`.;: -1 /€6w-q• ?|-1q*r(ac(a* ’6w-q•.k`hŠ-1+Z :):.*r?h[-1<6_5•< €6w-q•:):.k`hŠ-1+Zh(m6.Z +(A:<6_x)--167,-+g?q(A6\?a_-1?.(•? x…\2…:.+~ –<1(w(€67•?:):+l-hmx–-1:):.-Z*:6-1:l`:):.Z-1 .*)\+g?q(A6:‚-?.(•?:.*2@)-˜?(•-h[:6-1:l`\:.l?q/k-1:6-1:l`h•- hp6˜ a*-1<[?2@)-:;?.b:; (m6<~:?(,6d.): _6\ /-1?l?:w:):<~: ?(,6hm6h(h•-<[?<~:hs:.:.6-1:c_2@)-4~:?(,6`.w(qZ:.(?(•?:~?.b :c_<~:hs:.\`.~.*r+Z l?€6)-:.*<~:hs:.+Zd.(?l?:w:):<~:?(,6hr? h/k:?.•<~:hs:.:c_2@)-: -1hr?h/k:4./-1?_:‚-ƒ):h… <~:hs:. :.6-1?a/0:aŠ(5_6h;<0(ƒ):h… h/k: v-1<~:?(,6:~?.b4  >s2~:.*2@)-h/}-1OJ Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 8 Mục tiêu #1 Mục tiêu #2 Mục tiêu #3 Mối quan hệ giữa mục đích và mục tiêu Mục tiêu n Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu ’~:hs:.:c_2@)-qZ&p72@-1h/}-1+Z h_(O+0(?.}(1(_-+Zd( `.s :.*`.—`4 ’~:?(,6:c_2@)-qZ/}-11Š<:;OqZ-h/}-1\?l?:w:):q*r(ƒuhm6h( h/k:\:.(m6a[-1qZVW<\:.(m62Z(qZQd<\444  >s2~:.*2@)-ƒp7xA +(A-?t ’~:hs:.:c_2@)-&p72@-1<[?xA +(A-h_d.*_.(A-hr(\`.~:+~+(A: :.v_xA +Z:.]<5;:59:d.*{:.* p-2p-?a*-1?t ’):<~:?(,6:c_2@)-xA +(A-:;d.6o-+(,-JWWWW<u?+6o-1\xA +(A- :;JW`.‹-1-[(?a†\+0(OWW1(/}-1xA \xA +(A-:;:):.*_(<¢<r:.\ ƒ/z-1\4444\xA +(A-:;d.*w-1VWx):5f\BWW7?)\JWW.[q•qZ<+(A:+Z`.~: +~ p-2p-\d( `.s2@d(•-Q?a(A6=!\?.}(1(_-2@d(•-J-]<  >s2~Om)-(-.e:.*).Z-/0:\JWWB’JWWV ’~:hs:.2@)- &p72@-1+Zh/_+Z*.*r?h[-1.A?.n-1?.o-1?(-h(A-?•:c_w-1+Z.s `.c\ –<-p-1:_*.(A6q@:\.(A6€6wh(m6.Z :c_.s `.c\.c?/0-1 .s `.c\i hr*:):[\:z€6_--1_-1[\:z€6_-?.6[:.s `.c+Z :.s €67m-h…_`./z-1:)::l`4 ’):<~:?(,62@)- – p-1:l`<r-1(-.e:2(A-a[-1.s `.c – Z*?r*?(-.e::.*q@:q/k-1:)-x[+(,-:.9:?a*-1:)::z€6_- €6w-q• Z-/0: – &p72@-1:)::”5”2vq(A6€6n:1(_Pz5”2vq(A6€6n:1(_+m.A ?.n-1+]-xw-€67`.r<`.)`q6g?\z5”2vq(A6€6n:1(_+m:)- x[\:o-1:.9:\z5”2vq(A6€6n:1(_+m2p-:/\z5”2vq(A6 €6n:1(_+m?Z(-167,-hl?\z5”2vq(A6€6n:1(_+m?Z(:.s \ +4+444R – (-.e:.*):):2…:.+~:o-1]-1d•d( 2*_ \:l`1(l7`.—` ƒp72@-1\:l`1(l7:.9-1 g-€67m-5•2~-1hl?\+4+444 – .}(1(_-?.@:.(A-m)-V-]<JWWB’JWWV Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 9 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu – ( `.s?.@:.(A-m)-BWWW?£> 4Q) 1()-[(26-1+(A:ƒ):h… 2@)-  )*:)*+m:):<~:?(,6:c_2@)-:./_hia‰aZ-1:./_˜ >(A:ƒ):h… <~:?(,6:c_2@)-qZ+o:Œ-1€6_-?ae-1\-1/}(€6w-q•2@)- `.w(ƒ):h… a‰:):<~:?(,6h;+Zx)*:)*:.* Zh‚6?/\hb Zh‚6?/:; d•.*r:.+Z`./z-1./0-1h‚6?/4  w<xw*a–-1q*r(2@)-+Z€67<o2@)-h/k:ƒ):h… a‰ ’&u<ƒ—?+(A:5•2~-1d•.*r:.2@)-?s:..k`:.*2@)-?.,<¢:.67b-¢ ?._7hŽ(+Z:):2@)-+(<o4 ’.6¡-x…:.*€67h… `.r<+(`.9:?r`.z-+Zq0-.z-:.*:)2@)-+š<o  w<xw*a–-1:):`.‚-:;?.b:.67b-1(_*+Za_ 1(0(2@)-h/k:ƒ): h… a‰ ’Z(q(A6:;ƒ):h… a‰:)(5yh/k:.*Z-?.Z +Zd.o-1h/k:.*Z-?.Z /<[?`.‚-:c_2@)-._7d.o-1˜ ’):7,6:‚6x•?x6[:+Zd.o-1x•?x6[::;ƒ):h… a‰._7d.o-1˜):?(,6 :.s:.l`?.6g-:.*:):d•?€6w:.67b-1(_*hih/k:`.):?.w*:./_˜ ’Z(q(A6:;ƒ):h… a‰<j(`.‚-:;?.b:.67b-1(_*-Z*5yx–-1-1o--1v d.o-1x(A?-1v._7d.o-1˜ ’r-:;x(•?d.(-Z*2@)-.*Z-?l?d.o-1˜ ’s h•--1Z7?.)-1x•?h‚6+Z-1Z7?.)-1.*Z-?l??.u*<~:?(,6?a*-1h; :;?.}(h*r-?/z-1hn(+0(-1Z7?.)-1x•?h‚6?.u*q•?.67•?+Z¢.*„:-1Z7 ?.)-1x•?h‚6¢d•??.†:4 ’s h•-.g6€6w:c_ v-1-1Z7?.)-1x…?a8.r-?.u*?*Z-x[2@)-: -1 /:):<n:€6_-?ae-1:~?.b4  w<xw*a–-1?a):. (A<h/k:ƒ):qg`a‰ ’w<xw*a–-1?l?:w:):x,-q(,-€6_-.(b6+_(?a‹+Z?a):. (A<:c_.e ?a*-12@)-4p- •:+(A:5•2~-1<_?ag-?a):. (A<4 ’e(-1/}(:;.(b6:.6j(7,6:‚6:.*2@)-._7d.o-1˜ Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 10 [...]... tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu II.2.4 Quy trình tổ chức dự án 26 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu II.2.5 Cơ cấu tổ chức dự án 27 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu -Con người quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức hay dự án.Các con số... giả định về tính giá trị của các nguồn lực đó Ví dụ:Các dự án đều tiêu thụ tài nguyên như con người, đồ cung cấp, vật tư, trang thiết bị và không gian làm việc Người quản lý dự án phải phân bố tài 16 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu nguyên cho các nhiệm vụ để hoàn thành chúng Sau khi dùng các tài nguyên, người quản lý dự án có thể xác định. .. tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu  Nhà tài trợ: -Chịu trách nhiệm cuối cùng đối với sự thành công của dự án Nhà tài trợ có trách nhiệm ký kết hoàn tất các tài liệu lập kế hoạch và các yêu cầu thay đổi -Đồng thời cho phép nhóm quản lý dự án sử dụng các nguồn lực, bảo vệ và cố vấn cho nhóm quản lý dự án -Trong quá trình thực hiện dự án, nhà tài trợ có thêm các... thành, ký và công bố tôn chỉ dự án  Nhà quản lý dự án (giám đốc dự án): -Làm việc với các đối tượng liên quan để định nghĩa dự án -Hiểu yêu cầu của khách hàng -Lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình và dự thảo ngân sách các hoạt động của dự án với đội ngũ ban đầu; chi huy nhóm dự án thực thi kế hoạch 23 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu... hành khi làm tài liệu phác thảo dự án 21 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu Viết dự thảo Chuyển cho đơn vị tài trợ (và khách hàng) Tổ chức họp xét duyệt Sửa Có Không Các bên kí Có cần sửa không? Các bước tiến hành khi làm tài liệu phác thảo dự án II.2.2 Đánh giá phác thảo dự án  Các tài liệu được lập trong kế hoạch quản lý? Đánh giá... có vấn đề gì không -Nhắc các thành viên đề phòng và phát hiện các rủi ro ảnh hưởng đến dự án II.2.10 Ban điều hành và nhà tài trợ phải phê chuẩn -Phạm vi của dự án -Phương pháp luận được sử dụng 31 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu -Thành phần của đội dự án -Ước tính kỹ lưỡng về thời gian và chi phí -Quy trình đối với việc quản lý dự án... nhận tối thiểu cho dự án, và đội quản lý dựa vào đó để tránh đi đến một dự án thất bại Mức chấp nhận tối thiểu được coi là ngưỡng thất bại hay thành công của dự I.5 Đánh giá hình thức xác định dự án  Tính rõ ràng -Không có ngôn từ nhập nhằng: Bản xác định dự án sau khi được nhà quản lý xác định, sẽ được thông qua khách hàng và nhà đầu tư Chính vì vậy bản xác định dự án phải rõ ràng,... phê duyệt dự án: 5 tỷ 19 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu - Tháng 5 năm 2000: 15 tỷ - Tháng 11 năm 2000: 15 tỷ - Tháng 3 năm 2001: 5 tỷ Hiệu chỉnh/điều chỉnh Chưa có gì Chữ kí các bên liên quan Ví dụ 2: Tên dự án: Triển khai dự án Project Central Người chuẩn bị: giám đốc dự án Ngày tháng công bố: TỔNG QUAN DỰ ÁN MỤC TIÊU D ÁN …………………………... D ÁN ………………………… PHẠM VI DỰ ÁN: …………………………… TRONG PHẠM VI: …………………………… NGOÀI PHẠM VI: …………………………… CÁC PHẦN CÓ THỂ CHUYỂN GIAO ĐƯỢC TẠO RA: ……………………………………… 20 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu CÁC TỔ CHỨC BỊ ẢNH HƯỞNG ………… THỜI ĐOẠN/ CHI PHÍ VÀ NỖ LỰC THEO ƯỚC TÍNH CỦA DỰ ÁN: CHI PHÍ DUY NHẤT SẼ LÀ GIỜ YÊU CẦU ĐỂ HOÀN TẤT DỰ ÁN …………………… GIỜ NỖ LỰC... giải quyết những vấn đề liên quan đến chỉ đạo cấp cao -Xem xét tác động của dự án lên các dự án khác và hoạt động khác của tổ chức/đơn vị  Ban Chỉ đạo Điều hành dự án: 24 Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu -Xác định được cơ cấu đội dự án phù hợp với tổ chức và các phương pháp để tập hợp được các thành viên dự án như mong muốn -Đánh . Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu     . !"#$% %&#'!"# ()*+(,-./0-123-.451678-9:/6 .;<=>?.@:.(A- B4C&DEF4GH=I J4K'L4GHMN O4GH'%PJQQRS4K' Q4$'T4U' V4'BW4GH' Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 1 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu &XY#>U 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Z[(-1Z7?.)-1-]<JWBW ()*+(,- Nhóm. Lưu &XY#>U 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Z[(-1Z7?.)-1-]<JWBW ()*+(,- Nhóm 3 – Tin3K10 tangtocchotoi@gmail.com 2 Quản lý dự án phần mềm GVHD: Th.S Nguyễn Đức Lưu ^$ 1Z7-_72/0(5@`.)??a(b-:c_d.*_.e:df?.6g?hi.j?akal?
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn quản lý dự án phần mềm đề tài xác định dự án, Môn quản lý dự án phần mềm đề tài xác định dự án, Môn quản lý dự án phần mềm đề tài xác định dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn