Lý luận về tích lũy tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt nam hiện nay

22 685 2
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,934 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 14:30

Lý luận về tích lũy tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt nam hiện nay Lời nói đầu Nghiên cứu môn kinh tế chính trị học nó giúp cho ta khả năng t duy, giúp cho ta nhận biết đợc bản chất của các xã hội, của các thời kỳ và các quá trình phát triển kinh tế. Ngoài ra nghiên cứu môn kinh tế chính trị học nó giúp cho chúng ta kết hợp đợc hài hoà giữa các yếu tố lợi ích kinh tế và giải quyết tốt đợc những vấn đề xã hội. Trong những nớc phát triển, bộ môn kinh tế chính trị học rất đợc coi trọng và đợc áp dụng, phổ biến một cách rộng rãi. Để từ đó tuỳ thuộc vào mỗi nớc, mỗi quốc gia sẽ đề ra cho mình một sách lợc và những chiến lợc khác nhau để phát triển Còn ở Việt Nam do mới giành đợc độc lập, mới chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng .Vì vậy, nền kinh tế hoạt động còn kém hiệu quả và không thực sự năng động. Chính vì lý do đó mà em đã tìm hiểu, đi sâu và chọn đề tàI nghiên cứu là lý luận về tích luỹ t bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ". Nội dung của đề tài này nhằm giới thiệu bản chất t bản là gì, thực chất và động cơ tích luỹ của t bản, những nhân tố ảnh hởng đến quy mô tích luỹ t bản, quy luật và xu hớng lịch sử của tích luỹ t bản là gì, vận dụng những yếu tố đó trong nền kinh tế nớc ta nh thế nào, và nó đã đạt đợc thành tựu gì trong 10 năm đổi mới đất nớc. Đề tài đợc giới thiệu trong những chơng sau đây: nền kinh tế. Chơng I : Thực chất của tích luỹ t bản và nhng nhân tố quyết định quy mô của nó. Chơng II : Sự cần thiết khách quan , các giải pháp và vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Em rất mong nhận đợc sự góp ý của cô giáo và các bạn để hoàn thiện tốt hơn đề tài này.Em xin cảm ơn chân thành sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Trần Thanh Hơng và th viện trờng đại học kinh tế quốc dân đã tạo điều kiên cho em hoàn thành đề tài này. 1 CHƯƠNG I Thực chất của tích luỹ t bản và nhân tố quyết định quy mô của nó I. Thực chất và động cơ của tích luỹ t bản. 1.Trớc hết ta phải hiểu khái niệm t bản là gì? T bản là giá trị mà có bản năng tự tăng lên mà ngời chủ của nó không phải tham gia lao động. Tái sản xuất giản đơn không phải là hình thái điển hình của chủ nghĩa t bản.Hình thức tiến hành của chủ nghĩa t bản là tái sản xuất mở rộng.Tái sản xuất mở rộng t bản chủ nghĩa là sự lập lại quá trình sản xuất với quy mô lớn hơn trớc, với một lợng t bản lớn hơn trớc.Muốn vậy phải biến một bộ phận giá trị thặng d thành t bản phụ thêm.Việc sử dụng giá trị thặng d làm t bản, hay chuyển hoá giá trị thặng d trở lại thành t bản gọi là tích luỹ t bản. Nh vậy,thực chất tích luỹ t bản là t bản hoá giá trị thặngd.Xét một cách cụthể,tích luỹ t bản là tái sản xuất ra r bản với quy mô ngày càng mở rộng. Sở dĩ giá trị thặng d có thể chuyển hoá thành t bản đợc là vì giá trị thặng d đã mang sẵn những yếu tố vật chất của t bản mới. Có thể minh hoạ tích luỹ và tái sản xuất mở rộng t bản chủ nghĩa bằng ví dụ sau:Năm thứ nhất : 80c + 20v + 20m.Giả định 20m không bị nhà t bản tiêu dùng tất cả cho cá nhân, mà đợc phân thành 10m1 + 10m2(trong đó 10m2 giành cho tiêu dùng cá nhân của nhà t bản, còn 10m1 dùng để tích luỹ).Phần giá trị thặng d 10m1 dùng để tích luỹ đợc phân thành 8c1 +2v1. Khi đó quy mô sản xuất của năm sau sẽ là 88c + 22v +22m(nếu m vẫn nh cũ). Nh vậy vào năm thứ hai, quy mô t bản bất biến và t bản khả biến tăng đều lên tơng ứng. Nghiên cứu tích luỹ và tái sản xuất mở rộng t bản chủ nghĩa cho phép rút ra những kết luận vạch rõ hơn bản chất của quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa: 2 Một là, nguồn gốc duy nhất của t bản tích luỹ là giá trị thặng d và t bản tích luỹ chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ t bản. C.Mac nói rằng t bản ứng trớc chỉ là một giọt nớc trong dòng sông của tích luỹ mà thôi. Trong quá trình sản xuất , lãi (m) cứ đập vào vốn,vốn càng lớn thì lãi càng lớn, do đó lao động của công nhân trong quá khứ trở thành phơng tiện mạnh mẽ để bóc lột chính ngời công nhân. Hai là, quá trình tích luỹ đã làm cho quyền sở hữu trong nền sản xuất hàng hoá biến thành quyền chiếm đoạt t bản chủ nghĩa. Sự trao đổi giữa họ với nhau theo nguyên tắc ngang giá về cơ bản không dẫn tới việc ngời này chiếm đoạt lao động không công của ngời kia. Trái lại, trong nền sản xuất t bản chủ nghiã, sự trao đổi giữa ngời lao động và nhà t bản dẫn đến kết quả là nhà t bản chẳng những chiếm một phần lao động của ngời công nhân, mà còn là ngời chủ sở hữu hợp pháp lao động không công đó. Nh vậy đã có sự thay đổi căn bản trong quan hệ sở hữu. Nhng sự thay đổi đó không vi phạm quy luật giá trị. Mục đích của sản xuất t bản chủ nghĩa là sự lớn lên không ngừng của giá trị. Để thực hiện mục đích đó, các nhà t bản không ngừng tích luỹ và tái sản xuất mở rộng, xem đó là phơng tiện căn bản để tăng cờng bóc lột của ngời công nhân. Mặt khác, do cạnh tranh, các nhà t bản buộc phải không ngừng làm cho t bản của mình tăng lên, bằng cách tăng nhanh t bản tích luỹ. Thật ra, trong buổi đầu của sản xuất t bản chủ nghĩa, sự ham muốn làm giầu của nhà t bản thờng chi phối tuyệt đối, nhng đến một trình độ phát triển nhất định, sự tiêu dùng xa phí của các nhà t bản ngày càng tăng lên theo sự tích luỹ t bản. 2. Những nhân tố quyết định quy mô tích luỹ t bản. Với một khối lợng giá trị thặng d nhất định thì quy mô của tích luỹ phụ thuộc vaò tỷ lệ phân chia khối lợng giá trị thặng d đó thành quỹ tiêu dùng của nhà t bản. Nếu tỉ lệ phân chia đó đã có sẵn, thì rõ ràng đại lợng của t bản tích luỹ sẽ do đại lợng tuyệt đối của giá trị thặng d quyết định. Do đó những nhân tố quyết định quy mô của tích luỹ chính là những nhân tố quyết định quy mô của khối l- 3 ợng giá trị thặng d. Những nhân tố đó là : Một là, mức độ bóc lột sức lao động Nâng cao mức độ bóc lột sức lao động bằng cách cắt xén vào tiền công. Khi ngiên cứu sự sản xuất ra giá trị thặng d, C.Mac giả định rằng sự trao đổi giữa công nhân và nhà t bản là sự trao đổi ngang giá. Nhng trong thực tế, công nhân bị nhà t sản chiếm đoạt một phần lao động tất yếu, bị cắt xén một phần tiền công. Việc cắt xén tiền công giữ vai trò quan trọng trong quá trình tích luỹ t bản. Việc tăng cờng độ lao động và kéo dài ngày lao động rõ ràng làm tăng thêm giá trị thặng d, dó đó làm tăng bộ phận giá trị thặng d đợc t bản hoá tức là làm tăng tích luỹ. ảnh hởng này còn thể hiện ở chỗ số lợng lao động tăng thêm mà nhà t bản chiếm không do tăng cờng độ lao động và kéo dài ngày lao động không đòi hỏi phải tăng thêm t bản một cách tơng ứng (không đòi hỏi phải tăng thêm số lợng công nhân, tăng thêm máy móc, thiết bị, mà hầu nh chỉ cần tăng thêm sự hao phí ngyên liệu). Hai là, trình độ năng suất lao động xã hội Sức sản xuất của lao động mà tăng lên thì khối lợng sản phẩm, biểu hiện một giá trị nhất định và do đó biểu hiện một đại lợng giá trị thặng d nhất định cũng tăng lên.Với một tỷ suất giá trị thặngd không thay đổi, hay thậm chí với một tỷ suất giá trị thặng d đang giảm xuống, thì khối lợng sản phẩm thặng d vẫn tăng lên, miễn là tỷ suất giá trị thặng d giảm xuống chậm hơn mức tăng của sức sản xuất của lao động. Vì vậy , với một tỉ lệ phân chia sản phẩm thặng d thành thu nhập và t bản phụ thêm không thay đổi, sự tiêu dùng của nhà t bản vẫn có thể tăng lên mà không cần giảm quỹ tích luỹ. Nhng nh ta đã thấy, năng suất lao động mà tăng lên thì công nhân cũng trở nên rẻ đi , và do đó tỷ suất giátrị thặng d cũng tăng lên, ngay cả khi tiền công thực tế đợc nâng cao. Tiền công này không bao giờ tăng lên theo cùng một tỷ lệ với năng suất lao động. Cũng vẫn một giá trị t bản khả biến ấy lại vận dụng dợc nhiều sức lao động hơn, và do đó nhiều lao động hơn. Cũng vẫn một giá trị t bản bất biến ấy lại biểu hiện thành một lợng t liệu sản xuất nhiều hơn, tức là nhiều t liệu lao động , do đó cung cấp nhiều 4 yếu tố tạo ra sản phẩm, cũng nh nhiều yếu tố tạo ra giá trị hơn, hay nhiều yếu tố hấp thụ lao động hơn. Vì vậy, khi giá trị của t bản phụ thêm không thay đổi hay thậm chí giảm xuống, tích luỹ cũng vẫn đợc đẩy nhanh. Chẳng những quy mô tái sản xuất đợc mở rộng về mặt vật thể, mà sản xuất giá trị thặng d cũng tăng lên nhanh hơn giá trị của t bản phụ thêm Sự phát triển sức sản xuất của lao động cũng ảnh hởng đến số t bản ban đầu hay số t bản đang nằm trong quá trình sản xuất. Một phần của t bản bất biến đang hoạt động gồm những t liệu lao động nh máy móc ,vv ,là những thứ chỉ có thể tiêu dùng hết , và do đó đợc tái sản xuất hay thay thế bằng những cái mới cùng loại, sau nhữnh thời kì dài hơn. Nhng mỗi năm, một phầm những t liệu lao động đó lại chết đi, tức là đạt tới mục đích cuối cùng của chức năng sản xuất củacủa nó.Tái sản xuất cũng gắn liền với quá trình phát triển của khoa học kĩ thuật.Khoa học và kĩ thuật cũng ảnh hởng đến cái phần của t bản ban đầu đã bớc vào giai đoạn đổi mới . Dới hình thức mới của nó, t bản chiếm không sự tiến bộ xã hội đã diễn ra đằng sau lng hình thức cũ của nó. Trong chừng mực cạnh tranh làm cho sự mất giá đó chở nên gay gắt, thì gánh nặng chủ yếu của nó lại trút lên đầu công nhân, vì nhà t bản tìm cách bù lại thiệt hại cho mình bằng cách tăng cờng bóc lột họ. Lao động đem giá trị của những t liệu sản xuất mà nó đã tiêu dùng chuyển vào sản phẩm. Mặt khác, giá trị và khối lợng t liệu sản xuất do một khối lợng lao động nhất định sử dụng, lại tăng lên tỷ lệ với năng suất lao động. Vì vậy, cùng với sự tăng thêm hiệu lực, quy mô và giá trị của t liệu sản xuất, tức là cùng với sự tích luỹ, diễn ra cùng với sự phát triển sức sản xuất của lao động thì lao động cũng bảo tồn và duy trì vĩnh viễn một giá trị t bản không ngừng tăng lên dới hình thức luôn mới. Sự tự nhiên đó của lao động thể hiện ra nh là một sức tự bảo tồn của số t bản mà lao động nhập vào, cũng hoàn toàn giống nh những sức sản xuất xã hội của lao động lại thể hiện ra những thuộc tính của t bản, công việc nhà t bản thờng xuyên chiếm hữu lao động thặng d thể hiện ra nh những sức mạnh của t bản Ba là,sự chênh lệch t bản tiêu dùng và t bản dử dụng 5 T bản tăng lên thì sự chênh lệch giữa t bản đợc sử dụng và t bản đã tiêu dùng cũng tăng lên. Nói một cách khác : khối lợng giá trị và khối lợng vật thể của những t liệu lao động nh nhà xởng, máy móc, các thứ khí tài cũng tăng lên; nhng những thứ đó, trong một thời kì dài hay ngắn, trong những quá trình sản xuất thờng xuyên lặp đi lặp lại, đều hoạt động với toàn bộ quy mô của chúng hay đợc dùng để đạt tới một hiệu quả có ích nhất định, nhng lại chỉ hao mòn dần dần, và do đó chỉ mất giá trị từng phần một, nghĩa là chỉ chuyển gía trị ấy từng phần một vào sản phẩm mà thôi. Những dự phục vụ không công đó của lao động trong quá khứ, đợc lao động sống nắm lấy và làm sống lại, đang đợc tích luỹ lại cùng với quy mô ngày càng tăng của tích luỹ. Nh vậy là ý nghĩa ngày càng không ngừng tăng lên của lao động quá khứ hiện đang tham gia vào quá trình lao động dới hình thức t liệu lao độngthì không đợc quy cho bản thân ngời công nhân(t liệu lao động chính là lao đông quá khứ và không đợc trả công của ngời đó), mà lại quy cho một hình thái khác của lao động đó, hình thái đã tách ra khỏi ngời công nhân, tức là hình thái t bản. Bốn là, quy mô t bản ứng trớc. Với một mức độ bóc lột sức lao động nhất định , thì khối lợng giá trị thặng d do con số công nhân bị bóc lột cùng một lúc quyết định, mà số lợng công nhân này thì lại tơng xứng với đại lợng của t bản, tuy là với một tỷ lệ biến đổi. Nhà t bản có thể nhờ đó mà sống xa hoa hơn và đồng thời lại hy sinh đợc nhiều hơn. Và cuối cùng quy mô sản xuất càng mở rộng hơn cùng với khối lợng t bản ứng trớc,thì tất cả động lực thúc đẩy sản xuất lại càng tác đông mạnh mẽ hơn. Với trình độ bóc lột không đổi thì khối lợng giá trị thặng d sẽ do khối lợng giá trị thặng d sẽ do khối lợng công nhân bị bóc lột quyết định. Do đó, quy mô của t bản ứng trớc, nhất là bộ phận t bản khả biến càng lớn, thì giá trị thặng d bóc lột đợc và quy mô tích luỹ càng lớn. II.Quy luật chung của tích luỹ t bản và xu hớng lịch sử của tích Tích luỹ t bản. 1.Cấu tạo hữu cơ của t bản. 6 Quy mô của t bản mà tăng lên thì cấu tạo hữu cơ của t bản cũng có sự biến đổi. C.Mac phân biệt cấu tạo kĩ thuật, cấu tạo giá trị và cấu tạo hữu cơ của t bản. Về mặt hình thái vật chất, mỗi t bản đều gồm có t liệu sản xuất và sức lao động để sử dụng những t liệu sản xuất đó. Tỷ lệ giữa số lợng t liệu sản xuất và số lợng sức lao động sử dụng những t liệu sản xuất đó trong quá trình sản xuất gọi là cấu tạo kỹ thuật của t bản. Để tính cấu tạo kĩ thuật của t bản, ngời ta th- ờng dùng chỉ tiêu nh số năng lợng, hoặc số lợng máy móc do một công nhân sử dụng trong sản xuất, ví dụ: 100 kw đIện / 1 công nhân, 20 máy dệt / 1 công nhân. Về mặt giá trị, mỗi t bản đều chia làm hai phần: t bản bất biến ( c ) và t bản khả biến ( v). Tỷ lệ giữa t bản bất biến và t bản khả biến cần thiết để tiến hành sản xuất gọi là cấu tạo giá trị t bản. Cấu tạo kỹ thuật và cấu tạo giá trị của t bản có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nói chung, nhữnh sự thay đổi trong cấu tạo kỹ thuật của t bản sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cấu tạo giá trị t bản. Để biểu hiện mối quan hệ giữa cấu tạo kỹ thuật và cấu tạo giá trị t bản. C.Mac dùng phạm trù cấu tạo hữu cơ t bản. Cấu tạo hữu cơ t bản là cấu tạo giá trị của t bản do cấu tạo kỹ thuật của t bản quyết định, và phản ánh những biến đổi của cấu tạo hữu cơ đó. C.Mac viết: . Tôi gọi kết cấu giá trị của t bản là kết cấu hữu cơ của t bản trong trừng mực mà kết cấu giá trị ấy đợc quyết định bởi kết cấu kỹ thuật của t bản và phản ánh những sự biến đổi của kết cấu kỹ thuật này . Cấu tạo hữu cơ của t bản tăng lên là một quy luật kinh tế của chủ nghĩa t bản. Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa t bản, cấu tạo kỹ thuật của t bản ngày càng tăng, do đó cấu tạo giá trị của t bản phản ánh cấu tạo kỹ thuật của t bản cũng tăng nên cấu tạo hữu cơ của t bản ngày càng tăng lên. Hơn nữa,việc nâng cao cấu tạo hữu cơ của t bản còn do yêu cầu của quy luật giá trị thặng d và quy luật cạnh tranh chi phối. 2.Tích tụ và tập trung t bản . Quy mô của t bản cá biệt tăng lên thông qua hai con đờng tập trung và tích 7 tụ t bản. Tích tụ t bản là sự tăng thêm quy mô của t bản cá biệt bằng cách t bản hoá giá trị thặng d . Tích tụ và tập trung t bản có mối quan hệ với nhau, nhng không đồng nhất với nhau. Sự khác biệt này không chỉ về chất, mà còn khác nhau về l- ợng. Tập trung t bản tuy không làm tăng quy mô t bản xã hội, nhng có vai trò rất lớn trong quá trình chuyển sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn t bản chủ nghĩa và quá trình chuyển chủ nghĩat bản từ giai đoạn thấp lên giai đoạn cao. 3.Nhân khẩu thừa tơng đối trong chủ nghĩa t bản . Nguyên nhân của nạn nhân khẩu thừa tơng đối : Khi chủ nghĩa t bản phát triển đến giai đoạn đại công nghiệp cơ khí, cấu tạo hữu cơ t bản tăng lên nhanh chóng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật, thì nạn nhân khẩu thừa tơng đối xuất hiện. Nguyên nhân của nạn nhân khẩu thừa tơng đối là tích luỹ t bản trong đIều kiện cấu tạo hữu cơ tăng lên. Nếu tích luỹ trong đIều kiện cấu tạo hữu cơ không thay đổi thì không dẫn đến tình trạng nhân khâủ thừa. Song trong điều kiện cấu tạo hữu cơ của t bản tăng lên làm cho tỷ trọng của t bản khả biến trong toàn bộ t bản giảm xuống. Vì vậy, trong những đIều kiện khác không thay đổi, cấu tạo hữu cơ t bản tăng lên, thì số cầu về sức lao động của một t bản có một lợng nhất định giảm xuống. Tiến bộ kỹ thuật trớc hết tác động vào bộ phận t bản tích luỹ, làm cho cấu tạo hữu cơ của t bản ngày càng cao hơn cấu tạo hữu cơ t bản cũ, nên thu hút một lợng công nhân ít hơn so với tích luỹ trong đIều kiện trớc đây. Tiến bộ kỹ thuật còn tác động đến t bản cũ khi t bản này hao mào hết phải đổi mới t bản cố định , làm cho cấu tạo hữu cơ của t bản ngày càng tăng lên, do đó thải ra một số công nhân. Nh vậy, trong quá trình tích luỹ của t bản khi thì thu hút công nhân, khi thì giãn thải công nhân, nhng sự thu hút và giãn thải đó không khớp nhau về thời gian, không gian, quy mô do đó tất nhiên một số ngời không có việc làm, bị thất nghiệp. 8 Một là, nhân khẩu thừa lu động là hình thức thất nghiệp tạm thời, phổ biến ở các trung tâm công nghiệp. Tính chất lu động của nó thể hiện ở chỗ công nhân bị thải nơi này, lúc này, thì lại đợc nhận vào làm việc nơi khác, lúc khác. Hai là, nhân khẩu thừa tiềm tàng gồm những ngời ở nông thôn hàng năm chỉ làm nông nghiêp rất ít, nhng không tìm đợc việc làm trong công nghiệp. Ba là, nhân khẩu thừa ngng trệ bao gồm những ngời thờng xuyên mất việc làm, sống nay đây mai đó, thu nhập rất thấp, một số phải ăn xin, một số sinh ra chộm cắp, mại dâm. 4. Sự bần cùng hoá giai cấp vô sản Quá trình tích luỹ t bản dẫn đến tích luỹ của cải, sự giàu có về một cực về phía giai cấp t sản và tích luỹ sự thất nghiệp, bần cùng về cực đối lập - về phía giai cấp vô sản. Tốc độ và quy mô tích luỹ càng tăng, thì giai cấp t sản càng giàu lên nhanh chóng, còn giai cấp vô sản càng bị bần cùng và thất nghiệp. Đó là quy luật chung của tích luỹ t bản. Bần cùng hoá giai cấp vô sản biểu hiện dới hai hình thức: bần cùng hoá t- ơng đối và bần cùng hoá tuyệt đối. Bần cùng hoá tơng đối giai cấp vô sản biểu hiện ở tỷ trọng thu nhập của giai cấp công nhân trong thu nhập quốc dân ngày càng giảm xuống, còn tỷ trọng thu nhập của giai cấp của các nhà t bản tăng lên không ngừng. Sự bần cùng hoá tơng đối không phụ thuộc vào thu nhập và mức sống của giai cấp công nhân, mà phụ thuộc vào sự chênh lệch về mức tăng thu nhập giữa giai cấp t sản và giai cấp vô sản. Bần cùng hoá tuyệt đối giai cấp vô sản biểu hiện ở mức sống của họ trực tiếp giảm xuống, do tiền công thực tế trực tiếp giảm xuống,do mức tăng lơng chậm hơn mức tăng nhu cầu cần thiết, chậm hơn mức tăng giá trị sức lao động. 5.Xu hớng lịch sử của tích luỹ t bản . Trong chừng mực mà nó không phảI là sự trực tiếp biến nô lệ và nông nô thành công nhân làm thuê, do đó không phải là một sự thay đổi hình thức giản đơn, thì nó chỉ là sự tớc đoạt những ngời sản xuất trực tiếp, tức là sự xoá bỏ chế độ t hữu dựa trên lao động của bản thân. 9 Chế độ t hữu, với t cách là cái đối lập với chế độ sở hữu công cộng,tập thể, chỉ tồn tại ở nơi nào mà t liệu lao động và những đIều kiện bên ngoài của lao động thuộc về t nhânNhững sắc thái vô cùng tận mà nó thể hiện ra khi ta mới thoạt nhìn, chỉ phản ánh những trạng thái trung gian nằm giữa hai cực ấy mà thôi. Quá trình đó đã biến chế độ t hữu nhỏ dựa trên lao động cá nhân thành chế độ sở hữu t bản chủ nghĩa dựa trên sự bóc lột lao động làm thuê, biến sản xuất nhỏ lạc hậu, phân tán thành sản xuất lớn tập trung. sản xuất đợc xã hội hoá cao hơn, lực lợng sản xuất đợc phát triển mạnh hơn . 10 [...]... trở lại thành t bản gọi là tích luỹ t bản. Nh vậy ,thực chất tích luỹ t bản là t bản hoá giá trị thặngd.Xét một cách cụthể ,tích luỹ t bản là tái sản xuất ra r bản với quy mô ngày càng mở rộng. Sở dĩ giá trị thặng d có thể chuyển hoá thành t bản đợc là vì giá trị thặng d đà mang sẵn những yếu tố vật chất của t bản mới.Có thể minh hoạ tích luỹ và tái sản xuất mở rộng t bản chủ nghĩa bằng ví dụ sau:Năm... làm, góp phần ổn định tình hình kinh tế xà hội.Hoạt động tích tụ và tập trung vốn đầu t trong và ngoài nớc là lĩnh vực rộng lớn và tơng đối còn mới đối với Việt Nam. Trong khi đó kinh tế thế giới và khu vực đang trong quá trình chuyển biến căn bản. Muốn hội nhập một cách tự tin và hiệu quả vào nền kinh tế đó thì phải tích tụ và tập trung vốn, tạo cho mình một nội lực vững vàng tích luỹ từ nội bộ... thặng d bóc lột đợc và quy mô tích luỹ càng lớn. II.Quy luật chung của tích luỹ t bản và xu hớng lịch sử của tích Tích luỹ t bản. 1.Cấu tạo hữu cơ của t bản. 6 năm 1991 xuống còn 17,5% năm 1992; 5,2% năm 1993; năm 1994 và năm 1995 là 12,3%; năm 1996 là 4,5%. Nhà nớc cũng quan tâm nghiên cứu điều chỉnh, xử lý hợp lý mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng qua ngân sách để thực hiện mục tiêu CNH-HĐH.Đặc... t bản. Tích tụ t bản là sự tăng thêm quy mô của t bản cá biệt bằng cách t bản hoá giá trị thặng d . Tích tụ và tập trung t bản có mối quan hệ với nhau, nhng không đồng nhất với nhau. Sự khác biệt này không chỉ về chất, mà còn khác nhau về l-ợng.Tập trung t bản tuy không làm tăng quy mô t bản xà hội, nhng có vai trò rất lớn trong quá trình chuyển sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn t bản chủ nghĩa và. .. tăng lên dới hình thức luôn mới. Sự tự nhiên đó của lao động thể hiện ra nh là một sức tự bảo tồn của số t bản mà lao động nhập vào, cũng hoàn toàn giống nh những sức sản xuất xà hội của lao động lại thể hiện ra những thuộc tính của t bản, công việc nhà t bản thờng xuyên chiếm hữu lao động thặng d thể hiện ra nh những sức mạnh của t bản Ba là,sự chênh lệch t bản tiêu dùng và t bản dử dụng 5 Một... bản khi thì thu hút công nhân, khi thì giÃn thải công nhân, nhng sự thu hút và giÃn thải đó không khớp nhau về thời gian, không gian, quy mô do đó tất nhiên một số ngời không có việc làm, bị thất nghiÖp.8 CHƯƠNG I Thực chất của tích luỹ t bản và nhân tố quyết định quy mô của nóI. Thực chất và động cơ của tích luỹ t bản. 1.Trớc hết ta phải hiểu khái niệm t bản là gì?T bản là giá trị mà có bản. .. phải là hình thái điển hình của chủ nghĩa t bản. Hình thức tiến hành của chủ nghĩa t bản là tái sản xuất mở rộng.Tái sản xuất mở rộng t bản chủ nghĩa là sự lập lại quá trình sản xuất với quy mô lớn hơn trớc, với một lợng t bản lớn hơn trớc.Muốn vậy phải biến một bộ phận giá trị thặng d thành t bản phụ thêm.Việc sử dụng giá trị thặng d làm t bản, hay chuyển hoá giá trị thặng d trở lại thành t bản gọi... động tích tụ và tập trung vốn đầu t trong nớc là lĩnh vực rộng lớn và còn tơng đối mới ở Việt Nam. Vì vậy quy mô tích tụ và tập trung vốn ở nớc ta mới chỉ ở quy mô vừa và nhỏ. Nhng không vì thế mà nó giảm tính cấp thiết của mình. Trong quá trình phát triển nền kinh tế, thì tích tụ và tập trung vốn là một yếu tố hết sức quan trọng và cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế. Trong quá trình... động vào bộ phận t bản tích luỹ, làm cho cấu tạo hữu cơ của t bản ngày càng cao hơn cấu tạo hữu cơ t bản cũ, nên thu hút một lợng công nhân ít hơn so với tích luỹ trong đIều kiện trớc đây. Tiến bộ kỹ thuật còn tác động đến t bản cũ khi t bản này hao mào hết phải đổi mới t bản cố định , làm cho cấu tạo hữu cơ của t bản ngày càng tăng lên, do đó thải ra một số công nhân.Nh vậy, trong quá trình tích. .. của t bản tích luỹ là giá trị thặng d và t bản tích luỹ chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ t bản. C.Mac nói rằng t bản ứng trớc chỉ là một giọt nớc trong dòng sông của tích luỹ mà thôi. Trong quá trình sản xuất , lÃi (m) cứ đập vào vốn,vốn càng lớn thì lÃi càng lớn, do đó lao động của công nhân trong quá khứ trở thành phơng tiện mạnh mẽ để bóc lột chính ngời công nhân. Hai là, quá trình tích . và vận dụng thực tiễn tích luỹ t bản ở Việt Nam I.Vai trò của tích luỹ vốn ở Việt Nam. Từ bài học của những quốc gia phát triển trên thế giới và từ thực. quả và không thực sự năng động. Chính vì lý do đó mà em đã tìm hiểu, đi sâu và chọn đề tàI nghiên cứu là lý luận về tích luỹ t bản và vận dụng vào tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận về tích lũy tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt nam hiện nay, Lý luận về tích lũy tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt nam hiện nay, Lý luận về tích lũy tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt nam hiện nay

Bình luận về tài liệu ly-luan-ve-tich-luy-tu-ban-va-van-dung-vao-tinh-hinh-thuc-tien-o-viet-nam-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP