Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc

7 386 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 14:21

. động gọi là vận tốc của sóng. B. Biên độ dao động của sóng luôn bằng hằng số. C. đại l-ợng nghịch đảo của chu kì là tần số góc của sóng. D. Chu kì chung của các phần tử có sóng truyền qua gọi. động của sóng. Câu 18. chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền của sóng trong một môi tr-ờng phụ thuộc vào A. Tần số của sóng B. Biên độ của sóng C. Bản chất của môi tr-ờng D. D. Độ mạnh của sóng. Câu. Bài tập xác định các đại l-ợng đặc tr-ng của sóng Câu 1. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền A. pha dao động B. truyền năng l-ợng C. truyền trạng thái dao động D. cả A,B,C Câu 2. hàm sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc, Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc, Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn