đề tài: " Phòng chống cháy qua mạng Intenet dựa trên giao thức TCP IP " ppsx

54 252 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 00:21

. mạng và giao thức TCP/ IP Chương I.Các khái niệm cơ bản về mạng. I.Mô hình mạng OSI, mô hình mạng TCP/ IP. 1.Khái niệm mô hình mạng. 2.Mô hình mạng OSI. 3.Mô hình mạng TCP. 4 .Giao thức. Đề tài: " Phòng chống cháy qua mạng Intenet dựa trên giao thức TCP IP " Báo cháy. về đề tài Chương I:Giới thiệu sơ lược về hệ thống báo cháy thông qua mạng internet dựa vào giao thức TCP/ IP I.Mục đích yêu cầu của đề tài. II.Giới hạn của đề tài. Báo cháy và chống cháy
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài: " Phòng chống cháy qua mạng Intenet dựa trên giao thức TCP IP " ppsx, đề tài: " Phòng chống cháy qua mạng Intenet dựa trên giao thức TCP IP " ppsx, đề tài: " Phòng chống cháy qua mạng Intenet dựa trên giao thức TCP IP " ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn