Hàn mặc tử và những giấc mơ lớnHàn Mặc Tử lúc ở Quy Nhơn pdf

8 316 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 00:21

. Hàn mặc tử và những giấc mơ lớn Hàn Mặc Tử lúc ở Quy Nhơn. Những năm 1938 - 1939, thi sĩ đau đớn dữ dội bởi bệnh tật, nhưng trước mặt bạn bè, chàng cố kìm nén. Chàng chỉ gào. Hàn Mặc Tử. Bao nhiêu thơ Hàn Mặc Tử làm ra họ đều chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ Hàn Mặc Tử đâu phải chuyện dễ. Đã khúc mắc mà lại nhiều: tất cả đến sáu, bảy tập. Họ thuộc hết và. và chọn những lúc đêm khuya thanh vắng họ sẽ cao giọng, ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh và người thơ đã trở nên một vị giáo chủ". Chúng ta biết rằng, lúc Hàn Mặc Tử còn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàn mặc tử và những giấc mơ lớnHàn Mặc Tử lúc ở Quy Nhơn pdf, Hàn mặc tử và những giấc mơ lớnHàn Mặc Tử lúc ở Quy Nhơn pdf, Hàn mặc tử và những giấc mơ lớnHàn Mặc Tử lúc ở Quy Nhơn pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn