Giao an Sinh hoc 6

41 542 5
tran manh thang

tran manh thang Gửi tin nhắn

Tải lên: 1 tài liệu

  • Loading...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2013, 19:17

giáo án Giáo án sinh học 6 Tuần : Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: sau khi học xong bài, HS - Các cơ quan của thực vật đều đợc cấu tạo bằng tế bào. - Những thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào. - Khái niệm về mô. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ. - Nhận biết kiến thức. 3. Thái độ Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn II. Đồ dùng thiết bị dạy học 1. Giáo viên: Tranh phóng to hình 7.1 đến 7.5 SGK 2. Học sinh: Su tầm tranh ảnh về tế bào thực vật, xem trớc nội dung bài mới. III. Phơng pháp Phơng pháp trực quan IV. Các bớc lên lớp 1. ổ n định tổ chức GV kiểm tra sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ Tiết trớc thực hành 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Hình dạng kích thớc của tế bào GV: Treo tranh H 7.1-H7.3-> Yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi. H: Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo rễ, thân, lá? HS: Trình bày, bổ sung GV: Nhận xét -> Hỏi H: Nêu nhận xét của em về hình dạng của tế bào thực vật? HS: Nêu các nhận xét và bổ sung GV: Nhận xét -> Hớng dẫn HS tìm hiểu về kích thớc của tế bào thông qua bảng tr.24 SGK. H: Em có nhận xét gì về kích thớc tế bào? HS: Nêu ý kiến: Kích thớc tế bào khác nhau 1. Hình dạng kích th ớc của tế bào 1 Bài 7: cấu tạo tế bào thực vật Giáo án sinh học 6 GV: Yêu cầu HS rút ra kết luận -> Tổng hợp các ý kiến -> ghi bảng -> Chuyển ý: Tế bào khác nhau về hình dạng và kích thớc, nhng về cấu tạo chúng có khác nhau không? Và cấu tạo tế bào thực vật gồm những bộ phận nào? - Cơ thể thực vật đợc cấu tạo bằng tế bào. - Các tế bào có hìng dạng và kích thớc khác nhau. Hoạt động 2: Cấu tạo tế bào GV: Yêu cầu nghiên cứu nội dung mục 2 SGK tr.24 -> treo tranh câm: Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật -> gọi HS lên chú thích các bộ phận của tế bào trên tranh. HS: Lên chú thích, HS khác nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét -> Lục lạp trong chất tế bào có chứa diệp lục làm cho hầu hết các cây có màu xanh và góp phần vào quá trình quang hợp. H: Nêu các bộ phận của tế bào thực vật và chức năng của chúng? HS: Trả lời, bổ sung GV: Nhận xét, kết luận -> ghi bảng 2. Cấu tạo tế bào Gồm: - Vách tế bào - Màng sinh chất - Chất tế bào: Nhân, lục lạp, không bào và các bào quan khác. Hoạt động 3: Mô GV: Treo các loại mô -> Yêu cầu HS quan sát -> nêu nhận xét về cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng 1 loại m HS: Nêu nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét -> Yêu cầu HS nêu kết luận: Mô là gì? HS: Trả lời, bổ sung GV: Nhận xét, kết luận -> ghi bảng Kết luận chung: Gọi Hs đọc phần kết luận SGK 3. Mô Mô gồm 1 nhóm tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng. 4. Củng cố - Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK Tr.24 - Hớng dẫn HS giải ô chữ -> ghi điểm 5. Dặn dò - Đọc mục Em có biết - Học bài và xem trớc nội dung bài mới V. Rút kinh nghiệm Tuần : Ngày soạn: 2 Giáo án sinh học 6 Tiết: Ngày dạy: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, HS - Hiểu đợc tế bào lớn lên và phân chia nh thế nào? - Hiểu đợc ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào thực vật - Biết đợc ở thực vật chỉ có những tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ tìm tòi kiến thức. 3. Thái độ Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn II. Đồ dùng thiết bị dạy học 1. Giáo viên: Tranh phóng to hình 8.1 và 8.2 SGK 2. Học sinh: Xem trớc nội dung bài mới. III. Phơng pháp Phơng pháp trực quan IV. Các bớc lên lớp 1. ổ n định tổ chức GV kiểm tra sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: 1. Nêu các bộ phận của tế bào và chức năng của từng bộ phận? 2. Mô là gì? kể tên một số loại mô? 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Sự lớn lên của tế bào GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm và nghiên cứu SGK -> trả lời câu hỏi . H: Xác định các bộ phận của tế bào trên hình vẽ 8.1 Tế bào mới hing thành? H: Nêu nhận xét về kích thớc và số lợng các bộ phận của tế bào trên hình vẽ 8.1 Tế bào tr ởng thành? H: Tế bào lớn lên nh thế nào? H: Nhờ đâu tế bào lớn lên đợc? HS: Học sinh thảo luận, cử đại diện trình bày, bổ sung GV: Nhận xét -> Kết luận -> ghi bảng 1. Sự lớn lên của tế bào Tế bào non có kích thớc nhỏ, lớn dần thành tế bào trởng thành nhờ quá trình 3 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào Giáo án sinh học 6 -> Chuyển ý: Tế bào trởng thành sẽ thực hiện chức năng nào nữa? trao đổi chất. Hoạt động 2: sự phân chia tế bào GV: Treo hình 8.2 ->Yêu cầu nghiên cứu nội dung mục 2 SGK tr.28 -> Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: H: Khi nào tế bào thực hiện phân chia và nó phân chia nh thế nào? H: Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? H: Các cơ quan của thực vật nh rễ, thân lá, . lớn lên bằng cach nào? HS: Học sinh thảo luận, cử đại diện trình bày, bổ sung GV: Nhận xét -> Kết luận -> ghi bảng H: Nêu các bộ phận của tế bào thực vật và chức năng của chúng? HS: Trả lời, bổ sung GV: Nhận xét, kết luận -> ghi bảng - Gọi 1 HS lên bảng dựa vào H 8.2 -> trình bàu lại quá trình phân chia của tế bào? H: Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì? HS: Trình bày và trả lời câu hỏi GV: Nhận xét -> ghi bảng Kết luận chung: Gọi Hs đọc phần kết luận SGK 2. Sự phân chia tế bào - Quá trình phân chia: SGK tr. 28. - Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia. - Các cơ quan của thực vật lớn lên nhờ tế bào phân chia. - Tế bào lớn lên và phân chia giúp cây sainh trởng và phát triển tốt. 4. Củng cố Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK Tr.28 5. Dặn dò - Chuẩn bị theo nhóm một số cây có đủ rễ và rửa sạch nh cây: rau cải, cây cam, câu nhãn, cây lúa, cây hành, cây rau dền - Học bài và xem trớc nội dung bài mới V. Rút kinh nghiệm 4 Giáo án sinh học 6 Tuần : Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, HS - Nhận biết và phân biệt đợc 2 loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm. - Phân biệt đợc cấu tạo và chức năng các miền của rễ. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, so sánh và hoạt động nhóm. 3. Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II. Đồ dùng thiết bị dạy học 1. Giáo viên: - Một số cây có 2 loại rễ cọc và rễ chùm - Tranh phóng to hình 9.1 đến 9.3 SGK. - Miếng bìai ghi sẵn các miền của rễ, các chức năng của các miền. 2. Học sinh: Chuẩn bị các loại cây theo nhóm nh phần dặn dò ở bài trớc và xem trớc nội dung bài mới. III. Phơng pháp Phơng pháp trực quan IV. Các bớc lên lớp 1. ổ n định tổ chức GV kiểm tra sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: 1. Trình bày sự lớn lên của tế bào? 2. Trình bày sự phân chia của tế bào? 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: các loaị rễ GV: Yêu cầu HS kẻ phiếu học tập vào vở và hoạt động nhóm: BT Nhóm A B 1 2 3 Tên cây Đặc điểm chung của rễ Đặt tên rễ -> Hớng dẫn HS thảo luận 1. Các loại rễ 5 Chơng II : rễ Bài 9: các loại rễ, các miền của rễ Giáo án sinh học 6 HS: Thảo luận, cử đại diện trình bày, bổ sung GV: Nhận xét -> Kết luận -> yêu cầu HS làm bài tập điền từ ở mục 1 SGK Tr.29 HS: Trả lời, bổ sung GV: Nêu đáp án -> Gọi Hs đọc lại bài điền từ -> ghi bảng - Yêu cầu Hs thảo luận nhóm làm bài tập ở mục 1 Tr.29 SGK -> ghi điểm đối với 3 nhóm có kết quả đúng và nhanh nhất. HS: thảo luận -> Nộp đáp án GV: Nhận xét -> nêu đáp án đúng -> ghi điểm cho các nhóm. -> Chuyển ý: Rễ cây có những miền và chức năng nh thế nào? - Rễ cọc: Có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. -Rễ chùm: gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, th- ờng mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm. Hoạt động 2: các miền của rễ GV: Treo hình 8.2 ->Yêu cầu nghiên cứu nội dung mục 2 SGK tr.29 -> Xác định đợc các miền của rễ và vị trí của các miền. HS: Nghiên cứu thông tin, quan sát tranh GV: Treo tranh câm -> gọi HS lên gắn các miếng bìa đã ghi sẵn tên các miền của rễ lên tranh câm -> ghi điểm đối với HS làm đúng. HS: Lên bảng gắn chú thích, HS khác theo dõ bổ sung GV: Nhận xét, kết luận -> Hỏi H: Rễ cây mọc trong đất có mấy miền, kể tên? HS: Trả lời GV: Gọi HS lên gắn các miếng bìa đã ghi sẵn chức năng các miền của rễ lên tranh câm -> ghi điểm đối với HS làm đúng. GV: Nhận xét, kết luận -> Hỏi H: Nêu chức năng chính các miền của rễ? HS: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét -> ghi bảng Kết luận chung: Gọi Hs đọc phần kết luận SGK 2. Các miền của rễ - Rễ cây mọc trong đất gồm 4 miền. - Cấu tạo và chức năng các miền (xem bảng ở SGK tr.29). 4. Củng cố 6 Giáo án sinh học 6 Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi 1,2 SGK Tr.30 5. Dặn dò - Đọc mục Em có biết - Học bài và xem trớc nội dung bài mới V. Rút kinh nghiệm Tuần : Ngày soạn: 7 Giáo án sinh học 6 Tiết: Ngày dạy: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, HS - Hiểu đợc cấu tạo và chức năng các bộ phận miền hút của rễ. - Nhận thấy đợc đặc điểm cấu tạo của các bộ phận phù hợp với chức năng của chúng. - Giải thích đợc một số hiện tợng thực tế có liên quan đến rễ cây. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh và mẫu vật. 3. Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II. Đồ dùng thiết bị dạy học 1. Giáo viên: - Tranh phóng to hình 10.1 và 10.2 SGK. - Bảng phụ và các miếng bìai ghi sẵn cấu tạo và các chức năng của miền hút. 2. Học sinh: Xem trớc nội dung bài mới. III. Phơng pháp Phơng pháp trực quan IV. Các bớc lên lớp 1. ổ n định tổ chức GV kiểm tra sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: 1. Thế nào là rễ cọc, rễ chùm, lấy ví dụ? 2. Kể tên và nêu chức năng các miền của rễ? 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: cấu tạo miền hút của rễ GV: Treo tranh H10.1 -> hớng dẫn Hs quan sát ->xác định cấu tạo và vị trí các bộ phận của miền hút trên tranh. HS: Theo dõi, ghi nhớ GV: Gọi HS lên xác định lại HS: Trình bày GV: gọi HS nhận xét -> Gọi HS dán các miếng bìa theo sơ đồ cấu tạo? HS: Trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét -> yêu cầu HS ghi sơ đồ vào vở . Biểu bì Các bộ Vỏ 1. Cấu tạo miền hút của rễ Miền hút của rễ gồm 2 phần: Vỏ và trụ giữa. 8 Bài 10: cấu tạo miền hút của rễ Giáo án sinh học 6 phận Thịt vỏ Mạch rây niềm hút Trụ Bó mạch giữa Mạch gỗ Ruột - Yêu cầu HS quan sát H10.2 -> Hỏi H: Vì sao mỗi lông hút là 1 tế bào? HS: Trả lời, bổ sung GV: Nhận xét -> ghi điểm cho HS trả lời đúng -> Chuyển ý: Các bộ phận của miền hút đảm nhận những chức năng nào? Hoạt động 2: Chức năng của miền hút GV: Yêu cầu nghiên cứu nội dung bảng ở SGK tr.32 -> Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: H: Cấu tạo miền hút phù hợp với chức năng thể hiện nh thế nào? H: Lông hút có tồn tại mãi không, giải thích? H: Tìm sự giống nhau giữa tế bào thực vật (dạng chung) với tế bào lông hút. HS: Nghiên cứu thông tin -> Thảo luận, cử đại diện trình bày, bổ sung. GV: Nhận xét, bổ sung-> Hỏi H: Hãy giải thích vì sao bộ rễ thờng ăn sâu lan rộng nhiều rễ con? HS: Trả lời, bổ sung GV: Nhận xét, bổ sung -> ghi bảng Kết luận chung: Gọi Hs đọc phần kết luận SGK 2. Chức năng của miền hút Xem bảng Tr.32 SGK 4. Củng cố Hớng dẫn HS trả lời câu hỏi 2 và 3 SGK Tr.32 5. Dặn dò - Đọc mục Em có biết - Hớng dẫn chuẩn bị bài tập cho bài sau - Học bài và xem trớc nội dung bài mới V. Rút kinh nghiệm Tuần : Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: 9 Giáo án sinh học 6 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, HS - Biết quan sát thí nghiệm để xác định đợc vai trò của nớc và các loaị muối khoáng chính đối với cây. - Biết xây dựng thí nghiệm để xác định đợc vai trò của nớc và các loaị muối khoáng chính đối với cây. 2. Kỹ năng: Thao tác xây dựng các thí nghiệm (mục đích, đối tợng và nội dung). 3. Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II. Đồ dùng thiết bị dạy học 1. Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng Tr.36 SGK 2. Học sinh: - Bảng kết quả các mẫu thí nghiệm ở nhà theo phần dặn dò bài trớc - Xem trớc nội dung bài mới. III. Phơng pháp Phơng pháp thí nghiệm thực hành IV. Các bớc lên lớp 1. ổ n định tổ chức GV kiểm tra sĩ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: 1. Nêu cấu tạo các miền của rễ? 2. Nêu chức năng các miền của rễ? 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Cây cần nớc và các loại muối khoáng GV: Yêu cầu Hs nghiên cứu nội dung TH1-SGK -> Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: H: Mô tả lại nội dung TH1? H: Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì? H: Hày dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích? HS: Thảo luận, cử đại diện trình bày, bổ sung GV: Nhận xét -> qua thí nghiệm rút ra đợc kết luận gì? HS: Trả lời, bổ sung GV: Nhận xét, bổ sung -> Ghi bảng I. cây cần nớc và các loại muối khoáng 1. Nhu cầu n ớc của cây a. Thí nghiệm ( sgk) b. Kết luận - Tất cả các cây đều cần n- 10 Bài 11: sự hút nớc và muối khoáng của rễ (Tiết 1) [...]...Giáo án sinh học 6 I. Mục tiêu : ã Kiến thức: - Xác định đợc con đờng rễ cây hút nớc và muối khoáng hòa tan.- Hiểu đợc nhu cầu nớc và muối khoáng hòa tan của cây phụ thuộc vào con đờng nào?ã Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát tranh, thảo luận nhóm.- Vận dụng kiên thức giải thích một số hiện tợng trong tự nhiênã Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.II. Chuẩn bị:ã GV: Tranh vẽ H11.2 SGKã... gỗ hàng năm. 25Bài 16: thân to ra do đâu? Giáo án sinh học 6 Tuần : Ngày soạn:Tiết: Ngày dạy: I. Mục tiêu: 32ôn tập Giáo án sinh học 6 -So sánh đợc cấu tạo của thân non với cấu tạo miền hút của rễ2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh và mẫu vật.3. Thái độGiáo dục ý thức bảo vệ thực vật.II. Đồ dùng thiết bị dạy học1. Giáo viên: - Tranh phóng to hình 15.1 và 10.1 SGK.- Bảng phụ và các... hình 7.1 đến 7.5 SGK2. Học sinh: Su tầm tranh ảnh về tế bào thực vật, xem trớc nội dung bài mới.III. Phơng phápPhơng pháp trực quanIV. Các bớc lên lớp1. ổ n định tổ chức GV kiểm tra sĩ số lớp2. Kiểm tra bài cũTiết trớc thực hành3. Bài mớiHoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dungHoạt động 1: Hình dạng kích thớc của tế bàoGV: Treo tranh H 7.1-H7.3-> Yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu SGK... SGK Tr .60 và đọc phần Em có biết- Học bài và xem lại nội dung các bài đà học ở chơng I, II và III .V. Rút kinh nghiệm 31 Giáo án sinh học 6 - Kỹ năng thảo luận nhóm.3. Thái độGiáo dục ý thức bảo vệ thực vật.II. Đồ dùng thiết bị dạy học1. Giáo viên: Tranh vẽ phãng to H14.1- SGK2. Häc sinh: - Xem tríc nội dung bài mới- Báo cáo kết quả thí nghiệm.III. Phơng phápPhơng pháp trực quanIV.... soạn: 2 Giáo án sinh học 6 Tuần : Ngày soạn:Tiết: Ngày dạy: I. Mục tiêu:1. Kiến thức: sau khi học xong bài, HS- Các cơ quan của thực vật đều đợc cấu tạo bằng tế bào.- Những thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào.- Khái niệm về mô.2. Kỹ năng:- Rèn kỹ năng quan sát hình vẽ.- Nhận biết kiến thức.3. Thái độGiáo dục ý thức yêu thích bộ mônII. Đồ dùng thiết bị dạy học1. Giáo viên: Tranh phóng to... từ - SGK Tr. 56 5. Dặn dò- Học bài và xem trớc nội dung bài mới - Hs chuẩn bị mẫu vật nh hình 18.1V. Rút kinh nghiệmTuần : Ngày soạn:Tiết: Ngày dạy: I. Mục tiêu: 29Bài 18: biến dạng củathân Giáo án sinh học 6 Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.II. Đồ dùng thiết bị dạy học1. Giáo viên: - Tranh vẽ H13.1 đến 13.3 SGK, bảng phụ nghi nội dung bảng Tr.45 SGK.- Một số mẫu vật2. Học sinh: - Xem... thích một số hiện tợng trong tự nhiên3. Thái độ 15Bài 12: biến dạng của rễ Giáo án sinh học 6 5. Dặn dò- Đọc mục Em có biết- Học bài và xem trớc nội dung bài mới V. Rút kinh nghiệmTuần: 6 Ngày soạn:8/10/2007Tiết:12 Ngày dạy:10/10/2007 Bài 11: sự hút nớc và muối khoáng của rễ (T2) 12 Giáo án sinh học 6 Kết luận chung: Gọi Hs đọc phần kết luận SGK- ở thân non phần trụ giữa mạch rây ở ngoài... trớcIII. Phơng phápPhơng pháp trực quanIV. Các bớc lên lớp1. ổ n định tổ chức GV kiểm tra sĩ số lớp2. Kiểm tra bài cũCâu hỏi: 1. Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?3. Bài mớiHoạt động của Giáo viên và học sinh Nội dungHoạt động 1: Cấu tạo ngoài của thânGV: Yêu cầu Hs quan sát quan sát mẫu vật kết hợp với H 13.1 -> Trả lời câu hỏiH: Thân mang những bộ phận nào?H: Những điểm... lời, bổ sungGV: Nhận xét, bổ sung -> Gọi HS quan sát dới kính hiển vi lát cắt ngang cành hoa ở cốc A.H: Chỗ bị nhuộm màu đó là bộ phận nào của thân?H: Nớc và muối khoáng đợc vận chuyển qua phần nào của thân?HS: Trả lời, bổ sung1. Vận chuyển n ớc và muối khoáng hòa tana. Thí nghiệm (sgk)b. Kết luận:Nớc và muối khoáng hòa 28 Giáo án sinh học 6 Hoạt động 2: ôn tập các kiến thức chơng IH:... bị mẫu theo nhóm: củ sắn, cà rốt, cành trầu không, dây tơ hồng.ồng.IV. Rút kinh nghiệm : 14 Giáo án sinh học 6 II Tự luận ( 6 điểm)Câu 1: (1,5 điểm)Đúng 1 ý đợc 0,25 điểmTế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu sau:1. Vách tế bào 4. Nhân2. Màng sinh chất 5. Diệp lục3. Chất tế bào 6. Không bàoCâu 2: (3,5 điểm)* Thân cây gồm các phần chính sau:Đúng 1 ý đợc 0,25 điểm- Thân chính- Cành- . Nghiên cứu thông tin, quan sát tranh GV: Treo tranh câm -> gọi HS lên gắn các miếng bìa đã ghi sẵn tên các miền của rễ lên tranh câm -> ghi điểm. sinh học 6 I. Mục tiêu : Kiến thức: - Xác định đợc con đờng rễ cây hút nớc và muối khoáng hòa tan. - Hiểu đợc nhu cầu nớc và muối khoáng hòa tan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Sinh hoc 6, Giao an Sinh hoc 6, Giao an Sinh hoc 6

Bình luận về tài liệu giao-an-sinh-hoc-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP