Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

12 608 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2014, 10:25

Từ lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, Luận án đã khẳng định những yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ứng dụng trong các doanh nghiệp may mặc (may gia công xuất khẩu) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế:(1) Mục tiêu kiểm soát hàng đầu trong điều kiện kinh doanh theo chuỗi giá trị dệt may toàn cầu là đảm bảo hiệu quả kinh doanh trên cơ sở đạt được tiết kiệm trong mua sắm các yếu tố đầu vào, kiểm soát chi phí sản xuất theo định mức, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong quá trình sản xuất, nâng cao sức sản xuất trong sử dụng lao động, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán với khách hàng;(2) Ngoài việc đảm bảo các mục tiêu truyền thống, hệ thống kiểm soát nội bộ cần hướng đến việc thực hiện giá trị đạo đức của doanh nghiệp liên quan đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. . lao ñộng như: tay nghề lao ñộng kém, khó tuyển dụng lao ñộng mới, tỷ lệ biến ñộng lao ñộng cao, lao ñộng làm việc trong tình trạng quá tải với năng suất lao ñộng thấp, thu nhập của người lao. tranh chấp giữa lao ñộng và người lao ñộng có xu hướng ngày càng tăng lên,… Phần lớn các doanh nghiệp may chưa áp dụng những hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ñối với người lao ñộng theo. cho người lao ñộng, ñảm bảo thu nhập của người lao ñộng ngày càng tăng lên. Cần xây dựng các chiến lược về ñào tạo nguồn nhân lực ñáp ứng các yêu cầu sản xuất trong hiện tại và tương lai. Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn