Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non

48 14,491 76
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2013, 09:14

Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non Học viên nắm được: • Nguyên tắc cơ bản khi lập KHGD theo năm, KH chủ đề, KH tuần và KH một ngày • Cách hướng dẫn GV XD, tổ chức thực hiện CT thuận lợi, đạt mục tiêu GD • Cách lập KH GD như: năm, chủ đề, tuần, ngày NỘI DUNG 1. Một số vấn đề chung về lập KHGD thực hiện CT 1. Một số vấn đề chung về lập KHGD thực hiện CT 2. Lập kế hoạch GD năm 2. Lập kế hoạch GD năm 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 4. Lập kế hoạch thực hiện chủ đề 4. Lập kế hoạch thực hiện chủ đề 5. Lập kế hoạch tuần 5. Lập kế hoạch tuần 1.1 Sự cần thiết của việc lập KHGD thực hiện CT • Giáo viên Giáo viên  Giúp GV luôn chủ động thực Giúp GV luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ, tránh được tình hiện nhiệm vụ, tránh được tình tang chồng chéo hoặc tùy tiện tang chồng chéo hoặc tùy tiện cắt xén các hoạt động trong cắt xén các hoạt động trong quá trình thực hiện CT GDMN. quá trình thực hiện CT GDMN.  GV có điều kiện quan tâm đến GV có điều kiện quan tâm đến trẻ, hiểu biết về trẻ nhiều hơn, trẻ, hiểu biết về trẻ nhiều hơn, thấy được những tiến bộ và thấy được những tiến bộ và khó khăn của trẻ khó khăn của trẻ   tìm những tìm những biện pháp tác động tới trẻ phù biện pháp tác động tới trẻ phù hợp hơn thông qua các loại hợp hơn thông qua các loại KH, đặc biệt là KH cá nhân. KH, đặc biệt là KH cá nhân.  Tạo cơ hội cho GV biết chia Tạo cơ hội cho GV biết chia sẻ, hợp tác chặt chẽ và thống sẻ, hợp tác chặt chẽ và thống nhất với nhau để hoàn thành nhất với nhau để hoàn thành các nhiệm vụ trong QT thực các nhiệm vụ trong QT thực hiện chương trình hiện chương trình • Cán bộ quản lý  Đưa ra các biện pháp chỉ đạo thống nhất trong QT thực hiện CT trong đơn vị của mình.  Giúp CBQL thể hiện được hướng đi riêng của trường và những định hướng cơ bản giúp GV XD và tổ chức thực hiện KH trong từng nhóm, lớp 1 cách có hiệu quả  Là cơ sở để các CBQL của trường thấy được thực trạng kết quả thực hiện CT của trường mình 1.2 Tính chất của kế hoạch GD • Kế hoạch GD nhằm cụ thể hoá nội dung các lĩnh vực và các hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. • Kế hoạch GD thể hiện chất lượng GD của mỗi trường, mỗi vùng miền. • Kế hoạch GD có thể thay đổi trong quá trình thực hiện 1.3 Trách nhiệm của GV và CBQL khi xây dựng KH Giáo viên Giáo viên Cán bộ QL Cán bộ QL  Tham gia xây dựng KHGD năm  Chủ động xây dựng KH chủ đề, tuần, ngày  Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn GV xây dựng KH  Phối hợp hỗ trợ với GV, cùng với GV xây dựng KHGD 1.4 Các loại kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình 1 1 2 2 3 3 Kế hoạch giáo dục năm Kế hoạch thực hiện tháng/chủ đề Kế hoạch giáo dục tuần, ngày Xây dựng kế hoạch: Xây dựng kế hoạch: Kế hoạch ngày 2. Lập kế hoạch giáo dục năm 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong việc xây dựng kế hoạch 2.2 Nêu khó khăn khi triển khai lập kế hoạch GD năm 2.3 Lập kế hoạch năm cho các độ tuổi HOẠT ĐỘNG 2 HOẠT ĐỘNG 2 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong xây dựng 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong xây dựng kế hoạch kế hoạch • Thông báo cho GV nắm được kế hoạch năm của nhà trường • Cùng với GV xác định mục tiêu, nội dung giáo dục • GV dự kiến chủ đề, thời gian thực hiện [...]... hiện CT 2. Lập kế hoạch GD năm2. Lập kế hoạch GD năm3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ4. Lập kế hoạch thực hiện chủ đề4. Lập kế hoạch thực hiện chủ đề5. Lập kế hoạch tuần5. Lập kế hoạch tuần Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ 24 -36 tháng Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ 24 -36 tháng Nội dung kế hoạch tháng được chia theo tuần : Nội dung kế hoạch tháng... dựng KH Giáo viên Giáo viênCán bộ QLCán bộ QLTham gia xây dựng KHGD nămChủ động xây dựng KH chủ đề, tuần, ngàyTổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn GV xây dựng KHPhối hợp hỗ trợ với GV, cùng với GV xây dựng KHGD 1.4 Các loại kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình 112233 Kế hoạch giáo dục năm Kế hoạch thực hiện tháng/chủ đề Kế hoạch giáo dục tuần, ngày Xây dựng kế hoạch: Xây... tháng. Trẻ 18-24 KH này được thực hiện trong một tháng. Trẻ 18-24 th thì kế hoạch này được thực hiện trong hai tuần. th thì kế hoạch này được thực hiện trong hai tuần. Nội dung kế hoạch tháng được phân phối theo tuần Nội dung kế hoạch tháng được phân phối theo tuần với yêu cầu giáo dục nâng cao dần.với yêu cầu giáo dục nâng cao dần.Các kiến thức, kỹ năng và thái độ đưa vào 1 tháng Các... điều kiện và phải phân đều cho 4 lĩnh vực tùy theo điều kiện và thời điểm thực hiện có những lĩnh vực được ưu tiên thời điểm thực hiện có những lĩnh vực được ưu tiên hơn).hơn).Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 - 24 thXây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 - 24 th VÍ DỤ: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ VÀ CÁC SỰ KIỆNVÍ DỤ: KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ VÀ CÁC SỰ KIỆNTháng 9 Tháng 10 Tháng 11- CĐ Lớp MG- Tết Trung... tuần, ngày Xây dựng kế hoạch chủ đềLập mạng chủ đềGồm 2 việcLập kế hoạch ngày 2/ Phát triển nhận thức3/ Phát triển ngôn ngữ4/ Phát triển TC - KNXH5/ Phát triển thẩm mỹb) Nội dung hoạt độngDự kiến các chủ đề trong năm học và thời gian thực hiện 4. Xây dựng kế hoạch chủ đề4. Xây dựng kế hoạch chủ đề cho trẻ mẫu giáo cho trẻ mẫu giáo c) Biện pháp thực hiện: (ghi chung cho... phát triển cụ thể của trẻ trong quá trình giáo dục để GV đưa ra những trong quá trình giáo dục để GV đưa ra những yêu cầu GD ngày càng cao hơn (như số lần yêu cầu GD ngày càng cao hơn (như số lần luyện tập, sự chính xác khi thực hiện các bài tập luyện tập, sự chính xác khi thực hiện các bài tập hhơơnn Kế hoạch GD cho trẻ ở độ tuổi này có thể xây Kế hoạch GD cho trẻ ở độ tuổi này có thể... QT thực các nhiệm vụ trong QT thc hin chng trỡnhhin chng trỡnhãCỏn b qun lýĐưa ra các biện pháp chỉ đạo thống nhất trong QT thực hiện CT trong đơn vị của mình. Giúp CBQL thể hiện được hướng đi riêng của trường và những định hướng cơ bản giúp GV XD và tổ chức thực hiện KH trong từng nhóm, lớp 1 cách có hiệu quảLà cơ sở để các CBQL của trường thấy được thực trạng kết quả thực hiện. .. dựng kế hoạch: Kế hoạch ngày Cách 2Số tuầnBé và các bạn 3Đồ chơi của bé 3Các bác các cô trong nhà trẻ 3 Cây và những bông hoa đẹp 4Những con vật đáng yêu 4Ngày Tết vui vẻ 4Mẹ và những người thân yêu của bé 4Có thể đi đến khắp nơi bằng phương tiện gì4Mùa hè đến rồi 3Bé lên mẫu giáo 3 NỘI DUNG 1. Một số vấn đề chung về lập KHGD thực hiện CT 1. Một số vấn đề chung về lập KHGD thực hiện. .. hợp. 2.3 Lập kế hoạch giáo dục năm (t.t) 2.1 Trách nhiệm của CBQL trong xây dựng2.1 Trách nhim ca CBQL trong xõy dng k hoch k hochãThụng báo cho GV nắm được kế hoạch năm của nhà trngãCựng vi GV xỏc nh mc tiờu, ni dung giỏo dcãGV d kin ch , thi gian thc hin 1.2 Tớnh cht ca k hoch GDãKờ hoach GD nhằm cụ thể hoá nội dung các lĩnh vực và các hoạt động giáo dục trong chương trình... được các chủ đề sẽ triển khai thực hiện: bao gồm tên các chủ đề, dự kiến trình tự thực hiện các chủ đề, dự kiến thời gian thực hiện từng chủ đề 2.3 Lập kế hoạch giáo dục năm(t.t): Kế hoạch giáo dục theo tháng / chủ đềTháng / chủ đề: Nhóm: Trường: Lĩnh vực PT Mục tiêu Nội dung1. Phát triển thể chấtNhững gì cuối tháng hoặc cuối chủ đề trẻ cóthể làm được hoặc tiến tới . 1.4 Các loại kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình 1 1 2 2 3 3 Kế hoạch giáo dục năm Kế hoạch thực hiện tháng/chủ đề Kế hoạch giáo dục tuần, ngày. KHGD thực hiện CT 2. Lập kế hoạch GD năm 2. Lập kế hoạch GD năm 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 3. Lập kế hoạch tháng cho nhà trẻ 4. Lập kế hoạch thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Bình luận về tài liệu ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-mam-non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP