SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

96 2,931 23
JUU

JUU Gửi tin nhắn

Tải lên: 4,201 tài liệu

  • Loading...
1/96 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 16:16

1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 3. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘICỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1/96 Chương 7 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2/96 NỘI DUNG: 1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 3. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 3/96 I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 4/96 1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a. Khái niệm giai cấp công nhân Mác và Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu hiện khái niệm đó như: - Giai cấp vô sản, - Giai cấp vô sản hiện đại, - Giai cấp công nhân hiện đại, - Giai cấp công nhân đại công nghiệp,… Những thuật ngữ này đều biểu thị một khái niệm thống nhất, đó là chỉ giai cấp công nhân. 5/96 Về cơ bản, có thể khái quát hai đặc trưng cơ bản của giai cấp này: - Một là: G/c công nhân là những tập đoàn người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, ngày càng có trình độ xã hội hóa, quốc tế hóa cao. Đây là một đặc trưng cơ bản phân biệt người công nhân hiện đại với người thợ thủ công thời trung cổ, với những người thợ trong công trường thủ công. 6/96 - Hai là: Trong xã hội tư bản chủ nghĩa người công nhân không có tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Mác và Ăngghen đặc biệt chú ý phân tích đặc trưng này, vì nó chính là đặc trưng khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản. 7/96 Phát triển học thuyết của Mác và Ăngghen trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, đặc biệt là từ thực tiễn xây dựng CNXH ở Nga xô viết, Lênin đã hoàn thiện thêm khái niệm giai cấp công nhân. Theo Lênin, sự phân chia giai cấp trong xã hội phải dựa vào địa vị khác nhau của các tập đoàn người trong quan hệ đối với tư liệu sản xuất, trong tổ chức, quản lý sản xuất và trong phân phối sản phẩm. 8/96 Ngày nay, với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ của CNTB từ nửa sau thế kỷ 20, giai cấp công nhân hiện đại đã có một số sự thay đổi nhất định so với trước đây. - Xét về phương thức lao động, công nhân có trình độ tri thức ngày càng cao. - Về phương diện đời sống: + Một bộ phận công nhân đã có một số tư liệu sản xuất nhỏ để cùng với gia đình làm thêm trong các công đoạn phụ cho các doanh nghiệp chính; + Một bộ phận nhỏ công nhân đã có cổ phần trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa. 9/96 Xuất phát từ quan niệm của các nhà kinh điển và nghiên cứu những biến đổi của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay, có thể định nghĩa: “Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp điệu phát triển của LLSX có tính xã hội hóa ngày càng cao, là LLSX cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH”. 10/96 Ở các nước TBCN, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có TLSX phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Ở các nước XHCN, họ là người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những TLSX chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì lợi ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ.” [...]... 4/961. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a. Khái niệm giai cấp công nhân Mác và Ăngghen đã dùng một số thuật ngữ khác nhau để biểu hiện khái niệm đó như: - Giai cấp vô sản, - Giai cấp vô sản hiện đại, - Giai cấp công nhân hiện đại, - Giai cấp công nhân đại công nghiệp,… Những thuật ngữ này đều biểu thị một khái niệm thống nhất, đó là chỉ giai cấp công nhân. ... quần chúng nhân dân, huy động được quần chúng tham gia các phong trào cách mạng thì những chủ trương, đường lối của Đảng mới có sức mạnh, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân mới thực hiện được. 2/96NỘI DUNG:1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN2. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA3. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘICỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 9/96 Xuất phát từ quan niệm của các nhà kinh điển và nghiên... nhau: giai cấp công nhân không thực hiện được bước thứ nhất thì cũng không thực hiện được bước thứ hai, nhưng bước thứ hai là quan trọng nhất để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 42/963. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa a. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông... khách quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân a. Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội TBCN - Trong CNTB và CNXH với nền đại sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển thì: “LLSX hàng đầu của toàn nhân loại là công nhân, là người lao động” 34/96 Giai cấp nông dân có nhiều lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp này trở thành... hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH”. 33/96b. Động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Giai cấp công nhân vừa là giai cấp lãnh đạo, vừa là động lực chủ yếu trong cách mạng XHCN. Giai cấp công nhân là sản phẩm của nền sản xuất đại công nghiệp, do vậy, ngày càng tăng lên về số lượng, nâng cao về chất lượng trong xã hội hiện đại. Giai cấp công. .. chủ nghĩa tư bản. 26/961. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nóa. Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa - Theo nghĩa hẹp, cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng chính trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản - nhà nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. 13/96... hiện đại. Giai cấp công nhân là lực lượng lao động chủ yếu tạo nên sự giàu có trong xã hội hiện đại, là lực lượng xã hội đi đầu trong công cuộc cải tạo và xây dựng CNXH. 22/96 Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, nó đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động. Giai cấp công nhân là cơ sở giai cấp của Đảng cộng sản, là... đây, giai cấp bóc lột thống trị nắm quyền lực về kinh tế, họ cũng nắm luôn công cụ thống trị về mặt tinh thần. Dưới CNXH giai cấp công nhân cùng quần chúng nhân dân lao động đã trở thành những người làm chủ những TLSX chủ yếu trong xã hội, do vậy, họ cũng là những người sáng tạo ra những giá trị tinh thần. 11/96b. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Là giai cấp có sứ mệnh lịch. .. nghĩa Giải phóng xã hội, giải phóng con người là mục tiêu của giai cấp công nhân, của cách mạng xã hội chủ nghĩa. - Giai đoạn thứ nhất giai cấp công nhân phải đoàn kết với những người lao động khác thực hiện lật đổ chính quyền của giai cấp thống trị, “phải giành lấy chính quyền, phải tự vượt lên thành giai cấp dân tộc”; 40/96-Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa: Trong những xã hội áp bức bóc... giai cấp nông dân thì giai cấp công nhân không thể giữ được chính quyền nhà nước. 12/96 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải trải qua hai bước: Bước thứ nhất: Giai cấp vô sản giành lấy chính quyền nhà nước và chuyển TLSX thành sở hữu nhà nước. Bước thứ hai: Giai cấp vô sản cũng tự thủ tiêu với tư cách là giai cấp vô sản, chính vì thế mà nó cũng xóa bỏ mọi sự phân biệt giai cấp . SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 2/96 NỘI DUNG: 1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 2. CÁCH MẠNG XÃ. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 3. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 3/96 I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 4/96 1. Giai cấp công
- Xem thêm -

Xem thêm: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Bình luận về tài liệu su-menh-lich-su-cua-giai-cap-cong-nhan-va-cach-mang-xa-hoi-chu-nghia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP