Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

3 727 4
idom

idom

Tải lên: 1,965 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2012, 09:46

MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, MẪU SỐ 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: / ………, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM……… Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………… Căn cứ hợp đồng đã ký giữa ………………và nhà thầu…………… để thực hiện gói thầu…………… thuộc dự án………… thực hiện tại ……… , Chủ đầu tư …………báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại nhà thầu……… , cụ thể như sau: Số TT Tên người Giới tính Năm siQuốc tịcHộ chiếVị trí Trình độ chuyên môn Thời gian làm việc Không thCấp giấy phép lao động Chưa đưnước ngoài Nam Nữ nh h u công việc Từ đại học trở lên Nghệ nhân những ngành nghề truyền thống Kinh nghiệm làm việc (>=5 năm) Bắt đầu Kết thúc uộc diện cấp giấy phép lao động Ngày cấp giấy phép lao động Ngày gia hạn giấy phép lao động Ngày cấp lại giấy phép lao động ợc cấp giấy phép lao động 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TỔNG x x x x x x Nơi nhận: - Như trên; - Lưu đơn vị. Ngày tháng năm ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) . ………………và nhà thầu ………….. để thực hiện gói thầu ………… thuộc dự án………….. thực hiện tại ……….., Chủ đầu tư ……… báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài làm việc tại. --------------- Số: / ………, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU ………… QUÝ…NĂM……… Kính gửi: Sở Lao động - Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU, Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU, Mẫu số 16 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI NHÀ THẦU

Bình luận về tài liệu mau-so-16-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-nha-thau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP