Lược lịch sử Y Khoa Đại Học Hà Nội (1902-1954) và Y Khoa Đại Học Sài Gòn doc

26 225 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2014, 14:21

. Lược lịch sử Y Khoa Đại Học Hà Nội (1902-1954) và Y Khoa Đại Học Sài Gòn (1947-1975) Đại Hội Quốc tế Y Nha Dược Sĩ Việt Nam Tự Do Kỳ IV, năm 2002, có chủ đề là Y Tế Việt Nam. tại hải ngoại đã được đào tạo. Khi nhắc tới lịch sử trường Y Khoa Đại Học Sài Gòn (YKDHS), thực khó có thể không nói tới Y Khoa Đại Học Hà Nội (YKDHH), vì trên thực tế, hai trường có một mối. trường đã trở thành trường Đại Học Y Khoa (Faculté de Médecine), và cùng với phân khoa Luật và phân khoa Khoa Học, đã trở thành một trong ba thành viên nòng cốt của trường Đại Học Đông Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Lược lịch sử Y Khoa Đại Học Hà Nội (1902-1954) và Y Khoa Đại Học Sài Gòn doc, Lược lịch sử Y Khoa Đại Học Hà Nội (1902-1954) và Y Khoa Đại Học Sài Gòn doc, Lược lịch sử Y Khoa Đại Học Hà Nội (1902-1954) và Y Khoa Đại Học Sài Gòn doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn