Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 4 pdf

22 237 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2014, 21:20

HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 67/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0. - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0. - Các chỉ tiêu có ràng buộc : Chỉ tiêu [09]:  Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [08]  Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [10] được nhập Chỉ tiêu [10]: Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [09] được nhập Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 68/169 B,Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-BH theo Quý” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BH – Quý với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 69/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0. - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10] dạng số, và cho phép nhập số âm, mặc định giá trị ban đầu là số 0. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 70/169 3.5.3 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo tháng A. Trường hợp khai tờ khai chính thức: Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS – Tháng với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 71/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0. - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0. - Các chỉ tiêu có ràng buộc : Chỉ tiêu [09]:  Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [08]  Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [10] được nhập Chỉ tiêu [10]: Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [09] được nhập B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 72/169 Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS – Tháng với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 73/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập - Nhập các chỉ tiêu: [8], [9], [10] dạng số, và cho phép nhập số âm, mặc định giá trị ban đầu là số 0. 3.5.4 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo Quý A.Trường hợp khi tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo Quý” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Bạn chọn vào”Tờ khai chính thức” chọn “quý”rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo Quý với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 74/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0. - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0. - Các chỉ tiêu có ràng buộc : Chỉ tiêu [09]:  Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [08]  Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [10] được nhập Chỉ tiêu [10]: Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [09] được nhập Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 75/169 B,Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo Quý” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS – Quý với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.4 76/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0. - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10] dạng số, và cho phép nhập số âm, mặc định giá trị ban đầu là số 0. 3.5.5 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý A.Trường hợp khi tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KK- TNCN theo Quý (2009)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com [...]... http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Bạn chọn “Tờ khai chính thức” nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN – Tháng với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0 - Nhập các... hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK/TNCN theo Quý với hộp chọn “Chính thức ” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0 83/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 - Nhập các chỉ... hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK/TNCN theo Tháng với hộp chọn “Chính thức ” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0 86/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 - Nhập các...Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Bạn chọn vào”Tờ khai chính thức” chọn “quý”rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK/TNCN theo Quý với hộp chọn “Chính thức ” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các... mấy 84/ 169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0 - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10], [11], [12], [13], [ 14] , [15] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0 3.5.8 Tờ khai. .. 81/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0 - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10], [11], [12], [13], [ 14] , [15] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0 3.5.7 Tờ khai thuế... Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: - Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0 - Nhập các chỉ tiêu: [8], [9], [10], [11], [12], [13], [15],[16], [18], [19] dạng số, và cho phép nhập số âm, mặc định giá trị ban đầu là số 0 -. .. 87/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0 - Nhập các chỉ tiêu: [08], [09], [10], [11], [12], [13], [ 14] , [15] dạng số, không âm, và mặc định giá trị ban đầu là số 0 3.5.9 Tờ khai thuế... thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý (2009) A.Trường hợp khi tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng Kê khai/ Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KKTNCN theo Quý” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau 82/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Bạn chọn vào”Tờ khai chính thức” chọn “quý”rồi... thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng (2009) A.Trường hợp khi tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng Kê khai/ Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KKTNCN theo Tháng” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau 85/169 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5 .4 Bạn chọn vào”Tờ khai chính thức” chọn “tháng”rồi . Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 82/ 169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2. 5 .2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập -. Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 73/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2. 5 .2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập - Nhập. Version - http://www.simpopdf.com HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2 .5. 4 76/169 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2. 5 .2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 4 pdf, Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 4 pdf, Tài liệu hướng dẫn sự dụng ứng dụng hộ trợ kê khai HTKK 2.5.4 - 4 pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn