bai 1 : thanh phan nguyen tu

12 848 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 10:00

Ngời soạn: Ngời soạn: Phan Bỡnh An Trửụứng T.H.P.T. Nguyeón Bổnh Khieõm- Kroõng Paờc-Daklak Chöông 1: NGUYEÂN TÖÛ Chöông 1: NGUYEÂN TÖÛ Tieát: 3 I. I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử: Thành phần cấu tạo của nguyên tử: 1. 1. Electron: Electron: a) a) Sự tìm ra electron: Sự tìm ra electron: Năm 1897: Tôm-xơn(Thomson) Năm 1897: Tôm-xơn(Thomson) q q e e = = - - 1,602.10-19 C 1,602.10-19 C Qui ước: 1- m m e e = = 9,1094.10-31 kg 9,1094.10-31 kg b) Khối lượng và điện tích của electron: Hạt có khối lượng nhỏ, mang điện tích âm là electron. Nguyên tử là… Nguyên tử có cấu trúc như thế nào? Người nào đã tìm ra electron, tìm ra như thế nào? 2. 2. Sự tìm ra Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử hạt nhân nguyên tử : : - - N¨m 1911, Rutherford N¨m 1911, Rutherford Nguyên tử có cấu tạo rỗng, các electron chuyễn động tạo ra vỏ electron bao quanh một hạt mang điện tích dương có kích thước rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử, nằm ở tâm nguyên tử. Đó là hạt nhân của nguyên tử. Ai đã tìm ra hạt nhân? Bằng cách nào? 3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử: 3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử: N¨m 1932, Chatwick ®· ph¸t hiƯn ra h¹t N¨m 1932, Chatwick ®· ph¸t hiƯn ra h¹t n¬tron (n) n¬tron (n) . . m m p p = 1,6726.10 = 1,6726.10 -27 -27 .kg .kg Năm 1918: Rơzơpho: N + O + He p Đó là hạt proton (p) cóù q q p p = +1,602.10 = +1,602.10 -19 -19 .C (=-q .C (=-q e e ) ) Qui ước: 1+ q q n n = 0 = 0 m m n n = 1,6748.10-27kg ≈ = 1,6748.10-27kg ≈ m m p p He + Be n n Kết luận:Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton và nơtron. Võ nguyên tử gồm các hạt electron chuyễn động xung quanh hạt nhân II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯNG CỦA NGUYÊN TỬ: 1. Kích thước: • §êng kÝnh nguyªn tư 10≈ §êng kÝnh nguyªn tư 10≈ -8 -8 cm =1A cm =1A 0 0 Qui ước: 1A 0 = 10 -10 m . 1nm=10A 0 §êng kÝnh h¹t nh©n nguyªn tư 10≈ §êng kÝnh h¹t nh©n nguyªn tư 10≈ -12 -12 cm= 10 cm= 10 -4 -4 A A 0 0 1 4 V V nguyªn tư nguyªn tư V V h¹t nh©n h¹t nh©n ≈ ≈ Vậy: Nguyên tử có cấu tạo rỗng 3. Đơn vò khối lượng nguyên tử: 3. Đơn vò khối lượng nguyên tử: 1 ®vC 1 ®vC = = 19,9026.10 -27 kg 12 m C = = 1,66055.10 -27 kg KLNT tut ®èi (kg) 1,66055.10 -27 kg KLNT= (®vC) Qui ước: Để biểu thò khối lượng của nguyên tử, phân tử, và các hạt p, n, e người ta dùng đơn vò khối lượng nguyên tử kí hiệu là u và còn được gọi cách khác là dvc. 1 12 §Ỉc tÝnh cđa c¸c h¹t cÊu t¹o nªn nguyªn tư Vỏ nguyên tử Hạt nhân nguyên tử Đặc tính hạt Proton (p) Nơtron (n)Electron (e) Điện tích (q) Qui ước 1- 1+ 0 Khối lượng m p =1,6726.10 -27 kg ≈ 1 ®v.C m =1,6748.10 -27 kg ≈ 1đv.C m e =9,1094.10 -31 kg ≈ 0,549.10 -3 ®v.C q e = -1,602.10 -19 C q p = +1,602.10 -19 C q e = 0 q= EM COØN NHÔÙ HAY EM ÑAÕ QUEÂN? BAØI TAÄP VEÀ NHAØ 2 1 3 4 5 Trong saùch giaùo khoa [...]...Bài học đã kết thúc Chúc q thầy cô giáo và các em khoẻ! VD: Tính khối lượng ngun tử hiđro theo đvC, biết khối lượng ngun tử tuyệt đối của nó là 1, 6725 .10 -27kg Trả lời: 1, 6725 .10 -27 kg MH = 1, 66055 .10 -27 kg = 1, 008 đvC KLNT được tính bằng đvC gọi là ngun tử khối M (đvC) = p .1 + n .1 M (đvC)= p + n . nguyên t : 1. 1. Electron: Electron: a) a) Sự tìm ra electron: Sự tìm ra electron: Năm 18 9 7: Tôm-xơn(Thomson) Năm 18 9 7: Tôm-xơn(Thomson) q q e e = = - - 1, 602 .10 -19 C 1, 602 .10 -19 C . .kg Năm 19 1 8: Rơzơpho: N + O + He p Đó là hạt proton (p) cóù q q p p = +1, 602 .10 = +1, 602 .10 -19 -19 .C (=-q .C (=-q e e ) ) Qui ước: 1+ q q n n = 0 = 0 m m n n = 1, 6748 .10 -27kg ≈ = 1, 6748 .10 -27kg. nguyªn tư 10 ≈ §êng kÝnh nguyªn tư 10 ≈ -8 -8 cm =1A cm =1A 0 0 Qui ước: 1A 0 = 10 -10 m . 1nm =10 A 0 §êng kÝnh h¹t nh©n nguyªn tư 10 ≈ §êng kÝnh h¹t nh©n nguyªn tư 10 ≈ -12 -12 cm= 10 cm= 10 -4 -4 A A 0 0 1 4 V V nguyªn
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 1 : thanh phan nguyen tu, bai 1 : thanh phan nguyen tu, bai 1 : thanh phan nguyen tu, Đơn vò khối lượng nguyên tử:, §Ỉc tÝnh cđa c¸c h¹t cÊu t¹o nªn nguyªn tư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn