Sinh 9 - Con người và môi trường

27 507 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 09:00

[...]... nhiờn 3 Vai trũ ca con ngi trong vic bo v v ci to mụi trng t nhiờn - Hn ch s gia tng dõn s - S dng cú hiu qu cỏc ngun ti nguyờn - Bo v cỏc loi sinh vt - X lớ rỏc thi - Phc hi v trng rng mi - Lai to ging cú nng sut v phm cht tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 L L T 3 4 5 6 7 8 9 1 Có 5 chữ cái: Đây là hậu quả của việc chặt phá rừng? 1 2 L L T C H Y R N G 3 4 5 6 7 8 9 2 Có 8 chữ cái: Vào mùa khô, thảm hoạ... con ngi lm suy thoỏi mụi trng t nhiờn Nhiu hot ng ca con ngi ó gõy hu qu rt xu : +Mt cõn bng sinh thỏi +Xúi mũn t gõy l lt din rng, hn hỏn kộo di ,nh hng mch nc ngm +Nhiu loi sinh vt b mt ,c bit nhiu loi ng vt quý him cú nguy c b tuyt chng TC NG CA CON NGI VI MễI TRNG I Tỏc ng ca con ngi ti mụi trng qua cỏc thi k phỏt trin ca xó hi II.Tỏc ng ca con ngi lm suy thoỏi mụi trng t nhiờn III Vai trũ ca con. .. ra đối với rừng là gì? 1 2 3 L L T C H Y R N G ễ X I 4 5 6 7 8 9 3 Có 3 chữ cái: Loại khí có ích mà cây xanh có thể mang lại cho con ngời và các loại động vật trên trái đất? 1 2 3 4 L L T C H Y R N G ễ X I T N G ễ Z ễ N 5 6 7 8 9 4 Có 8 chữ cái: Các hoạt động của con ngời hiện nay có nguy cơ làm thủng tầng này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L L T C H Y R ễ T N N ễ N G N G X G H N G I ễ Z ễ N I P 5... 6 7 8 9 L L T C H Y R ễ T N N ễ N G N G P H R X G H N I ễ I N G Z ễ N P G 6 Có 7 chữ cái: Một trong những hoạt động của con ngời làm suy thoái trầm trọng môi trờng tự nhiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L L T C H Y R ễ T N N ễ N G N G P H R H I L X G H N I ễ I N M G Z ễ N P G 7 Có 7 chữ cái: Hoạt động nào của ngời Nguyên Thuỷ không làm ảnh h ởng đến môi trờng tự nhiên? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L L... H N I ễ I N M G Z ễ N P G 8 Có 8 chữ cái: Quy định về việc bảo vệ các loài sinh vật đợc gọi là gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 L L T C H Y R ễ T N N ễ N G N G P H R H I L P H P L N C ễ N G N G X G H H H N I ễ I N M G Z ễ N P G I P Có 10 chữ cái: Hoạt động của ngành này gây ô nhiễm môi trờng nhiều nhất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L L T C H Y R T N N ễ N G N G P H R H I L P H P L N C ễ N G N G . III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 53 TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG I. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI. VỚI MÔI TRƯỜNG II.Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên. III. Vai trò của con người trong việc cải tạo môi trường tự nhiên Con người đã xuất hiện trên trái đất khoảng 3-4 . triển của xã hội TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG II.Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên. III. Vai trò của con người trong việc cải tạo môi trường tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh 9 - Con người và môi trường, Sinh 9 - Con người và môi trường, Sinh 9 - Con người và môi trường, Vai trũ ca con ngi trong vic bo v v ci to mụi trng t nhiờn, Có 8 chữ cái: Quy định về việc bảo vệ các loài sinh vật được gọi là gì?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn