Phân phối chương trình hóa học lớp 10 cơ bản

18 4,651 5
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 11:37

Phân phối chương trình hóa học lớp 10 cơ bản Phân phối chương trình môn Hóa học THPT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN Cả năm: 35 tuần + 2 tuần ôn học kỳ. Học kì I: 18 tuần. 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kì II: 17 tuần. 2 tiết/tuần = 34 tiết Tuầ n Tiết Nội dung 1 1 2 Ôn tập Ôn tập Chương 1: Nguyên tử (10 tiết) Lý thuyết: 6 tiết - Luyện tập: 3 tiết - Kiểm tra: 1 tiết 2 3 4 Thành phần nguyên tử Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị 3 5 6 Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị Luyện tập: Thành phần nguyên tử 4 7 8 Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử 5 9 10 Cấu hình electron Luyện tập Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử 6 11 12 Luyện tập Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử Kiểm tra viết Chương 2: Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học (9 tiết) Lý thuyết: 6 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Kiểm tra: 1 tiết. 7 13 14 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 8 15 16 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn 9 17 18 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 10 19, 20 Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học 11 21 Kiểm tra viết Chương 3: Liên kết hóa học (7 tiết) Lý thuyết: 5 tiết - Luyện tập: 2 tiết 22 Liên kết ion. Tinh thể ion 12 23 24 Liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hóa trị Trang-1 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 13 25 26 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử Hóa trị và số oxi hóa 14 27 28 Luyện tập: Liên kết hóa học Luyện tập: Liên kết hóa học Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử (6 tiết) Lý thuyết: 3 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết. 15 29 30 Phản ứng oxi hóa - khử Phản ứng oxi hóa - khử 16 31 32 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ Luyện tập phản ứng oxi hóa - khử 17 33 34 Luyện tập phản ứng oxi hóa - khử Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử 18 35 36 Ôn tập học kì I Kiểm tra học kì I. Chương 5: Nhóm Halogen (12 tiết) Lý thuyết: 7 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 2 tiết - Kiểm tra: 1 tiết. 19 37 38 Khái quát về nhóm halogen Clo 20 39 40 Hiđro clorua. Axit clohiđric, muối clorua. Luyện tập Hiđro clorua. Axit clohiđric, muối clorua. Luyện tập 21 41 42 Bài thực hành số 2:Tính chất hóa học của clo, và hợp chất của clo Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 22 43 44 Flo, brom, iot Flo, brom, iot 23 45 46 Luyện tập: Nhóm halogen Luyện tập: Nhóm halogen 24 47 48 Bài thực hành số 3: Tính chất hoá học của brom, iot Kiểm tra 1 tiết Chương 6: Nhóm Oxi (12 tiết) Lý thuyết: 7 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 2 tiết -Kiểm tra: 1 tiết. 25 49 50 Oxi-Ozon Lưu huỳnh 26 51 52 Bài thực hành số 4: Tính chất hoá học của Oxi-Lưu huỳnh Hiđrosunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit 27 53 54 Hiđrosunfua-lưu huỳnh đioxit-lưu huỳnh trioxit Axit sunfuric. Muối sunfat 28 55,56 Axit sunfuric. Muối sunfat 29 57,58 Luyện tập: Oxi-lưu huỳnh 30 59 Bài thực hành số 5: Tính chất hoá học các hợp chất lưu huỳnh Trang-2 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 60 Kiểm tra 1 tiết Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (10 tiết) Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết. 31 61,62 Tốc độ phản ứng hoá học 32 63 64 Bài thực hành số 6:Tốc độ phản ứng hoá học Cân bằng hoá học 33 65 66 Cân bằng hoá học Luyện tập: Tốc độ phản ứng và Cân bằng hoá học 34 67 68 Luyện tập: Tốc độ phản ứng và Cân bằng hoá học Ôn tập học kì 2 35 69 70 Ôn tập học kì 2 Kiểm tra học kì 2 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10 NÂNG CAO. Cả năm : 35 tuần . 2,5 tiết/ tuần = 87,5 tiết + 2 tuần ôn học kỳ Học kỳ I : 18 tuần . 3 tiết/ tuần = 54 tiết. Học kỳ II : 17 tuần . 2 tiết/ tuần = 34 tiết. Tuần Tiết Nội dung 1 1 2 Ôn tập Ôn tập 3 Chương 1: Nguyên tử (12 tiết) Lý thuyết: 7 tiết - Luyện tập: 4 tiết - Kiểm tra: 1 tiết. Bài 1: Thành phần nguyên tử 2 4 5 6 Bài 2 : Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học Bài 3: Đồng vị - Nguyên tử và nguyên tử khối trung bình Bài 4: Sự chuyển động của e trong nguyên tử. Obitan nguyên tử 3 7 8 9 Bài 5: Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lượng nguyên tử, obitan nguyên tử Luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử, khối lương nguyên tử, obitan nguyên tử (TT) Bài 6: Lớp và phân lớp e 4 10 11 12 Bài 7: Năng lượng của các e trong nguyên tử. Cấu hình e nguyên tử Năng lượng của các e trong nguyên tử. Cấu hình e nguyên tử (TT) Bài 8 : Luyên tập chương I Trang-3 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 5 13 14 Luyên tập chương I (TT) Kiểm tra 1 tiết 15 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn (10 tiết) Lý thuyết: 7 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 6 16 17 18 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (TT) Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố hóa học Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lý của các nguyên tố hóa học 7 19 20 21 Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn (TT) Bài 13: Ý nghĩa của BTH các nguyên tố hóa học 8 22 23 24 Bài 14: Luyện tập chương II Luyện tập chương II (TT) Bài 15: Bài thực hành số 1 Chương 3: Liên kết hóa học (15 tiết) Lý thuyết: 10 tiết - Luyện tập: 4 tiết - Kiểm tra: 1 tiết 9 25 26 27 Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion Bài 17: Liên kết cộng hóa trị 10 28 29 30 Liên kết cộng hóa trị Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba. 11 31 32 33 Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba. Bài 19: Luyện tập về liên kết hóa học. sự lai hóa các obitan nguyên tử. Luyện tập về liên kết hóa học. sự lai hóa các obitan nguyên tử. 12 34 35 36 Bài 20 : Tinh thể nguyên tử , tinh thể phân tử Bài 23: Liên kết kim loại Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa 13 37 38 39 Bài 24: Luyên tập chương 3 Luyên tập chương 3 (TT) Kiểm tra 1 tiết Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử (7 tiết) Trang-4 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết. 14 40 41 42 Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử(tt) Bài 26: Phân loại phản ứng hóa học trong hóa học vô cơ 15 43 44 45 Phân loại phản ứng hóa học trong hóa học vô cơ Bài 27: Luyện tập chương 4 Luyện tập chương 4 16 46 47 48 Bài 28: Bài thực hành số 2 Chương 5: Nhóm halogen (12 tiết) Lý thuyết: 8 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 2 tiết Bài 29: Khái quát về nhóm halogen Bài 30: Clo 17 49 50 51 Clo (tiếp theo) Bài 31: Hidroclorua – Axit clohidric Bài 32: Hợp chất có oxi của clo 18 52 53 54 Ôn tập học kỳ I Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I 19 55 56 Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo Bài 39: Bài thực hành số 3 20 57 58 Bài 34: Flo Bài 35: Brom 21 59 60 Bài 36: Iot Bài 37: Luyện tập chương 5 22 61 Bài 38: Bài thực hành số 4 Chương 6: Nhóm Oxi (16 tiết) Lý thuyết: 9 tiết - Luyện tập: 3 tiết - Thực hành: 2 tiết - Kiểm tra: 2 tiết. 62 Bài 40: Khái quát về nhóm oxi 23 63 64 Bài 41: Oxi Bài 42: Ozon và hidro peoxit 24 65 66 Luyện tập phần oxi Kiểm tra 1 tiết 25 67 68 Bài 43: Lưu huỳnh Bài 47: Bài thực hành số 5 26 69 70 Bài 44: Hidro sufua Bài 45: Lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh tri oxit 27 71 72 Bài 45: Axit sunfuric, muối sufat Axit sunfuric, muối sufat ( tiếp theo) 28 73 Axit sunfuric, muối sufat ( tiếp theo) Trang-5 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 74 Bài 46: Luyện tập chương 6 29 75 76 Bài 46: Luyện tập chương 6 Bài 48: Bài thực hành số 6 30 77 Kiểm tra 1 tiết Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (8 tiết) Lý thuyết: 5 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết. 78 Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học 31 79 80 Tốc độ phản ứng hóa học Bài 50: Cân bằng hóa học 32 81 82 Cân bằng hóa học Cân bằng hóa học 33 83 84 Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (TT) 34 85 86 Bài 52: Bài thực hành số 7 Ôn tập học kỳ 35 87 88 Ôn tập học kỳ. Kiểm tra học kỳ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 CƠ BẢN. Cả năm : 35 tuần . 2 tiết/ tuần = 70 tiết + 2 tuần ôn học kỳ Học kỳ I : 18 tuần . 2 tiết/ tuần = 36 tiết. Học kỳ II : 17 tuần . 2 tiết/ tuần = 34 tiết. Tuần Tiết Nội dung 1 1 2 Ôn tập Ôn tập Chương 1: Sự điện li ( 8 tiết) Lý thuyết: 5 tiết - Luyện tập: 1 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết 2 3 4 Bài 1: Sự điện li Bài 2: Axit - Bazơ - Muối 3 5 6 Bài 3: Sự điện li của nước. pH, chất chỉ axit - bazơ Sự điện li của nước. pH, chất chỉ axit - bazơ (tiếp theo) 4 7 8 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ, muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. 5 9 10 Bài 6: Bài thực hành số 1: Tính axit- bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Kiểm tra 1 tiết: Chương 1 Chương 2: Nitơ- Photpho (12 tiết) Lý thuyết: 8 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết Trang-6 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 6 11 12 Bài 7: Nitơ. Bài 8: Amoniac và muối amoni 7 13 14 Amoniac và muối amoni (tt) Bài 9: Axit nitric và muối nitrat. 8 15 16 Axit nitric và muối nitrat (tt) Bài 10: Photpho 9 17 18 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat Bài 12: Phân bón hóa học 10 19, 20 Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng. 11 21 22 Bài 14: Bài thực hành số 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Kiểm tra 1 tiết: Chương 2. Chương 3: Cacbon - Silic (5 tiết) Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 1 tiết 12 23 24 Bài 15; Cacbon Bài 16 Hợp chất của cacbon. 13 25 26 Bài 17: Silic và hợp chất của silic. Bài 18: Công nghiệp silicat. 14 27 Bài 19: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng. Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ (6 tiết) Lý thuyết: 5 tiết - Luyện tập: 1 tiết 28 Bài 20: Mở đầu về Hóa hữu cơ 15 29 30 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 16 31 32 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (tt) Bài 23: Phản ứng hữu cơ. 17 33 34 Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo. Ôn tập học kỳ. 18 35 36 Ôn tập học kỳ. Kiểm tra học kỳ I Chương 5: Hidrocacbon no (5 tiết) Lý thuyết: 3 tiết - Luyện tập: 1 tiết - Thực hành: 1 tiết. 19 37 38 Bài 25: Ankan Ankan (tiếp theo) 20 39 40 Bài 26: Xicloankan. Bài 27: Luyện tập ankan và xicloankan 21 41 Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều Trang-7 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT chế và tính chất của metan Chương 6: Hidrocacbon không no (8 tiết) Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết. 42 Bài 29: Anken 22 43 44 Anken (tt) Bài 30: Ankadien 23 45 46 Bài 31: Luyện tập anken và ankadien. Bài 32: Ankin và luyện tập ankin 24 47 48 Bài 33: Ankin và luyện tập ankin (tiếp theo) Bài 34: Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen 25 49 Kiểm tra 1 tiết : Chương 5 và 6. Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon (5 tiết) Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 1 tiết 50 Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác 26 51 52 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác(tt). Bài 36: Luyện tập: Hidrocacbon thơm. 27 53 54 Bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol (7 tiết) Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 1 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết. 28 55 56 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon. Bài 40: Ancol 29 57 58 Ancol ( tt) Bài 41: Phenol. 30 59 60 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol. Bài 43: Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol, phenol. 31 61 Kiểm tra 1 tiết: Chương 7 và 8 Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic (7 tiết) Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết. 62 Bài 44: Andehit và xeton 32 63 64 Andehit và xeton (tt) Bài 45: Axit cacboxylic. 33 65 66 Axit cacboxylic (tt). Bài 46: Luyện tập: Andehit -Xeton -Axit cacboxylic Trang-8 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 34 67 68 Luyện tập: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic (tt) Bài 47: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic. 35 69 70 Ôn tập học kỳ. Kiểm tra học kỳ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO. Cả năm : 35 tuần . 2,5 tiết/ tuần = 87,5 tiết + 2 tuần ôn học kỳ. Học kỳ I : 18 tuần . 2 tiết/ tuần = 36 tiết. Học kỳ II : 17 tuần . 3 tiết/ tuần = 51 tiết. Tuần Tiết Nội dung 1 1 2 Ôn tập Ôn tập Chương 1: Sự điện li (12 tiết) Lý thuyết: 8 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết 2 3 4 Bài 1: Sự điện li Bài 2: Phân loại các chất điện li 3 5 6 Bài 3: Axit - Bazơ - Muối Axit - Bazơ - Muối (tt) 4 7 8 Bài 4: Sự điện li của nước. pH, chất chỉ thị axit- bazơ. Sự điện li của nước. pH, chất chỉ thị axit- bazơ (tt) 5 9 10 Bài 5: Luyện tập axit-bazơ-muối. Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. 6 11 12 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li ( tt). Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. 7 13 14 Bài 8: Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Kiểm tra 1 tiết: Chương 1 Chương 2: Nhóm nitơ (14 tiết) Lý thuyết: 10 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết - Kiểm tra: 1 tiết 8 15 16 Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ. Bài 10: Nitơ 9 17 18 Bài 11: Amoniac và muối amoni Amoniac và muối amoni (tt) 10 19 20 Bài 12: Axit nitric và muối nitrat. Axit nitric và muối nitrat (tt). 11 21 Bài 13: Luyện tập : Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ. Bài 14: Photpho Trang-9 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 22 12 23 24 Bài 15; Axit photphoric và muối photphat. Bài 16: Phân bón hóa học 13 25 26 Bài 16: Phân bón hóa học(tt) Bài 17: Luyện tập: Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho. 14 27 28 Bài 18: Thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ. Phân biệt một số loại phân bón hóa học. Kiểm tra 1 tiết: Chương 2. Chương 3: Nhóm cacbon ( 6 tiết) Lý thuyết: 5 tiết- Luyện tập: 1 tiết 15 29 30 Bài19: Khái quát về nhóm cacbon Bài 20: Cacbon 16 31 32 Bài 21: Hợp chất của cacbon Bài 22: Silic và hợp chất của silic. 17 33 34 Bài 23: Công nghiệp silicat Bài 24: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng. 18 35 36 Ôn tập học kỳ. Kiểm tra học kỳ I Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ ( 9 tiết) Lý thuyết: 7 tiết- Luyện tập: 2 tiết. 19 37 38 39 Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ. Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ. Bài 27: Phân tích nguyên tố. 20 40 41 42 Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Bài 29: Luyện tập: Chât hữu cơ, công thức phân tử. Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 21 43 44 45 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (tt) Bài 31: Phản ứng hữu cơ. Bài 32: Luyện tập: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Chương 5: Hidrocacbon no (6 tiết) Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 1 tiết - Thực hành: 1 tiết. 22 46 47 48 Bài 33: Ankan: Đồng đẳng- Đồng phân- Danh pháp Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lý. Bài 35: Ankan: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng 23 49 50 51 Bài 36: Xicloankan Bài 37: Luyện tập: Ankan và xicloankan Bài 38: Thực hành: Phân tích định tính. Điều chế và tính chất của metan. Chương 6: Hidrocacbonkhông no ( 9 tiết) Trang-10 [...]... Trang-13 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT5 1314Luyên tập chương I (TT)Kiểm tra 1 tiết15 Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn (10 tiết)Lý thuyết: 7 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiếtBài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 6 161718Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (TT)Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố hóa. . .Phân phối chương trình môn Hóa học THPT33 83 Hoá học và những vấn đề phát triển kinh tế84 Hoá học và vấn đề xã hội34 85 Hoá học và vấn đề môi trường86 Ôn tập học kì 235 87 Ôn tập học kì 288 Kiểm tra cuối nămTrang-18 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT50 Thực hành : Tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng26 51 Kiểm tra viết Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng (10. .. dịch Chương 9. Hoá học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường (6 tiết)Trang-17 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT34 6768Luyện tập: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic (tt)Bài 47: Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic.35 6970Ôn tập học kỳ.Kiểm tra học kỳPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO.Cả năm : 35 tuần . 2,5 tiết/ tuần = 87,5 tiết + 2 tuần ôn học kỳ. Học. .. chúng18 52,53 Ôn tập học kì I54 Kiểm tra học kì I Học kì II19 55, 56 Nhôm và Một số hợp chất quan trọng của nhôm 20 57 Nhôm và Một số hợp chất quan trọng của nhôm58 Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Trang-16 Phân phối chương trình môn Hóa học THPTPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 12 NÂNG CAO.Cả năm : 35 tuần . 2,5 tiết/ tuần = 87,5 tiết + 2 tuần ôn học kỳ. Học kỳ I : 18 tuần... dung dịch Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường (6 tiết)65 Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế34 66 Hoá học và vấn đề xã hội67 Hoá học và những vấn đề môi trường35 68, 69 Ôn tập học kì II70 Kiểm tra cuối nămTrang-14 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT 10 28,29 Các vật liệu polime30 Luyện tập : Cấu trúc và tính chất của Polime11 31 Kiểm tra viết Chương 5.... chương II (TT)Bài 15: Bài thực hành số 1 Chương 3: Liên kết hóa học (15 tiết)Lý thuyết: 10 tiết - Luyện tập: 4 tiết - Kiểm tra: 1 tiết9 252627Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ionBài 17: Liên kết cộng hóa trị 10 282930 Liên kết cộng hóa trịBài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành... 313233Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba.Bài 19: Luyện tập về liên kết hóa học. sự lai hóa các obitan nguyên tử.Luyện tập về liên kết hóa học. sự lai hóa các obitan nguyên tử.12 343536Bài 20 : Tinh thể nguyên tử , tinh thể phân tửBài 23: Liên kết kim loạiBài 22: Hóa trị và số oxi hóa 13 373839Bài 24: Luyên tập chương 3 Luyên tập chương 3... nguyên tố hóa học Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lý của các nguyên tố hóa học 7 192021Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. định luật tuần hoàn (TT)Bài 13: Ý nghĩa của BTH các nguyên tố hóa học 8 222324Bài 14: Luyện tập chương IILuyện tập chương II (TT)Bài... tiết Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử (7 tiết)Trang-4 Phân phối chương trình môn Hóa học THPT21 59 Bài thực hành 6 : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Chương 7. Crom - Sắt - Đồng (15 tiết)60 Crom và Một số hợp chất của crom22 61 Crom và Một số hợp chất của crom62 Kiểm tra viết23 63, 64 Sắt và Hợp chất của sắt24 65 Sắt và Hợp chất của sắt66 Hợp kim của sắt.25 67 Luyện tập : Tính chất hoá học. .. tiết: Chương 7 và 8 Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic (7 tiết)Lý thuyết: 4 tiết - Luyện tập: 2 tiết - Thực hành: 1 tiết.62 Bài 44: Andehit và xeton32 6364 Andehit và xeton (tt)Bài 45: Axit cacboxylic.33 6566 Axit cacboxylic (tt).Bài 46: Luyện tập: Andehit -Xeton -Axit cacboxylicTrang-8 Phân phối chương trình môn Hóa học THPTprotein Chương 4. Polime và Vật liệu polime (7 tiết)10 . Phân phối chương trình môn Hóa học THPT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN Cả năm: 35 tuần + 2 tuần ôn học kỳ. Học kì I: 18 tuần.. oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử(tt) Bài 26: Phân loại phản ứng hóa học trong hóa học vô cơ 15 43 44 45 Phân loại phản ứng hóa học trong hóa học vô cơ Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình hóa học lớp 10 cơ bản, Phân phối chương trình hóa học lớp 10 cơ bản, Phân phối chương trình hóa học lớp 10 cơ bản

Bình luận về tài liệu phan-phoi-chuong-trinh-hoa-hoc-lop-10-co-ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP