Quy Trình lập kế hoạch quản lý môi trường

40 691 4
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 10:40

Lý thuyết và thực tiễn, tầm quan trọng của công việc quản lý môi trường . Nguyên • Kế hoạch phát triển Thủy điện vừa và nhỏ ở miền Trung MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG. đồng 4. Lập kế hoạch giảm thiểu 5. Lập kế hoạch giám sát, quan trắc 6. Lập kế hoạch xây dựng năng lực 7. Tổ chức thực hiện Kế hoạch giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy Trình lập kế hoạch quản lý môi trường, Quy Trình lập kế hoạch quản lý môi trường, Quy Trình lập kế hoạch quản lý môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn