Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

167 516 2
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 16:20

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN –––––––––      ––––––––– LƯU THỊ XUYẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NHẬP NỘI VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN L L U U Ậ Ậ N N Á Á N N T T I I Ế Ế N N S S Ĩ Ĩ N N Ô Ô N N G G N N G G H H I I Ệ Ệ P P THÁI NGUYÊN - 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa có ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi trích dẫn trong luận án đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả LƯU THỊ XUYẾN ii LỜI CÁM ƠN Luận án được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân và cơ quan nghiên cứu trong nước. Trước hết tác giả xin chân thành cám ơn PGS.TS. Luân Thị Đẹp, TS. Trần Minh Tâm, với cương vị người hướng dẫn khoa học, đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và hoàn thành luận án của nghiên cứu sinh. Tác giả xin bày tỏ lòng cám ơn tới Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Trung tâm Thực hành Thực nghiệm đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh thực hiện các thí nghiệm đồng ruộng tại trường và hoàn thành luận án. Tác giả xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục thống kê Thái Nguyên. Tác giả xin cám ơn UBND xã Tràng Xá - Huyện Võ Nhai, xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương, xã Hoá Thượng - Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên trong việc cung cấp số liệu và thông tin liên quan đến đề tài, bố trí thí nghiệm đồng ruộng và hợp tác triển khai xây dựng mô hình trồng đậu tương đông và xuân có sự tham gia của nông dân. Nghiên cứu sinh xin được cám ơn sự giúp đỡ và tạo điều kiện của cán bộ, giảng viên khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Xin trân trọng cám ơn Ban Sau Đại học, Đại học Thái Nguyên, Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu sinh hoàn thành luận án của mình. Thái nguyên, ngày 15/10/2010 LƯU THỊ XUYẾN iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình và đồ thị ix MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục đích của đề tài 2 1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2 1.3.1. Ý nghĩa khoa học 2 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 1.4. Những đóng góp mới của luận án 3 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và Việt Nam 5 1.1.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới 5 1.1.2. Một số yếu tố hạn chế sản xuất đậu tương trên thế giới 7 1.1.3. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt Nam 9 1.2. Tình hình nghiên cứu đậu tương trên thế giới và Việt Nam 12 1.2.1. Tình hình nghiên cứu đậu tương trên thế giới 12 1.2.2. Tình hình nghiên cứu đậu tương ở Việt Nam 18 1.3. Những kết luận rút ra từ tổng quan tài liệu nghiên cứu 28 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 30 2.2. Nội dung nghiên cứu 31 2.2.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên. 31 2.2.2. Đánh giá các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 31 2.2.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với giống đậu tương triển vọng 99084 - A28 (thời vụ, mật độ, phân bón) 31 2.2.4. Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào xây dựng mô hình thử nghiệm. 31 iv 2.3. Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên. 31 2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 32 2.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với giống đậu tương triển vọng 99084 - A28 37 2.4. Phương pháp xử lý số liệu 42 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất đậu tương của Thái Nguyên 43 3.1.1. Điều kiện khí hậu của tỉnh Thái Nguyên 43 3.1.2. Kết quả điều tra tình hình sản xuất đậu tương của tỉnh Thái Nguyên 45 3.2. Kết quả đánh giá các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 53 3.2.1. Kết quả đánh giá một số giống đậu tương nhập nội trong vụ Xuân và vụ Đông năm 2004 - 2005 tại Thái Nguyên 53 3.2.2. Kết quả đánh giá các giống có triển vọng trong vụ Xuân 2006 tại Thái Nguyên 63 3.3. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống đậu tương triển vọng 99084 - A28 tại Thái Nguyên 65 3.3.1. Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ trồng giống đậu tương 99084 - A28 trong xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên 65 3.3.2. Kết quả nghiên cứu xác định mật độ trồng giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên 73 3.3.3. Nghiên cứu lượng đạm bón đối với giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại tỉnh Thái Nguyên 80 3.3.4. Nghiên cứu lượng lân bón đối với giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân tại tỉnh Thái Nguyên 85 3.3.5. Nghiên cứu lượng kali bón đối với giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại tỉnh Thái Nguyên 89 3.3.6. Nghiên cứu tổ hợp phân bón đối với giống đậu tương triển vọng tại Thái Nguyên 94 3.4. Xây dựng mô hình đậu tương ở một số huyện của tỉnh Thái Nguyên 97 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 101 Kết luận 101 Đề nghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 117 v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVRDC Asia Vegetable Research Development Center ( Trung tâm nghiên cứu phát triển rau Châu Á) BVTV Bảo vệ thực vật CCC Chiều cao cây CC1 Cành cấp 1 CT Công thức CSDTL Chỉ số diện tích lá Đ/c Đối chứng FAO Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương) K Kali nguyên chất KHKTNN Khoa học kỹ thuật Nông Nghiệp KL Khối lượng MĐ Mật độ MH Mô hình NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn N Đạm nguyên chất NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu P Lân nguyên chất TB Trung bình TCN Tiêu chuẩn ngành TGST Thời gian sinh trưởng Tr.đ Triệu đồng VĐ V ụ Đông VX Vụ Xuân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới 5 Bảng 1.2. Tình hình sản xuất đậu tương của 4 nước đứng đầu trên thế giới trong 3 năm gần đây 7 Bảng 1.3. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt Nam trong những năm gần đây 9 Bảng 1.4. Số lượng mẫu giống đậu tương được nhập nội giai đoạn 2001 - 2005 18 Bảng 1.5. Các giống đậu tương được tuyển chọn từ nguồn vật liệu nhập nội 19 Bảng 1.6. Các giống đậu tương được chọn tạo bằng phương pháp lai hữu tính 20 Bảng 1.7. Các giống đậu tương chọn tạo được bằng xử lý đột biến 21 Bảng 2.1. Các giống đậu tương làm vật liệu nghiên cứu trong thí nghiệm 30 Bảng 2.2. Thành phần hoá tính đất tại các điểm thí nghiệm 37 Bảng 2.3. Ngày gieo các thí nghiệm thời vụ 37 Bảng 3.1. Tình hình sản xuất đậu tương của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2003 -2008 45 Bảng 3.2. Diện tích đậu tương của Thái Nguyên giai đoạn 2003 -2007 46 Bảng 3.3. Mùa vụ trồng đậu tương ở một số điểm điều tra 47 Bảng 3.4. Cơ cấu giống và biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất đậu tương tại các điểm điều tra 48 Bảng 3.5. Tình hình sử dụng phân bón cho đậu tương tại các hộ điều tra 49 Bảng 3.6. Tình hình sâu bệnh hại đậu tương ở một số điểm điều tra 50 Bảng 3.7. Các yếu tố thuận lợi và hạn chế đối với sản xuất đậu tương ở Thái Nguyên 52 vii Bảng 3.8. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 54 Bảng 3.9. Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương thí nghiệm 56 Bảng 3.10. Tình hình sâu hại và chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm tại Thái Nguyên 58 Bảng 3.11. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 61 Bảng 3.12. Năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm 62 Bảng 3.13. Thời gian sinh trưởng và năng suất của các giống đậu tương có triển vọng trong vụ Xuân 2006 64 Bảng 3.14. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 66 Bảng 3.15. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chỉ số diện tích lá của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 68 Bảng 3.16. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu hại và chống đổ của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên 69 Bảng 3.17. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 71 Bảng 3.18. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên 72 Bảng 3.19. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên 74 Bảng 3.20. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu hại và chống đổ của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên 75 Bảng 3.21. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 77 Bảng 3.22. Ảnh hưởng của mật độ trồng năng suất của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 78 viii Bảng 3.23. Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 81 Bảng 3.24. Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến năng suất và lãi thuần của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 83 Bảng 3.25. Ảnh hưởng của lượng lân bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 86 Bảng 3.26. Ảnh hưởng của lượng lân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 87 Bảng 3.27. Ảnh hưởng của lượng kali bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 90 Bảng 3.28. Ảnh hưởng của lượng kali bón đến năng suất và lãi thuần của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 92 Bảng 3.29. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương 99084-A28 trong vụ Xuân 2009 tại TN 95 Bảng 3.30. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón năng suất và lãi thuần của giống đậu tương 99084-A28 tại Thái Nguyên 96 Bảng 3.31. Năng suất đậu tương và lãi thuần ở các mô hình trình diễn 97 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1. Đồ thị tương quan giữa lượng đạm bón với sâu cuốn lá và NSTT đậu tương (Trung bình vụ Xuân 2007 và vụ Xuân 2008) 84 Hình 3.2. Đồ thị tương quan giữa lượng lân bón với sâu đục quả đậu tương (trung bình vụ Xuân 2007 và vụ Xuân 2008) 89 Hình 3.3. Đồ thị tương quan giữa lượng kali bón với sâu đục quả đậu tương (trung bình vụ Xuân 2007 và vụ Xuân 2008) 93 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Ảnh hưởng của thời vụ đến năng suất giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên 73 Biểu đồ 3.2. Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên 79 [...]... t tài ã xác u tương - Xác nh ư c các y u t h n ch và tri n v ng phát tri n Thái Nguyên nh và gi i thi u m t s gi ng trư ng phát tri n t t trong v Xuân và v ông u tương có kh năng sinh Thái Nguyên - K t qu nghiên c u m t s bi n pháp k thu t tr ng hoàn thi n quy trình thâm canh - S d ng gi ng u tương v Xuân và v u tương, góp ph n ông Thái Nguyên u tương m i năng su t cao và k thu t m i vào s n xu t em... góp ph n b sung cơ s lý lu n cho vi c phát tri n các gi ng u tương nh p n i t i Thái Nguyên 3 - K t qu nghiên c u c a tài ã xác nh ư c gi ng u tương có ngu n g c nh p n i tri n v ng phù h p v i i u ki n sinh thái c a Thái Nguyên và bi n pháp k thu t phù h p cho gi ng trong v Xuân và v t i Thái Nguyên là tài li u khoa h c ông các nhà nghiên c u v nông nghi p, giáo viên và sinh viên các trư ng nông nghi... ư c gi ng u tương nh p n i có kh năng sinh trư ng phát tri n t t, phù h p v i i u ki n sinh thái c a Thái Nguyên - Xác nh m t s bi n pháp k thu t thâm canh thích h p cho gi ng 1.3 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa h c và xác tài là công trình nghiên c u tuy n ch n gi ng nh bi n pháp k thu t phù h p cho gi ng u tương nh p n i s n xu t u tương t i Thái Nguyên, k t qu nghiên c u... tương nghiên c u M t tr ng có nh hư ng u tương Do ó mu n n s sinh trư ng phát tri n và năng su t t năng su t cao c n ph i có m t h p Ablett và các cs (1984) [58] cho r ng gi a gi ng và m t cao m tm t qu n th thích u tương có s tương tác ch t tr ng Nghĩa là m i gi ng u tương s cho năng su t gieo tr ng thích h p Theo Duncan và các cs (1978) [73] v i m t gi ng m i quan h gi a m t u tương c th tr ng v i năng. .. p cho nông dân s n xu t u tương, kích thích s n xu t u tương phát tri n Thái Nguyên 1.4 Nh ng óng góp m i c a lu n án - Trên cơ s hư ng i u tra, phân tích ánh giá nh ng thu n l i, khó khăn nh n s n xu t, k t qu nghiên c u v gi ng u tương có ngu n g c nh p n i và m t s bi n pháp k thu t ã kh ng nh ư c cơ s khoa h c cho vi c phát tri n t nh Thái Nguyên - ã xác u tương v Xuân và v ông nh ư c kh năng sinh. .. [65] c n bón cho t năng su t u tương m t lư ng N áng k vào kho ng 150 kg N/ha Nghiên c u c a Bona và các cs (1998) [64] v bón N mu n cho th i kỳ b t u tương cao nh hư ng c a bón vi c u tương cho bi t b sung thêm phân N v i m c 150 kg/ha u làm qu cho gi ng u tương có t p tính sinh trư ng h u h n có tác d ng làm tăng năng su t h t và h s thu ho ch, nhưng l i không có tác d ng v i nh ng gi ng sinh trư ng... và năng su t cá th * M t s k t qu nghiên c u v m t M t tr ng có nh hư ng n s sinh trư ng phát tri n và năng su t u tương Năng su t cây tr ng nói chung và u tương nói riêng ư c xác nh d a vào năng su t c a m i cá th trong qu n th và năng su t c a c qu n th Do ó mu n t năng su t cao c n ph i có m t qu n th thích h p Nghiên c u c a Nguy n Th Văn và các cs (2001) [48] cho bi t: N u tr ng dày quá thì s... ng xen và n năng su t u tương * M t s k t qu nghiên c u v bón phân cho u tương t ư c năng su t cao, ph m ch t t t thì y u tương c n ư c bón phân h u cơ và các lo i phân khoáng khác, vì nó ch có th sinh trư ng và phát tri n t t khi ư c bón y và cân i các ch t dinh dư ng c n thi t (Ph m Văn Thi u, 2006 [44] Nghiên c u v nhu c u dinh dư ng c a tương, tác gi Nguy n T Xiêm và Thái Phiên (1999) [57] cho bi... và các cs u tương sinh trư ng phát tri n là t 20 m các gi ng u tương thư ng sinh 15 trư ng sinh dư ng t t nhưng sinh trư ng sinh th c l i kém do nhi t cao ã nh hư ng không thu n l i cho quá trình hình thành h t ph n, th ph n và kéo dài vòi c a h t ph n (Koti và các cs, 2007 [90] Theo Lobell và Asner (2003) [94] nghiên c u cho bi t: Nhi t hư ng x u trong v gieo tr ng u tương cao nh n năng su t h t và. .. ng nhanh nh t và hi u qu nh t (Nguy n c Lương và cs, 1999) [37] Trong nh ng năm g n ây, nư c ta ã nh p n i ư c nhi u gi ng u tương t t Tuy nhiên kh năng thích nghi c a m i gi ng v i vùng sinh thái là khác nhau Trư c th c tr ng ó chúng tôi ã ti n hành tài: "Nghiên c u kh năng sinh trư ng phát tri n c a m t s gi ng u tương nh p n i và bi n pháp k thu t cho gi ng có tri n v ng t i Thái Nguyên 1.2 M c . khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên . 1.2. Mục đích của đề tài - Lựa chọn được giống đậu tương nhập. Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên. 31 2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên. Xác định và giới thiệu một số giống đậu tương có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong vụ Xuân và vụ Đông ở Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn