Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam.DOC

16 5,021 28
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:40

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời mở đầuNgày 2/9/1945, tại quảng trờng Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà, một nhà nớc kiểu mới đi theo con đờng chủ nghĩa xã hội, hoạt động theo lí tởng của chủ nghĩa Mác - Lê nin, chấm dứt gần một thế kỷ chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Ngày 30/4/1975, chính quyền tay sai Sài Gòn của đế quốc Mỹ đã sụp đổ hoàn toàn, thống nhất đất nớc, cả nớc đi lên chủ nghĩa xã hội. Một đất nớc nhỏ bé nh đất nớc Việt nam chúng ta mà lần lợt đánh bại hai đế quốc vào loại lớn mạnh nhất thế giới, là một điều hết sức phi thờng, đó phải là kết quả của một đờng lối lãnh đạo đúng đắn. Đó chính là đờng lối của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân. Đảng là tổ chức tiên phong đại diện cho lí tởng của giai cấp công nhân và nông dân, hoạt động trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lê-nin và t tởng Hồ Chí Minh. Đảng cộng sản Việt Nam luônz là đội quân tiên phong, lãnh đạo đất nớc vợt qua mọi khó khăn, gian khổ kể cả trong thời chiến cũng nh thời bình, đa đất nớc ta tiến lên theo con đ-ờng chủ nghĩa xã hội. Với chuyên đề " Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam" em xin trình bày các vấn đề sau:A. Lời mở đầu.B. Nội dung:I. Cách mạng Việt nam trớc khi Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời.II. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản.1. Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời.2. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách mạng Việt nam .III. Những thắng lợi cụ thể của CMVN dới sự lãnh đạo của Đảng.1. Cách mạng tháng 8 thành công2. Bảo vệ chính quyền non trẻ3. Kháng chiến chống Mỹ thành công1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Công cuộc đổi mới thành côngC. Kết luậnVì thời gian có hạn nên bài tập của em khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế nhất định.Kính mong cô sửa đổi, bổ sung thêm để bài tập của em đợc hoàn chỉnh hơn và hiểu biết của em về Đảng Cộng Sản Việt nam đợc đâỳ đủ hơn.B. Nội dungI. Cách mạng Việt nam trớc khi Đảng Cộng Sản ra đời- Ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân Việt nam đã thực hiện các cuộc đấu tranh chống lại chế độ bóc lột tàn bạo của t sản thực dân Pháp, với những hình thức đấu tranh ban đầu nh: bỏ trốn tập thể, đập phá máy móc đến những hình thức đấu tranh đình công, bãi công v.v .- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lợng công nhân phát triển đông đảo và tập trung hơn, các cuộc đấu tranh cũng nổ ra liên tiếp, mạnh mẽ ở các vùng trung tâm công nghiệp nh Hà Nội, Sài Gòn .- Từ năm 1925, nhờ sự xuất hiện và tăng cờng hoạt động của Hội Việt nam cách mạng thanh niên, các t tởng của Cách mạng tháng Mời Nga và chủ nghĩa cộng sản đã đợc truyền bá rộng rãi trong công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy phong trào công nhân ngày càng phát triển và chuyển biến nhanh chóng về chất, từ tự phát đến tự giác- Từ năm 1928, phong trào "vô sản hoá" của Hội Việt nam cách mạng thanh niên đã có tác dụng thúc đẩy và nâng cao nhanh chóng ý thức giác ngộ và lập trờng cách mạng của giai cấp công nhân. Vì vậy phong tào công nhân đã nổ ra mạnh mẽ sôi nổi đều khắp ba kỳ.- Tháng 7-1929, Tổng công hội đỏ Bắc Kỳ đợc thành lập. Tổng công hội đỏ đã đề ra chơng trình điều lệ và quyết định xuất bản tờ Lao động làm cơ quan ngôn luận. Sự kiện đó vừa thể hiện bớc trởng thành của phong trào công nhân, 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vừa tạo điều kiện thúc đẩy giai cấp công nhân đi dần vào đấu tranh có tổ chức, có sự lãnh đạo thống nhất.- Cùng với các cuộc đấu tranh ngày càng trở nên quyết liệt, giai cấp công nhân còn có nhiều hoạt động thể hiện tinh thần cách mang, ý thức Quốc tế của mình. Trong các dịp kỷ niệm ngày quốc tế Lao động (1-5-1929) và Cách mạng tháng Mời nga (7-11-1929), công nhân nhiều nơi đã tổ chức mít tinh, treo cờ đỏ, rải truyền đơn tuyên truyền cách mạng.- Sự phát triển mãnh mẽ của phong trào công nhân ngày càng có sức thu hút, lôi cuốn mãnh mẽ nhiều tầng lớp nhân dân khác, nhất là nông dân đi vào cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Từ năm 1927 đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của nông dân chống su cao thuế nặng .Điển hình là các cuộc đấu tranh của nông dân Bình Giang, Thanh Hà, Vĩnh Bảo , Tứ Kỳ (Hải Dơng): Kiến Thuỵ (Kiến An): Tam Sơn (Bắc Ninh)v.v .Phong trào công nhân, phong trào đấu tranh của nông dân và tầng lớp thị dân càng phát triển sôi nổi đòi hỏi phải có ngời tổ chức và lãnh đạo. Nhu cầu thành lập một chính đảng cách mạng có đủ khả năng tập hợp lực lợng dân tộc và lãnh đạo sự nghiệp giải phóng đất nớc đợc đặt ra và ngày càng trở nên bức xúc đối với cách mạng Việt nam lúc bấy giờ.II. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt nam.1. Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời1.1.Điều kiện lịch sử dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam: Từ nửa đầu thế kỷ 19, các nớc t bản chủ nghĩa phơng Tây phần lớn đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp, nền kinh tế có những bớc phát triển lớn mạnh, yêu cầu đòi hỏi về thị trờng tiêu thụ và cung cấp nguồn nguyên liệu hàng hoá tăng cao, dẫn đến việc đi xâm chiếm các nớc kém phát triển. Tại đây, chúng thực hiện chế độ áp bức bóc lột hết sức hà khắc, gây nên mâu thuẫn giữa các nớc thuộc địa và các nớc đế quốc ngày càng sâu sắc. Vào giữa thế kỷ 19, nớc Việt Nam đã bị thực dân Pháp xâm lợc, mở đầu bằng cuộc tiến công vào cảng Đà Nẵng. Sau khi thực hiện việc xâm lợc và 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368bình định vũ trang, thiết lập bộ máy thống trị trên toàn bộ đất nớc ta, thực dân Pháp tiến hành những cuộc khai thác thuộc địa nhằm cớp đoạt tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi, mở rộng thị trờng tiêu thụ hàng hoá của chính quốc. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dơng là chuyên chế về chính trị, kìm hãm và nô dịch về văn hoá, bóc lột nặng nề về kinh tế, nhằm đem lại lợi ích tối đa cho bọn t bản lũng đoạn Pháp. Dới chế độ đó, nền kinh tế Việt Nam bị kìm hãm nặng nề, đời sống của nhân dân bị cùng cực hoá, làm cho mâu thuẫn cơ bản vốn có trong lòng ngời dân với bọn phong kiến cũ không mất đi mà còn xuất hiện thêm mâu thuẫn mới toàn thể dân tộc Việt Nam với bọn thực dân Pháp. Lịch sử đòi hỏi cần phải giải quyết những mâu thuẫn đó. Vào đầu thế kỷ 20, phong trào dân tộc ở Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện, hoạt động theo khuynh hớng dân chủ t sản mang màu sắc và mức độ khác nhau nh các phong trào Đông Du do nhà yêu nớc Phan Bội Châu lãnh đạo, hay nh phong trào Đông kinh nghĩa thục, phong trào Duy tân do cụ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng lãnh đạo, đồng thời nhiều tổ chức chính trị của giai cấp tiểu t sản trí thức cũng đợc thành lập. Tất cả đều hoạt động theo một mục đích thống nhất đem lại độc lập cho dân tộc tuy theo các đờng lối chủ trơng khác nhau. Tuy các phong trào đều thất bại, nhng sự xuất hiện của các tổ chức này là sự thể hiện tinh thần yêu nớc của dân tộc ta đã có từ ngàn đời nay. Song song với sự phát triển của các phong trào yêu nớc và dân chủ theo khuynh hớng t sản và tiểu t sản, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại sự bóc lột của bọn chủ thực dân lần lợt diễn ra dới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là những hình thức đấu tranh đặc thù của giai cấp mình là biểu tình,bãi công. Từ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lực lợng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, các phong trào đấu tranh chống lại sự bóc lột của bọn thống trị nổ ra ở khắp nơi từ Sài Gòn Chợ Lớn cho đến Hà Nội, Nam Định. Trong các cuộc đấu tranh của mình, giai cấp công nhân đã nêu lên các yêu sách 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368đòi tăng lơng, giảm giờ làm. Các cuộc đấu tranh đã bắt đầu có tổ chức hơn. Song nhìn chung, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân vẫn còn mang tính tự phát, cha trở thành một lực lợng chính trị độc lập trong phong trào dân tộc, trong khi đó phong trào dân tộc Việt Nam vẫn còn đang bị bế tắc, cha tìm đợc con đờng đi đến thắng lợi.Giữa lúc đó, Hồ Chí Minh với tên gọi là Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc vào ngày 5/6/1911 để ra đi tìm đờng cứu nớc. Trên còn đờng bôn ba khắp năm châu bốn bể, ngời đã để tâm nghiên cứu lí luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới nh các cuộc cách mạng của Pháp và của Mỹ.Theo ngời cuộc cách mạng của Pháp và Mỹ hay các cuộc cách mạng t sản là các cuộc cách mạng không đến nơi, không giải phóng nhân dân lao động. Giữa lúc đang hoạt động sôi nổi để tìm ra con đờng cho cách mạng Việt Nam, thì cuộc cách mạng tháng 10 Nga (1917) bùng nổ và giành đợc thắng lợi gây chấn động địa cầu. Hồ Chí Minh đã hớng tới con đờng của cách mạng tháng Mời. Tháng 7-1920, bản sơ thảo lần thứ nhất đề cơng về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa của V.I.Lê nin đến với Nguời. Bản đề cơng đó chỉ cho Ngời, cho cả đồng bào bị áp bức bóc lột của Ngời con đờng tự giải phóng, con đờng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào- đó là con đờng tiến hành cuộc cách mạng vô sản.Để làm đợc cách mạng vô sản thì giai cấp vô sản hay chính là giai cấp công nhân phải có một tổ chức Đảng lãnh đạo -đó chính là Đảng cộng sản.1.2. Nền tảng lí luận cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam: Nhận thức rõ chủ nghĩa Mác-Lê nin là hệ t tởng của giai cấp công nhân, Hồ Chí Minh đã làm rõ vai trò của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay là lật đổ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới-xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhân Việt Nam mặc dù ít về số lợng, trình độ văn hoá khoa học kĩ thuật còn thấp nhng vẫn là giai cấp cách mạng nhất. Trong xu thế thời đại, họ có đủ khả năng để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của mình. Thông qua việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào 5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Việt Nam, ngời đã chỉ rõ con đờng, mục tiêu phơng hớng cũng nh phơng pháp cách mạng mà giai cấp công nhân Việt Nam phải tiến hành. những t tởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là t tởng cách mạng hớng đạo phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hớng cách mạng vô sản, là cơ sở lí luận cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.Trên cơ sở t tởng lí luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, đó là Đông Dơng Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dơng Cộng Sản Liên Đoàn lần lợt ra đời chỉ trong vòng không đầy 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929. Cả ba tổ chức Đảng đều hoạt động trên cơ sở lí luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin và t tởng Hồ Chí Minh. Song sự tồn tại ba Đảng hoạt động biệt lập có nguy cơ dẫn đến một sự chia rẽ lớn, yêu cầu đặt ra là phải thống nhất ba tổ chức Đảng thành một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nớc. Ngày 3/2/1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã hoàn thành việc thống nhất thành một chính Đảng duy nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt nam.- Kể từ khi thực dân Pháp xâm lợc nớc ta, phát huy truyền thống chống xâm lợc của dân tộc, các phong trào yêu nớc theo hệ t tởng phong kiến và hệ t t-ởng t sản chống Pháp rất sôi nổi. Nhng rút cuộc các phong trào đó đều thất bại. Nguyên nhân chủ yếu là các giai cấp lãnh đạo hoặc không đủ t cách, hoặc đã hết vai trò lịch sử.- Đầu năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt nam ra đời, đánh dấu bc ngoặt lịch sử vĩ đại của Cách mạng Việt nam. Đảng ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đờng lối cứu nớc, chấm dứt thời kỳ đấu tranh tự phát, chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. Đảng ra đời, chứng tỏ giai cấp công nhân đã trởng thành và đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt nam, mở ra thời kỳ cách mạng Việt nam đấu tranh dới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt 6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nam có đờng lối đúng đắn và khoa học, phù hợp với quy luật của Cách mạng n-ớc ta trong thời đại mới.- Trong lịch sử đấu tranh hơn 60 năm qua của nhân dân ta dới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng nớc ta đã giành đợc nhiều thắng lợi to lớn có ý nghiã chiến lợc và ý nghĩa thời đại sâu sắc:+ Vừa mới ra đời, Đảng ta phát động đợc Cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô- Viết Nghệ Tĩnh.+ Thoát ra khỏi thời kỳ thoái trào của cách mạng những năm 1932-1935, Đảng lãnh đạ nhân dân ta phát động đợc Cao trào vận động dân chủ 1936-1939, đòi dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà bình, chống phát-xít, chống chiến tranh.+ Đảng lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc trong những năm 1939-1945, làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Pháp và xoá bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm ở nớc ta. Thắng lợi này đã đa dân tộc ta bớc vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do.+ Đảng lãnh đạo nhân dân ta chống thù trong, giặc ngoài, khắc phục khó khăn của đất nớc để giữ vững và củng cố chính quyền chống thực dân Pháp xâm lợc, giải phóng miền Bắc.+ Từ năm 1954 đến năm 1975, nhân dân ta đã giành đợc nhiều thành tựu to lớn ở miền bắc và đánh bại cuộc chiến tranh xâm lợc thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc.+ Từ năm 1975 đến nay, cả nớc đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng, nhân dân ta đã giành đợc nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghiã, đặc biệt là những năm thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng.- Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lợc trên đây của cách mạng nớc ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta đứng ở trung tâm các sự kiện lịch sử vĩ đại của cách mạng và thực sự là nhân tố cơ bản lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam. Bởi vì:7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368+ Đảng Cộng Sản Việt nam là đội tiên phong có tổ chức và tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt nam.+ Đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin và t tởng Hồ Chí Minh làm nền tảng t t-ởng nhằm giải quyết kịp thời và đúng dắn những vấn đề về chiến lợc, sách lợc của cách mạng nớc ta.+ Đảng là ngời đại diện trung thành và đầy đủ nhất lợi ích sốn còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt nam. Đảng lấy phục vụ Tổ quốc phục vụ nhân dân làm mục đích cao nhất của mình.+ Đảng có truyền thống đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nhằm phát huy dân chủ, tăng cờng kỷ luật, đoàn kết thống nhất toàn Đảng, chống tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, chia rẽ bè phái trong Đảng.+ Đảng có mối liên hệ máu thịt với quần chúng. Đây là tiêu chuẩn cơ bản của một Đảng cách mạng chân chính.Đảng kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nớc chân chính với chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng, tích cực ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập, tự do và tiến bộ của nhân dân các nớc trên thế giới.- Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt đợc, cách mạng nớc ta còn rất nhiều khó khăn và tồn tại, nhất là trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến nay. Đảng ta tự kiểm điểm là đã phạm những sai lầm khuyết điểm chủ quan, nóng vội, duy ý chí, đặc biệt là trong việc xác định chủ trơng, đờng lối và cả trong công tác xây dựng Đảng. những sai lầm và khuyết điểm trên dã kéo dài và chậm sửa chữa, làm cho vai trò lãnh đạo của Đảng bị suy yếu, lòng tin của quần chúng đối với Đảng bị giảm sút so với trớc.- Giai đoạn cách mạng hiện nay đòi hỏi Đảng ta phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mọi mặt cho ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng hiện nay.+ Đảng phải đổi mới t duy lý luận, nâng cao năng lực trí tuệ, đề ra cơng lĩnh, đờng lối chiến lợc và sách lợc đúng đắn, có căn cứ khoa học, phù hợp với 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thực tiễn nớc ta. Đay là vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất và cũng là lý do tồn tại của Đảng.+ Phải phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tăng cờng đoàn kết thống nhất trong Đảng.+ Cần đổi mới nội dung, phơng thức lãnh đạo của Đảng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nớc và các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị nớc ta hiện nay.+ Làm trong sạch đội ngũ đảng viên, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.+ Đổi mới công tác cán bộ của Đảng, vì "cán bộ là cái gốc của mọi công việc . công việc thành công hay thát bại đều do cán bộ tốt hay kém".III. Những thắng lợi cụ thể của CMVN dới sự lãnh đạo của Đảng1. Đảng lãnh đạo Cách Mạng Tháng Tám thành công.Cách mạng Tháng Tám nổ ra trong bối cảnh rất thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các lực lợng dân chủ `thế giới đánh bại. Bọn Nhật ở Đông Dơng và tay sai đã tan rã, Đảng ta đã chớp thời cơ đó phát động toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng.Cách mạng Tháng Tám là kết quả tổng hợp của 15 đấu tranh dới sự lãnh đạo của Đảng, đã đợc rèn luyện qua ba cao trào cách mạng rộng lớn: Cao trào 1930-1931, Cao trào 1936-1939 và Cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939-1945. Quần chúng cách mạng đã đợc Đảng tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh đã trở thành lực lợng chính trị hùng hậu, có lực l-ợng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.Đảng ta đã chuẩn bị đợc lực lợng vĩ đại của toàn dân đoàn kết trong mặt trận Việt Minh, dựa trên cơ sở liên minh công nông, dới sự lãnh đạo của Đảng.9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đảng là ngời tổ chức và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám, vì Đảng có đ-ờng lối cách mạng đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, nắm đúng thời cơ và chỉ đạo kiên quyết, khôn khéo, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù.Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.2. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện những biện pháp bảo vệ các mạng những năm 1945-1946.Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cách mạng Việt nam đứng trớc những khó khăn, thử thách cực kỳ nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực: về quân sự, về kinh tế- tài chính và về văn hoá. Đứng trớc tình hình đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã:1.1 Thực hiện tăng cờng khối đoàn kết toàn dân, củng cố chế độ mới- Về chính trị: Đã khẩn trơng tổ chức tổng tuyển cử trong cả nớc vào ngày 6-1-1946 bầu Quốc hội, bầu hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng Hiến pháp nớc Việt nam dân chủ cộng hoà. Mặt trận dân tộc thống nhất đã đợc tiếp tục mở rộng. Các tổ chức quần chúng đợc củng cố và mở rộng. Tổng Liên đoàn lãnh đạo Việt nam. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam lần lợt ra đời. Đảng xã hội Việt nam đợc thành lập nhằm đoàn kết những trí thức yêu nớc phục vụ chính quyền mới.- Về quân sự: Đảng coi trọng xây dựng và phát triển công cụ bạo lực của cách mạng nh công an, bộ đội. Cuối năm 1946 lực lợng quân đội thờng trực lên tới 8 vạn . Việc vũ trang cho quần chúng đợc thực hiện rộng khắp. Hầu hết các thôn xã, khu phố đều đã có đội tự vệ.- Về kinh tế, tài chính: Đảng và chính phủ đã quyết địn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bãi bỏ thuế thân, tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian chia cho dân nghèo, thực hiện giảm tô 25%. Huy động nhân dân đóng góp cho " quỹ độc lập" hàng chục triệu đồng, cho "tuần lễ vàng" hàng trăm kilôgam vàng, từng b-ớc xây dựng tài chính độc lập.10[...]... Song sự tồn tại ba Đảng hoạt ®éng biƯt lËp cã nguy c¬ dÉn ®Õn mét sù chia rẽ lớn, yêu cầu đặt ra là phải thống nhất ba tổ chức Đảng thành một Đảng cộng sản thống nhất trong cả nớc. Ngày 3/2/1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đà hoàn thành việc thống nhất thành một chính Đảng duy nhất, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Sự lÃnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt. .. giải phóng Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ là kết quả của sự lÃnh đạo đúng đắn của Đảng, đội tiên phong dày dạn của giai cấp công nhân Việt nam, ngời đại biểu trung thành và đầy đủ những lợi ích sống còn, những nguyện vọng sâu xa và chính đáng của nhân dân Việt nam và của cả dân tộc Việt nam, ngời kết hợp nhuần nhuyễn và thành công khoa học cách mạng của giai cấp công nhân là chủ nghĩa... tự phát, chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân. Đảng ra đời, chứng tỏ giai cấp công nhân đà trởng thành và đủ năng lực lÃnh đạo cách mạng Việt nam, mở ra thời kỳ cách mạng Việt nam đấu tranh dới sự lÃnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Về văn hoá giáo dục: Đảng đà vận động toàn dân xây dựng nền văn hoá mới,... công nhân, phong trào đấu tranh của nông dân và tầng lớp thị dân càng phát triển sôi nổi đòi hỏi phải có ngời tổ chức và lÃnh đạo. Nhu cầu thành lập một chính đảng cách mạng có đủ khả năng tập hợp lực lợng dân tộc và lÃnh đạo sự nghiệp giải phóng đất nớc đợc đặt ra và ngày càng trở nên bức xúc đối với cách mạng Việt nam lúc bấy giờ.II. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt nam.1. Đảng Cộng Sản Việt. .. ngời cuộc cách mạng của Pháp và Mỹ hay các cuộc cách mạng t sản là các cuộc cách mạng không đến nơi, không giải phóng nhân dân lao động. Giữa lúc đang hoạt động sôi nổi để tìm ra con đờng cho cách mạng Việt Nam, thì cuộc cách mạng tháng 10 Nga (1917) bùng nổ và giành đợc thắng lợi gây chấn động địa cầu. Hồ Chí Minh đà hớng tới con đờng của cách mạng tháng Mời. Tháng 7-1920, bản sơ thảo lần thứ... hớng cách mạng vô sản, là cơ sở lí luận cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.Trên cơ sở t tởng lí luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, đó là Đông Dơng Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dơng Cộng Sản Liên Đoàn lần lợt ra đời chỉ trong vòng không đầy 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929. Cả ba tổ chức Đảng đều hoạt động trên cơ sở lí luận của chủ... ln cho sù ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam: Nhận thức rõ chủ nghĩa Mác-Lê nin là hệ t tởng của giai cấp công nhân, Hồ Chí Minh đà làm rõ vai trò của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay là lật đổ áp bức bóc lột và xây dùng x· héi míi-x· héi chđ nghÜa. Giai cÊp c«ng nhân Việt Nam mặc dù ít về số lợng, trình độ văn hoá khoa học kĩ thuật còn thấp nhng vẫn là giai cấp cách mạng nhất. Trong... tộc, vấn đề thuộc địa của V.I.Lê nin đến với Nguời. Bản đề cơng đó chỉ cho Ngời, cho cả đồng bào bị áp bức bóc lột của Ngời con đờng tự giải phóng, con đờng giành ®éc lËp cho Tỉ qc, tù do cho ®ång bµo- đó là con đờng tiến hành cuộc cách mạng vô sản.Để làm đợc cách mạng vô sản thì giai cấp vô sản hay chính là giai cấp công nhân phải có một tổ chức Đảng lÃnh đạo -đó chính là §¶ng céng s¶n.1.2.... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368quả của Cách mạng tháng Tám và chuẩn bị điều kiện bớc vào cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.3. Sự lÃnh dạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.Hội nghị lần thứ 21 của Trung ơng Đảng (7-1973) đà phân tích một cách sâu sắc tình hình cách mạng miền Nam từ sau ngày ký Hiệp định Pari và đề ra t tởng chỉ đạo sắc bén là "bất kỳ trong tình hình nào... tộc Việt Nam vẫn còn đang bị bế tắc, cha tìm đợc con đờng đi đến thắng lợi. Giữa lúc đó, Hồ Chí Minh với tên gọi là Nguyễn Tất Thành đà rời Tổ quốc vào ngày 5/6/1911 để ra đi tìm đờng cứu nớc. Trên còn đờng bôn ba khắp năm châu bốn bể, ngời đà để tâm nghiên cứu lí luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới nh các cuộc cách mạng của Pháp và của Mỹ.Theo ngời cuộc cách mạng của . tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách mạng Việt nam .III. Những thắng lợi cụ thể của CMVN dới sự lãnh đạo của Đảng. 1. Cách mạng tháng 8 thành công2. Bảo. " Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam& quot; em xin trình bày các vấn đề sau:A. Lời mở đầu. B. Nội dung:I. Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam.DOC, Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam.DOC, Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của Cách Mạng Việt nam.DOC

Bình luận về tài liệu su-lanh-dao-cua-dang-la-nhan-to-hang-dau-dam-bao-thang-loi-cua-cach-mang-viet-nam-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP