Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot

6 590 1
  • Loading ...
Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải 1. street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/ - xe quét đường 2. tow truck /təʊ trʌk/ - xe kéo 3. fuel truck /fjʊəl trʌk/ - xe chở nhiên liệu 4. pickup truck /pɪkʌp trʌk/ 5. snow plow /sn əʊ plaʊ/ 6. garbage truck /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/ - xe chở hàng nhỏ mui trần - xe ủi tuyết - xe chở rác 7. sanitation worker /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən ˈwɜː.kəʳ/ - công nhân vệ 8. lunch truck /l ʌntʃ trʌk/ - xe phục vụ đồ ăn 9. panel truck /ˈpæn.əl trʌk/ - xe giao hàng sinh 10. delivery person /dɪˈlɪv.ər.i ˈpɜː.sən/ - người giao hàng 11. moving van /ˈmuː.vɪŋ væn/ - xe t ải lớn, chở đồ đạc khi chuyển nhà 12. mover /ˈmuː.vəʳ/ - nhân viên dịch vụ chuyển nhà 13. cement truck /sɪˈment trʌk/ - xe trộn xi măng 14. dump truck /dʌmp trʌk/ - xe đổ vật liệu 15. tractor trailer /ˌtræk.təˈtreɪ.ləʳ/ - xe đầu kéo 16. truck driver /trʌk ˈdraɪ.vəʳ/ 17. transporter /trænˈspɔː.təʳ/ 18. flatbed /flæt bed/ - người lái xe tải - băng tải - ô tô sàn phẳng . Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải 1. street cleaner /striːt ˈkliː.nəʳ/ - xe quét đường 2. tow truck /təʊ trʌk/ - xe kéo 3. fuel truck /fjʊəl trʌk/ - xe chở nhiên. /ˈgɑː.bɪdʒ trʌk/ - xe chở hàng nhỏ mui trần - xe ủi tuyết - xe chở rác 7. sanitation worker /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən ˈwɜː.kəʳ/ - công nhân vệ 8. lunch truck /l ʌntʃ trʌk/ - xe phục vụ đồ ăn . nhà 13. cement truck /sɪˈment trʌk/ - xe trộn xi măng 14. dump truck /dʌmp trʌk/ - xe đổ vật liệu 15. tractor trailer /ˌtræk.təˈtreɪ.ləʳ/ - xe đầu kéo 16. truck driver /trʌk ˈdraɪ.vəʳ/
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot, Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot, Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập