Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc

8 840 3
  • Loading ...
Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2014, 23:20

Từ vựng tiếng Anh về các loài chim 1. pigeon /ˈpɪdʒ.ən/ - bồ câu a. wing /wɪŋ/ - cánh 2. hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/ - chim ruồi 3. crow /krəʊ/ - con quạ a. beak /biːk/ - mỏ 4. sea gull /siː gʌl/ 5. eagle /ˈiː.gļ/ - - mỏng biển đại bàng 6. owl /aʊl/ - con cú 7. hawk /hɔːk/ - diều hâu a. feather /ˈfeð.əʳ/ - lông vũ 8. blue jay /bluː dʒeɪ/ - chim giẻ cùi xanh 9. robin /ˈrɒb.ɪn/ - chim cổ đỏ 10. sparrow /ˈspær.əʊ/ - chim sẻ 11. cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ - chim giáo chủ 12. ostrich / ˈɒs.trɪtʃ/ - đà điểu chậu Phi 13. egg /eg/ - trứng 14. canary 15. parakeet /kəˈneə.ri/ - chim hoàng yến /ˌpær.əˈkiːt/ - vẹt đuôi dài 16. parrot /ˈpær.ət/ - vẹt 17. woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ - chim gõ kiến 18. peacock /ˈpiː.kɒk/ - con công trống 19. pheasant /ˈfez.ənt/ - gà lôi 20. turkey /ˈtɜː.ki/ - gà tây 21. rooster /ˈruː.stəʳ/ - gà trống 22. chick /tʃɪk/ - gà con 23. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ - gà 24. pelican /ˈpel.ɪ.kən/ - con bồ nông a. bill /bɪl/ - mỏ 25. duck /dʌk/ - vịt 26. goose /guːs/ - ngỗng 27. penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ - chim cánh cụt 28. swan /swɒn/ - 29. flamingo thiên nga /fləˈmɪŋ.gəʊ/ - chim hồng hạc 30. stork /stɔːk/ - con cò 31. nest /nest/ - cái tổ 32.roadrunner /ˈrəʊdˌrʌn.əʳ/ - gà lôi đuôi dài (ở Mêhico và miền nam nước Mĩ) . Từ vựng tiếng Anh về các loài chim 1. pigeon /ˈpɪdʒ.ən/ - bồ câu a. wing /wɪŋ/ - cánh 2. hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/ - chim ruồi 3. crow /krəʊ/. vũ 8. blue jay /bluː dʒeɪ/ - chim giẻ cùi xanh 9. robin /ˈrɒb.ɪn/ - chim cổ đỏ 10. sparrow /ˈspær.əʊ/ - chim sẻ 11. cardinal /ˈkɑː.dɪ.nəl/ - chim giáo chủ 12. ostrich / ˈɒs.trɪtʃ/ -. canary 15. parakeet /kəˈneə.ri/ - chim hoàng yến /ˌpær.əˈkiːt/ - vẹt đuôi dài 16. parrot /ˈpær.ət/ - vẹt 17. woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ - chim gõ kiến 18. peacock /ˈpiː.kɒk/
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc, Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc, Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập