Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2279 tài liệu)
(142 người theo dõi)
Lượt xem 1009
26
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:55

Mô tả: Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1. Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :M«n To¸n líp 1 më ®êng cho trỴ ®i vµo thÕ giíi kú diƯu cđa to¸n häc, råi mai ®©y c¸c em lín lªn trë thµnh anh hïng, nhµ gi¸o, nhµ khoa häc, nhµ th¬, trë thµnh nh÷ng ng-êi lao ®éng s¸ng t¹o trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng vµ s¶n xt, trªn tay cã m¸y tÝnh x¸ch tay, nhng kh«ng bao giê c¸c em quªn ®ỵc nh÷ng ngµy ®Çu tiªn ®Õn trêng häc ®Õm vµ tËp viÕt 1,2,3 häc c¸c phÐp tÝnh céng,trõ c¸c em kh«ng thĨ quªn ®ỵc v× ®ã lµ kØ niƯm ®Đp ®Ï nhÊt cđa ®êi ngêi vµ h¬n thÕ n÷a nh÷ng con sè, nh÷ng phÐp tÝnh ®¬n gi¶n Êy cÇn thiÕt cho st cc ®êi cđa c¸c em.§ã còng lµ vinh dù vµ tr¸ch nhiƯm cđa ngêi gi¸o viªn nãi chung vµ gi¸o viªn líp 1 nãi riªng. Ngêi thÇy gi¸o tõ khi chn bÞ cho tiÕt d¹y ®Çu tiªn ®Õn khi nghØ hu kh«ng lóc nµo døt nỉi tr¨n trë vỊ nh÷ng ®iỊu m×nh d¹y vµ nhÊt lµ m«n To¸n líp 1 lµ mét bé phËn cđa ch¬ng tr×nh m«n To¸n ë tiĨu häc. Ch¬ng tr×nh nã kÕ thõa vµ ph¸t triĨn nh÷ng thµnh tùu vỊ d¹y To¸n líp 1, nªn nã cã vai trß v« cïng quan träng kh«ng thĨ thiÕu trong mçi cÊp häc.D¹y häc m«n To¸n ë líp 1 nh»m gióp häc sinh:a. Bíc ®Çu cã mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n, ®¬n gi¶n, thiÕt thùc vỊ phÐp ®Õm, vỊ c¸c sè tù nhiªn trong ph¹m vi 100, vỊ ®é dµi vµ ®o ®é dµi trong ph¹m vi 20, vỊ tn lƠ vµ ngµy trong tn, vỊ giê ®óng trªn mỈt ®ång hå; vỊ mét sè h×nh häc (§o¹n th¼ng, ®iĨm, h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c, h×nh trßn); vỊ bµi to¸n cã lêi v¨n.b. H×nh thµnh vµ rÌn lun c¸c kÜ n¨ng thùc hµnh ®äc, viÕt, ®Õm, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100; céng trõ vµ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100; ®o vµ íc lỵng ®é dµi ®o¹n th¼ng( víi c¸c sè ®o lµ sè tù nhiªn trong ph¹m vi 20 cm). NhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c, h×nh trßn, ®o¹n th¼ng, ®iĨm, vÏ ®iĨm, ®o¹n th¼ng).Gi¶i mét sè d¹ng bµi to¸n ®¬n vỊ céng trõ bíc ®Çu biÕt biĨu ®¹t b»ng lêi, b»ng kÝ hiƯu mét sè néi dung ®¬n gi¶n cđa bµi häc vµ bµi thùc hµnh, tËp so s¸nh, ph©n tÝch, tỉng hỵp, trõu tỵng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ trong ph¹m vi cđa nh÷ng néi dung cã nhiỊu quan hƯ víi ®êi sèng thùc tÕ cđa häc sinh.c. Ch¨m chØ, tù tin, cÈn thËn ham hiĨu biÕt vµ häc sinh cã høng thó häc to¸n.d. Xác đònh được mục tiêu và thực tế học sinh tôi đang dạy là học sinh dân tộc, tôi hiểu phải làm gì ? Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 1Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Lµ mét ngêi gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y líp 1 vµ ®Ỉc biƯt lµ d¹y m«n to¸n, Thùc hiƯn ch¬ng tr×nh ®ỉi míi gi¸o dơc to¸n häc líp 1 nãi riªng ë tiĨu häc nãi chung. T«i rÊt tr¨n trë vµ suy nghÜ nhiỊu ®Ĩ häc sinh lµm sao lµm ®ỵc c¸c phÐp tÝnh céng, trõ mµ viƯc gi¶i to¸n cã lêi v¨n th× cµng khã h¬n ®èi víi häc sinh líp 1 nªn t«i ®i s©u vỊ nghiªn cøu d¹y “ gi¶i to¸n cã lêi v¨n” ë líp 1. II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : 1.C¬ së lý ln: Kh¶ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n chÝnh lµ ph¶n ¸nh n¨ng lùc vËn dơng kiÕn thøc cđa häc sinh. Häc sinh hiĨu vỊ mỈt néi dung kiÕn thøc to¸n häc vËn dơng vµo gi¶i to¸n kÕt hỵp víi kݪn thøc TiÕng ViƯt ®Ĩ gi¶i qut vÊn ®Ị trong to¸n häc. Tõ ng«n ng÷ th«ng th-êng trong c¸c ®Ị to¸n ®a ra cho häc sinh ®äc - hiĨu - biÕt híng gi¶i ®a ra phÐp tÝnh kÌm c©u tr¶ lêi vµ ®¸p sè cđa bµi to¸n. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n gãp phÇn cđng cè kiÕn thøc to¸n, rÌn lun kü n¨ng diƠn ®¹t, tÝch cùc gãp phÇn ph¸t triĨn t duy cho häc sinh tiĨu häc. §ã lµ nguyªn nh©n chÝnh mµ t«i chän ®Ị tµi nghiªn cøu: Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 1. 2.C¬ së thùc tiƠn §èi víi trỴ lµ häc sinh líp 1, m«n to¸n tuy cã dƠ nhng ®Ĩ häc sinh ®äc-hiĨu bµi to¸n cã lêi v¨n qu¶ kh«ng dƠ dµng, v¶ l¹i viƯc viÕt lªn mét c©u lêi gi¶i phï hỵp víi c©u hái cđa bµi to¸n còng lµ vÊn ®Ị kh«ng ®¬n gi¶n. Bëi vËy nçi b¨n kho¨n cđa gi¸o viªn lµ hoµn toµn chÝnh ®¸ng. VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ gi¸o viªn nãi - häc sinh hiĨu , häc sinh thùc hµnh - diƠn ®¹t ®óng yªu cÇu cđa bµi to¸n.§ã lµ mơc ®Ých chÝnh cđa ®Ị tµi nµy. III. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN : 1. Thùc tr¹ng: Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë TiĨu häc, ®Ỉc biƯt d¹y líp 1, t«i nhËn thÊy hÇu nh gi¸o viªn nµo còng phµn nµn khi d¹y ®Õn phÇn gi¶i to¸n cã lêi v¨n ë líp 1. HS rÊt lóng tóng Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 2Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 khi nªu c©u lêi gi¶i, thËm chÝ nªu sai c©u lêi gi¶i, viÕt sai phÐp tÝnh, viÕt sai ®¸p sè. Nh÷ng tiÕt ®Çu tiªn cđa gi¶i to¸n cã lêi v¨n mçi líp chØ cã kho¶ng 20% sè HS biÕt nªu lêi gi¶i, viÕt ®óng phps tÝnh vµ ®¸p sè. Sè cßn l¹i lµ rÊt m¬ hå, c¸c em chØ nªu theo qu¸n tÝnh hc nªu miƯng th× ®ỵc nhng khi viÕt c¸c em l¹i rÊt lung tóng, lµm sai, mét sè em lµm ®óng nhng khi c« hái l¹i l¹i kh«ng biÕt ®Ĩ tr¶ lêi . Chøng tá c¸c em cha n¾m ®ỵc mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. GV ph¶i mÊt rÊt nhiỊu c«ng søc khi d¹y ®Õn phÇn nµy. 2. Nh÷ng nguyªn nh©n : a. Nguyªn nh©n tõ phÝa GV: - GV cha chn bÞ tèt cho c¸c em khi d¹y nh÷ng bµi tríc. Nh÷ng bµi nh×n h×nh vÏ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp, ®èi víi nh÷ng bµi nµy hÇu nh HS ®Ịu lµm ®ỵc nªn GV tá ra chđ quan, Ýt nhÊn m¹nh hc kh«ng chó ý l¾m mµ chØ tËp trung vµo d¹y kÜ n¨ng ®Ỉt tÝnh, tÝnh to¸n cđa HS mµ quªn mÊt r»ng ®ã lµ nh÷ng bµi to¸n lµm bíc ®Ưm , bíc khëi ®Çu cđa d¹ng to¸n cã lêi v¨n sau nµy. §èi víi GV d¹y líp 1 khi d¹y d¹ng bµi nh×n h×nh vÏ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp, cÇn cho HS quan s¸t tranh tËp nªu bµi to¸n vµ thêng xuyªn rÌn cho HS thãi quen nh×n h×nh vÏ nªu bµi to¸n . Cã thĨ tËp cho nh÷ng em HS giái tËp nªu c©u tr¶ lêi cø nh vËy trong mét kho¶ng thêi gian chn bÞ nh thÕ th× ®Õn lóc häc ®Õn phÇn bµi to¸n cã lêi v¨n HS sÏ kh«ng ngì ngµng vµ c¸c em sÏ dƠ dµng tiÕp thu, hiĨu vµ gi¶i ®óng . b. Nguyªn nh©n tõ phÝa HS: Do HS míi b¾t ®Çu lµm quen víi d¹ng to¸n nµy lÇn ®Çu, t duy cđa c¸c em cßn mang tÝnh trùc quan lµ chđ u. MỈt kh¸c ë giai ®o¹n nµy c¸c em cha ®äc th«ng viÕt th¹o, c¸c em ®äc cßn ®¸nh vÇn nªn khi ®äc xong bµi to¸n råi nhng c¸c em kh«ng hiĨu bµi to¸n nãi g×, thËm chÝ cã nh÷ng em ®äc ®i ®äc l¹i nhiỊu lÇn nhng vÉn cha hiĨu bµi to¸n . V× vËy HS kh«ng lµm ®óng còng lµ ®iỊu dƠ hiĨu . VËy lµm thÕ nµo ®Ĩ HS n¾m ®ỵc c¸ch gi¶i mét c¸ch ch¾c ch¾n chÝnh x¸c? IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 3Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Møc ®é 1: Ngay tõ ®Çu häc kú I c¸c bµi to¸n ®ỵc giíi thiƯu ë møc ®é nh×n h×nh vÏ- viÕt phÐp tÝnh. Mơc ®Ých cho häc sinh hiĨu bµi to¸n qua h×nh vÏ, suy nghÜ chän phÐp tÝnh thÝch hỵp. Th«ng thêng sau mçi phÐp tÝnh ë phÇn lun tËp cã mét h×nh vÏ gåm 5 « vu«ng cho häc sinh chän ghi phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ phï hỵp víi h×nh vÏ. Ban ®Çu ®Ĩ gióp häc sinh dƠ thùc hiƯn s¸ch gi¸o khoa ghi s½n c¸c sè vµ kÕt qu¶ : VD: Bµi 5 trang 46 a) ChØ yªu cÇu häc sinh viÕt dÊu céng vµo « trèng ®Ĩ cã : 1 + 2 = 3 b) §Õn c©u nµy n©ng dÇn møc ®é - häc sinh ph¶i viÕt c¶ phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ 1 + 1 = 2 Vµ yªu cÇu t¨ng dÇn, häc sinh cã thĨ nh×n tõ mét tranh vÏ bµi 4 trang 77 diƠn ®¹t theo 2 c¸ch . C¸ch 1: Cã 8 hép thªm 1 hép , tÊt c¶ lµ 9 hép. 8 + 1 = 9 C¸ch 2: Cã 1 hép ®a vµo chç 8 hép , tÊt c¶ lµ 9 hép. 1 + 8 = 9T¬ng tù c©u b : Cã 7 b¹n vµ 2 b¹n ®ang ®i tíi. TÊt c¶ lµ 9 b¹n. C¸ch 1: 7 + 2 = 9 Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 1 2 = 34Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 C¸ch 2:2 + 7 = 9 §Õn bµi 3 trang 85 Häc sinh quan s¸t vµ cÇn hiĨu ®ỵc: Lóc ®Çu trªn cµnh cã 10 qu¶. Sau ®ã rơng 2 qu¶ . Cßn l¹i trªn cµnh 8 qu¶. 10 - 2 = 8 ë ®©y gi¸o viªn cÇn ®éng viªn c¸c em diƠn d¹t _ tr×nh bµy miƯng ghi ®óng phÐp tÝnh . T duy to¸n häc ®ỵc h×nh thµnh trªn c¬ së t duy ng«n ng÷ cđa häc sinh. Khi d¹y bµi nµy cÇn híng dÉn häc sinh diƠn ®¹t tr×nh bµy ®éng viªn c¸c em viÕt ®ỵc nhiỊu phÐp tÝnh ®Ĩ t¨ng cêng kh¶ n¨ng diƠn ®¹t cho häc sinh. Møc ®é 2: §Õn ci häc k× I häc sinh ®· ®ỵc lµm quen víi tãm t¾t b»ng lêi: Bµi 3 trang 87 B, Cã : 10 qu¶ bãng Cho : 3 qu¶ bãng Cßn : qu¶ bãng? 10 - 3 = 7 Häc sinh tõng bíc lµm quen víi lêi thay cho h×nh vÏ, häc sinh dÇn dÇn tho¸t ly khái h×nh ¶nh trùc quan tõng bíc tiÕp cËn ®Ị bµi to¸n. Yªu cÇu häc sinh ph¶i ®äc vµ hiĨu ®ỵc tãm t¾t, biÕt diƠn ®¹t ®Ị bµi vµ lêi gi¶i bµi to¸n b»ng lêi, chän phÐp tÝnh thÝch hỵp nhng cha cÇn viÕt lêi gi¶i. Tuy kh«ng yªu cÇu cao,tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ t¶i víi häc sinh, nhng cã thĨ ®éng viªn häc sinh kh¸ giái lµm nhiỊu c¸ch , cã nhiỊu c¸ch diƠn ®¹t tõ mét h×nh vÏ hay mét t×nh hng s¸ch gi¸o khoa. Møc ®é 3: Giíi thiƯu bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng c¸ch cho häc sinh tiÕp cËn víi mét ®Ị bµi to¸n cha hoµn chØnh kÌm theo h×nh vÏ vµ yªu cÇu hoµn thiƯn ( tiÕt 81- bµi to¸n cã lêi v¨n ). T duy HS tõ h×nh ¶nh ph¸t triĨn thµnh ng«n ng÷, thµnh ch÷ viÕt. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n ban ®Çu ®ỵc thùc hiƯn b»ng phÐp tÝnh céng lµ phï hỵp víi t duy cđa HS. Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 5Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 CÊu tróc mét ®Ị to¸n gåm 2 phÇn: phÇn cho biÕt vµ phÇn hái, phÇn cho biÕt gåm cã 2 u tè. Møc ®é 4: §Ĩ h×nh thµnh c¸ch gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n, s¸ch gi¸o khoa ®· nªu mét bµi to¸n , phÇn tãm t¾t ®Ị to¸n vµ gi¶i bµi to¸n hoµn chØnh ®Ĩ häc sinh lµm quen.( Bµi to¸n- trang 117) Gi¸o viªn cÇn cho häc sinh n¾m v÷ng ®Ị to¸n, th«ng qua viƯc tãm t¾t ®Ị to¸n. BiÕt tãm t¾t ®Ị to¸n lµ yªu cÇu ®Çu tiªn dĨ gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. Bµi gi¶i gåm 3 phÇn : c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh vµ ®¸p sè. Chó ý r»ng tãm t¾t kh«ng n»m trong lêi gi¶i cđa bµi to¸n, nhng phÇn tãm t¾t cÇn ®ỵc lun kü ®Ĩ häc sinh n¾m ®ỵc bµi to¸n ®Çy ®đ, chÝnh x¸c. C©u lêi gi¶i trong bµi gi¶i kh«ng yªu cÇu mäi häc sinh ph¶i theo mÉu nh nhau, t¹o diỊu kiƯn cho HS diƠn ®¹t c©u tr¶ lêi theo ý hiĨu cđa m×nh. Quy íc viÕt ®¬n vÞ cđa phÐp tÝnh trong bµi gi¶i HS cÇn nhí ®Ĩ thùc hiƯn khi tr×nh bµy bµi gi¶i. Bµi to¸n gi¶i b»ng phÐp tÝnh trõ ®ỵc giíi thiƯu khi HS ®· thµnh th¹o gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng phÐp tÝnh céng.GV chØ híng dÉn c¸ch lµm t¬ng tù,thay thÕ phÐp tÝnh cho phï hỵp víi bµi to¸n. ë líp 1,HS chØ gi¶i to¸n vỊ thªm,bít víi 1 phÐp tÝnh céng hc trõ,mäi HS b×nh thêng ®Ịu cã thĨ hoµn thµnh nhiƯm vơ häc tËp mét c¸ch nhĐ nhµng nÕu ®ỵc gi¸o viªn híng dÉn cơ thĨ. GV d¹y cho Hs gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n cÇn thùc hiƯn tèt c¸c bíc sau: - §äc kÜ ®Ị bµi:§Ị to¸n cho biÕt nh÷ng g×?§Ị to¸n yªu cÇu g×? - Tãm t¾t ®Ị bµi - T×m ®ỵc c¸ch gi¶ibµi to¸n - Tr×nh bµy bµi gi¶i - KiĨm tra lêi gi¶i vµ ®¸p sè Khi gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n GV lu ý cho HS hiĨu râ nh÷ng ®iỊu ®· cho,yªu cÇu ph¶i t×m,biÕt chun dÞch ng«n ng÷ th«ng thêng thµnh ng«n ng÷ to¸n häc,®ã lµ phÐp tÝnh thÝch hỵp. Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 6Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 VÝ dơ,cã mét sè qu¶ cam,khi ®ỵc cho thªm hc mua thªm nghÜa lµ thªm vµo,ph¶i lµm tÝnh céng; nÕu ®em cho hay ®em b¸n th× ph¶i lµm tÝnh trõ, . Gv h·y cho HS tËp ra ®Ị to¸n phï hỵp víi mét phÐp tÝnh ®· cho,®Ĩ c¸c em tËp t duy ngỵc,tËp ph¸t triĨn ng«n ng÷,tËp øng dơng kiÕn thøc vµo c¸c t×nh hng thùc tiƠn. VÝ dơ,víi phÐp tÝnh 3 + 2 = 5.Cã thĨ cã c¸c bµi to¸n sau:- B¹n Hµ cã 3 chiÕc kĐo,chÞ An cho Hµ 2 chiÕc n÷a.Hái b¹n Hµ cã mÊy chiÕc kĐo?- Nhµ Nam cã 3 con gµ mĐ Nam mua thªm 2 con gµ. Hái nhµ Nam cã tÊt c¶ mÊy con gµ?- Cã 3 con vÞt b¬i díi ao,cã thªm 2 con vÞt xng ao.Hái cã mÊy con vÞt díi ao?- H«m qua líp em cã 3 b¹n ®ỵc khen.H«m nay cã 2 b¹n ®ỵc khen.Hái trong hai ngµy líp em cã mÊy b¹n ®ỵc khen? Cã nhiỊu ®Ị bµi to¸n HS cã thĨ nªu ®ỵc tõ mét phÐp tÝnh.BiÕt nªu ®Ị bµi to¸n tõ mét phÐp tÝnh ®· cho,HS sÏ hiĨu vÊn ®Ị s©u s¾c h¬n,ch¾c ch¾n h¬n,t duy vµ ng«n ng÷ cđa HS sÏ ph¸t triĨn h¬n.* T×m ra ®iĨm u cđa häc sinh:  Häc sinh biÕt gi¶i to¸n cã lêi v¨n nhng kÕt qu¶ cha cao. Sè häc sinh viÕt ®óng c©u lêi gi¶i ®¹t tû lƯ thÊp.  Lêi gi¶i cđa bµi to¸n cha s¸t víi c©u hái cđa bµi to¸n.* Qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc nghiƯm:Trong ph¹m vi 27 tiÕt d¹y tõ tiÕt 81 ®Õn tiÕt 108 t«i ®Ỉc biƯt chó ý vµo 1 sè tiÕt chÝnh sau ®©y: TiÕt 81 Bµi to¸n cã lêi v¨n Cã .b¹n, cã thªm . b¹n ®ang ®i tíi. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu b¹n? HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái §iỊn vµo chç chÊm sè 1 vµ sè 3. - Bµi 2 t¬ng tù.Qua t×m hiĨu bµi to¸n gióp cho häc sinh x¸c ®Þnh ®ỵc bµi cã lêi v¨n gåm 2 phÇn:- Th«ng tin ®· biÕt gåm 2 u tè.- C©u hái ( th«ng tin cÇn t×m ) Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 7Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Tõ ®ã häc sinh x¸c ®Þnh ®ỵc phÇn cßn thiÕu trong bµi tËp ë trang116: Cã 1 con gµ mĐ vµ 7con gµ con. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ?KÕt hỵp gi÷a viƯc quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái gỵi ý cđa gi¸o viªn, häc sinh hoµn thµnh bµi to¸n 4 trang 116: Cã 4 con chim ®Ëu trªn cµnh , cã thªm 2 con chim bay ®Õn. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu con chim? TiÕt 82 Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. Gi¸o viªn nªu bµi to¸n . Häc sinh ®äc bµi to¸n- §©y lµ bµi to¸n g×? Bµi to¸n cã lêi v¨n.-Th«ng tin cho biÕt lµ g× ? Cã 5 con gµ , mua thªm 4 con gµ.- C©u hái lµ g× ? Hái nhµ An cã tÊt c¶ mÊy con gµ ? Dùa vµo tranh vÏ vµ tãm t¾t mÉu, G ®a ra c¸ch gi¶i bµi to¸n mÉu: Bµi gi¶i Nhµ An cã tÊt c¶ lµ: 5 + 4 = 9 ( con gµ ) §¸p sè: 9 con gµBµi 1 trang117 Häc sinh ®äc bµi to¸n- ph©n tÝch ®Ị bµi- ®iỊn vµo tãm t¾tVµ gi¶i bµi to¸n . Tãm t¾t: An cã : 4 qu¶ bãngB×nh cã : 3 qu¶ bãngC¶ hai b¹n cã : qu¶ bãng? Bµi gi¶i C¶ hai b¹n cã lµ: 4+3=7( qu¶ bãng ) §¸p sè: 7 qu¶ bãng Bµi 2 trang 118Tãm t¾t:Cã : 6 b¹n Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 8Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 Thªm: 3 b¹n Cã tÊt c¶ : . b¹n? Bµi gi¶i Cã tÊt c¶ lµ : 6+3=9( b¹n ) §¸p sè: 9 b¹nQua 2 bµi to¸n trªn t«i rót ra c¸ch viÕt c©u lêi gi¶i nh sau: LÊy dßng thø 3 cđa phÇn tãm t¾t + thªm ch÷ lµ: VD - C¶ hai b¹n cã lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: T¬ng tù bµi 3 trang118 c©u lêi gi¶i sÏ lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 84 Lun tËp Bµi 1 vµ bµi 2 trang 121 t¬ng tù bµi 1,2,3 trang117.Nhng c©u lêi gi¶i ®ỵc më réng h¬n b»ng c¸ch thªm cơm tõ chØ vÞ trÝ vµo tríc cơm tõ cã tÊt c¶ lµ Cơ thĨ lµ -Bµi 1 tr 121 Trong v ên cã tÊt c¶ lµ: -Bµi 2 tr 121 Trªn t êng cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 85 Lun tËp Bµi 1 trang 122 HS ®äc ®Ị to¸n – ph©n tÝch bµi to¸n ( nh trªn ) §iỊn sè vµo tãm t¾t Vµi ba häc sinh nªu c©u lêi gi¶i kh¸c nhau GV chèt l¹i mét c¸ch tr¶ lêi mÉu: -Sè qu¶ bãng cđa An cã tÊt c¶ lµ:T¬ng tù Bµi 2 trang122- Sè b¹n cđa tỉ em cã lµ:Bµi 3 trang122 - Sè gµ cã tÊt c¶ lµ: Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 9Sáng kiến kinh nghiệm - Lớp 1 VËy qua 3 bµi tËp trªn häc sinh ®· më réng ®ỵc nhiỊu c¸ch viªt c©u lêi gi¶i kh¸c nhau ,song GV chèt l¹i c¸ch viÕt lêi gi¶i nh sau: Thªm ch÷ Sè+ ®¬n vÞ tÝnh cđa bµi to¸n tríc cơm tõ cã tÊt c¶ lµ nh ë tiÕt 82 ®· lµm . Riªng víi lo¹i bµi mµ ®¬n vÞ tÝnh lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi( cm) cÇn thªm ch÷ dµi vµo tríc ch÷ lµ VD cơ thĨ Tãm t¾t §o¹n th¼ng AB : 5cm §o¹n th¼ng BC : 3cm C¶ hai ®o¹n th¼ng : . cm?Bµi gi¶iC¶ hai ®o¹n th¼ng dµi lµ:5+ 3 = 8 ( cm) §¸p sè : 8 cm TiÕt 86 TiÕt 104 HÇu hÕt ®Ịu cã bµi to¸n cã lêi v¨n vËn dơng kiÕn thøc to¸n ®ỵc cung cÊp theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh . Tuy nhiªn, viƯc ph©n tÝch ®Ị- tãm t¾t- gi¶i bµi to¸n ph¶i lu«n lu«n ®ỵc cđng cè duy tr× vµ n©ng dÇn møc ®é. Song c¬ b¶n vÉn lµ c¸c mÉu lêi gi¶i cho c¸c bµi to¸n thªm lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: - Sè ( ®¬n vÞ tÝnh ) + cã tÊt c¶ lµ: - VÞ trÝ ( trong, ngoµi, trªn, díi, .)+ cã tÊt c¶ lµ: - . ®o¹n th¼ng + dµi lµ:TiÕt 105: Gi¶i to¸n cã lêi v¨n(tiÕp theo) Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mĐ ®em b¸n 3 con gµ. Hái nhµ An cßn l¹i mÊy con gµ?HS ®äc – ph©n tÝch bµi to¸n : +Th«ng tin cho biÕt lµ g×? Cã 9 con gµ. B¸n 3 con gµ. Giáo viên : Quảng Thò Mỹ Oanh - Trường tiểu học Như Bình 10 . sốHS viÕt ®óng c¶ 3 bíc trªn1 2008-2009 1D 29 17 em 24 em 25 em 20 em2 2009-2 010 1D 29 19 em 25 em 26 em 24 em3 2 010 -2 011 1D 29 24 em 27 em 28 em 28 em. T¬ng tù bµi 3 trang 118 c©u lêi gi¶i sÏ lµ: - Cã tÊt c¶ lµ: TiÕt 84 Lun tËp Bµi 1 vµ bµi 2 trang 12 1 t¬ng tù bµi 1, 2,3 trang 117 .Nhng c©u lêi gi¶i

— Xem thêm —

Xem thêm: Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc, Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc, Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.114747047424 s. Memory usage = 17.63 MB