Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.DOC

15 974 1
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2012, 14:55

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến A Giới thiệu đề tàiTổ tiên của loài ngời đã sống và phát triển luôn gắn với tài nguyên thiên nhiên từ săn bắt, hái lợm,sống đều phụ thuộc vào thiên nhiên và từng b-ớc phát triển dựa vào thiên nhiên. Đến nay con ngời đợc xem là động vật thông minh nhất,phát triển nhất nhng con ngời vẫn phải dựa vào thiên nhiên. Với xu hớng phát triển kinh tế nh vũ bão với những thành tựu khoa học công nghệ đã không ngừng nâng cao,cải thiện đời sống của con ngời,đáp ứng ngày càng đầy đủ cho những yêu cầu khắt khe của con ngời. Nhng theo kinh nghiệm phát triển trên thế giới cho thấy tăng trởng kinh tế bao giờ cũng làm tăng sức ép và gây nguy cơ huỷ hoại môi trờng. Con ngời ngày càng đợc thoả mãn coa hơn về nhu cầu vật chất tinh thần nhờ tăng trởng kinh tế. Nhng cũng chính tăng trởng kinh tế mà không đi kèm với bảo vệ môi trờng cũng chính là đào mồ chôn ngời. vì con ngời không thể tồn tại với một môi trờng đầy chất thải độc hại,với ô nhiễm môi trờng nớc nghiêm trọng,với một lỗ thủng tầng ozônVì vậy tăng trởng kinh tế và bảo vệ môi trờng sống là vấn đề bức xúc đang đợc đặt ra không chỉ cho một quốc gia,mỗi tập thể hay một cá nhân mà đòi hỏi toàn thế giới nhân loại đều phài quan tâm đến. để có sự quan tâm một cách đúng đắn về vấn đề này thì con ngời không chỉ cần sự quyết tâm cùng nhau bảo vệ môi trờng sống mà con ngời phải hiểu đợc mối quan hệ giữa môi trờng sống và tăng trởng kinh tế. Vì chỉ có vậy con ngời mới biết cách phối hợp hài hoà giữa hai lĩnh vực đó để đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp và phát triển bền vững. Vấn đề này đã đợc các nhà khoa học, các nhà môi trờng học, kinh tế học nghiên cứu trên nhiều ph ơng diện khác nhau. Tôi cũng xin đợc đóng góp một phần của mình thông qua đề tài này với một cái nhìn về phơng diện triết học. Để xác định đợc mối quan hệ phức tạp giữa tăng trởng kinh tế và bảo vệ môi trờng nhằm góp phần nhỏ trong việc tìm ra một số biện pháp để giải quyết tốt mối quan hệ đó và góp một sức nhỏ cho việc xây dựng một cuộc sống và phát triển bền vững.1B. Nội dung chínhI. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biếnThế giới đợc tạo thành từ những sự vật hiện tợng,những quá trình khác nhau giữa chúng có mối liên hệ qua lại với nhau,ảnh hởng lẫn nhau hay chúng tồn tại biệt lập tách rời nhau? Nếu trong sự liên hệ qua lại thì nhân tố gì quy định sự liên hệ đó?Trả lời câu hỏi đó những ngời theo quan điểm biện chứng coi thế giới nh là một chỉnh thể thống nhất các sự vật hiện tợng và các quá trình cấu thành thế giới đó vừa tách biệt nhau vừa có sự liên hệ qua lại,thâm nhập vào chuyên môn hoá lẫn nhau. Và họ khẳng định rằng cơ sở của sự liên hệ qua lại giữa các sự vật và hiện tợng là tính thống nhất vật chất của thế giới. Theo quan điểm duy tâm này các sự vật các hiện tợng trên thế giới dù có đa dạng,có khác nhau nh thế nào chăng nữa thì chúng cũng chỉ là những dạng tồn tại khác nhau của một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Ngay có t t-ởng ý thức của con ngời vốn là những cái phi vật chất cũng chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc ngời nội dung cũng chỉ là kết quả phản ánh của các quá trình vật chất khách quan.Quan điểm duy vật biện chứng không chỉ khẳng định tính khách quan,tính phổ biến của sự vật liên hệ giữa các sự vật,các hiện tợng các quá trình mà nó còn nêu rõ tính đa dạng của sự liên hệ qua lại đó,có mối liên hệ bên ngoài,có mối liên hệ bên trong có mối liên hệ chủ yếu,có mối liên hệ thứ yếu có mối liên hệ chung bao quát toàn bộ thế giới,có mối liên hệ bao quát một lĩnh vực hoặc một lĩnh vực riêng biệt của thế giới đó. Các mối liên hệ trực tiếp có mối liên hệ gián tiếp mà trong đó sự tác động qua lại đợc thực hiện thông qua một hay một số khâu trung gian. Có mối liên hệ giữa các mặt khác nhau của cùng một sự vật sự vật hiện tợng nào cũng vận động và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau giữa các giai đoạn đó cũng có mối liên 2hệ với nhau tạo thành lịch sử phát triển hiện thực của các sự vật và các quá trình tơng ứng.Mối liên hệ bên trong là mối liên hệ qua lại, là sự tác động lẫn nhau giữa các bộ phận giữa các yếu tố, các thuộc tính các mặt khác nhau của một sự vật,nó giữ vai trò quyết định với sự tồn tại,vận động và phát triển của sự vật. Mối liên hệ bên ngoài là mối liên hệ giữa các sự vật các hiện tợng khác nhau. Nói chung,nó không có ý nghĩa quyết định,hơn nữa,nó thờng phải thông qua mối liên hệ bên trong mà phát huy tác dụng đối với sự vận động và sự phát triển của sự vật.Mối liên hệ bản chất và không bản chất, mối liên hệ tất yếu và ngẫu nhiên cũng có tính chất tơng tự nh đã nêu ở trên,ngoài ra chúng còn có những nét đặc thù. Chẳng hạn nh cái ngẫu nhiên khi xem xét trong quan hệ này lại là tất yếu, khi xem xét trong mối quan hệ khác, ngẫu nhiên lại là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của cái tất yếu,hiện tợng là hình thức biểu hiện ít những mối liên hệ tơng ứng.Nh vậy,quan điểm duy vật biện chứng sự liên hệ đòi hỏi phải thừa nhận tính tơng đối trong sự phân loại đó. Các loại liên hệ khác nhau có thể chuyển hoá lẫn nhau. Sự chuyển hoá nh vậy có thể diễn ra hoặc do thay đổi phạm vi bao quát khi xem xét,hoặc do kết quả vận động khách quan của chính sự vật hiện tợng II. Cơ sở lý luận sự tác động qua lại giữa kinh tế và môi tr-ờng sinh thái. Trong ba thập kỷ qua,ngời ta ngày càng quan tâm nhiều hơn tới những tác động của hoạt động kinh tế và con ngời tới môi trờng sinh thái. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.Trớc hết phải nói tới học thuyết về "giới hạn của tăng tởng" theo học thuyết này,tăng trởng kinh tế gắn liền với sử dụng ngày càng nhiều nguồn tài 3nguyên thiên nhiên đặc biệt là nguồn không thể tái tạo đợc. Ngoài ra sản xuất càng phát triển khối lợng sản phẩm càng tăng thì đồng thời lợng chất thải sản sinh từ quá trình sản xuất ngày càng tăng lên và vì khả năng của môi trờng có thể tiếp nhận chất thải do các hoạt động kinh tế đa ra là có hạn,cho nên chất thải nếu không đợc kiểm soát tốt sẽ phá vỡ trạng thái ổn định của môi trờng sinh thái. Trong những năm gần đây,ngời ta còn bổ sung thêm một số yếu tố nữa tác động trực tiếp tới tăng trởng kinh tế,đó là sự gia tăng dân số. Luận điểm này cho rằng trái đất càng có nhiều ngời càng cần nhiều lơng thực,thực phẩm. Để có nhiều lơng thực, thực phẩm hơn,cần phải mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp,lấn rừng và do vậy tiêu diệt nhiều loại sinh vật khác. Dân số tăng lên có nghĩa là nhu cầu nớc cũng càng lớn hơn trong khí đó ở một số vùng nguồn nớc rất khan hiếm,nhu cầu nớc cũng lớn hơn và do vậy ô nhiễm từ sử dụng các nguồn năng lợng cũng lớn hơn nh vậy,sự tơng tác giữa các yếu tố gia tăng dân số, tăng trởng kinh tế, khả năng có sẵn tài nguyên thiên nhiên và khả năng tiếp nhận chất thải là lý do làm cho nhiều nhà môi trờng học cho là cần phải hạn chế bớt sự tăng trởng và đó chính là quan điểm của thuyết giới hạn của tăng trởng.Tuy nhiên,quan điểm về giới hạn của tăng trởng nêu trên đã bị nhiều nhà khoa học,các nhà kinh tế và các chuyên gia về phát triển phê phán. Những lý lẽ phê phán của họ là :- Thay đổi về công nghệ làm cho chúng ta có khả năng sử dụng nguồn tài nguyên ngày một hiệu quả hơn, tức là sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn từ một đơn vị tài nguyên. Do đó,các tài nguyên có sẵn sẽ tồn tại ngày càng lâu hơn. Nhờ đó có thể giảm sự bất cập của các hoạt động kinh tế và ảnh hởng về môi trờng bằng cách sử dụng tài nguyên này càng hiệu quả hơn.- Chúng ta có thể kiểm soát lợng chất thải ra môi trờng bằng cách tái sinh vật chất và tách các chất thải trớc khi chúng đa vào hệ môi trờng từ các hoạt động kinh tế và cuộc sống con ngời.4- Nếu các tài nguyên thực sự trở nên hiếm thì theo luật cung cầu giá cả của chúng sẽ tăng lên và điều này khiến cho con ngời thận trọng hơn khi sử dụng chúng tiết kiệm chúng hoặc chuyển sang dùng loại thì tài nguyên khác nhau thay thế. Tuy nhiên điều này chỉ đúng với những tài nguyên có giá đợc xác định trên cơ sở thị trờng nh than khí đốt, đồng song sẽ không đúng đối với những tài nguyên không đợc mua bán trên thị trờng nh bầu khí quyển- Mặc dù dân số thế giới đang tăng lên song tại nhiều quốc gia sự gia tăng dân số đang có xu hớng giảm đi bảng 1Bảng 1: Xu hớng tăng dân số thế giới từ năm 1900-2001Châu lục 19000-2000 2000-2001Châu Phi 1,9 1,1Châu á 1,4 0,4Châu Mỹ La Tinh 2,1 0,8Châu Âu, Liên Xô cũ, Nhật 0,7 0,1Bắc Mỹ 1,3 0,2III. Bảo vệ môi trờng góp phần tạo ra ngành công nghiệp mới và góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế Nguy cơ huỷ hoại môi trờng và một khía cạnh đặt biệt quan trọng của một chính sách phát triển bền vững. Sự quan tâm về môi trờng và ý thức bảo vệ môi trờng đã tạo ra khả năng thúc đẩy tăng trởng kinh tế và tạo thêm nhiều công ăn việc làm thông qua quá trình chuyển đổi cơ cấu công nghệ và kỹ thuật có xem xét dới góc độ môi trờng,thông qua hình thành các ngành công nghiệp mới - công nghiệp bảo vệ môi trờng cũng nh ngành dịch vụ môi trờng. Hiện nay ở Mỹ và nhiều nớc thuộc tổ chức OECD nh Đức, Nhật,đã hình thành ngành công nghiệp dịch vụ và chế tạo thiết bị môi trờng và cạnh tranh trên lĩnh vực này ngày càng lớn,đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ đang 5tìm cách kiếm chỗ đứng trên thị trờng mới này. Dĩ nhiên ngành công nghiệp dịch vụ mới này sẽ tạo ra công ăn việc làm mới nhất là tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời nếu bảo vệ môi trờng một cách hữu hiệu có thể tiết kiệm đợc nhiều khoản chi phí khổng lồ cho việc xử lý hậu quả. Theo tính toán của ngân hàng thế giới Indonêxia đã chi ra khoảng 1 ngàn tỷ Rupi để xử lý vấn đề sức khoẻ nảy sinh do ôn nhiễm môi trờng gây ra chỉ cho riêng thủ đô JonkataLĩnh vực môi trờng nói trên tất yếu sẽ tạo thêm nhiều việc làm theo nghiên cứu của Ro87 ULrich Sprenger vào năm 1992 tại ngành chủ chốt của nền kinh tế Mỹ đã có khoảng 4 triệu việc làm trong đó nhiều nhất là ngành chế tạo có tới 1,3 triệu việc làm.IV. Một số thực trạng và vấn đề môi tròng cấp bách hiện nay1. Vấn đề sinh thái hiện nayTrong lĩnh vực môi trờng sinh thái hiện nay đang nổi lên nhiều vấn đề gay cấn cần phải đợc giải quyết nhng do phạm vi nghiên cứu cho phép nên tôi chỉ nêu lên một số vấn đề gay cấn, điển hình nhất.Các vấn đề về môi trờng sinh thái có thể đợc phân thành hai nhóm: 1) Nạn cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và 2) nạn ô nhiễm môi trờng sống. Hai nhóm vấn đề này có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Sự khai thác và sử dụng bừa bãi lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên chính điều đó cũng là nguyên nhân quan trọng gây ra nạn ô nhiễm môi trờng sinh thái có thể coi hai nhóm hiện tợng này là hai quá trình đã và đang làm suy kiệt hành tinh của chúng ta cả về số lợng và chất lợng.Các nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm các loại khoáng sản,các nhiên liệu khoáng,đất đai, riêng, nớc,không khí,thế giới động, thực vậtchúng ta là sản phẩm của các quá trình hoạt động lâu dài của thế giới vật chất. Con ngời đã không ngừng đa vào tự nhiên,khai thác từ tự nhiên tất cả 6các nguồn vật chất, mặt khác vừa để thoả mãn nhu cầu sống của mình với t cách là động vât,mặt khác vừa để xây dựng ngôi nhà cho các nguồn vật chất vốn sẵn có của tự nhiên bị can kiệt dần về số lợng và hiếm dần về chất lợng. Với lối khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ xa đến nay của con ngời thì nền sản xuất xã hội phơng thức trao đổi chất giữa xã hội với tự nhiên không ngừng giúp cho nền kinh tế tự nhiên tái sản xuất với tái sản xuất mở rộng mà hơn thế nữa còn tàn phá nó.Ngày nay có rất nhiều số liệu khác nhau nói lên sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trờng sinh thái. Tất nhiên các số liệu này xuất phát từ nhiều nguồn,nhiều cách thống kê và tổng hợp khác nhau,do đó có thể có độ tin cậy không giống nhau song tất cả đều xác nhận một sự thật rằng các nguồn tài nguyên đang bị con ngời khai thác và sử dụng quá mức,đang cạn kiệt dần và môi trờng sống đang bị ô nhiễm,nhiều hơn đã diễn ra khủng hoảng sinh thái cục bộ.Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu đã làm tăng nhanh nhu cầu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên nhiên liệu và năng lợng các nguồn nhiên liệu hoá thạch trong thời gian qua đã đáp ứng đợc 3/4 năng lợng trên thế giới trong đó dầu lửa chiếm vị trí quan trọng. Theo dự đoán của cơ quan năng lợng quốc tế IEA đến năm 2010 nhu cầu sử dụng dầu lửa trong lĩnh vực giao thông theo hớng công nghiệp hoá nhu cầu dầu lửa vẫn là một nhu cầu rất lớn,và đang tiếp tục tăng.Trong bài "chiến lợc rừng trên toàn cầu" gần đây trong tạp chí thông tin môi trờng đã nêu rõ ràng các loại riêng : rừng khép tán và rừng tha trên toàn thế giới chỉ còn chiếm 40% diện tích hành tinh. Cứ mỗi phút trôi qua có tới 22,5 hecta rừng nhiệt đới bị phá huỷ. Đàng sau hiện tợng riêng bị phá huỷ sẽ là sự cằn cỗi của đất đai hạn hán và lụt lội liên miên và sự thất bát của mùa màng dẫn đến tình trạng nghèo đói là nguyên nhân của sự kém phát triển về kinh tế.7Nớc là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá là nguồn sống của mọi sinh vật kể cả con ngời. Nhng theo bản thông điệp của UNEP nhân ngày thế giới về nớc ngày 22-3-1996 thì ớc tính trong vòng 30 năm tới,khoảng 1/3 dân số trên thế giới sẽ bị thiếu nớc thờng xuyên,nguyên nhân là do dân số tăng nhanh do sự gia tăng nhu cầu về nớc cho phát triển kinh tế trong công nghiệp và nông nghiệp.Trên đây là những ảnh hởng của phát triển kinh tế với nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đi kèm với nó là nạn ô nhiễm nặng nền về môi trờng sinh thái lẫn xã hội nhng cho đến nay con ngời vẫn cha thể kiểm soát đợc.Trong các hiện tợng ô nhiễm môi trờng trớc hết phải kể đến sự suy thoái của tầng ôzon. Ngày nay tầng ozon đang bị hoạt động công nghiệp của xã hội làm suy thoái nghiêm trọng, Từ năm 1985 đến nay các nhà khoa học đã phát hiện ra một số lỗ thủng ôzon có hai lỗ thủng ozon lón nhất ở Nam Cực và Bắc Cực. Đã gây rối loạn cơ chế miễn dịch và dẫn đến hiệu ứng nhà kính nguyên nhân gây ra sự suy thoái tầng ozon là do các hợp chất các bon có chứa 710 loại crom. Ước tính hàng năm có khoảng 788 ngàn tấn CFC5 và 6 ngàn tấn halon có chứa 710 thái vào môi trờng. Các chất này đợc sử dụng rộng rãi trong các nhà máy công nghiệp 2. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam Mục tiêu phát triển của xã hội loài ngời mà hiện nay nhiều nớc đang hớng tới đó là sự phồn thịnh về kinh tế,sự công bằng về xã hội và sự trong sạch về môi trờng sinh thái. Điều này đợc ghi rõ trong báo cáo chính trị đại hội đảng lần thứ VIII: "Tăng trởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc bảo vệ môi trờng sinh thái" nhng để thực hiện điều đó thì Việt Nam còn có nhiều bớc phải thực hiện do những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. 8Hiện nay môi trờng sinh thái ở Việt Nam vô cùng phức tạp và đa dạng sự phức tạp và đa dạng này bị quy định hơn tính phức tạp và đa dạng của trình độ phát triển của xã hội ta hiện nay. Xét về hình thái kinh tế xã hội chúng ta đã có một kiến trúc thợng tầng và một ý thức xã hội khá phát triển nhng cơ sở hạ tầng và tồn tại xã hội đang còn ở trình độ tiên tiến. Tất cả những điều đó đợc phản ánh một cách rõ nét qua hiện trạng của môi trờng sinh thái,và quy định đặc điểm của nó.Việt nam là một thành viên của ngôi nhà trái đất vì vậy tuy có những nét đặc thù riêng nhng vấn đề môi trờng sinh thái ở Việt Nam có cả những vấn đề về sự khan hiếm và cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên lẫn những vấn đề ô nhiễm môi trờng sống. Ngoài ra,sự ô nhiễm môi trờng xã hội cũng đợc coi là một trong những vấn đề sinh thái xã hội cấp thiết,về mặt biểu hiện thì tình hình môi trờng sinh thái ở Việt Nam hiện nay về cơ bản không có gì khác biệt so với tình hình môi trờng sinh thái ở các nớc phát triển về mặt công nghiệp mà sự khác biệt chính là nguyên nhân đa đến những hiện t-ợng đó.Nếu nh ở các nớc phát triển hậu hoạ sinh thái là do sự phát triển của kỹ thuật,công nghệ do sự phát triển nền văn minh công nghiệp thì ở Việt Nam hậu hoạ sinh thái lại do sự kết hợp giữa phát triển và lạc hậu do ảnh h-ởng còn nặng nền của nếp nghĩ,nếp làm của ngời sản xuất nhỏ và lối sống công nghiệp còn cha đợc hoàn thiện. Có thể nói hiện trạng môi trờng sinh thái của giai đoạn trớc nền văn minh nông nghiệp và hậu quả công nghiệp. Trong mỗi một vấn đề môi trờng sinh thái đều mang tất cả những đặc trng này.Nớc ta có nhiều u thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện địa lý tự nhiên đặc biệt là có thế mạnh về nguồn tài nguyên tái tạo riêng, đất đai,động thực vật một số loại tài nguyên khoáng sản dầu mỏ,than đá,boxit,vật liệu xây dựng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm mặt trời chiếu sáng 9quanh năm là nguồn cung cấp năng l ợng vô tận cho sự sống của con ngời và mọi sinh vật. Đó là một tiềm năng quan trọng cho phát triển kinh tế song trong mấy chục năm qua,với số tài nguyên có sẵn, một mặt chúng ta cha biết khai thác và sử dụng hợp lý,tiết kiệm dẫn đến sự nghèo dần và cạn kiệt một số tài nguyên đó,và mặt khác còn gây ô nhiễm môi trờng sinh thái.Tăng trởng kinh tế tất yếu sẽ tạo ra sức ép cho môi trờng,kết hợp với chính sách yếu kém gây ô nhiễm và huỷ hoại môi trờng. Đó là cha kể hoạt động sinh hoạt bình thờng của dân c,nhất là trong quá trình đô thị hoá đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ cũng có tác động mạnh mẽ tới môi trờng. Ô nhiễm công nghiệp đang thực sự là nguy cơ đe doạ lớn trớc mắt chứ không còn xa nữa cho môi trờng của Việt Nam. Ngoài ra, ô nhiễm môi trờng do chất thải rắn do sinh hoạt ở các đô thị càng ngày càng gia tăng,nhng cha có biện pháp xử lý hữu hiệu do Việt Nam đang trong tình trạng thiếu vốn,cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhận thức xã hội để hoạch định và thực thi các chính sách bảo vệ môi trờng nếu xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn liên quan đến các tác động môi trờng không khí,nớc,tiếng ồn,đá,hệ sinh thái,chất thải,cảnh quan quá khắt khe thì rất nhiều Doanh nghiệp trong n ớc không đủ tiềm lực tài chính để đầu t. hệ quả là một chính sách nh vậy nếu ban hành cũng ít khả năng thực thi. Song trong điều kiện hội nhập nếu không làm chủ vậy thì Việt Nam sẽ mau chóng trở thành nơi chứa đựng rác thải công nghệ nơi tiêu thụ thiết bị và hàng hoá độc hại đối với môi trờng đã bị cấm lu hành ở những nớc tiên tiến khác. Để bảo đảm phát triển kinh tế bền vững và hoà nhập hoàn toàn với nền kinh tế toàn cầu Việt Nam cần có các chính sách kinh tế và môi trờng đúng đắn cần điều chỉnh các công cụ chính sách và đa ra quy định pháp lý thích hợp và hiệu qủa. Các cơ quan Nhà nớc các Doanh nghiệp phải cùng tìm hiểu giải pháp chung cho những vấn đề về quản lý môi trờng và chúng ta đang đơng đầu và tìm ra mô hình mẫu hợp lý nhất. Cũng với việc gia tăng tự do hoá thơng mại và chi phí môi trờng cần thiết đối với Việt Nam 10[...]... quan,tính phổ biến của sự vật liên hệ giữa các sự vật,các hiện tợng các quá trình mà nó còn nêu rõ tính đa dạng của sự liên hệ qua lại đó,có mối liên hệ bên ngoài,có mối liên hệ bên trong có mèi liªn hƯ chđ u,cã mèi liªn hƯ thø u có mối liên hệ chung bao quát toàn bộ thế giới,có mối liên hệ bao quát một lĩnh vực hoặc một lĩnh vực riêng biệt của thế giới đó. Các mối liên hệ trực tiếp có mối liên hệ gián... tại,vận động và phát triển của sự vật. Mối liên hệ bên ngoài là mối liên hệ giữa các sự vật các hiện tợng khác nhau. Nói chung,nó không có ý nghĩa quyết định,hơn nữa,nó thờng phải thông qua mối liên hệ bên trong mà phát huy tác dụng đối với sự vận động và sự phát triển của sự vật. Mối liên hệ bản chất và không bản chất, mối liên hệ tất yếu và ngẫu nhiên cũng có tính chất tơng tự nh đà nêu ở trên,ngoài... vào hệ môi trờng từ các hoạt động kinh tế và cuộc sống con ngêi.4 hệ với nhau tạo thành lịch sử phát triển hiện thực của các sự vật và các quá trình tơng ứng. Mối liên hệ bên trong là mối liên hệ qua lại, là sự tác động lẫn nhau giữa các bộ phận giữa các yếu tố, các thuộc tính các mặt khác nhau của một sự vật,nó giữ vai trò quyết định với sự tồn tại,vận động và phát triển của sự vật. Mối liên hệ. .. hạn nh cái ngẫu nhiên khi xem xét trong quan hệ này lại là tất yếu, khi xem xét trong mối quan hệ khác, ngẫu nhiên lại là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của cái tất yếu,hiện tợng là hình thức biểu hiện ít những mối liên hệ tơng ứng.Nh vậy,quan điểm duy vật biện chứng sự liên hệ đòi hỏi phải thừa nhận tính tơng đối trong sự phân loại đó. Các loại liên hệ khác nhau cã thĨ chun ho¸ lÉn nhau. Sù... với sư dơng ngµy cµng nhiỊu ngn tµi 3 B. Néi dung chÝnhI. Nguyªn lý vỊ mèi liªn hƯ phổ biếnThế giới đợc tạo thành từ những sự vật hiện tợng,những quá trình khác nhau giữa chúng có mối liên hệ qua lại với nhau,ảnh hởng lẫn nhau hay chúng tồn tại biệt lập tách rời nhau? Nếu trong sự liên hệ qua lại thì nhân tố gì quy định sự liên hệ đó?Trả lời câu hỏi đó những ngêi theo quan ®iĨm biƯn chøng coi... tài nguyên thiên nhiên và khả năng tiếp nhận chất thải là lý do làm cho nhiều nhà môi trờng học cho là cần phải hạn chế bớt sự tăng trởng và đó chính là quan điểm của thuyết giới hạn của tăng trởng.Tuy nhiên,quan điểm về giới hạn của tăng trởng nêu trên đà bị nhiều nhà khoa học,các nhà kinh tế và các chuyên gia về phát triển phê phán. Những lý lẽ phê phán của họ là :- Thay đổi về công nghệ làm... đợc thực hiện thông qua một hay một số khâu trung gian. Có mối liên hệ giữa các mặt khác nhau của cùng một sự vật sự vật hiện tợng nào cũng vận động và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau giữa các giai đoạn đó cũng có mối liªn 2 Mục lục A Giới thiệu đề tài 1B. Nội dung chÝnh 2I. Nguyªn lý vỊ mèi liªn hƯ phỉ biến 2II. Cơ sở lý luận sự tác động qua lại giữa kinh tế và môi trờng sinh thái.... :- Thay đổi về công nghệ làm cho chúng ta có khả năng sử dụng nguồn tài nguyên ngày một hiệu quả hơn, tức là sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn từ một đơn vị tài nguyên. Do đó,các tài nguyên có sẵn sẽ tồn tại ngày càng lâu hơn. Nhờ đó có thể giảm sự bất cập của các hoạt động kinh tế và ảnh hởng về môi trờng bằng cách sử dụng tài nguyên này càng hiệu quả hơn.- Chúng ta có thể kiểm soát lợng chất thải... song tất cả đều xác nhận một sự thật rằng các nguồn tài nguyên đang bị con ngời khai thác và sử dụng quá mức,đang cạn kiệt dần và môi trờng sống đang bị ô nhiễm,nhiều hơn đà diễn ra khủng hoảng sinh thái cục bộ.Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu đà làm tăng nhanh nhu cầu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên nhiên liệu và năng lợng các nguồn nhiên liệu hoá... quan ®iĨm biƯn chøng coi thÕ giíi nh là một chỉnh thể thống nhất các sự vật hiện tợng và các quá trình cấu thành thế giới đó vừa tách biệt nhau vừa có sự liên hệ qua lại,thâm nhập vào chuyên môn hoá lẫn nhau. Và họ khẳng định rằng cơ sở của sự liên hệ qua lại giữa các sự vật và hiện tợng là tính thèng nhÊt vËt chÊt cđa thÕ giíi. Theo quan ®iĨm duy tâm này các sự vật các hiện tợng trên thế giới dù . bên ngoài,có mối liên hệ bên trong có mối liên hệ chủ yếu,có mối liên hệ thứ yếu có mối liên hệ chung bao quát toàn bộ thế giới,có mối liên hệ bao quát. có mối liên hệ phổ biến, do vậy để thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ này thì trớc mắt chúng ta phải nắm đợc bản chất của những mối liên hệ phổ biến đó và mối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.DOC, Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.DOC, Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.DOC

Bình luận về tài liệu nguyen-ly-ve-moi-lien-he-pho-bien-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP