Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh ppsx

18 467 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 10:20

PHẦN 3: TINH HOA HỒ CHÍ MINH PHẦN 3: TINH HOA HỒ CHÍ MINH - Hình thức thi: Trả lời ngắn gọn. - Mỗi đội có 3 câu hỏi. Điểm tối đa cho mỗi đội ở phần thi này là 80 điểm. - Cách tính điểm: + Trả lời chính xác, được 20 điểm. + Khi câu trả lời chưa hoàn chỉnh, số điểm sẽ do BGK quyết định. - Mỗi đội được quyền đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần (không bắt buộc). Đội nào đặt Ngôi sao hy vọng, sẽ được nhân đôi số điểm BGK đã cho. Nếu trả lời sai sẽ bị trừ 20 điểm. - Thời gian 30 giây suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi tính từ lúc MC đọc xong câu hỏi. 2 54 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Đáp án 30s 30 2229 28 27 26 25 16 23 24 20 19 21 17 1815141213 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H t giế ờ Câu 1: Hãy cho biết những yêu Câu 1: Hãy cho biết những yêu cầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, cầu để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Minh? Tuyệt đối trung thành với cách mạng. Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Phải dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Luôn luôn học hỏi, học lý luận Mác-Lênin, trình độ chuyên môn kỹ thuật. Phải có phong cách công tác tốt, chống bệnh quan liêu, đại khái, chống bệnh hình thức, phô trương, làm việc bàn giấy, chỉ tay năm ngón. Câu 2: Theo tư tưởng HCM, Câu 2: Theo tư tưởng HCM, những nguyên tắc xây dựng đạo những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới là gì? đức mới là gì? - Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức - Xây đi đôi với chống - Phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời. Đáp án 30s 30 2229 28 27 26 25 16 23 24 20 19 21 17 1815141213 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H t giế ờ Câu 3: Trong bản Di chúc của Câu 3: Trong bản Di chúc của mình khi nói về Đảng, Hồ Chí mình khi nói về Đảng, Hồ Chí Minh chỉ rõ công việc đầu tiên là Minh chỉ rõ công việc đầu tiên là việc gì? việc gì? Xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đáp án 30s 30 2229 28 27 26 25 16 23 24 20 19 21 17 1815141213 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H t giế ờ Câu 4: Theo HCM, học tập chủ Câu 4: Theo HCM, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin để làm gì? nghĩa Mác-Lênin để làm gì? Để sống với nhau có nghĩa, có tình. Đáp án 30s 30 2229 28 27 26 25 16 23 24 20 19 21 17 1815141213 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H t giế ờ Câu 5: Để tăng cường mối liên hệ chặt Câu 5: Để tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân Hồ Chí chẽ giữa Đảng với nhân dân Hồ Chí Minh đã đưa ra những yêu cầu gì? Minh đã đưa ra những yêu cầu gì? Đáp án: 4 yêu cầu Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân Thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng bằng mọi hình thức Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí Trong mối quan hệ với dân thì Đảng “không được theo đuôi quần chúng”. Đáp án 30s 30 2229 28 27 26 25 16 23 24 20 19 21 17 1815141213 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H t giế ờ Câu 6: Trong bài báo “Phải tẩy sạch bệnh Câu 6: Trong bài báo “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu”, Bác Hồ nêu nguyên nhân của quan liêu”, Bác Hồ nêu nguyên nhân của quan liêu là “xa cách quần chúng, không quan liêu là “xa cách quần chúng, không hiểu biết quần chúng, không học hỏi quần hiểu biết quần chúng, không học hỏi quần chúng, sợ dân chúng phê bình”. Bác kê chúng, sợ dân chúng phê bình”. Bác kê “thang thuốc” chữa bệnh quan liêu. Bạn “thang thuốc” chữa bệnh quan liêu. Bạn hãy cho biết 4 vị thuốc đó? hãy cho biết 4 vị thuốc đó? - Đặt lợi ích dân lên trên hết - Gần dân, hiểu dân, học hỏi dân - Thật thà thực hành phê bình và tự phê bình - Gương mẫu, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đáp án 30s 30 2229 28 27 26 25 16 23 24 20 19 21 17 1815141213 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H t giế ờ Câu 7: Hãy cho biết những nhân tố Câu 7: Hãy cho biết những nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi sự đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? - Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị xã hội - Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đáp án 30s 30 2229 28 27 26 25 16 23 24 20 19 21 17 1815141213 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 H t giế ờ [...]... ta Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như……” Hãy điền những từ còn thi u vào chỗ trống? Giữ gìn con ngươi của mắt mình 30s Đáp án Câu 10 Hãy cho biết chủ đề học ờ H17gi ế27 t 22 23 25 26 28 24 29 30 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 8 2 4 6 5 9 3 17 tập năm 2010 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là gì? Tư tưởng, tấm...Câu 8: Theo tư Minh, thế nào của dân? ế27 t gi 22 23 25 26 28 24 29 30 tư ng Hồ H177 ờ Chí 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 8 2 4 6 5 9 3 1 là nhà nước Xác lập tất cả quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân 30s Đáp án Câu 9: Trong Di Chúc Người viết: Đoàn H17giờ ế27 t 22 23 25 26 28 24 29 30 18 19 13 12 14 15 21 20 kết... tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh ” 30s Đáp án Câu 11: Bạn hãy đọc “Thư chúc ờ H17gi ế27 t 22 23 25 26 28 24 29 30 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 8 2 4 6 5 9 3 17 tết năm mới xuân 1968” của Hồ Chủ Tịch gửi đến đồng bào và chiến sĩ cả nước? “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc... tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” Câu nói trên của Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào? Tuyên ngôn độc lập 30s Đáp án H17giờ ế27 t 22 23 25 26 28 24 29 30 18 19 16 13 12 14 15 21 20 Câu 13: Theo Chủ tịch Hồ Chí 11 10 8 2 4 6 5 9 3 17 Minh, hòa bình thực sự không tách rời điều gì? Tự do và độc lập thực sự 30s Đáp án Câu 14 Năm 1946, trong... bộ trước khi lên đường sang Pháp, 16 chủ 11 10 8 2 4 6 5 9 3 17 tịch Hồ CHí Minh đã có đoạn viết: “Đồng bào Nam bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng trường để giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam Cho nên đồng bào cả nước đều phải nhớ ơn đồng bào Nam bộ ., song chân lý đó không bao giờ thay đổi" Hãy điền vào chỗ trống những từ còn thi u Sông có thể cạn, núi có thể mòn 30s Đáp án Câu 15: Hãy điền vào... chỗ trống những giờ H17 ế27 t 22 23 25 26 28 24 29 30 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 8 4 6 5 9 3 từ còn thi u trong câu sau của Hồ Chủ2 17 tịch “Trong xã hội, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ Người đầu bếp, người quét rác, cũng như thầy giáo, kỹ sư nếu…… đều vẻ vang như nhau” Làm tròn trách nhiệm 30s Đáp án . Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? - Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị xã hội - Xây. theo tư tưởng Hồ Chí công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Minh? Tuyệt đối trung thành với cách mạng. Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Phải có mối liên hệ mật thi t. 8: Theo tư tưởng Hồ Chí Câu 8: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thế nào là nhà nước Minh, thế nào là nhà nước của dân? của dân? Xác lập tất cả quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh ppsx, Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh ppsx, Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh ppsx, Câu 6: Trong bài báo “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu”, Bác Hồ nêu nguyên nhân của quan liêu là “xa cách quần chúng, không hiểu biết quần chúng, không học hỏi quần chúng, sợ dân chúng phê bình”. Bác kê “thang thuốc” chữa bệnh quan liêu. Bạn hãy cho biết 4 vị, Câu 8: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thế nào là nhà nước của dân?, Câu 10. Hãy cho biết chủ đề học tập năm 2010 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là gì?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn