bài dự thi tìm hiểu luật biên giới quốc gia

8 618 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 11:22

. nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. b) Huy động các ngành, các địa phương hướng về biên giới, tích cực tham gia xây dựng tiềm lực. dịch cột mốc biên giới, dấu hiệu đường biên giới, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm. 2. Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới. 3. Xâm canh, xâm cư qua biên giới. 4 biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo. Khu vực biên giới trên không gồm phần không gian dọc theo biên giới quốc gia có
- Xem thêm -

Xem thêm: bài dự thi tìm hiểu luật biên giới quốc gia, bài dự thi tìm hiểu luật biên giới quốc gia, bài dự thi tìm hiểu luật biên giới quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn