Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động xã

26 434 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 05:00

. CẦN THIẾT ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG XÃ ________ 1. Tóm tắt tài liệu hiện có. Số liệu hiện có là những nguồn thông tin quan trọng của một vùng hoặc một đối tượng của PRA đã được hoạch đònh và đang. kiến. 3. Phỏng vấn bán đònh hướng 3.1 Đònh nghóa Phỏng vấn bán đònh hướng là một dạng phỏng vấn có hướng dẫn với chỉ một vài câu hỏi được xác đònh trước. Phỏng vấn bán đònh hướng không sử dụng những. được ở phần 2 để kết luận từng hộ thuộc hạng nào. Ghi chú: Anh chò hãy tính toán chi tiết phần 2 và ghi vào mặt sau của trang giấy. 8. Xây dựng bản đồ. 8.1 Mục đích: Xây dựng bản đồ để ∗ Thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động xã, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động xã, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động xã, 2 Các bước xây dụng một mặt cắt, Tªn ng­êi ®iỊu tra: - Ngun Thanh An ( C bé x· T. B×nh)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn